Collectebestemmingen

Zondag 1 maart

De eerste collecte is bestemd voor Kerk  in Actie (Voorjaarszending). De kracht van Bijbelverhalen in Golfstaten.

In de Golfstaten groeit de kerk door de grote  toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filipijnen. De meesten van deze migranten zijn ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel. Kerk in Actie traint voorgangers in de storytelling-methode: een succesvolle interactieve methode waarbij bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven. De arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en eenzaam bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze verhalen. Bemoedig hen met uw bijdrage.Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op

NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Golfstaten.
Hartelijk dank!

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 23 februari

De eerste collecte is bestemd voor Billy Brown, student aan de MBS, de Bijbelschool in Kuala Lumpur, Maleisië.

  • Wie is Billy?
   Een jonge Afrikaan, afkomstig uit Liberia, die aan de Malaysia Bible Seminary zijn theologische opleiding volgt.
  • Wat bracht hem helemaal naar Maleisië?
   Een oom raadde hem aan om aan de MBS te gaan studeren. Als Afrikaan kon hij daar veel kennis opdoen, geestelijk groeien en zich breder oriënteren.
  • Wat is zijn ambitie?
   Na zijn studie terug te gaan naar Liberia en zelf leiding te gaan geven aan een Bijbelschool, want de verbreiding van het Evangelie is zijn grote wens.
  • Hoe vergaat het Billy?
   Hij heeft er nu 3 jaar studie opzitten. Na een moeilijke start heeft hij zijn draai goed gevonden. Waarschijnlijk wordt 2020 zijn laatste jaar op de MBS.
  • Wat is de link tussen Billy en onze PKN-gemeente?
   Onze ZWO-commissie steunt Billy via het fonds dat door Ds. Nelly van Kampen is opgericht. De leiding van de MBS heeft ons voorgerekend dat met een jaarlijks bedrag van € 5000 de studie en het levensonderhoud van Billy betaald kunnen worden.
  • En daarvoor vragen wij uw steun!

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 16 februari

De eerste collecte is bestemd voor International Justice Mission.

Wereldwijd leven er 40 miljoen mensen in slavernij. De eigenaars van die slaven verdienen daar jaarlijks honderden miljoenen euro’s mee. Eén op de vier van die slaven is een kind.
International Justice Mission wil de slavernij wereldwijd uitroeien door slaven te bevrijden, slaveneigenaars voor het gerecht te brengen en rechtssystemen in landen met slavernij te versterken.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 9 februari

De eerste collecte is de landelijke collecte van de PKN voor catechese en educatie.

Voor mensen die een taak of ambt uitoefenen in de kerk is het waardevol om te blijven leren, om verder te groeien in hun rol. De Academie van de Protestantse Kerk zorgt hiervoor met een relevant, onderscheidend en modern trainingsaanbod. Zo kunnen (op)nieuw startende ambtsdragers een ‘blended training’ Nieuwe Ambtsdragers doen. Zij krijgen de theorie aangereikt in een interactieve e-learning. In bijeenkomsten is er naast toepassing en verdieping van de theorie volop ruimte voor uitwisseling. Uit reacties van deelnemers blijkt dat deze manier van getraind worden werkt en in een behoefte voorziet. De Academie van de Protestantse Kerk wil graag meer trainingen op deze manier vormgeven. Met deze collecte draagt u hieraan bij.

De tweede collecte is een ADW-collecte, bestemd voor het eigen plaatselijke diaconale werk.

Verschillende activiteiten zoals de Voedselbank, bezoek aan zieken, kerstattenties, bloemetje van de maand, ouderenmiddagen enz. worden door de diaconie financieel ondersteund.
Nu armoede voor verschillende mensen, ook in ons dorp, een realiteit is, wordt er soms een beroep gedaan op de diaconie. In individuele gevallen verleent de diaconie hulp bij b.v. mensen die in een noodsituatie zijn beland en bij de sociale instanties niet terecht kunnen. De diakenen maken dan een zorgvuldige afweging in welk geval ze hulp kunnen bieden.


