Liturgie zondag 13 januari 2019 Zondag Epifanie “Doop van de Heer”. Dienst van Schrift en Maaltijd van de Heer

op zaterdag, 12 januari 2019

Voorganger in deze dienst is Ds. C. Donner.
Aanvang van de dienst 10.00 uur
De dienst is te beluisteren via de kerkomroep

Voorafgaande aan de dienst wordt de video Welkom in Gods Huis getoond.

Welkom

Aanvangslied:  Lied 100 “Juicht Gode toe, bazuint en zingt”

Groet
V. De Heer zij met u
A. Ook met u zij de Heer

Bemoediging
V. Onze hulp is de Naam van de Heer
A. Die hemel en aarde gemaakt heeft
V. Die altijd trouw blijft
A. En niets en niemand uit zijn hand laat vallen

Kyrië: gezongen Kyrië eleison na elk van de 3 beden, na “Daarom zuchten en zingen wij”

Gloria: Lied 158b “Een schoot van ontferming”

Gebed om verlichting

Eerste lezing: Jesaja 40, 1-11

Lied: 158a: 1 en 3. “God zij geloofd uit alle macht”

Evangelielezing: Lukas 3, 15-22
V: Lof zij U Christus
A: Amen

Lied 524 “Nu Gij de doop ontvangt in de Jordaan”

Uitleg en verkondiging

Muziek

Lied: “Ongestraft mag liefde bloeien”  (uit: Zangen van zoeken en zien, 536) tekst Sytze de Vries, melodie ‘Blaern’, ‘Love Divine”, William Rowlands

 1. Niemand houdt de liefde tegen
  waar zij langs de straten gaat.
  Wie met liefde is gezegend,
  koestert wie om liefde gaat.
  God verhoede dat er iemand
  in de liefde wordt gekrenkt.
  Ware liefde oordeelt niemand,
  maar aanvaardt haar als geschenk.
 2. Liefde vraagt ons om ontferming
  tegen wie haar vlammen dooft.
  Wie haar rechten wil beschermen
  vindt in liefde zelf geloof.
  Wie voor liefde is geschapen
  vreest ook niet bij tegenwind.
  Liefde is het hemels wapen
  dat de angsten overwint.
 3. Leg de liefde niet aan banden,
  gun haar gang de vrije loop.
  Geef haar bloemen nooit uit handen,
  want haar vrucht is onze hoop!
  Ongestraft mag liefde bloeien,
  vrijuit zoeken naar de zon.
  liefdes loop verdraagt geen boeien,
  laat haar stromen als een bron!

Dank-en voorbeden, stil gebed

Inzameling van geven

Gesprekje met de kinderen

De maaltijd van de Heer

Lied 400: “Voordat ik kan ontvangen brood en wijn”

Nodiging:
De tafel van brood en wijn wordt nu klaar gezet.
Het is de tafel van gezelschap met Jezus
en met allen die hem liefhebben.
Het is de tafel van delen met de armen van de wereld,
met wie Jezus zich vereenzelvigde.
Het is de tafel van gemeenschap met de aarde,
waarin Jezus vlees geworden is.
Kom dan naar deze tafel,
jij die veel geloof hebt
en jij die meer daarvan zou willen;
jij die hier al vaak geweest bent,
en jij die hier lang niet was;
jij die probeerde Jezus te volgen
en jij die daar niet in slaagde.
Kom.
Het is Christus die ons uitnodigt
om hem hier te ontmoeten.

Tafelgebed:  Gezegend is uw Naam
V:  Brood dat leven geeft en wijn die ons hart vrolijk maakt, in deze tekenen wil de Heer met ons zijn. Laat ons delen in zijn overvloed.
V:  Goede God, wij zijn blij en wij danken U dat wij tot U mogen komen
A:  Gezegend is uw Naam
K:  U hebt ons lief en schenkt ons deze aarde.
A:  Gezegend is uw Naam
K:  U hebt ons lief en schenkt ons uw Zoon Jezus.
A:  Gezegend is uw Naam
K:  U hebt ons lief en brengt ons hier samen.
A:  Gezegend is uw Naam
V:  Daarom danken wij U en zingen met elkaar:

Zingen:
Dank U, voor heel uw mooie schepping.
Dank U, o God, voor al wat leeft.
Dank U, dat Jezus met ons mee ging.
Dank U, dat Hij leeft.

V: Wij danken U, goede God, om Jezus, uw lieve Zoon.
Hij is een vriend van mensen.
Wie Hem nodig heeft, die helpt Hij.
Voor ons is Hij alles wat wij zullen zijn.
Hij heeft ons zijn Geest gegeven
om te leven als uw kinderen.
K: Daarom danken wij U en zingen met al wat adem heeft:

Zingen:
Dank U, Uw liefde kent geen grenzen.
Dank U, dat ik nu weet daarvan.
Dank U, o God, ik wil U danken,
dat ik danken kan.

V:  Ja, gezegend is Jezus die gekomen is in uw Naam.
Want Hij heeft in de nacht, dat Hij werd overgeleverd, het brood genomen.
Hij dankte U, brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen
ook aan wie Hem verraden zou, met de woorden:
Neem en eet, dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.
Doe dit tot mijn gedachtenis.
Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker met wijn,
Hij dankte U en gaf hem aan zijn leerlingen
met de woorden: Neem deze beker en drink hier allen uit.
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed,
dat voor u vergoten wordt tot vergeving van zonden.
Doe dit, zo dikwijs gij die drinkt, tot mijn gedachtenis.

Zingen:
Dank U, dat U hebt willen spreken,
dank U, U hoort in ieders taal.
Dank U, dat U het brood wilt breken
met ons allemaal.

K: Geef ons allen, goede God, uw Geest van liefde
en breng ons dicht bij U en bij elkaar.
V: Zo bidden wij U met alle mensen van vroeger en nu:

A: Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw Koninkrijk kome,
uw wil geschiede
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren,
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht
en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Wisselen van de vredegroet
v: Geef ons het inzicht, de moed en de kracht
om uw vrede zichtbaar te maken onder mensen.
Wensen wij elkaar de vrede van Christus!

Met een handdruk zeggen we tegen elkaar:
“De vrede van Christus is met u/jou”.

v: Laten wij nu met elkaar en voor elkaar het brood delen en de wijn drinken
want zo gedenken wij Jezus, die zijn leven deelde met zo velen.
Op weg naar het rijk van vrede is Hij zo in ons midden.
Kom dan, want alle dingen staan gereed!

Delen van brood en wijn/druivensap

Gebed na de maaltijd
v:  Moge het delen van dit brood en deze beker.
   ons hart versterken,
dat wij vol hoop meewerken aan een nieuwe wereld,
waar brood en recht en waardigheid
en liefde is voor al wat leeft.

Zingen:

Dank U dat U in moeilijkheden,
dank U dat U in pijn en strijd,
dank U dat U in alle tijden
toch steeds bij ons zijt.

Dank U dat ons uw woord bewaarde,
dank U dat U uw Geest ons geeft.
Dank U dat ieder mens op aarde
van uw liefde leeft.

Zegen:
Lied 431 b

 

 

 

bettyLiturgie zondag 13 januari 2019 Zondag Epifanie “Doop van de Heer”. Dienst van Schrift en Maaltijd van de Heer