Voorstel tot wijziging van de begroting 2018 van de PGPD

op zaterdag, 07 april 2018

Het College van Kerkrentmeesters heeft aan de Algemene Kerkenraad enkele wijzigingen van de begroting 2018 voorgelegd. Deze wijzigingen hebben betrekking op paragraaf 4.1: toevoegingen en onttrekkingen aan de fondsen/reserveringen.

De Algemene Kerkenraad heeft in de vergadering van 26 maart j.l. deze wijzigingen voorlopig goedgekeurd. Een toelichting op de voorgestelde wijzigingen is te vinden op deze pagina.

Gemeenteleden worden in de gelegenheid gesteld hun mening over de voorgestelde wijzigingen te geven alvorens de AK deze vaststelt. Tot en met 24 april kunt u uw mening bij de scriba van de AK kenbaar maken. Reacties kunt u sturen naar scriba@pknpijnackerdelfgauw.nl of naar Westlaan 7, 2641 DS Pijnacker. Mocht u behoefte hebben aan nadere informatie, dan kunt u zich wenden tot de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters, de heer P. Hoogland, Rivierenlaan 142 te Pijnacker, tel 015-369 5508, email: hooglandp@hetnet.nl.

 

Evert NieuwkoopVoorstel tot wijziging van de begroting 2018 van de PGPD