Heilig Avondmaalcollecte 2020, 1e kwartaal

De Heilig Avondmaalcollecte is deze periode bestemd voor de Mothers’ Union van de Orthodoxe Kerk in Noord-Uganda.

De vrouwen van de Mothers’ Union hebben oog voor mensen die het echt moeilijk hebben en op niemand anders kunnen leunen. Net als bij het vorige project van de Mothers’Union blijft de kern van het project dat de meest kwetsbare mensen worden geholpen om hun leven weer op de rit te krijgen.

Er zijn negen nieuwe dorpen uitgekozen waar steeds 30 mensen begeleid zullen worden met allerlei aspecten van hun leven. In totaal gaat het om 270 mensen. Het merendeel hiervan zijn alleenstaande vrouwen, maar er zijn ook kwetsbare jongeren, gehandicapten en aidspatiënten bij. Met deze mensen wordt besproken waaraan zij de meeste behoefte hebben. Bijvoorbeeld bemiddeling als er spanning is tussen echtgenoten, ingrijpen bij seksueel geweld (ook het bestrijden hiervan door het probleem bespreekbaar te maken bij vrouwen en mannen) en hulp bieden bij het verstevigen van het sociaal netwerk. De Mothers’ Union heeft beperkte middelen.
Daarom willen we ze graag helpen!


Zondag 2 februari

De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie (Werelddiaconaat).
Deze collecte is bestemd voor de boeren in Oeganda.

In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om voedsel te verbouwen. De regen valt steeds grilliger door de wereldwijde klimaat- verandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder water. Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Ze leren nieuwe landbouwtechnieken en bewaren hun oogst beter. Ze vormen coöperaties en spaargroepen. Iedereen legt geld in en om de beurt kan iemand het hele bedrag gebruiken voor een grotere (landbouw)investering. Daarmee krijgen boerinnen en boeren de slagkracht om hun productie te verhogen. Ze maken energiezuinige ovens, ze planten bomen om erosie te voorkomen, ze leggen visvijvers aan en ze gaan bijen houden. Dat is goed voor mens èn natuur. Steunt u boerengezinnen in Noord-Oeganda via de collecte in de kerk, zodat ze droogte en overstromingen het hoofd kunnen bieden? Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/boerinoeganda.

De tweede collecte is voor de kerk en het kerkenwerk.


Bedankbrieven

Wij hebben in december een bedankbrief ontvangen van Samen 010 uit Rotterdam i.v.m. een gift en een bedankbrief van Light of the world vanwege een gift voor mensen met een handicap in Zuid-Soedan.


Zondag 26 januari

Kerkelijk Centrum Delfgauw
De eerste collecte is bestemd voor Exodus Nederland (themacollecte).

Voor toelichting: zie zondag 19 januari bij Dorpskerk, De Acker en de Ontmoetingskerk.

 

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.

De Dorpskerk, De Acker en de Ontmoetingskerk hebben op deze datum een gezamenlijke oecumenische dienst in de R.K. kerk in Pijnacker.
De collectebestemming voor deze dienst is bepaald door de voorbereidingsgroep. De collecte is bestemd voor de Stichting Pijnackernaren helpen Armenië.

Pijnackernaren helpen Armenië werft fondsen voor hulp- en ontwikkelingswerk in Armenië. Deze stichting ondersteunt vanaf het begin van de eeuw ‘Little Bridge’. Dit is een kleine club met enkele hard werkende mensen die in heel Armenië kleinschalige ontwikkelingsprojecten opzetten en uitvoeren.


Zondag 19 januari

Dorpskerk, De Acker en de Ontmoetingskerk:
De eerste collecte is de Themacollecte voor Exodus Nederland

Het Bijbelboek Exodus inspireert Exodus Nederland om gemotiveerde gedetineerden en ex-gedetineerden bij te staan. Exodus wil hen helpen om de woestijn van hun verleden achter zich te laten. Dat doet Exodus met 250 professionele medewerkers en 1500 vrijwilligers. De cliënten worden gesteund met een kleinschalige aanpak om succesvol terug te kunnen keren in de maatschappij. De vier sleutelwoorden daarbij zijn: wonen, werken, relaties en zingeving. Hierbij wordt in de eerste plaats de eigen kracht van de deelnemers aangesproken. Er wordt gewerkt met o.a. ambulante hulpverlening, begeleid wonen en ouder-en-kindprogramma’s. Een vrij nieuw initiatief is het ouder-en-kindkamp, waarbij door speelse activiteiten wordt gewerkt aan herstel van relaties en aan de taak van de ouder als opvoeder.

