Vergadering Algemene Kerkenraad

op zondag, 16 december 2018

Op maandag 26 november 2018 heeft de Algemene Kerkenraad (AK) vergaderd.

De voorzitter van de beroepingscommissie van de Ontmoetingskerk, dhr. Erik Los, was te gast, evenals de vice-voorzitter van wijkkerkenraad Ontmoetingskerk, dhr. Peter van der Toorn.  Zij hebben de kerkenraad geïnformeerd over de stand van zaken van de voorbereiding van het beroepingswerk. Enkele stukken die daarmee verband houden, zoals de profielschets van de gemeente en van de te beroepen predikant,  zijn inhoudelijk besproken. De AK heeft groen licht gegeven voor de start van het beroepingswerk en voor het inschakelen van een consulent voor wijkgemeente Ontmoetingskerk.

De AK heeft mw. Christel Wesdorp benoemd tot voorzitter ad interim van het College van Kerkrentmeesters en dhr. Sjef Rullens tot secretaris ad interim van het college. De AK is blij dat Christel en Sjef zich op interim basis beschikbaar stellen voor deze functies.

In de vergadering van 22 oktober 2018 zijn de begroting voor 2019 van het College van Diakenen en van het College van Kerkrentmeesters voorlopig vastgesteld. Beide begrotingen hebben voor gemeenteleden ter inzage gelegen. Enkele gemeenteleden hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om een mening in te dienen naar aanleiding daarvan. De AK en de colleges hebben zich beraden over de punten die in de meningen naar voren zijn gebracht en hebben hun bevindingen in een reactie aan de betreffende gemeenteleden laten weten. De meningen waren aanleiding  enkele redactionele aanpassingen aan te brengen in de begrotingen en/of de bijbehorende toelichtingen. Inhoudelijk zijn geen veranderingen aangebracht. De AK heeft kennis genomen van de gewijzigde teksten en heeft de beide begrotingen voor 2019 vastgesteld.

 

Petra Krijgsheld
scriba Algemene Kerkenraad

Evert NieuwkoopVergadering Algemene Kerkenraad