Collectebestemmingen

Zondag 30 september

De eerste collecte is bestemd voor Epafras

Epafras steunt Nederlanders die vast zitten in buitenlandse gevangenissen. Vanuit de overtuiging dat ieder mens waardevol is, laat Epafras niemand zitten.

Het leven in een gevangenis is zwaar. Je zit vaak in overbevolkte cellen. Krijgt geen gezond eten. Je kunt nauwelijks luchten. Je begrijpt de taal niet. De juridische procedures zijn ingewikkeld. Je familie zie je niet. En juist daar moet je jarenlang wachten op je vrijheid.

De geestelijke verzorgers van Epafras luisteren naar de verhalen van Nederlandse gedetineerden. Hun verdriet, hun hoop. Hun levens. Wie zijn hand uitsteekt, wordt geholpen. Soms is de hulp praktisch. Het geven van medicijnen, omdat gedetineerden deze zelf niet krijgen. Of een telefoontje naar familieleden, omdat er geen geld is om zelf te bellen.
Maar de gevangenen krijgen ook geestelijke steun. Er wordt stil gestaan bij belangrijke levensvragen. Hoe je je leven weer op de rit kunt krijgen. Hoe je omgaat met schuld en verantwoordelijkheid. Met een gemiste kans en een nieuwe.

Verder wordt er zorg besteed aan het contact met familie in Nederland.

De tweede collecte is voor de kerk en het kerkenwerk.

 

Zondag 23 september 2018

De eerste collecte is bestemd voor het Plusproject van onze ZWO-commissie: de Mothers’ Union van de Orthodoxe Kerk in Noord-Uganda.

Hiv/aids en gezondheid. Meer dan een miljoen mensen in Oeganda zijn besmet met hiv. Sinds in 1982 de eerste besmetting aan het licht kwam, zijn vooral mensen in de leeftijd van 18 tot 40 jaar overleden. Oeganda mist hierdoor een groot gedeelte van zijn beroepsbevolking en meer dan een miljoen kinderen zijn wees geworden. Zij worden opgevangen door familie of buren. Deze zorg is zwaar. Grootouders die de zorg hebben over 8 tot 10 kleinkinderen zijn geen uitzondering. Mothers’ Union geeft voorlichting over het voorkomen van en omgaan met hiv/aids, helpt met medicijnen en ondersteunt gezinnen die weeskinderen opvangen.
Met deze collecte steunt u via Kerk in Actie het werk van Mothers’ Union in Uganda.

De tweede collecte is voor de kerk

 

Noodhulp Diaconie

In de begroting van de Diaconie is een deel van de VVB-ontvangsten gereserveerd voor financiële hulp bij crisissituaties wereldwijd. In dat kader heeft de Diaconie in juli een gift van € 1.000 verstrekt aan de Stichting Leprazending voor noodhulp in verband met de droogte in Tsjaad, tevens is een gift van € 1.000 gedoneerd aan Kerk In Actie voor noodhulp aan de Rohingya vluchtelingen in Bangladesh. Voor beide gevallen waren dringende hulpvragen ontvangen en de Diaconie hoopt door deze aanwending van VVB-gelden te kunnen bijdragen aan de leniging van de ergste nood voor de getroffen mensen in Tsjaad en Bangladesh.

 

Zondag 16 september 2018

De eerste collecte is bestemd voor Niketan.

Niketan is een non-profit organisatie met een bestuur dat bestaat uit vrijwilligers. Niketan biedt kinderen en jongeren in Bangladesh met een verstandelijke of complexe handicap zorg op cognitief, sociaal, emotioneel en medisch vlak. Haar projectgebied heet Manikganj District en is een van de armere districten in Bangladesh. In dit distrikt ligt sloppenwijk Badda. Deze wijk is buitengesloten van fundamentele voorzieningen, zoals schoon drinkwater, gezonde voeding en goede woningen. Daarom is er veel honger en ziektes. Kinderen gaan niet naar school, maar komen terecht in erbarmelijke werkomgevingen waarin ze uitgebuit worden. De sloppenwijk vormt ook de plek voor sociale problemen, zoals criminaliteit en drugsverslaving.

Van harte bij u aanbevolen!

De tweede collecte is voor de kerk

 

Zondag 9 september 2018

De eerste collecte is bestemd voor het Josiah huis. Themacollecte.

Het Josiah huis is een intensieve therapeutische voorziening voor kinderen met een trauma en hechtingsstoornis in combinatie met gedrags-problematiek. Er is vaak sprake van een langdurige weg in jeugdzorg en/of pleeggezin waaruit is gebleken dat de omgeving van het kind is “uitgeput”. Deze kinderen zijn niet in staat in een groep te functioneren. Hierdoor dreigen ze in een gesloten setting te worden geplaatst. Het Josia huis wil voor deze kinderen weer perspectief creëren. In de opvoeding en het proces van het oprichten en opbouwen van de Stichting Josiah heeft de stichting ervaren dat je als mens niet alles kan, wel kun je altijd steunen op God. Daarom is de naam van de stichting Josiah “God zal steunen”.

De tweede collecte is voor de kerk en het kerkenwerk.

 

Zondag 2 september 2018

De eerste collecte is vandaag een wijkgebonden collecte.

Ontmoetingskerk: Hospice Lansingerland

Het Hospice Lansingerland heeft tot doel terminaal zieken en hun naasten een plek bieden in een gastvrije en huiselijke omgeving. Gasten houden de regie over hun eigen leven. Er wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Zo kunnen mensen in waardigheid sterven. Giften worden gebruikt om het hospice en de bijbehorende tuin nog comfortabeler en gezelliger te maken. De laatste tijd zijn er o.a. tuinmeubilair, planten en douchestoeltjes aangeschaft.