Kerkelijk Centrum Delfgauw: oecumenische dienst met Sacramentskerk en Wijkgemeente Immanuël.
De eerste collecte is bestemd voor de Raad van Kerken in Nederland.

Raad van Kerken zet zich al jaren in voor:
• de bestrijding van armoede in Nederland
• een zorgvuldige opvang van vreemdeling-en in Nederland
• goed overleg tussen verschillende kerken en godsdiensten
Wij geloven in samen. In een gezamenlijke inzet. In vertrouwen op God.
De gezamenlijke kerken werken binnen de Raad van Kerken jaarlijks aan tientallen projecten. Zo maken ze zich samen sterk voor een levendig getuigenis. Wij geloven in saamhorigheid en zien het leven als een pelgrimstocht. Je loopt wel eens een stukje alleen. Maar je bent nooit aan je lot overgelaten. We voelen ons betrokken op elkaar. Om al dat werk mogelijk te maken hebben we uw bijdrage nodig, zodat mensen op weg worden geholpen als ze moeilijk de weg kunnen vinden in de samenleving.

De Raad van Kerken is het orgaan waarin 17 kerken officieel samenwerken. Met uw bijdrage maakt u het mogelijk dat de Raad van Kerken de samenwerking uitbouwt en u geeft de kerken een gezamenlijk gezicht richting overheid en samenleving.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk


Zondag 12 januari

De eerste collecte is bestemd voor Kerk in actie

Kerk in actie werkt op het Griekse eiland Lesbos samen met de organisatie Borderline Lesvos. Deze organisatie helpt vluchtelingen die vastzitten op dit eiland. Volgens afspraken tussen de EU en Turkije moeten zij worden teruggestuurd naar Turkije, maar in de praktijk komt hier vanwege lange procedures weinig van terecht. Nog steeds komen iedere maand veel vluchtelingen aan op de kust. De organisatie richt zich op medische zorg voor vluchtelingen. Borderline biedt eerste hulp, informatie en transport aan vluchtelingen die met bootjes aankomen op de kust van Lesbos.

De organisatie is actief met verschillende projecten, zoals de eerste opvang van vluchtelingen (noodhulp), maar ook met integratieprojecten die samenwerken met de lokale bevolking en vluchtelingen op Lesbos. Ze geloven dat het opbouwen van een inclusieve gemeenschap van solidariteit en waardigheid, waarbij bruggen gebouwd worden tussen vluchtelingen, lokale bevolking en mensen wereldwijd, het enige antwoord kan zijn op de vluchtelingencrisis.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk


Zondag 5 januari 2020

De eerste collecte is bestemd voor het Plusproject van de ZWO, Challenging Heights in Ghana.

Samen met Ghanese politie en sociaal werkers heeft Challenging Heights, na acht dagen op te pad te zijn geweest, weer 29 jongens en 12 meisjes in de leeftijd van 5 tot 18 jaar kunnen weghalen uit de gedwongen visserij. De kinderen zijn naar het opvangcentrum gebracht. Ze leren daar lezen en schrijven terwijl ze ook lichamelijk en geestelijk kunnen herstellen en zo een eerste stap kunnen zetten in de lange weg naar een nieuw leven.

Een van de eerder bevrijde jongens, Kwame, kan zich nog goed herinneren hoe hij na vier jaar slavernij werd bevrijd. Hij was toen pas 11 jaar. Hij heeft een jaar in het opvanghuis gewoond en ging daar naar school. Ver weg van het water. Toen het contact met zijn familie weer goed verliep bracht Kwame voor het eerst in jaren een bezoek aan zijn ouderlijk huis. Nu woont hij weer bij zijn familie. Zijn ouders worden ook begeleid om zelf voor de jongen te zorgen. Alle kosten worden de eerste twee jaar betaald.

