Samenvatting van de preek van zondag 30 september 2018. Focuszondag.

op donderdag, 04 oktober 2018

Bijbelgedeelte: Jeremia 29, 1-14 en 1 Petrus 2, 11-12 (NBV).

Tekst voor de preek: ‘Zoek de vrede voor de stad waarheen Ik u in ballingschap heb gevoerd. Bid ervoor tot de HEERE, want in haar vrede zult u vrede hebben’ (Jeremia 29,7 (HSV). 

Voorganger: ds. Jelke de Jong (dominee@deacker.pknpijnackerdelfgauw.nl). 

Gemeente van Jezus Christus, 

‘Zoek de vrede voor de stad …’ , dat staat te lezen in de brief die de ballingen in Babel hebben gekregen vanuit Jeruzalem. Afzender: God. Geschreven door de profeet Jeremia. 

De ballingen zijn verbaasd, verlegen met deze boodschap. Ze hebben niets met Babel en willen er ook niets mee te maken hebben, want ze willen zo snel mogelijk weer terug naar Jeruzalem.  

‘Zoek de vrede voor de stad (Babel) …’. Dat klinkt heel streng, als een gebod. Het is bedoeld als een opdracht: vanuit verlangen. Van onderop. Zo willen wij deze tekst beluisteren, met de bedoeling dat het ons verlangen voedt met betrekking tot stad en ommelanden, want de stad kan niet zonder het dorp en het dorp niet zonder de stad.  

‘Zoek de vrede voor de stad’. ‘Bid voor de stad’. De stad is in de Bijbel niet alleen (positief) beeld van het Koninkrijk van God in de toekomst (het nieuwe Jeruzalem), het is ook (negatief) beeld van het kwaad en de zonde (Sodom). De stad is plek van sociaal onrecht, verwildering, plek van kwaad en leugens. Corruptie en bedrog. Die donkere oorden laat God niet los. Ook daar wil Hij zijn. Ook voor deze heidense (niet Joodse) mensen is Hij van de hemel naar de aarde gekomen. Ook in deze oorden wil Hij zijn gemeente bouwen. Volgens Tim Killer is de stad in onze tijd een belangrijk instrument van de Geest om de moderne mens te bereiken.

 ‘Zoek de vrede voor de stad’. ‘Bid voor de stad’, is een verlangen vanuit verwondering. Een verlangen vanuit het hart van God. Vanuit liefde en betrokkenheid. Overeenkomstig de wil van God. 

‘Zoek de vrede voor de stad’. Vrede / Shaloom, is een woord met brede betekenis. Het gaat zowel over de vrede met God door de verzoening van Christus, maar ook over aards en maatschappelijk welzijn vanuit de liefde van Christus. Vanuit geloofsverbondenheid met Christus. Een leven met de focus op Jezus. 

Hoe kijk je dan naar je omgeving: woon, werk, school? Vanuit welke grondhouding? Die van Jezus geeft: bewogenheid, liefde, betrokkenheid. Insluiting, in plaats van uitsluiting. 

In Mattheüs 25 staat de gelijkenis over het laatste oordeel. Schapen rechts, bokken links. Degenen rechts van de Koning worden zalig verklaard. Zij hebben de minste van Jezus’ broeders / zusters gevoed, gastvrij onthaald, gekleed en opgezocht. Zijn het doeners? Niet bij voorbaat. Het zijn mensen die in de ontmoeting met een medemens hun (onuitgesproken) vraag hebben gehoord. Hun nood hebben gezien. En daarom vanzelf (vanuit liefde tot Jezus) tot actie zijn overgegaan.   

Als je zo, gefocust op Jezus, leert luisteren en kijken, wat ga je dan zien? Wie kun je dan in het oog krijgen? Verslaafden, danklozen, mensen met een beperking, zoekers, studenten, zakenmensen, prostituees, toeristen, drugsverslaafden etc.

Gefocust op Jezus leren luisteren naar vragen (van zin en betekenis) en / of de nood (lichamelijk, psychisch, geestelijk) van mensen, brengt je in contact met hele verschillende medemensen, uit alle lagen van de bevolking. Ik ben benieuwd wie wij tijdens het Focustraject gaan ontmoeten. Focus op Jezus leidt ook tot zorg voor Gods schepping. 

‘Zoek de vrede voor de stad’. ‘Bid voor de stad’. In onze gemeente neemt het gebed een belangrijke plaats in. Dat heeft de Focusscan aan het licht gebracht. In onze gemeente wordt veel gebeden. Ook voor niet-christenen. Geldt deze (tweede) opdracht wel voor de Joden in Babel en niet voor ons? Deze geldt ook ons. Bidden geeft betrokkenheid. Waar je voor bidt, raak je op betrokken. Dus blijven bidden, niet alleen voor kinderen en kleinkinderen, ook voor collega’s, medescholieren/studenten, je buurt, Noord.

Biddende handen reiken ver. Ze raken Gods handen. Ze raken niet alleen het heden, ook de toekomst.  De GZB wil graag gemeenten stichten in het noordoosten van Thailand. Gebedsoproep: ‘Bid dat de Geest voorbereidend werk zal doen op de plek waar wij gaan werken’. Tijdens het Focustraject willen we leren in woord en daad christen te zijn in onze context. Bid dat de Geest het voorbereidend werk zal doen in onze gemeente en in ons dorp. 

In gebed ben en blijf je afgestemd op de Here God en raak je afgestemd op wat de Here God doet, niet alleen in onze gemeente, ook in ons dorp. 

De rijkdom van bidden is dat de zegen terugkeert bij jou als bidder. Bid voor de stad, ‘want in haar vrede zult u vrede hebben’ (HSV). Als het Babel goed gaat, is het leven er in ieder geval dragelijk. Haar vrede is uw vrede. Iets dergelijks hoor je Paulus ook zeggen: ‘Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid. Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Redder, die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen’. (1 Tim 2, 3-4).  

‘Zoek de vrede voor de stad’. ‘Bid voor de stad’. Dit verlangen wordt gevoed vanuit het verlangen van God die wil dat alle mensen gered worden. Dit is niet alleen een persoonlijk verlangen, het is het collectieve verlangen van ons als christelijke gemeente in Noord. Tijdens het Focustraject willen we groeien in dit verlangen en leren leven en handelen vanuit dit verlagen. Daarom kijken we tijdens het Focustraject eerst naar elkaar. Gaan met elkaar het geloofsgesprek aan. Oefenen ons in gemeenschap. Nemen elkaar bij de hand, om van daaruit meer dan het gewone te leren doen in de plaats waar God ons gesteld heeft. Vanuit de (ervaren) liefde van Christus, Gods liefde in onze wereld zichtbaar maken.

Wat een wonder dat we in deze tijd dit Focustraject samen mogen bewandelen. Mag het zijn tot eer van God, tot zegen van ons, tot heil van de ander.

Amen. 

albert Samenvatting van de preek van zondag 30 september 2018. Focuszondag.