De Acker: diaconale jongerenreis

In de zomer van 2019 gaat er weer een flinke groep jongeren uit onze kerk de handen uit de mouwen steken voor minder bedeelde medemens. En wel in Cluj in Noord Roemenië. De Nederlandse Frank richt zich daar op een groep verstoten mensen die wonen bij de vuilnisbelt en zelf door veel Roemenen behandeld worden als vuil. Deze mensen hebben weinig kansen en er is veel ellende. Bijvoorbeeld zwangerschappen van meisjes van 13 jaar. Frank en zijn vrouw Rita willen de omstandigheden verbeteren. Ze vertellen over God die hen wel alle moeite waard vindt. Ook helpen zij de mensen hun zelfvertrouwen en vaardigheden te vergroten. De collecte is voor het werk  dat de jongeren bij Frank en Rita gaan doen.  Van harte aanbevolen. Later in het jaar zult u meer vernemen over sponsoracties en het project van de jongeren.

Dorpskerk: Yellow Bus Trust

De Yellow Bus Trust is opgericht met het doel om hulp te verlenen aan onderwijzers en leerlingen in plattelands regeringsscholen. De scholen hebben geen leermateriaal of handboeken voor de studenten en onderwijzers en ook geen of maar heel beperkte toegang tot internet om onderzoek te doen. De meeste scholen hebben geen elektriciteit wat alternatieve onderwijsmethoden belemmert zoals het gebruik van projectors e.d.

2018_08_yellow_bus_300x200De trust heeft de volgende doelstellingen:

 • Verschaffen van schrijfbehoeften aan leerlingen (nu hebben zij een pen en een schrift voor drie leerlingen en voor 6 vakken);
 • Het verschaffen van boeken die door de onderwijzers en studenten gebruikt kunnen worden;
 • Het faciliteren van workshops waarin de onderwijzers toegerust worden om effectiever om te gaan met de beperkte middelen die zij tot hun beschikking hebben voor het onderwijs en om hen aan te moedigen om meer “out of the box” te denken;
 • Het faciliteren van workshops met het doel om alternatieve onderwijsmethoden te demonstreren ter aanmoediging van het kritisch denken;
 • Het geven van lessen waarin leerlingen aangemoedigd worden om deel te nemen aan gesprekken en om  vragen te stellen.

Doordat er thans te weinig schriften en pennen of potloden aanwezig zijn kunnen leerlingen geen teksten van het bord overschrijven en nemen zij ook geen deel aan een klassikale bespreking van een onderwerp. De leerlingen die nu slagen zijn degenen die een ongelooflijk goed geheugen hebben.

Eventuele donaties zullen gebruikt worden voor:

 • De aankoop van uitrusting van een bus die in een bepaalde streek rond zal rijden. In die bus zal een bibliotheek worden ingericht. Ook wil men de bus uitrusten met rekenmachines en een wifi-hotspot zodat leerlingen en onderwijzers de gelegenheid hebben om zaken op het internet op te zoeken.
 • Aankoop van handboeken, schriften en schijfbehoeften;
 • Het faciliteren van workshops;
 • Aankoop van voeding voor de deelnemende onderwijzers;
 • De aanschaf van een generator die gebruikt kan worden op plaatsen waar geen elektriciteit beschikbaar is;
 • Aanschaf van rekenmachines en projectoren;
 • Aankoop van materialen voor wetenschappelijke experimenten.

De trust is ambtelijk geregistreerd in Zimbabwe met een gekwalificeerde boekhouder en 4 aandeelhouders. Ontvangsten en uitgaven worden door de trust geregistreerd.

Ons gemeentelid Henny Bos draagt dit goede doel een warm hart toe.

Delfgauw: geen opgave ontvangen

 

Alle wijken: De tweede collecte is voor de kerk en het kerkenwerk.

 

Zondag 26 augustus 2018

De eerste collecte is bestemd voor International Justice Mission.

Twee miljoen kinderen in de wereld worden uitgebuit in de sekshandel. Eén op de vijf vrouwen in de wereld wordt aangerand of verkracht. Zesenveertig miljoen mensen worden vastgehouden in slavernij. Anderhalf miljoen mensen hebben niet de zekerheid dat ze hun  huis en/of hun land kunnen behouden.

Aan al dit onrecht wil IJM een eind maken. Het werk van IJM is gericht op het bevrijden van slachtoffers en hun leven helpen herstellen. Het berechten van de criminelen en het versterken van rechtssystemen in landen waar dat nodig is doormiddel van trainingen.

In de laatste twee maanden heeft IJM er o.a. voor gezorgd dat tientallen kinderen en gezinnen werden bevrijd, tientallen vrouwen werden bevrijd uit de seksindustrie, sleutelfiguren in deze misdaad in Thailand en India werden opgepakt, berecht en gestraft.

De tweede collecte is voor de kerk en het kerkenwerk.

 

Zondag 19 augustus 2018

De eerste collecte is bestemd voor de MAF (Mission Aviation Fellowship).

maf_logo2015De MAF onderhoudt met kleine vliegtuigen verbindingen met afgelegen en onbereikbare gebieden in meer dan dertig armste landen. Het is een wereldwijde non-profit vliegtuigmaatschappij. De Maf werkt voor allerlei hulporganisaties, waaronder veel christelijke organisaties. Zij geven humanitaire-medische- en ontwikkelingshulp. Maar ook worden er bijbels en evangelisten in afgelegen dorpen gebracht. Praktische hulp gaat samen met de verkondiging van het Evangelie. De Maf is afhankelijk van giften. Maar ook vragen zij ons gebed voor hun werk , dat soms plaats vindt onder moeilijke omstandigheden. Met deze collecte kunnen wij dit belangrijke werk steunen en wordt dan ook van harte bij u aanbevolen!

De tweede collecte is voor de kerk en het kerkenwerk.

 

Zondag 12 augustus 2018

De eerste collecte is bestemd voor de Pauluskerk.