Kwame gaat naar school. Zijn lievelingsvakken zijn aardrijkskunde en geschiedenis. Thuis maakt hij eerst huiswerk en helpt daarna zijn moeder in huis. Zijn vader helpt hij nooit met vissen. Challenging Heights heeft daarover afspraken gemaakt met de ouders.
Kwame droomt er van om later dokter te worden. Hij wil graag mensen helpen die ziek zijn.
Door deze collecte te steunen kunnen er meer kinderen als Kwame worden gered en opgevangen.

De tweede collecte is bestemd voor de kerk en het kerkenwerk.


Oudjaar 31 december 2019

De Eindejaarscollecte is bestemd voor de kerk en het kerkenwerk.


Zondag 29 december

De eerste collecte is bestemd voor het Leger des Heils.

 

De tweede collecte is bestemd voor de kerk en het kerkenwerk.


Kerst 25 december

De eerste collecte is bestemd voor Kinderen in de Knel.

Zie informatie bij 24 december.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.


Kerstnachtdienst 24 december

Een collecte die 50/50 wordt verdeeld over Kinderen in de knel en het werk van de plaatselijke kerk.

Kinderen in de knel:
Voor miljoenen kinderen op deze wereld is het elke dag donker. Door oorlog, honger, op de vlucht zijn en te hard werken op heel jonge leeftijd, zijn er voor hen geen kansen. Daarom is het van belang dat wij voor hen klaar staan. Vooral met financiële middelen, maar ook scholing en goede gezondheidszorg geeft hen kansen. En ons gebed is erg belangrijk. Dit jaar richt de kerstcampagne van Kerk in Actie zich op kinderen in Zambia, Colombia, Nederland, Myanmar en Moldavië. Colombia: onderwijs voor kinderen die iedere dag zwaar en gevaarlijk werk doen en opgroeien in een omgeving met veel geweld en drugsgebruik. Moldavië: is het armste land van Europa. Kinderen zijn vaak al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen, omdat hun ouders in het buitenland werk vinden en dan hun kinderen thuis achterlaten. Samen met Kerk in Actie willen wij met de opbrengst de kinderen een lichtpuntje bieden in hun donkere bestaan. Helpt u mee?


Zondag 22 december

De eerste collecte is bestemd voor Stichting De Vrolijkheid.

Stichting De Vrolijkheid organiseert al meer dan vijftien jaar kunstzinnige en creatieve activiteiten voor, door en met kinderen, jongeren en hun ouders in meer dan 25 asielzoekerscentra. In onze omgeving zijn er azc’s in Rijs- wijk en in Rotterdam. De asielprocedure is een zware tijd van wachten en spanning voor kinderen. Sommige vriendjes mogen blijven en andere vriendjes worden uitgezet. Toch zitten deze kinderen vol dromen, talenten en veerkracht. De Vrolijkheid organiseert daarom work- shops waarin de vluchtelingen hun er- varingen verwerken, hun verhaal ver- tellen en hun talenten ontwikkelen. Voorbeelden van workshops zijn: theater maken, schilderen, fotografie, grafisch design en film. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

De tweede collecte is voor de kerk en het kerkenwerk.

 

 

 

 

 

 

 


Zondag 15 december

De eerste collecte is voor Oikocredit.

Oikocredit gelooft dat lenen in plaats van geven voor meer zelfvertrouwen en meer economische productiviteit zorgt. Door mensen geld te lenen ontstaat bovendien een gelijkwaardige relatie tussen de betrokken partijen. Dat is naar ons idee de meest pure vorm van ontwikkelingshulp. Het is hulp waarmee mensen zélf een beter bestaan kunnen opbouwen, hun gezin kunnen onderhouden en hun kinderen naar school kunnen sturen.
Anders dan geefgeld, wordt leengeld steeds opnieuw uitgeleend. De aflossingen op leningen worden steeds opnieuw aangewend om weer een ambitieuze, beginnende ondernemer van startkapitaal te voorzien. Zo blijft hetzelfde geld constant nieuwe ondernemers steunen. En worden uiteindelijk veel meer mensen geholpen.

