Berichten uit de Algemene Kerkenraad

op zaterdag, 16 april 2022

Samenstelling Algemene Kerkenraad / Aanpassing Plaatselijke Regeling

Eerder legde de Algemene Kerkenraad een wijziging van de Plaatselijke Regeling (PR) aan de gemeente voor. Het ging hier om het terugbrengen van het aantal leden van de Algemene Kerkenraad naar negen leden.
Door een tweetal gemeenteleden werden we gewezen op het feit dat de beoogde nieuwe tekst in paragraaf 1.1. van de PR niet in lijn was met de kerkorde van de PKN. Daarop is de tekst aangepast, aan de desbetreffende briefschrijvers voorgelegd en akkoord bevonden. De nieuwe tekst is opgenomen in de nieuwe versie van de PR die te vinden is op de website van de gemeente (https://pknpijnackerdelfgauw.nl/organisatie/downloads/).
Omdat een moderamen (‘dagelijks bestuur’) van vijf of zes leden niet past bij een kerkenraad van negen leden, is de PR ook op dit punt aangepast. Het moderamen is teruggebracht tot drie leden: voorzitter, scriba en een predikant. Het moderamen zal zich daarbij met name bezig houden met de voorbereiding van de vergadering van de Algemene Kerkenraad en het bewaken van actiepunten. Inhoudelijke discussies zullen minder in moderamen en vooral in de kleinere AK gehouden worden.
Mochten er vragen zijn over deze wijzigingen kunnen deze gesteld worden aan de scriba van de Algemene Kerkenraad, Ard de Graaf, scriba@pknpijnackerdelfgauw.nl.

Begrotingen 2022

Eind vorig jaar heeft niet alleen de Algemene Kerkenraad de begrotingen voor 2022 definitief vastgesteld, maar ook het classicale college voor de behandeling van beheerszaken (CCBB) heeft geen aanleiding gezien om in gesprek te gaan.
Daarmee zijn de begrotingen van PGPD (College van Kerkrentmeesters) en College van Diakenen definitief.
Naast de definitieve versies van de begrotingen is op de website ook een samenvatting van het onderhoudsplan 2022 te vinden (https://pknpijnackerdelfgauw.nl/organisatie/downloads/).

Vacature in de schijnwerper

Voor een aantal wijkoverstijgende werkzaamheden is de Algemene Kerkenraad op zoek naar mensen. We willen er deze keer eentje in de spotlight zetten.

Scriba College van Kerkrentmeesters (CvK)

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) is verantwoordelijk voor gebouwbeheer, personeelsbeleid en financiën van onze gemeente. In het CvK is elke wijk vertegenwoordigd door één of twee mensen. De scriba coördineert de gang van zaken binnen het college.
De taak van scriba wordt na het afscheid van de vorige scriba ingevuld door een ervaren ouderling-kerkrentmeester, die klaar staat om zijn opvolg(st)er in te gaan werken.

Andere vacatures zijn:
   • Redacteur Centraal Contact
    Centraal Contact, is op zoek naar redacteuren (1x per direct, 1x per uiterlijk 1-1-2023)
    Een klein team van 4 redacteuren zorgt elke 3 weken voor het samenstellen van het blad.
   • Scriba College van Diakenen (CvD)
    Secretaris van CvD van onze gemeente, een coördinerende en praktische taak in het hart van de diaconie.
   • Beheerder kerkomroep
    Voor een kleine groep gemeenteleden ben je aanspreekpunt voor zaken aangaande de kerkomroep. Enig technische inzicht is handig. Je staat in deze taak niet alleen, en gaat de klus uitvoeren samen met iemand die dat al jaren doet.
   • Notulist Algemene Kerkenraad
    Zes, zeven keer per jaar woon je de vergadering van de AK bij en ben je verantwoordelijk voor de verslaglegging. Een kleine, overzichtelijke taak.

Voor alle vacatures geldt: Neem in geval van interesse contact op met de scriba van de Algemene Kerkenraad, Ard de Graaf (scriba@pknpijnackerdelfgauw.nl). Hij zal je in contact brengen met de juiste persoon die meer over de desbetreffende taak kan vertellen.

Evert NieuwkoopBerichten uit de Algemene Kerkenraad