Vergadering Algemene Kerkenraad – mei 2018

op donderdag, 28 juni 2018

Jaarplan 2018 Commissie KidZSKamp

De Commissie KidZSKamp heeft aan de Algemene Kerkenraad een plan voorgelegd voor de kampweek van komende zomer. In de vergadering van 28 mei j.l. is dat plan door een tweetal leden van de commissie toegelicht. De Algemene Kerkenraad heeft het jaarplan goedgekeurd en wenst de commissie en de leiding heel veel inspiratie en plezier bij de verdere voorbereiding van de kampweek.

Jaarrekening 2017 College van Diakenen

In de vergadering van de Algemene Kerkenraad van 26 maart j.l. is de jaarrekening over 2017 van het college van diakenen voorlopig vastgesteld. Een samenvatting van de jaarrekening is vervolgens in Centraal Contact gepubliceerd. De jaarrekening heeft ter inzage gelegen en is op de website gepubliceerd. Enkele gemeenteleden hebben naar aanleiding daarvan een mening over deze jaarrekening kenbaar gemaakt.

Daarnaast is de jaarrekening gecontroleerd door een door de Algemene Kerkenraad benoemde controlecommissie, bestaande uit een tweetal gemeenteleden. De commissie heeft enkele suggesties gedaan voor verduidelijking van de presentatie van de gegevens. De controleurs hebben geconcludeerd dat ‘niets is gebleken op basis waarvan zij zouden moeten vaststellen dat de jaarrekening onvolkomenheden bevat die een materiële invloed hebben op de grootte en de samenstelling van het vermogen op 31 december 2017 en van het resultaat over 2017’. De jaarrekening ziet er naar de mening van de onderzoekers keurig uit.

De meningen van gemeenteleden en het controlerapport hebben het college van diakenen aanleiding gegeven tot aanpassing van de presentatie van enkele gegevens in de jaarrekening. De jaarrekening is daardoor duidelijker leesbaar geworden. Ook is een laagdrempelige samenvatting toegevoegd.

 

In de vergadering van 28 mei j.l. is de aangepaste jaarrekening in samenhang met het controlerapport door de Algemene Kerkenraad besproken. De jaarrekening van het college van diakenen over 2017 is vastgesteld en het college is decharge verleend.

De jaarrekening is vervolgens gestuurd naar het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken van de PKN.

 

De Algemene Kerkenraad is zowel de penningmeester en de administrateur van het college van diakenen als de leden van de controlecommissie zeer erkentelijk voor hun inzet!

 

Petra Krijgsheld
scriba Algemene Kerkenraad

Evert NieuwkoopVergadering Algemene Kerkenraad – mei 2018