De tweede collecte is voor de kerk en het kerkenwerk.


Zondag 8 december

De eerste collecte is voor het Algemeen diaconaal werk.

De ADW-collecte is bestemd voor het eigen plaatselijke diaconale werk. Verschillende activiteiten zoals de Voedselbank, bezoek aan zieken, kerstattenties, bloemetje van de maand, ouderenmiddagen enz. worden door de diaconie financieel ondersteund.
Nu armoede voor verschillende mensen, ook in ons dorp, een realiteit is, wordt er soms een beroep gedaan op de diaconie. In individuele gevallen verleent de diaconie hulp bij b.v. mensen die in een noodsituatie zijn beland en bij de sociale instanties niet terecht kunnen. De diakenen maken dan een zorgvuldige afweging in welk geval ze hulp kunnen bieden.
Wij bevelen deze collecte graag bij u aan.

De tweede collecte is voor de kerk en het kerkenwerk.


Zondag 1 december

De eerste collecte is bestemd voor Stichting De Hoop. Themacollecte.

Op deze zondag wordt de vierde en laatste collecte voor het Themaproject gehouden. Dat is dit jaar voor Stichting De Hoop. De medewerkers van De Hoop hebben allemaal een Christelijke levensovertuiging en helpen op deskundige en betrokken wijze kinderen, jongeren en volwassenen met psychische en/of verslavingsproblemen op weg naar herstel. Dat kan in één van de inmiddels zes klinieken in Nederland of door middel van ambulante zorg.

Van de cliënten wordt niet noodzakelijkerwijs verwacht dat ze Christen zijn. De medewerkers begeleiden door middel van stabilisatie, resocialisatie en door het voorkomen van een terugval de cliënten om weer een waardige plaats in de samenleving in te nemen.

In Dordrecht heeft de stichting sinds juli 2019 ook een aantal woonpanden waar cliënten na een opname in één van de klinieken tijdelijk nog bescherming en begeleiding kunnen ontvangen.

De tweede collecte is voor de kerk en het kerkenwerk.


Ontvangen bedankbrief

Van Exodus hebben wij in oktober een bedankbrief ontvangen i.v.m. onze gift.


Zondag 24 november

De eerste collecte is bestemd voor Stichting Diaconaal Havenproject Rotterdam.

De missie van de Stichting Diaconaal Havenproject Rotterdam is om als volgelingen van Jezus Christus aandacht te besteden aan de diaconale taak van de Protestantse Kerk van Nederland ten behoeve van het welzijn van zeevarenden afkomstig uit alle werelddelen, die de Rotterdamse haven aandoen.

In het bijzonder wordt de aandacht gericht op die zeevarenden, die onder zorgelijke en afkeurenswaardige omstandigheden moeten leven en hun arbeid moeten verrichten. Als partner van de Nederlandse Zeemanscentrale (NZC) doet de stichting haar werk in overleg met de provinciale diaconale organen van de PKN.

De stichting probeert haar doel te bereiken door het aanstellen en/of ondersteunen van diaconale werkers, die werkzaam zijn in het havengebied. Zij bezoeken o.a. zieke zeevarenden om hen te bemoedigen.

De tweede collecte is voor de kerk en het kerkenwerk.


Zondag 17 november

De eerste collecte is bestemd voor het Plusproject van onze ZWO-cie (Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking):
de Mothers’ Union van de Orthodoxe Kerk in Noord-Uganda.

De vrouwen van de Mothers’ Union hebben oog voor mensen die het echt moeilijk hebben en op niemand anders kunnen leunen. Kerk in Actie ondersteunt een nieuw project van de Mothers’ Union voor de periode 2019-2021. Net als bij het vorige project blijft de kern van het project dat de meest kwetsbare mensen worden geholpen om hun leven weer op de rit te krijgen. Er zijn negen nieuwe dorpen uitgekozen waar steeds 30 mensen begeleid zullen worden met allerlei aspecten van hun leven. In totaal gaat het om 270 mensen. Het merendeel hiervan zijn alleenstaande vrouwen, maar er zijn ook kwetsbare jongeren, gehandicapten en aidspatiënten bij. Met deze mensen wordt besproken waaraan zij de meeste behoefte hebben. Bijvoorbeeld bemiddeling als er spanning is tussen echtgenoten, ingrijpen bij seksueel geweld (ook het bestrijden hiervan door het probleem bespreekbaar te maken bij vrouwen en mannen) en hulp bieden bij het verstevigen van het sociaal netwerk. Met deze collecte steunt u via Kerk Kerk in Actie het werk van Mothers’ Union in Uganda.

