Algemene Kerkenraad, vergaderingen sept/okt

op dinsdag, 30 oktober 2018

Penningmeester CvK

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft de Algemene Kerkenraad (AK) er van op de hoogte gesteld dat de heer Piet Hoogland per 31 oktober 2018 zijn functie als penningmeester van het college neerlegt. De AK is dankbaar voor het feit dat Piet deze functie jarenlang heeft vervuld. Hij heeft dat met grote inzet en gedreven gedaan. Hij heeft de financiën zorgvuldig beheerd en heeft bij herhaling  de jaarrekening met een positief saldo mogen afsluiten.

Het CvK heeft de heer Mark van den Berge bereid gevonden het penningmeesterschap op zich te nemen.  De AK heeft Mark in de vergadering van 24 september 2018 met ingang van 1 november 2018 benoemd tot penningmeester van het CvK. De AK is verheugd dat Mark de functie op zich wil nemen en wenst hem wijsheid en plezier in de vervulling van het penningmeesterschap.

Scriba CvD

Het College van Diakenen (CvD) heeft mevrouw Paulien van der Geer voorgedragen als scriba van het CvD. De AK heeft haar in de vergadering van 22 oktober 2018 in deze functie benoemd en wenst haar vreugde en voldoening in het vervullen van het scribaat.
Dank aan de heer Con Kranenburg, de voorganger van Paulien als scriba van de diaconie. Hij heeft diverse jaren het scribaat met grote toewijding voor zijn rekening genomen!

Jaarrekeningen 2017

De AK heeft bericht gekregen van het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB) van de PKN dat de jaarrekeningen over 2017 van het College van Kerkrentmeesters en van het College van Diakenen zijn goedgekeurd door het CCBB. Complimenten voor de penningmeesters van de colleges, de administrateurs en anderen die hebben meegewerkt aan de tot stand koming van de jaarrekeningen!

Begrotingen 2019

Oktober is de tijd dat de begrotingen voor het komende kalenderjaar in de AK worden besproken. Zowel de begroting van het College van Kerkrentmeesters als van het College van Diakenen voor 2019 zijn aan de orde geweest in de AK van 22 oktober 2018. Beide begrotingen zijn voorlopig vastgesteld. Gemeenteleden hebben tot 13 november de gelegenheid hun mening kenbaar te maken over de begrotingen. Een samenvatting van de begrotingen voor 2019 vindt u elders in CC.

Toelichting op de procedure voor het indienen van een mening

De kerkorde stelt gemeenteleden in de gelegenheid over diverse punten een mening kenbaar te maken, zo ook over de voorlopig vastgestelde begrotingen (Ordinantie 11, artikel 5, vierde lid).

Door het indienen van een mening kunt u laten weten hoe u tegen bepaalde punten uit de begroting aankijkt, suggesties doen en/of verduidelijking vragen.

De colleges en de AK nemen de inhoud van de meningen ter harte en overwegen naar aanleiding daarvan of aanpassing van de begrotingen gewenst of noodzakelijk is. De begroting blijft de verantwoordelijkheid van de colleges en de AK. Het indienen van een mening is niet een vorm van inspraak. Het is evenmin een middel om uiting aan emoties te geven of om met het College van Kerkrentmeesters, het College van Diakenen of de Algemene Kerkenraad een schriftelijke discussie aan te gaan. Als u als gemeentelid iets dwars zit en u daarover een gesprek wenst, kunt u altijd rechtstreeks contact opnemen met de scriba van de colleges of van de AK.

In de Plaatselijke Regeling van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw is geregeld dat de begrotingen in samenvatting gepubliceerd worden in het kerkblad. De volledige stukken kunnen gedurende een week worden ingezien. Reacties kunnen tot drie dagen na het einde van de periode van ter inzage legging worden gestuurd aan de scriba van de AK.

In aanvulling daarop heeft de AK in de vergadering van 22 oktober 2018 een tweetal spelregels voor het indienen van en reageren op een mening vastgesteld. Deze zullen, zoals bedoeld in Ordinantie  11, artikel 5, vierde lid, op termijn worden opgenomen in de regeling voor de wijze van werken van de kerkenraad / de Plaatselijke Regeling:

  • in een mening worden punten kort en zakelijk aangegeven, bij voorkeur met vermelding van de betreffende bladzijde van de begroting; desgewenst kan per punt een korte zakelijke toelichting van maximaal 100 woorden worden gegeven.
  • op een ingediende mening geven de colleges (CvK en CvD) in overleg met de AK één keer een reactie aan de indiener van de mening.

Petra Krijgsheld

scriba Algemene Kerkenraad

Evert NieuwkoopAlgemene Kerkenraad, vergaderingen sept/okt