Bijeenkomst Alg. Kerkenraad

op zaterdag, 12 oktober 2019

De Algemene Kerkenraad heeft op 30 september j.l. in de Dorpskerk vergaderd.

Gezamenlijke eredienst
Sinds twee jaar wordt jaarlijks in de Dorpskerk een gezamenlijke eredienst gehouden door de vier wijkgemeenten. Bij het instellen van deze dienst, twee jaar geleden, heeft de AK besloten na twee keer te evalueren hoe de dienst wordt ervaren. Op alle drie de criteria die daarvoor werden geformuleerd, scoort de dienst positief. De AK heeft dan ook besloten op de ingeslagen weg voort te gaan met de dienst.

Communicatieplan
De communicatiecommissie heeft aan de AK een plan voorgelegd waarin voorstellen worden gedaan hoe de communicatie de komende jaren binnen onze kerkelijke gemeente in te zetten. De AK heeft met waardering van het plan kennis genomen en er met de commissie over gesproken. De commissie gaat er verder mee aan de slag.

Benoeming voorzitter College van Kerkrentmeesters
Sinds 1 december 2018 was mw. Christel Wesdorp al voorzitter ad interim van het College van Kerkrentmeesters. Het college heeft Christel bereid gevonden het interim voorzitterschap om te zetten in het voorzitterschap. Daarom heeft het college haar voorgedragen als voorzitter en de AK verzocht haar als zodanig te benoemen. Die benoeming heeft op 30 september plaatsgevonden. De AK is verheugd dat Christel het voorzitterschap op zich wil nemen en wenst haar wijsheid en voldoening in de vervulling van haar taken.

Beleggingsstatuut
Sinds mei 2017 beschikt de gemeente over een beleggingsstatuut, waarin de uitgangspunten voor het beleggen van het kerkelijk vermogen zijn vastgelegd. Hoe we omgaan met beleggen hangt nauw samen met principiële discussies die binnen de gemeente gevoerd worden over het omgaan met geld en goed. De AK hoopt binnen één jaar in overleg met het College van Kerkrentmeesters een principiële discussie over beleggen te voeren. In afwachting van de uitkomsten van die discussie, blijft het beleggingsstatuut van kracht.

Jaarrekeningen 2018
Het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken in Zuid-Holland heeft laten weten dat de jaarrekeningen over 2018 van het College van Diakenen en van het College van Kerkrentmeesters zijn goedgekeurd. Complimenten voor de beide colleges!

Petra Krijgsheld
scriba Algemene Kerkenraad

Evert NieuwkoopBijeenkomst Alg. Kerkenraad