De tweede collecte is voor de kerk.

Zondag 10 november

De eerste collecte is voor Kerk in Actie, Najaarszendingsweek

In Zambia groeit de kerk en daarmee ook de vraag naar predikanten, die gemeenten kunnen leiden in soms arme en moeilijke omstandigheden. De theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt goed theologisch onderwijs. Er worden predikanten opgeleid, die een waardevolle bijdrage leveren aan kerk en samenleving. In de opleiding is veel aandacht voor onderwerpen, zoals hiv/aids, man-vrouw vraagstukken, mensenrechten, politiek, voedselveiligheid, klimaatverandering.

De tweede collecte is voor de kerk.

Zondag 3 november

De eerste collecte is voor de Voedselbank voor Delft en omstreken.

De voedselbank heeft een wisselend cliëntenbestand. De voedselpakketten zijn bedoeld als tijdelijke oplossing, totdat cliënten hun financiële situatie weer op orde hebben. De sociaal-financieel adviseurs staan cliënten met raad en daad bij. Ook toetsen zij regelmatig of huishoudens nog steeds in aanmerking komen voor een voedselpakket. Tuinders, bakkers en supermarkten leveren producten aan. De pakketten worden aangevuld met producten uit inzamelingsacties van kerken, scholen, bedrijven of particulieren.

De tweede collecte is voor de kerk.

Zondag 27 oktober

De eerste collecte is bestemd voor Het Nederlands Bijbelgenootschap.

Van de NBV tot een eerste bijbelvertaling voor Angola. En van debijbel.nl tot Bijbel Basics en de app Mijn Bijbel. De missie van het NBG is om de Bijbel dichtbij te brengen.
De drie kerndoelen van het NBG zijn:

  1. De Bijbel vertalen vanuit de brontekst en vertalingen maken in goed Nederlands. Daarnaast ondersteunt zij bijbelgenootschappen in andere landen.
  2. De Bijbel beschikbaar stellen. Voor iedereen een begrijpelijke bijbel in de eigen taal. Wereldwijd zoekt het NBG uit waar de grootste nood is en vervolgens probeert zij met andere bijbelgenootschappen om zoveel mogelijk bijbels te versprei- den.
  3. De betrokkenheid bij de Bijbel vergroten. Het NBG wil een relatie leggen tussen de bijbelse bronteksten en de behoeften van de bijbellezers.

Het NBG laat zien op welke manier de Bijbel vandaag de dag nog steeds relevant is. De Bijbel is een boek voor het leven!

De tweede collecte is voor de kerk.


Zondag 20 oktober

De eerste collecte is een wijkgebonden collecte.
Iedere kerk collecteert voor haar eigen doel.

Kerkelijk Centrum Delfgauw

De eerste collecte is bestemd voor een watertappunt en 12 zwerfkeien op het grasveldje voor de ingang van de kerk.

