Vergadering Algemene Kerkenraad juni 2018

op woensdag, 25 juli 2018
Jaarrekening 2017 College van Kerkrentmeesters

In de vergadering van de Algemene Kerkenraad (AK) van 26 maart jl. is de jaarrekening over 2017 van het college van kerkrentmeesters voorlopig vastgesteld. Een samenvatting van de jaarrekening is vervolgens in Centraal Contact gepubliceerd. De jaarrekening heeft ter inzage gelegen en is op de website gepubliceerd. Enkele gemeenteleden hebben naar aanleiding daarvan een mening over deze jaarrekening kenbaar gemaakt, waarop door de penningmeester van het college een reactie is gegeven.

De jaarrekening is gecontroleerd door een accountant. De accountant is van mening dat de jaarrekening een helder en duidelijk beeld geeft van de financiële feiten en omstandigheden en dat het jaarwerkdossier van de administrateur en de penningmeester er verzorgd en netjes uitziet. Er zijn  enkele aanbevelingen gedaan om de leesbaarheid en het inzicht van de jaarrekening te vergroten. De jaarrekening is aangepast aan diverse suggesties van de accountant op het gebied van de inzichtelijkheid. Meer ingrijpende aanbevelingen worden betrokken bij de opstelling van de volgende jaarrekening.

Zowel de aangepaste jaarrekening als het accountantsrapport zijn te vinden op de website: www.pknpijnackerdelfgauw.nl.

In de AK vergadering van 25 juni j.l. is de jaarrekening van het college van kerkrentmeesters over 2017 vastgesteld en is het college decharge verleend. De AK is de penningmeester en de administrateur van het college van kerkrentmeesters zeer erkentelijk voor het werk dat zij ook dit jaar weer hebben verzet om de jaarrekening tot stand te brengen!

De jaarrekening is inmiddels gestuurd naar het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken van de PKN.

Wijziging begroting 2018

De wijziging van de begroting 2018 van het college van kerkrentmeesters die door de AK op 26 maart j.l.  voorlopig was vastgesteld, heeft ter inzage gelegen. Er zijn vanuit de gemeente geen meningen kenbaar gemaakt. De wijziging is door de AK op 25 juni j.l. vastgesteld en ter kennis gebracht van het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken.

Beleggingsstatuut

Het beleggingsstatuut, opgesteld door het college van kerkrentmeesters, is in mei 2017 voor de periode van een jaar vastgesteld. De AK heeft besloten het statuut in ongewijzigde vorm opnieuw voor een jaar vast te stellen.

Uitvoering privacywetgeving

Sinds 25 mei 2018 dient onze kerkelijke gemeente te voldoen aan Europese en Nederlandse wetgeving op het gebied van privacy. Dat is nog niet het geval. Om daar snel werk van te maken is een plan opgesteld dat de instemming van de AK heeft gekregen.

Op korte termijn wordt door de wijkgemeenten, het college van diakenen en van kerkrentmeesters, de communicatiecommissie, de ledenadministratie en andere betrokkenen gezamenlijk een eerste versie van een privacyverklaring voor de gemeente voorbereid.

Er zal een werkgroep worden ingesteld, waarin alle genoemde wijkgemeenten, colleges en groepen zijn vertegenwoordigd, die het privacybeleid voor de gemeente verder gaat ontwikkelen en uitwerken.

 

Petra Krijgsheld
scriba Algemene Kerkenraad

Evert NieuwkoopVergadering Algemene Kerkenraad juni 2018