Veranderingen Centraal Contact per januari 2021

op zaterdag, 24 oktober 2020

Na intensief en constructief overleg tussen de redactie van Centraal Contact, het College van Kerkrentmeesters en de Algemene Kerkenraad is besloten om een aantal zaken rondom Centraal Contact te wijzigen. Hiermee wordt gehoor gegeven aan het signaal dat door de redactie is afgegeven. Onvoorziene omstandigheden hebben er namelijk de afgelopen twee jaar toe geleid dat er zaken anders gelopen zijn dan wenselijk. Denk daarbij aan de link tussen administratie en verzending: mensen die betalen voor CC, hebben deze niet ontvangen, en andersom. Dit is slechts een voorbeeld. De redactie is er desondanks, met hulp van enkele anderen, telkens weer in geslaagd een nummer van CC op de geplande tijd te doen verschijnen en heeft daarnaast nog diverse andere brandjes geblust en oneffenheden weggewerkt. De AK en CvK zijn de redactie daar zeer erkentelijk voor. De afgelopen tijd is samen opgetrokken om een aantal zaken opnieuw tegen het licht te houden.
Dit betreft praktische zaken als de verspreiding, maar ook een aantal zaken waarbij het van belang is dat de lezers op de hoogte worden gebracht. Deze aspecten worden in dit bericht toegelicht.

1. Opzet van Centraal Contact

Het belangrijkste doel van Centraal Contact is gemeenteleden voorzien van informatie over activiteiten en wel en wee in de vier wijken, en zo de verbondenheid tussen de wijken ondersteunen.
Dit doel blijft bestaan maar door het plaatsen van achtergrondartikelen (zelf geschreven of overgenomen) en interviews verwachten we het blad ook een meer verdiepend karakter te geven.

2. Frequentie

Centraal Contact zal vanaf januari 2021 éénmaal per drie weken verschijnen. Dit was éénmaal per twee weken. De intentie is om uiteindelijk naar éénmaal per vier weken te gaan, maar dat zal niet eerder gebeuren dan ná een evaluatie van wijziging op inhoud en frequentie na zomer 2021. Bij deze evaluatie zullen ook gemeenteleden betrokken worden.

3. Wijze van verschijnen

Centraal Contact zal per mail en op papier verschijnen. De digitale editie wordt nu in PDF-formaat rondgemaild. Inmiddels zijn er wat tips gegeven om deze vorm ook op kleine schermen (telefoon, tablet) wat makkelijker leesbaar te maken. Andere digitale formaten worden onderzocht. De papieren versie blijft beschikbaar voor wie CC liever fysiek in handen heeft.
In de opmaak zal in stappen gewerkt worden richting een blad dat elke keer in full-color zal verschijnen.

4. Tarief

De digitale en papieren versie krijgen een verschillend tarief, met een opslag voor de exemplaren die per post verstuurd zullen worden. Later dit jaar zullen de lezers hier nader over geïnformeerd worden. Om de abonnementsprijs zo laag mogelijk te houden, wordt onderzocht of er (tegen betaling) een beperkt aantal advertenties geplaatst kan worden.
Op deze manier wordt gestreefd naar een kostendekkende exploitatie.

5. Hoe nu verder…

Abonnees ontvangen binnenkort een formulier waarop de abonnementsvorm van voorkeur (digitaal of papier) opgegeven kan worden, en tevens een machtiging voor automatische incasso kan worden afgegeven. Om de administratieve last zo klein mogelijk te houden is deze machtiging tot automatische incasso randvoorwaardelijk voor het afsluiten van een abonnement.

 

Tot slot zijn we blij te kunnen melden dat er al mensen bereid zijn gevonden een aantal taken rondom Centraal Contact op zich te nemen. Er is iemand die de administratie wil voeren en personen die de verzending gaan verzorgen.
Mocht dit stuk vragen bij u oproepen, kunt u zich wenden tot de scriba van de Algemene Kerkenraad. E-mailadres is hieronder te vinden.

Namens College van Kerkrentmeesters, Cock de Waard
namens Algemene Kerkenraad, Ard de Graaf (scriba), scriba@pknpijnackerdelfgauw.nl
Redactie Centraal Contact

Evert NieuwkoopVeranderingen Centraal Contact per januari 2021