Berichten vanuit de Algemene Kerkenraad

op zaterdag, 20 november 2021

Ds. Nienke de Ronde
Allereerst hebben we begrepen dat er wat onduidelijkheid is ontstaan over de aanstelling van ds. Nienke de Ronde in wijkgemeente De Acker. In één van de vorige nummers van Centraal Contact was er sprake van een aanstelling van een pastoraal werker. Later in de communicatie was sprake van een predikant. Ds. Nienke de Ronde is door de landelijke kerk beroepen in het ambt van predikant, met de specifieke opdracht voor pastoraat en jeugdwerk. Als zodanig wordt ze voor gedurende drie jaar voor 16 uur per week ingehuurd door de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw (PGPD). Overige aspecten van het vorige bericht zijn nog steeds van toepassing (financiering uit legaten en eerder ontvangen bijdragen van o.a. Activiteiten Groep Noord, aantal predikantsplaatsen PGPD wijzigt niet, enz.)

Begroting 2022
In het vorige nummer van Centraal Contact hebben we de kale cijfers van de begroting van onze gemeente gepresenteerd. Daaruit bleek een groot begrotingstekort. Dat is ons een grote zorg.
We laten dit als Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters dus ook niet ‘zomaar gebeuren’? Daarom nu wat meer informatie over hoe we proberen de gemeente vitaal en gezond te houden en welke stappen we zetten om de visie concreter vorm te geven.

Meerjarenbegroting
Er zal in 2022 een meerjarenbegroting gemaakt worden voor de komende 6-10 jaar. Om dit te kunnen doen hebben we onder andere inzicht nodig in de te verwachten uitgaven aan onderhoud bij de diverse gebouwen. We hebben daarom een extern bureau ingeschakeld om in overleg voor elk gebouw een meerjaren-onderhoudsplan te maken.
Voor de Dorpskerk is dit plan afgerond en kon vanwege het monumentale karakter van het gebouw een subsidieaanvraag gedaan worden. Deze is toegekend en dekt 60% van de verwachte onderhoudskosten in de komende 6 jaar, hetgeen neerkomt op een bedrag van ruim 12.000 euro per jaar.

Visie
De Algemene Kerkenraad is gestart met een traject dat zich als een olievlek over de gemeente zal gaan verspreiden. Met andere woorden, we starten klein met een voorbereidende groep en op nader te bepalen manieren zullen de wijkkerkenraden en leden van de verschillende wijken hierbij betrokken worden.
In dit traject dat de werktitel ‘Toekomst van de PGPD’ gekregen heeft, worden achtereenvolgens de volgende twee vragen beantwoord:

  • Wie willen we zijn als Protestantse Gemeente, als geheel en als wijk?
    Wie willen we zijn voor onze leden en voor ons dorp?
  • Wat hebben we daarvoor nodig? Mensen, gebouwen, geld?

Dat de vragen in deze volgorde staan is bewust. Ze zullen ook in deze volgorde aan de orde komen. Het antwoord op vraag 1 gaat namelijk de onderbouwing zijn van de keuzes in vraag 2: meer/minder gebouwen, meer/minder wijken, meer/minder predikanten geld sparen / geld uitgeven enz.

We laten ons bij dit alles begeleiden door dhr. Jan Boer, een voormalig kerkelijk adviseur van de landelijke PKN-organisatie, nu werkzaam als zelfstandige. Het eindverslag van de commissie ‘Geld en Goed’, te vinden op de website van de gemeente, vormt belangrijke input.
Via Centraal Contact gaan we de gemeente op de hoogte houden van de voortgang van dit traject, incl. aankondigingen van momenten waarop we als gemeente met elkaar in gesprek gaan.

 

Tot slot, een vitale en (financieel) gezonde gemeente is iets waar elk gemeentelid op vele manieren een bijdrage aan kan leveren. Voor het financiële aspect bevelen we als Algemene Kerkenraad de op handen zijnde Actie Kerkbalans van harte bij u aan!

Namens de Algemene Kerkenraad,
Ard de Graaf, scriba
scriba@pknpijnackerdelfgauw.nl

Evert NieuwkoopBerichten vanuit de Algemene Kerkenraad