Algemene Kerkenraad, vergaderingen mei en juni

op vrijdag, 03 juli 2020

AK mei 2020

In mei j.l. achtte de Algemene Kerkenraad (AK) het nog niet verstandig om in vergadering bijeen te komen. Daarom heeft besluitvorming ook in mei schriftelijk plaats gevonden over enkele punten.

Nieuwe penningmeester CvK
De AK heeft een nieuwe penningmeester van het College van Kerkrentmeesters benoemd. Op verzoek van het college is dhr. Mark van den Berge ontheven uit de functie van penningmeester. De AK is Mark zeer erkentelijk voor het vervullen van het penningmeesterschap in de periode van 1 november 2018 tot 1 juni 2020. Het college heeft mw. Mariska Idema voorgedragen om Mark met ingang van 1 juni 2020 op te volgen. De AK heeft Mariska benoemd tot nieuwe penningmeester van het college. De AK is blij dat Mariska deze taak op zich wil nemen en wenst haar veel wijsheid en voldoening bij de vervulling van het penningmeesterschap van het College van Kerkrentmeesters.

KidZSKamp
Ook werden enkele besluiten genomen omtrent het KidZSKamp 2020. In eerste instantie ging het om voorzieningen om het kamp zo veel mogelijk coronaproof te laten plaatsvinden. De commissie KidZSKamp had daar een uitgebreid draaiboek voor gemaakt. In tweede instantie deed de commissie een gemotiveerd voorstel om de kampweek in 2020 geen doorgang te laten vinden. Dit leek ook de AK het meest verstandig in een situatie vol onzekerheden over de ontwikkeling van de corona situatie. De AK stemde dan ook in met het niet laten plaatsvinden in 2020 van de kampweek en met enkele punten omtrent de financiële consequenties daarvan. De AK betreurt het dat de omstandigheden er toe noodzaakten het kamp te annuleren.

AK juni 2020

Op 22 juni 2020 is de AK weer echt in vergadering bijeen geweest. Om aan de richtlijnen van de overheid te voldoen stonden de vergadertafels op 1,5 meter afstand van elkaar. Zo vulde de AK nagenoeg de gehele grote zaal in De Acker. Het was even wennen om elkaar op deze manier te treffen, maar ook heel plezierig om elkaar weer te ontmoeten en om echt te kunnen vergaderen.

Jaarrekeningen 2019
De jaarrekeningen over 2019 van het College van Diakenen en van het College van Kerkrentmeesters zijn in de vergadering van 22 juni vastgesteld.
De administratie van de diaconie is door een tweetal gemeenteleden gecontroleerd en akkoord bevonden. Fijn dat er ieder jaar gemeenteleden bereid zijn deze taak op zich te nemen. De jaarrekening van het College van Kerkrentmeesters is gecontroleerd door een accountant.
Beide jaarrekeningen hebben enkele gemeenteleden aanleiding gegeven tot het kenbaar maken van hun mening. De AK heeft de punten uit de meningen ter harte genomen, evenals de beide colleges, en heeft samen met de colleges een reactie gegeven aan de indieners van de meningen. De inhoud van de meningen heeft geleid tot een enkele correctie van gegevens, maar niet tot fundamentele wijzigingen.
De vastgestelde jaarrekeningen worden ingediend bij het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken van de PKN, in een format dat met ingang van de jaarrekening 2019 verplicht is: FRIS genaamd. De vastgestelde jaarrekeningen en controlerapporten zijn binnenkort ook op de website te vinden.
Dank aan de beide colleges en de administrateurs voor het vele en degelijke werk dat zij hebben verricht!

Nieuwe penningmeester CvD
Ook voor het College van Diakenen is een nieuwe penningmeester benoemd. Aanleiding daarvoor was het feit dat de ambtstermijn van de penningmeester, dhr. Kees Kuiper, in juli verloopt. Kees heeft het penningmeesterschap gedurende vele jaren met enthousiasme heel nauwgezet vervuld. De AK is hem veel dank daarvoor verschuldigd! Tot nieuwe penningmeester van het College van Diakenen is, op voordracht van het college, per 1 juli 2020 benoemd dhr. Roel van den Hof. Heel fijn dat Roel deze functie wil vervullen. Veel wijsheid en zegen gewenst!

Communicatie
In de vergadering is met enkele leden van de communicatiecommissie gesproken over een voorstel van de commissie voor de inzet van communicatiemiddelen ter ondersteuning van kerkelijke activiteiten. Het idee is om rond christelijke feestdagen algemene wijkoverstijgende communicatie te verzorgen over wat er op die momenten in de kerk gebeurt, aan de hand van een centraal thema. De wijkgemeenten kunnen er ieder op hun eigen manier (inhoudelijk) uitwerking aan geven. De commissie gaat deze ideeën uitwerken in een voorstel voor Kerst 2020. In september of oktober wordt een plan daarvoor aan de AK voorgelegd.

Tot slot
In Centraal Contact van 13 juni hebt u kunnen lezen dat dhr. Ard de Graaf, lid van wijkgemeente Dorpskerk, door de AK is verkozen tot scriba van de AK en dat Ard heeft aangegeven zijn roeping te willen aanvaarden. Tegen de gevolgde verkiezingsprocedure en tegen de bevestiging van Ard zijn geen bezwaren ingediend. Ard zal binnenkort worden bevestigd tot ouderling, scriba van de AK. De AK is bijzonder dankbaar dat Ard zich geleid voelt om de taak van scriba van de AK op zich te nemen! Veel zegen, wijsheid en fijngevoeligheid gewenst bij het vervullen van deze taak!

Petra Krijgsheld
scriba Algemene Kerkenraad

Evert NieuwkoopAlgemene Kerkenraad, vergaderingen mei en juni