Het Diaconaal Centrum Pauluskerk komt op voor alle mensen in Rotterdam en omgeving die het zonder hulp niet redden: dak- en thuislozen, verslaafden, psychische patiënten, mensen zonder verblijfsvergunning, mensen zonder betaald werk ,jongeren zonder gevoel voor richting in hun bestaan en kwetsbare ouderen. Uitgangspunt voor de Pauluskerk is het belang en het “perspectief op beter” van deze mensen. Ieder mens is onvoorwaardelijk welkom.

Door de haperende economie, zware bezuinigingen op de maatschappelijke omgang, sociale zekerheid en gezondheidszorg en een steeds strenger vreemdelingen- en asielbeleid is het voor de bezoekers van de Pauluskerk steeds moeilijker geworden zich in onze maatschappij staande te houden. Voor hen wil de Pauluskerk er zijn en via de verschillende activiteiten hen, indien mogelijk, weer nieuw perspectief bieden. Met deze collecte kunnen we dit belangrijke werk van de Pauluskerk financieel ondersteunen. De diaconie beveelt dan ook van harte deze collecte bij u aan!

De tweede collecte is voor de kerk en het kerkenwerk.

 

Zondag 5 augustus 2018

De eerste collecte is bestemd voor Dorcas.

Dorcas_logo_2016bDorcas is een christelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, sociale hulp, noodhulp en wederopbouw. Men zet zich in om de opdracht van Jezus te vervullen: zorgen voor de armen en verdrukten. Dorcas heeft 166 projecten in 17 landen op het gebied van gezondheidszorg, materiële ondersteuning en zorg voor ouderen, gezinnen, gevangenen en kinderzorg. Wereldwijd staat Dorcas mensen bij die leven in risicogebieden of getroffen zijn door een ramp. Op dit ogenblik zijn er noodhulpprojecten voor vluchtelingen uit Syrië, Irak, Mosul, Oekraïne en Oost Afrika. Wij kunnen Dorcas steunen door goederen of geld te doneren. Deze zondag doen wij dit  als kerken van Pijnacker en Delfgauw door middel van deze collecte.

De tweede collecte is voor de kerk.

 

Zondag 29 juli 2018

De eerste collecte is bestemd voor student Billy Brown aan de MBS in Kuala Lumpur in Maleisië.

Ruim 5 jaar heeft ds. Nelly van Kampen aan de MBS, de Maleisische Bijbelschool in Kuala Lumpur in Maleisië les gegeven. Ze heeft dat met hart en ziel gedaan tot de ziekte het haar echt onmogelijk maakte. We weten het.
Als PKN-Pijnacker en Delfgauw hebben we haar uitzending mede-gefinancierd – een salaris ontving ze namelijk op de MBS niet.
Na haar overlijden in mei 2017 stond de ZWO-commissie voor de beslissing: wat nu? We hebben toen besloten de band met de MBS niet meteen te verbreken, en te bezien hoe we nog kunnen bijdragen. Nou had Nelly uit haar nalatenschap een studiefonds gevormd om steun te kunnen verlenen aan MBS-studenten die dat nodig hebben.
In overleg met de leiding van de MBS hebben we begin dit jaar besloten de studie- en verblijfkosten van Billy Saah Brown te betalen. Die bedragen ruim € 5000 per jaar. Billy komt uit Liberia, is 38 jaar en de oudste in een gezin van 15 kinderen. Tot z’n elfde leefde hij als vluchteling in Ghana en kon daardoor pas op latere leeftijd naar school. Nu heeft hij zijn eerste jaar aan de MBS afgerond en is volop gemotiveerd om over enige tijd zijn Heer te dienen in zijn vaderland.

Helpt u mee de droom van deze enthousiaste jongeman te verwezenlijken?

De tweede collecte is voor de plaatselijke kerk.

 

Bedankbrief

De diaconie ontving een bedankbrief van IZB.

 

Zondag 22 juli

De eerste collecte is voor de stichting Ikos Pijnacker

Deze stichting bevordert het geven van godsdienstlessen op de Openbare basisscholen in Pijnacker. Er zijn in Pijnacker drie van zulke scholen waar meer dan 100 kinderen met veel plezier één keer per week deze lessen volgen. Na drie jaar de lessen gevolgd te hebben, krijgen de kinderen een kinderbijbel als afscheidscadeau. Met het geld van deze collecte kunnen die  voor een groot deel betaald worden.

De tweede collecte is voor de plaatselijke kerk.

 

Zondag 15 juli

De eerste collecte is voor de stichting Orhei

Orhei_300x200Stichting Orhei heeft het doel kinderen en volwassenen in het arme Moldavië te helpen hun eigen situatie te verbeteren. De stichting doet dit vanuit een Christelijke motivatie. Er wordt financiële en materiële hulp gegeven en er worden missionaire activiteiten ontplooid. Voorbeelden van de activiteiten zijn het bieden van naschoolse opvang, het steunen van een internaat en crisisopvang.

De tweede collecte is voor de plaatselijke kerk.

 

Zondag 8 juli

De eerste collecte is voor stichting de Hoop

hoopDeze stichting zet zich in voor de zorg aan verslaafden vanuit een  Christelijke motivatie. Het doel is dat mensen bevrijd worden van hun verslaving,  zinvolle activiteiten ontwikkelen en begeleid worden naar een zelfstandig leven. Ook pastorale begeleiding maakt deel uit van de aanpak.

De tweede collecte is voor de plaatselijke kerk.

 

Zondag 1 juli

De eerste collecte is voor het algemeen diaconaal werk

De ADW-collecte is bestemd voor het eigen plaatselijke diaconale werk.  Verschillende activiteiten zoals de Voedselbank, bezoek aan zieken, kerstattenties, bloemetje van de maand, ouderenmiddagen enz. worden door de diaconie financieel ondersteund.

Nu armoede voor verschillende mensen, ook in ons dorp, een realiteit is, wordt er soms een beroep gedaan op de diaconie.  In individuele gevallen verleent de diaconie hulp bij b.v. mensen die in een noodsituatie zijn beland en bij de sociale instanties niet terecht kunnen. De diakenen maken dan een zorgvuldige afweging in welk geval ze hulp kunnen bieden.

