Nieuws van de kerkrentmeesters

op zondag, 02 september 2018

ANBI/fiscale mogelijkheden

We krijgen nog wel eens een vraag of de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw ANBI-proof is. In gewoon Nederlands: voldoen wij als gemeente aan de (fiscale) voorwaarden om in aanmerking te komen als instelling voor fiscale vrijstellingen (schenk- en erfbelasting). Het antwoord is ja, onze gemeente heeft een ANBI-status en onlangs is de ANBI-pagina op onze website aangepast i.v.m. de meest recente financiële overzichten, zoals de jaarrekening 2017. Overigens staat ANBI voor Algemeen Nut Beogende Instelling.

Tevens maak ik dan maar weer eens van de gelegenheid gebruik om gemeenteleden te attenderen op fiscale mogelijkheden m.b.t. kerkelijke bijdragen en giften. Financiële bijdragen aan de kerk, zoals via de Aktie Kerkbalans, zijn aftrekbaar voor de belasting. Voor ”normale” giften, bijdragen etc. geldt evenwel een drempel van 1 procent (minimaal € 60,-) en een maximum van 10 procent van het z.g. verzamelinkomen. Maar graag maak ik u attent op een andere mogelijkheid. Bij een periodieke gift of bijdrage gelden die grenzen niet; daardoor krijgt de gever meer geld terug van de belastingdienst. En als dit voordeel kan komen ten gunste van de kerk kan de gever met hetzelfde geld meer geven. En een gang naar de notaris hoeft niet meer; een vastlegging in een schriftelijke overeenkomst met de plaatselijke gemeente is voldoende. Wel zijn er enkele vereisten, zoals een toezegging voor minimaal 5 jaar met even hoge bedragen per jaar. Zie voor verdere informatie de website van de belastingdienst; hier treft u ook het speciale formulier aan.

Definitieve vaststelling van de jaarrekening 2017

In een bericht van de AK heeft u hier al iets over kunnen vernemen. Ik wil hier nog het volgende aan toevoegen. Na de eerste ronde in de AK en de procedure van ter inzagelegging kwam het rapport van de accountant over de jaarrekening 2017. De accountant kwam tot het oordeel dat hij geen inhoudelijke punten en opmerkingen had; er kan aldus de accountant worden geconstateerd dat de jaarrekening 2017 daadwerkelijk het gewenste inzicht geeft dat van een jaarrekening in zijn algemeenheid kan worden verlangd. Dit betreft een duidelijk inzicht in de bezittingen en schulden van de organisatie evenals een helder beeld van de baten en lasten die het jaarresultaat van de organisatie tot gevolg hebben. Ook het controledossier is in orde bevonden voor controlewerkzaamheden.

Maar een accountant heeft altijd nog wel enkele suggesties die de leesbaarheid en het inzicht kunnen vergroten. Enkele kleine puntjes zijn nog verwerkt. De overige suggesties, die ook niet ingrijpend zijn, komen wellicht later aan de orde.

De AK heeft de jaarrekening 2017 definitief vastgesteld: het College is gedechargeerd.

Beleggingsstatuut

De AK heeft het beleggingsstatuut op de agenda gezet en besloten dit statuut ongewijzigd voor een jaar vast te stellen. Nog afgezien van de vraag of dit juist is (een statuut leent zich niet voor op termijnstelling) kan de AK niet eenzijdig hier een besluit over nemen; kerkordelijk moet dit met het College worden afgestemd.

 

Met vriendelijke groet,
Piet Hoogland,

penningmeester CvK

Evert NieuwkoopNieuws van de kerkrentmeesters