Een plek om te drinken en uit te rusten, ook als de kerkdeur gesloten is. Een tappunt voor degene die (Levend) Water wil drinken, Johannes 7:37,38.
De keien zijn er om op uit te rusten. Op een infobordje is de bijbehorende symboliek te lezen uit Jozua 4:21.
“Wanneer uw kinderen later zullen vragen wat die stenen betekenen, dan moet u ze vertellen dat het water van de Jordaan werd tegengehouden door de aanwezigheid van de ark van het verbond met de Heer”.
Voor wie?
-Voor de doordeweekse voorbijgangers als ze langs wandelen of fietsen en even willen uitrusten en wat water willen drinken.
-Voor ons om er na een kerkdienst of activiteit met iemand bij te praten.
-Voor de kinder- en tienerkerk om te gebruiken tijdens het Bijbelverhaal of een verwerking.
-Voor jou om je waterflesje bij te vullen. Op deze manier ben je ook nog eens duurzaam en gezond bezig!
Naar aanleiding van de gemeenteavond op 13 februari is het idee ingeleverd om een uitrustplek en watertappunt voor de kerk te plaatsen. Het aandragen van ideeën en het meehelpen met uitwerken, stellen wij als kerkenraad zeer op prijs. Dus ook via deze weg: bedankt Kuinie en Jan! Voor vragen en informatie: Yolanda Stiefelhagen 06-26781803

De Acker

De eerste collecte is bestemd voor Zorgkwekerij Bloei.

Zorgkwekerij Bloei biedt kleinschalige kleurrijke dagbesteding en is een leerbedrijf voor mensen met een (verstandelijke) beperking van minimaal 18 jaar. Deze unieke dagbesteding bevindt zich aan de rand van het centrum van Pijnacker, in een echte orchideeënkwekerij! De deelnemers van zorgkwekerij Bloei worden hulpkwekers genoemd. De hulpkwekers hebben binnen de orchideeën- kwekerij hun “Eigen Stekkie”. Hierin bevindt zich een werk- en leerruimte, de kantine, keuken, kantoor en een kleine winkel. Voor één op één activiteiten of om er gezamenlijk op uit te gaan hebben zij een elektrische tandem gekregen waar de accu van stuk is. De collecteopbrengst zal gebruikt worden om de accu te vervangen.
Meer info www.zorgkwekerijbloei.nl
Van harte aanbevolen!

De Ontmoetingskerk

De eerste collecte is bestemd voor een rolstoelbus voor de woonzorgcentra Veenhage en Weidevogel in Pijnacker-Nootdorp.

De vriendenstichtingen van de woonzorgcentra Veenhage en Weidevogel in Pijnacker-Nootdorp sparen al geruime tijd voor een rolstoelbus.. Door de rolstoelbus kunnen de ca. 250 bewoners van deze woonzorgcentra er wekelijks op uit om deel te nemen aan bijvoorbeeld zwemuurtjes en klaverjasmiddagen, maar ook aan uitstapjes naar b.v. de dierentuin. Ook zelfstandig wonende ouderen uit Pijnacker-Nootdorp kunnen tegen ritvergoeding gebruik maken van de rolstoelbus. De bus is al besteld, maar er moeten nog wel enkele duizenden euro’s bij elkaar gebracht worden.

Dorpskerk

Het doel van de wijkgebonden collecte is nog niet bekend bij het ter perse gaan van Centraal Contact. Deze zal op 20 oktober in de dienst worden meegedeeld.

Alle wijken

De tweede collecte is bestemd voor de kerk en het kerkenwerk.


Zondag 13 oktober

De eerste collecte is bestemd voor KIA – Werelddiakonaat.

Koken tegen armoede in Colombia.
Jongeren in de Colombiaanse hoofdstad Bogotá lijden een uitzichtloos bestaan. Bij de Manq´a kookschool van Kerk in Actie partner FPT krijgen jongeren de kans een vak te leren om zo uit de vicieuze cirkel van armoede te komen. Producten waarmee gekookt wordt, worden gekocht bij kleine boeren die op deze manier ook een inkomen hebben. Het mes snijdt zo aan 2 kanten om armoede én honger tegen te gaan.

De tweede collecte is voor de kerk.


Zondag 6 oktober

De eerste collecte is bestemd voor KIA – Kerk en Israël.