De tweede collecte is voor het landelijke jeugdwerk van de PKN

Het doel van deze collecte is het bevorderen van contacten tussen scholen en kerken.

 

Collectedoel bij de Heilig Avondmaalsvieringen in de 3e periode 2018

De opbrengst van de collecten bij de Heilig Avondmaalsvieringen in de 3e periode bestemmen we voor Billy Saah Brown, student aan MBS, Maleisië.

In 2017 kwam Billy Brown uit Liberia studeren aan de MBS, het Maleisisch Bijbel Seminarie in Kuala Lumpur.
Billy is nu 29, maar heeft als jonge vluchteling al een bewogen leven achter zich. Hij is ambitieus en gemotiveerd om predikant in zijn land te worden. (Mede) dankzij het studiefonds dat uit de nalatenschap van ds. Nelly van Kampen is ontstaan, kan hij aan de MBS studeren.
Het was zijn geestelijke vader Simon Eng, die toen hij over Billy’s roeping hoorde, hem adviseerde aan de MBS in Maleisië te gaan studeren. Want het was duidelijk dat Billy een bredere opleiding en meer Bijbelkennis nodig had om in staat te zijn anderen te trainen.
Op 24 januari 2017 kwam Billy naar de MBS en hij voelt zich daar zeer thuis. Hij uit zijn dankbaarheid aan het Steunfonds van Nelly van Kampen en aan onze ZWO-groep voor de mogelijkheid dat armlastige studenten een theologische opleiding kunnen volgen, want “dit zaad dat jullie zaaien in mijn leven is bestemd voor vele generaties en niet voor Billy alleen……” Hoewel Nelly dus gestorven is, blijft haar nalatenschap zichtbaar en in gedachtenis.

 

Zondag 24 juni 2018

De eerste collecte is een wijkgebonden collecte.

Wijkgebonden collecte wijkgemeente De Acker

Het doel voor deze collecte is een vervolg op de actie van DROPPinG’s PizzaProeverij, waarbij de winst naar het project ‘Vooruit met de geit!’ van Stichting Mensenkinderen is gedoneerd.

Mensenkinderen wil samen met plaatselijke kerken in Moldavië de armste gezinnen helpen door ze een drachtige geit te schenken. Hiermee krijgen ze betere voeding voor hun kinderen, en de mogelijkheid om de melk en de zelfgemaakte kaas te verkopen. Het gezin krijgt meer inkomen en wordt meer zelfvoorzienend.
De geiten worden op de plaatselijke markt gekocht door iemand van de kerk en worden persoonlijk bij de gezinnen afgeleverd. Op deze manier ontstaan er goede contacten tussen de gezinnen en de leden van de plaatselijke kerken, die zo op een heel praktische manier Gods liefde kunnen laten zien.
Eén drachtige geit voor een arm gezin kost € 78,-.

Als u meer wilt weten over de kleinschalige, praktische projecten die Mensenkinderen opstart kunt u terecht op hun website; www.mensenkinderen.nl

 

Wijkgebonden collecte Kerkelijk Centrum Delfgauw en de Dorpskerk

RolstoelbusVeenhage2018-06De bewoners van  Woonzorgcentrum Veenhage in Nootdorp en de Weidevogelhof in Pijnacker willen heel graag uitstapjes maken. Helaas kunnen wij maar 10 keer per jaar het busje van Pieter van Foreest gebruiken. En dat is veel te weinig! Bij een onderzoek naar het naar buiten gaan van verpleeghuis bewoners is gebleken dat zij gemiddeld maar 10 minuten per maand naar buiten gaan. Hier zijn wij heel erg van geschrokken en willen daar wat aan gaan doen.

We hebben de handen in elkaar geslagen en zijn samen een crowdfunding gestart om zelf een rolstoel bus aan te schaffen.
Het hele jaar door hebben we allerlei acties gepland. Zo hebben we paaseitjes verkocht, bloemenmarkt gehouden op beide locaties, een wandelavond drie daagse sponsortocht, kramen tijdens koningsdag, elke eerste woensdag van de maand een kraampje met leuke hebbedingetjes in Veenhage. Binnenkort gaan we armbandjes maken voor de verkoop, komt er een bridge drive, we sparen perla koffie zegels enz. enz.

U begrijpt dat er voor een rolstoelbus heel veel geld nodig is. We zijn dan ook zeer verheugd dat de diaconie ermee heeft ingestemd om de collecte van 24 juni speciaal voor de rolstoelbus te houden.

Mocht u informatie willen over de crowdfunding of heeft u zelf een leuk idee om geld in te zamelen dan kunt u contact opnemen met Henny Boshuizen via de mail h.boshuizen@pietervanforeest.nl .

Namens de bewoners vast heel erg bedankt voor uw gift

 

Wijkgebonden collecte Ontmoetingskerk

Live Life Foundation

In 2014 gingen twee jonge vrouwen uit Nootdorp een half jaar vrijwilligerswerk doen in het Pio Gezondheidscentrum in Malawi. Na hun terugkeer hebben zij deze stichting opgericht voor fondsenwerving om daarmee het werk in het gezondheidscentrum continuïteit te geven en de kwaliteit ervan te verbeteren.

Sinds hun bemoeienis met het centrum is de toestroom van patiënten enorm toegenomen. In de wijde omgeving is er veel vertrouwen in het centrum.

Dankzij de stichting is er nu een goede  watervoorziening en werkt er een multidisciplinair team. Daardoor worden patiënten niet van het kastje naar de muur gestuurd. Ook is er veel aandacht voor voorlichting en preventie. Verder kunnen er nu patiënten worden geholpen die zelf de behandeling niet kunnen betalen.

 

Voor alle wijken is de tweede collecte voor de kerk.

