Algemene Kerkenraad, terugblik vergadering 28 sept. 2020

op zaterdag, 24 oktober 2020

Op bovenstaande datum kwam in de Ontmoetingskerk een bijna voltallige Algemene Kerkenraad (AK) bij elkaar. In dit stuk een opsomming van de besproken punten tijdens deze vergadering.

 • Namens de redactie van Centraal Contact was dhr. Koos Rensen tijdens een deel van de vergadering aanwezig. Er is gesproken over de toekomst van Centraal Contact. De besluitvorming hieromtrent is afgerond. In een ander artikel in deze editie van Centraal Contact wordt hierop nader ingegaan.
 • Er is gesproken over de geplande avonden waarin ‘Geld en Goed’, de financiële huishouding van de gemeente, centraal zou staan.
  Enige dagen na de AK-vergadering is besloten deze avonden n.a.v. de op 28 september aangescherpte Corona-richtlijnen en het daaruit volgende advies van de landelijke PKN, uit te stellen.
 • De AK gaat zich bezinnen op de samenstelling en de werkwijze van de AK en het moderamen van de AK. Eén en ander zal t.z.t. ook worden vastgelegd in de Plaatselijke Regeling die stamt uit 2013 en een revisie vereist.
  Voor beide zaken (Plaatselijke Regeling, samenstelling/werkwijze) gaat het moderamen AK met een procedurevoorstel komen, waarbij oog zal zijn voor de stappen die de kerkorde daarin van ons vraagt.
 • Het tijdelijke arbeidscontract van de koster van de Ontmoetingskerk is met instemming van de AK omgezet in een contract voor onbepaalde tijd.
 • Het collecterooster 2021 zoals aangeleverd vanuit het College van Diakenen is akkoord bevonden.
 • Er is kort gesproken over de KidZSKampdag die 3 oktober gehouden zou worden.
  Een aantal dagen na de vergadering kwam ook hierover het bericht dat de middag niet door zou gaan i.v.m. aangescherpte Corona-richtlijnen.
 • De predikanten hebben na een evaluatie aangegeven door te willen gaan met de zogenaamde carrouseldiensten. Dat betekent dat elke predikant 2x per jaar in elk van de drie andere wijkgemeenten voorgaat. Of wel, 6 preekbeurten verzorgd in één van de andere kerken binnen de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw.
 • De Jaarrekeningen 2019 van College van Kerkrentmeester en College van Diakenen zijn akkoord bevonden door Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB).
  Eerder dit jaar had het CCBB ook de begroting 2020 van beide colleges al goedgekeurd. Men zag geen aanleiding om in overleg te treden over wijzigingen of aanvullingen op deze begrotingen.
 • Na een rondje ‘langs de velden’ (wijkgemeenten, colleges, Beraad van Kerken enz.) sprak de voorzitter woorden van dank uit richting de terugtredende scriba, Petra Krijgsheld. Ze ging niet alleen naar huis met grote waardering voor de nauwgezette invulling van de taak van scriba in de afgelopen jaren, maar ook met een grote bos bloemen en twee mooie boeken.

Namens de Algemene Kerkenraad,
Ard de Graaf (scriba AK)
scriba@pknpijnackerdelfgauw.nl

 

Evert NieuwkoopAlgemene Kerkenraad, terugblik vergadering 28 sept. 2020