Algemene Kerkenraad, vergaderingen nov ’19 / jan ’20

op zaterdag, 01 februari 2020

Begrotingen 2020

In de vergadering van de Algemene Kerkenraad (AK) van 25 november 2019 is veel aandacht besteed aan de begrotingen voor 2020 van het college van kerkrentmeesters (CvK) en het college van diakenen (CvD). Beide begrotingen hebben ter inzage gelegen en waren voor gemeenteleden aanleiding om een mening in te dienen.
Uit de meningen die betrekking hebben op de begroting van het CvK spreekt bezorgdheid over de financiële situatie van onze gemeente. Er worden diverse suggesties gedaan hoe met de situatie om te gaan. In de AK is er uitgebreid over gesproken. De AK en het CvK zijn in gesprek over de aanpak van het tekort op de begroting en nemen de suggesties uit de meningen daarbij ter harte. Dank aan de indieners van de meningen voor hun betrokkenheid!
De begroting van het CvK is op 25 november 2019 door de AK ongewijzigd vastgesteld. Het is evenwel heel duidelijk dat er werk aan de winkel is om het tekort aan te pakken.
Voordat de begroting naar het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB) kan worden gestuurd, is omzetting nodig naar een nieuw verplicht landelijk model: FRIS. Daar zitten nogal wat haken en ogen aan. Na overleg met het CCBB heeft de gemeente uitstel gekregen tot 1 april 2020 voor de indiening van de begroting in FRIS.
Ook de begroting van het CvD is, tezamen met de ingediende meningen, in de vergadering op 25 november 2019 aan de orde geweest in de AK. De begroting is ongewijzigd vastgesteld. Deze begroting is op 27 november 2019 bij het CCBB ingediend volgens het format van FRIS. Op 28 november werd al bericht ontvangen dat de begroting in orde was bevonden.
Het met de begrotingen samenhangende collecterooster voor 2020 werd eveneens door de AK vastgesteld op 25 november 2019.

KidZSKamp

In de vergadering van 27 januari 2020 hebben twee leden van de commissie KidZSKamp het jaarverslag over 2019 gepresenteerd. Twee gemeenteleden hebben in de afgelopen maand de jaarrekening van het KidZSKamp gecontroleerd, akkoord bevonden en daar een verslag over opgemaakt. De jaarrekening 2019 is door de AK vastgesteld.
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het kamp van 2020 al in volle gang. De AK wenst de leiding daarbij veel zegen toe.
De AK is met één lid vertegenwoordigd in de commissie KidZSKamp. Adrie van Heerden heeft deze rol de afgelopen 1,5 jaar met veel plezier vervuld maar moet, nu zijn ambtstermijn er bijna op zit, het stokje overdragen. John de Prieëlle neemt het van hem over.

Orgel Dorpskerk

Er is een stichting in oprichting met als doel activiteiten te organiseren rond en geld te werven voor het orgel van de Dorpskerk. Diverse gemeenteleden zetten zich hier enthousiast voor in.
De AK steunt de oprichting van de stichting en is blij met de inzet van gemeenteleden voor het orgel.
De AK staat positief tegenover het (opnieuw) bespeelbaar maken van het derde klavier van het orgel. Bij de restauratie zijn voorbereidende werkzaamheden daarvoor verricht. Het werk moet nog afgemaakt worden, wil het derde klavier weer bespeelbaar zijn. Daarmee is een bedrag van rond de 80.000 euro gemoeid. De AK heeft nadrukkelijk als voorwaarde gesteld dat dit bedrag door de stichting in oprichting bijeen gebracht wordt en niet ten laste gaat van de begroting van de kerk. Geld dat bij de AKB wordt toegezegd en overgemaakt wordt daar dus niet voor gebruikt. Dat komt alleen aan de kerk ten goede.

Petra Krijgsheld

scriba Algemene Kerkenraad

Evert NieuwkoopAlgemene Kerkenraad, vergaderingen nov ’19 / jan ’20