 

De diaconie ontving de volgende bedankbrieven van:

 • Dorcas
 • Stichting de Poort
 • Stichting Vrienden Vluchtelingwerk Pijnacker Nootdorp
 • Terre des Hommes

 

Zondag 17 juni 2018

De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie (binnenlands diaconaat): Inloophuis als rustpunt.

In onze hectische samenleving raken nog al wat mensen tussen wal en schip. Vaak spelen werkloosheid, gebrek aan inkomen of psychische beperkingen een rol. Vereenzaming en uitsluiting liggen op de loer. Voor deze mensen kan een inloophuis een rustpunt zijn. Een huiselijke plek waar een kopje koffie, een spelletje of een maaltijd de dag kan breken. Kerk in Actie steunt diverse inloophuizen in het land. Ook ondersteunt Kerk in Actie DAK ( Door Aandacht Kracht ), een netwerk van 150 beroepskrachten en 5.000 vrijwilligers in inloophuizen, buurtcentra en straatpastoraat die klaarstaan voor 7.500 mensen die even op adem willen komen.
Met deze collecte ondersteunt u inloophuizen als plek waar mensen gezien en gehoord worden. Van harte bij u aanbevolen!

De tweede collecte is voor de kerk en het kerkenwerk.

 

Zondag 10 juni

De eerste collecte is voor ‘Near East Ministry’

Via NEM worden vrijwilligers uitgezonden naar het midden oosten. Er wordt samengewerkt met Joodse en Arabische organisaties. Vrijwilligers werken er in de zorg voor kinderen, gehandicapten en ouderen. De hulp is van praktisch en sociale aard en word gegeven vanuit een Christelijke motivatie.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.

 

Zondag 3 juni

De eerste collecte is voor de  Stichting Edukans

EdukansEdukans werkt in ontwikkelingslanden aan het best mogelijke onderwijs voor kinderen en jongeren. Enkele voorbeelden van resultaten die in de afgelopen tijd behaald zijn:

Nepal werd in 2015 twee keer getroffen door een zware aardbeving. Er werden eerst tentscholen opgezet. Daarna werden bouwvakkers getraind in aardbevingsbestendig bouwen en werden nieuwe, veilige scholen gerealiseerd.
In Malawi werden 52 docenten getraind om het met leerlingen en ouders in gesprek te komen over onderwerpen als kindhuwelijken en tienerzwangerschappen.

Projecten waar momenteel aan gewerkt wordt: noodonderwijs aan Syrische vluchtelingen, strijd tegen kindhuwelijken in India, onderwijsverbetering in Ethiopië.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.

 

Zondag 27 mei

Op deze zondag van de vervolgde kerk is de eerste collecte bestemd voor Open Doors.

OpenDoors_300x200Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoal traumazorg en noodhulp. Ook geeft de organisatie in de vrije wereld voorlichting over de christenvervolging. Met deze collecte wordt dit werk mogelijk gemaakt. De diaconie beveelt dan ook van harte deze collecte bij u aan.

De tweede collecte is voor de kerk en het kerkenwerk.

 

Zondag 20 mei 2018, Pinksteren

De eerste collecte is de Pinkster- Zendingscollecte van Kerk in Actie. Bestemd voor ( bijbel )onderwijs op het platteland van Bangladesh.

Veel christenen in Bangladesh braken met het hindoe-geloof om christen te worden. Zij zijn kasteloos, arm en kunnen nauwelijks lezen of schrijven. Ook hun voorgangers hebben weinig onderwijs gehad. De kerk in het district Mymensingh ondersteunt kleine, jonge kerkgemeenschappen om tot bloei te komen en ondersteunt gemeenteleden om hun leefomstandigheden te verbeteren. Het Mymensingh church care program biedt gemeenteleden onderwijs, vaktrainingen en microkredieten om hun inkomen te vergroten. Dankzij alfabetisering kunnen zij bovendien zelf de bijbel lezen. Voorgangers worden toegerust voor het kerkenwerk. Op de zondagsschool krijgen kinderen bijbelonderwijs. Uw gaven worden gevraagd om dit werk mogelijk te maken. Van harte aanbevolen!

De tweede collecte is voor de kerk.

 

Bedankbrieven

De diaconie kreeg bedankbrieven van

 • Stichting “de Poort”
 • Dorcas
 • Stichting Vrienden Vluchtelingenwerk Pijnacker- Nootdorp

 

Zondag 13  mei

1e collecte: De haven

De Haven zet zich in voor mensen die te maken hebben met prostitutie. Ze biedt:
. pastorale zorg en maatschappelijke hulp aan prostituees,
. hulp aan ex-prostituees bij het opbouwen van een nieuw leven en
. advies en een luisterend oor aan mensen die in hun omgeving te maken hebben met prostitutie.
De haven doet haar werk vanuit een Christelijke visie.

De tweede collecte is voor de kerk.

 

10 mei 2018, Hemelvaartsdag

1e collecte: Het algemeen diaconaal werk van PKN Pijnacker-Delfgauw

Een ADW-collecte is bestemd voor het eigen plaatselijke diaconale werk.  Verschillende activiteiten zoals de Voedselbank, bezoek aan zieken, kerstattenties, bloemetje van de maand, ouderenmiddagen enz. worden door de diaconie financieel ondersteund.
Nu armoede voor verschillende mensen, ook in ons dorp, een realiteit is, wordt er soms een beroep gedaan op de diaconie.  In individuele gevallen verleent de diaconie hulp bij b.v. mensen die in een noodsituatie zijn beland en bij de sociale instanties niet terecht kunnen. De diakenen maken dan een zorgvuldige afweging in welk geval ze hulp kunnen bieden.

De tweede collecte is voor de kerk.

 

Bedankbrieven

De diaconie kreeg bedankbrieven van: Stichting Barthimeüs en van Stichting Siriz.

 

Zondag 6 mei

1e collecte: PIT Pro Rege

Pit Pro Rege houdt zich bezig met de geestelijke verzorging van en het welzijn van Nederlandse militairen, veteranen en hun partners.
Projecten waar de organisatie zich momenteel mee bezighoudt:
Het gratis verstrekken van de krijgsmachtbijbel aan militairen.
– Het creëren van ontmoetingsruimtes voor militairen in Nederland, maar ook bij uitzendingen. In deze ruimtes is gelegenheid voor vrijetijdsactiviteiten, ontspanning, vorming en sociale zorg.
– Creatieve workshops voor veteranen
– Opleiding en plaatsing van hulphonden voor militairen met PTSS.

De tweede collecte is voor de kerk.

 

Zondag 29 april

De eerste collecte is voor ons themaproject “jeugdzorg”. Ook deze tweede keer voor Timon.

timon_logoDeze organisatie richt zich vanuit een christelijke levensovertuiging op zorg voor kinderen, jongeren tot en met 23 jaar en hun gezin. Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Dit ongeacht achtergrond of levensovertuiging. Timon wil graag de collecte besteden aan het project (Be) leven in Rotterdam Delfshaven. De doelgroep is zwerfjongeren van 16 jaar en ouder met hulpvragen op psychosociaal en financieel gebied. Deze jongeren zijn kwetsbaar door het ontbreken van een steunend netwerk, onvoldoende perspectief en schulden. Activiteiten worden aangeboden om het zelfvertrouwen te vergroten en een sociaal netwerk op te bouwen. Samen met vrijwilligers worden activiteiten aangeboden om deze vaardigheden te vergroten. Dit door bijeen te komen op een doordeweekse avond. Te denken valt aan:
– Het koken voor ouderen
– Het aanbieden van sollicitatietrainingen 
– Het aanbieden van sportworkshops 
– Budgetbegeleiding 

Hierdoor wordt er bijgedragen aan het zelfredzaam maken van de jongeren, zodat terugval in oude patronen van isolement, verkeerde vrienden en gebrek aan zingeving afneemt en zij in hun wijk gaan participeren. Met deze collecte kunnen wij dit belangrijke werk steunen.

Van harte bij u aanbevolen!

De tweede collecte is voor de kerk.

 

Zondag 22 april

In tegenstelling tot eerdere berichgeving:
De eerste collecte is bestemd voor Algemeen Diaconaal Werk

favDe ADW collecte is bestemd voor het eigen plaatselijke diaconale werk. Verschillende activiteiten zoals de Voedselbank, bezoek aan zieken, kerstattenties, bloemetjes van de maand, ouderenmiddagen, enz. worden door de diaconie financieel ondersteund. In individuele gevallen geeft de diaconie hulp aan mensen die in een financiële noodsituatie zijn beland en bij de sociale instanties niet terecht kunnen. De diakenen maken een zorgvuldige afweging bij aanvragen om hulp om te kijken waar hulp geboden kan worden.

De tweede collecte is voor de kerk en het kerkenwerk.

 

Zondag 15 april

De eerste collecte is bestemd voor het Plusproject van onze ZWO-commissie:
de Mothers’ Union van de Orthodoxe Kerk in Noord-Uganda.

Uganda_mothers_unionArmoede, ziekte en huiselijk geweld maken het leven van moeders in Uganda zwaar. Mothers’ Union wil hier verandering in brengen. Medewerkers bezoeken vrouwen in gebieden waar door de burgeroorlog veel geweld is geweest. Vrouwen zijn dagelijks slachtoffer van huiselijk geweld. Zij kunnen bij de medewerker samen met hun man relatiecursussen volgen. Ook geven de medewerkers voorlichting over hiv en aids, trainen vrouwen in het omgaan met conflicten en versterken ze de positie van de vrouwen in de kerk. Door dit netwerk voelen de vrouwen zich gesterkt om een actievere rol te spelen in hun gezin, kerk en dorp. 

Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in Actie.

De tweede collecte is voor de kerk.

Collectedoel bij de Heilig Avondmaalsvieringen
voor de 2e periode 2018: TRANSCAPE

De opbrengst van de collecten bij de Heilig Avondmaalsvieringen in de 2e periode bestemmen we voor het voorlichtingswerk over HIV/Aids door Zinthatu Luvalo in het Canzibe District in Zuid-Afrika. 

Transcape_Zinthatu_300x200Vorig voorjaar heeft Zinthatu met het extra bedrag dat wij haar konden geven, een grote “school-awareness dag” georganiseerd. Behalve over Aids ging het ook over SOA’s, tienerzwangerschappen, anticonceptie, drugs- en alcoholgebruik, enz. De afgelopen 6 maanden heeft ze als adviseur weer veel geleerd. Wat Zinthatu vooral aanspreekt in het werk is de verandering die zij bij de mensen teweeg brengt. “Ik wil ook nog een training volgen om zelf bloedtesten te kunnen afnemen. Er zijn nog zoveel (jonge) mensen die niet weten of zij besmet zijn met HIV. In oktober ga ik ook weer een school bezoeken om daar de gevaren van HIV besmetting onder de aandacht te brengen. Het is een school waar ik nog niet eerder ben geweest en dat is best spannend.  Er zullen wel weer veel vragen komen en ik ben er van overtuigd dat ze weer veel zullen leren en ontdekken over de risico’s van HIV”.  

Met onze financiële hulp maken we als gemeente dit soort voorlichtingswerk mogelijk.
Daarom: van harte  aanbevolen!

 

De diaconie ontving bedankbrieven van:

 • ZOA
 • De Wereldwinkel
 • Tear
 • Light for the World
 • Stichting OMZO ( ten behoeve van Pauluskerk Vluchtelingenwerk )
 • Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk

 

Zondag 8 april

De eerste collecte is bested voor Pijnackernaren helpen Armenië

logo_pijnackerenHArmenieDeze stichting die samenwerkt met de Nederlandse Maria Goris in Armenië, verzamelt in 2018 geld voor o.a. een waterleiding in een kindertehuis, een uitleenbank voor hulpmiddelen voor mensen met een beperking en medicijnen voor mensen die dat zelf niet kunnen betalen.

De tweede collecte is bestemd voor de plaatselijke kerk.

 

Zondag 1 april, Pasen

De eerste collecte is voor de winkel van Terre des Hommes in Pijnacker

terre_des_hommes_logo_300x200Momenteel brengt Terre des Hommes Pijnacker geld bijeen voor Aziatische kinderen die lijden onder kinderarbeid en kinderslavernij. Kinderen doen daar gedwongen illegaal werk, zwaar huishoudelijk werk en werk in fabrieken en op plantages.

De tweede collecte is bestemd voor de plaatselijke kerk.

 

Alle zondagen in de 40-dagentijd (18 febr t/m 25 maart) en alle diensten in de Stille Week.

De 1e collecte is bestemd voor het 40-dagenproject voor de Stichting Vrienden van Vluchtelingenwerk Pijnacker-Nootdorp

Pict_Stg_VrVluPNDe  Syrische vluchtelingen die in Pijacker-Nootdorp verblijven, hebben inmiddels al wat ervaring opgedaan met de Nederlandse maatschappij en met de Nederlanders. Hieronder enkele uitspraken van een aantal van hen:

 • We zij hier omdat we in Syrië niet meer konden leven. Het was te gevaarlijk voor ons en onze kinderen. Een aantal familieleden is vermoord. Ik ben daar nog vaak verdrietig over.  In Syrië hadden we een goed leven. Hier kan ik alleen tweedehands kleren kopen voor mijn kinderen. Ik voel me soms net een bedelaar.
 • Nederlanders hoeven niet hun best te doen om ons te begrijpen. Wij zijn hier naartoe gekomen.
 • Het is hier zo stil, alles is dicht na 6 uur. Niemand is buiten. Het is eenzaam en saai. Kinderen kijken televisie en spelen op de computer.
 • Nederlanders weten niet dat hel alfabet 3500 jaar geleden in Syrië is uitgevonden. En ook niet dat Joden, Moslims en Christenen in dezelfde buurt samenwoonden en samen feesten vierden.
 • Mij werd gevraagd of ik wist hoe een wasmachine werkte. Ze dachten dat ik thuis alles met de hand waste.

De 2e collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.

De diaconie beveelt deze collecten van harte bij u aan.

 

Zondag 11 februari 2018

De eerste collecte is de voorjaarszendingscollecte van Kerk in Actie. Sterke vrouwen opleiden op Papoea.

logo_KIA

Overal in West-Papoea zijn vrouwen actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis. Velen van hen zijn nauwelijks opgeleid.
Het vormingscentrum P3W (Centrum voor Toerusting en Vorming van Vrouwen dat is uitgegroeid van een meisjesinternaat tot een centrum met meerdere vestigingen, die op allerlei manieren vrouwen- en kerkenwerk ondersteunen) brengt daar verandering in. Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen bijbelstudies, krijgen praktijklessen over gezonde voeding of volgen een vakopleiding. Door de cursussen staan vrouwen sterker in hun schoenen en hebben zij kansen om zichzelf te ontplooien.
Bovendien nemen ze hun kennis en ervaring mee terug naar hun dorpen. Vaak richten ze daar een vrouwenvereniging op of starten ze lokale cursussen in hun kerk. Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun lokale gemeenschap, en bouwen zo mee aan kerk en samenleving. En heel belangrijk: zij stimuleren ook hun dochters om naar school te gaan, zodat het werk in de volgende generaties doorgaat.

Van harte aanbevolen!

De tweede collecte is voor de kerk en het kerkenwerk.

 

Zondag 4 februari 2018

De eerste collecte is voor Kerk in Actie, Ghanese kindslaven bevrijd uit visserijsector.

logo_KIAOnder dwang werken duizenden kinderen in Ghana in de visserij op het Voltameer. Deze kindslaven, vooral jongens, worden vastgehouden op kleine eilandjes. Ze moeten zwaar en gevaarlijk werk doen en worden uitgebuit. Het Voltameer is een enorm stuwmeer, zo groot als Friesland en Groningen samen. De kinderen komen voornamelijk uit kwetsbare en arme gezinnen uit andere delen van het land. Ze leven ver van de bewoonde wereld en kunnen geen kant uit. Hun bazen behandelen hen als slaven. Partnerorganisatie Challenging Heights bevrijdt kindslaven en vangt hen tijdelijk op. Voordat ze naar huis gaan, krijgen ze intensieve psychologische hulp en onderwijs. Ook krijgt hun familie hulp om een beter bestaan op te bouwen. Met deze collecte steunt u dit werk. Van harte aanbevolen!

De tweede collecte is voor de kerk.

 

Bedankt

De diaconie ontving een bedankbrief voor de ontvangen giften van:

 • Stichting OMZO
 • Pauluskerk
 • Rode Kruis
 • Rudolph Stichting

 

28 januari Dorpskerk, De Acker en Ontmoetingskerk

Deze kerken hebben een oecumenische dienst in de RK kerk, waar voor een gemeenschappelijk doel gecollecteerd zal worden.

Kerkelijk Centrum Delfgauw:
Omdat er op 21 januari niet voor de doelen van PKN Pijnacker-Delfgauw is gecollecteerd, zal er op 28 januari voor de doelen van 21 januari gecollecteerd worden.

 

21 januari Dorpskerk, De Acker en Ontmoetingskerk

1e collecte: Algemeen Diaconaal werk

De ADW-collecte is bestemd voor het eigen plaatselijke diaconale werk.  Verschillende activiteiten zoals de Voedselbank, bezoek aan zieken, kerstattenties, bloemetje van de maand, ouderenmiddagen enz. worden door de diaconie financieel ondersteund.
Nu armoede voor verschillende mensen, ook in ons dorp, een realiteit is, wordt er soms een beroep gedaan op de diaconie.  In individuele gevallen verleent de diaconie hulp bij b.v. mensen die in een noodsituatie zijn beland en bij de sociale instanties niet terecht kunnen. De diakenen maken dan een zorgvuldige afweging in welk geval ze hulp kunnen bieden.

2e collecte: Oecumene

Oikoumene_300x225Nederland telt ruim 1200 internationale kerken en migrantenkerken. SKIN (Samen Kerk in Nederland), de landelijke vereniging van deze kerken, biedt hen praktische ondersteuning, onder meer met een toerustingscursus voor kerkleiders en hulp bij het opzetten en versterken van lokale en regionale interkerkelijke netwerken. SKIN wil internationale kerken met elkaar, maar ook met autochtone Nederlandse kerken verbinden. SKIN hoopt dat daarmee de eenheid van het Lichaam van Christus zowel lokaal als landelijk meer gestalte krijgt, als getuigenis naar onze samenleving. Ook werkt SKIN samen met de Vrije Universiteit aan een postdoctorale ambtsopleiding voor leiders van internationale kerken en vergroot SKIN de zichtbaarheid van deze kerken door hen te presenteren naar andere kerken, (christelijke) organisaties, media, overheid, politiek en samenleving.

Kerkelijk Centrum Delfgauw
heeft op deze datum een oecumenische dienst samen met de Vredekerk in Delft.
De eerste collecte is bestemd voor de Stichting Vrienden van de Raad van Kerken en komt ten goede aan de Caribische Raad van Kerken.

De opdracht van deze raad is het bevorderen van de oecumene en sociale verandering in gehoorzaamheid aan Jezus Christus en solidariteit met de armen. Sindsdien ontwikkelde de Raad een aanpak van: sociale misstanden, zoals armoede, verbreiding van HIV/AIDS- infecties, drughandel en – verslaving en ontheemding zoals natuurrampen, geweld of het zoeken naar werk en een beter leven. Er wordt toenadering gezocht met andere oecumenische uitingen en vormen, zoals de Taize-beweging en het Global Christian Forum (evangelische- en pinkstergemeenten). Op een breder regionaal niveau is er ook de Caribbean Association Theological Schools. Dit is een organisatie die de 4 grote theologische colleges van het Engelstalige Caribisch gebied samenbrengt.

 

Zondag 14 januari 2018

De eerste collecte is ook onze eerste themacollecte van dit jaar en het thema is: jeugdzorg.

timon_logoTimon is een organisatie die zich vanuit een christelijke levensovertuiging richt op zorg voor kinderen, jongeren tot en met 23 jaar en hun gezin. Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Dit ongeacht achtergrond of levensovertuiging.
Timon wil graag de collecte besteden aan het project ( Be ) leven in Rotterdam Delfshaven. De doelgroep is zwerfjongeren van 16 jaar en ouder met hulpvragen op psychosociaal en financieel gebied. Deze jongeren zijn kwetsbaar door het ontbreken van een steunend netwerk, onvoldoende perspectief en schulden.
Activiteiten worden aangeboden om het zelfvertrouwen te vergroten en een sociaal netwerk op te bouwen. Samen met vrijwilligers worden activiteiten aangeboden om deze vaardigheden te vergroten. Dit door bijeen te komen op een doordeweekse avond. Te denken valt aan:

 • het koken voor ouderen in een ouderenvoorziening
 • het aanbieden van sollicitatietrainingen
 • het aanbieden van sportworkshops
 • budgetbegeleiding

Hierdoor wordt er bijgedragen aan het zelfredzaam maken van de jongeren, zodat terugval in oude patronen van isolement, verkeerde vrienden en gebrek aan zingeving afneemt en zij in hun wijk gaan participeren.

Met deze collecte kunnen wij bijdragen aan dit belangrijke werk.
Van harte aanbevolen!

De tweede collecte is voor de kerk.

 

Zondag 7 januari 2018

De eerste collecte is bestemd voor ZWO-Transcape.

Transcape_Zinthatu_300x200Met deze collecte hopen we het voorlichtingswerk over HIV/Aids door Zinthatu Luvalo in het Canzibe District in Zuid-Afrika voort te kunnen zetten.

 

 

De tweede collecte is voor de plaatselijke kerk en het kerkenwerk. 

 

Avondmaalscollecte 1e periode 2018

De Avondmaalscollecte is bestemd voor het Plus-project van de ZWO: Uganda Orthodox Church Mothers’ Union.

Wat ons vooral aanspreekt, is de kleinschaligheid en het helpen van de allerarmsten van een aantal dorpen in Noord-Uganda.
Na jarenlange oorlog zijn veel vrouwen en mannen teruggekeerd naar hun dorp, en ze proberen daar hun normale leven weer op te pakken : hun huizen te herstellen, het land te bebouwen en de kinderen weer naar school te sturen.
Maar dat lukt niet iedereen.
Sommige gezinnen blijven extra kwetsbaar, vooral die waarin één van de ouders is overleden, of een kind(eren) aan AIDS gestorven is, of waarin vrouwen met gewelddadige echtgenoten te maken hebben. En wie bekommert zich over de getraumatiseerden, de wezen en gehandicapten?

Het is de Mothers’ Union van de Orthodoxe Kerk van Uganda die in deze nood springt. In 7 dorpen zijn 266 personen uitgezocht die extra begeleiding ontvangen. Met hen probeert de Mothers’ Union een vertrouwensband op te bouwen en te zien hoe en welke hulp geboden kan worden. Denk daarbij aan gesprekken om een eind te maken aan geweld in de gezinnen, of het drankmisbruik te stoppen, of het isolement te verbreken, of zaaigoed te verschaffen, of andere inkomstenbronnen te zoeken, of….

De Mothers’ Union heeft beperkte middelen.
Daarom willen we ze graag helpen !

 


 

evertCollectebestemmingen