Op de eerste zondag in oktober geeft de Protestantse Kerk op een bijzondere manier uiting aan haar roeping tot onopgeefbare verbondenheid met Israël.
Waarom is er eigenlijk een Israëlzondag?
In 1949 stelt de hervormde synode een Israëlzondag in, net na de Tweede Wereldoorlog en de vestiging van de staat Israël. Er zijn drie motieven voor zo’n aparte markering in het kerkelijk jaar. Gestalte geven aan de liefde voor het volk Israël, bezinning op de relatie van de Kerk met Israël, gebed voor het volk Israël. In dienen, leren en vieren zoekt de Kerk de relatie met het Joodse volk.
Met de opbrengst van de collecte van de Israëlzondag wordt het werk van Kerk en Israël gesteund. Kerk en Israël wil mensen in de kerk bij de joodse wortels van hun geloof brengen en het gesprek tussen Joden en christenen bevorderen. In Nederland worden predikanten en gemeenten toegerust op het gebied van de relatie met het volk Israël. In Israël wordt bijvoorbeeld het werk van Nes Ammim, de internationale christelijke gemeenschap, gesteund.

De tweede collecte is voor de kerk.


Collectedoel Heilig Avondmaalsvieringen
in de vierde periode 2019

De opbrengst van de collecte bij de Heilig Avondmaalsviering in de vierde periode is bestemd voor Kinderen in de Knel.
Ieder kind heeft recht op een veilige, gezonde toekomst. Dat dit voor heel veel kinderen wereldwijd niet mogelijk is weten we allen. Een op de tien kinderen op de wereld hebben geen toekomst mogelijkheden. Door oorlog, honger, op de vlucht zijn, te hard werken op heel jonge leeftijd, zijn er voor hen geen kansen. Daarom is het van belang dat wij voor hen klaar staan. Vooral met financiële middelen maar ook scholing en goede gezondheidszorg geeft hen kansen. Ons gebed is zeker van belang. Samen met Kerk in Actie en onze gaven kunnen wij voor hen dat verschil maken.

Warm aanbevolen!

Met vriendelijke groet,
Namens de ZWO Commissie
Edith Zegwaard


Zondag 29 september

De eerste collecte is bestemd voor Niketan.

Niketan is een non-profit organisatie uit Pijnacker met een bestuur dat bestaat uit vrijwilligers. Niketan biedt in haar werkgebied kinderen en jongeren in Bangladesh met een verstandelijke of complexe handicap zorg op cognitief, sociaal, emotioneel en medisch vlak. Haar projectgebied heet Manikganj District en is een van de armere districten in Bang- ladesh. In dit distrikt ligt sloppenwijk Badda. Deze wijk is buitengesloten van fundamentele voorzieningen, zoals schoon drinkwater, gezonde voeding en goede woningen. Kinderen gaan niet naar school, maar komen vaak terecht in erbarmelijke werkomgevingen waarin ze worden uitgebuit. Bovendien vormt de sloppenwijk de plek voor sociale problemen, zoals criminaliteit en drugsverslaving.
Van harte bij u aanbevolen!

De tweede collecte is voor de kerk.

Zondag 22 september

De eerste collecte is bestemd voor het Algemeen Diaconaal Werk (ADW).

Deze collecte is bestemd voor het eigen plaatselijke diaconale werk. Verschillende activiteiten worden door de Diaconie financieel ondersteund. Enkele activiteiten zijn: de Voedselbank, bezoek aan zieken, de kerstattenties, bloemetje van de maand en ouderenmiddagen. Nu armoede voor verschillende mensen, ook in ons dorp, een realiteit is, wordt er soms een beroep gedaan op de Diaconie. In individuele gevallen verleent de Diaconie hulp bij b.v. mensen die in een noodsituatie zijn beland en bij de sociale instanties niet terecht kunnen. De diakenen maken dan een zorgvuldige afweging in welk geval ze hulp kunnen bieden. Wij bevelen deze collecte graag bij u aan.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.

Het Kerkelijk Centrum Delfgauw heeft op deze zondag een oecumenische dienst met de R.K. kerk in Delft.
De collecte is bestemd voor PAX.
De Protestantse Kerk, Kerk in Actie en PAX ondersteunen initiatieven voor vrede over landsgrenzen, maar ook over grenzen van cultuur en religie heen. In Kosovo ondersteunt PAX de organisatie Gemeenschapsopbouw Mitrovica, waarin Albanezen en Serviërs, die de verdeeldheid zelf pijnlijk hebben ervaren, elkaar de hand reiken in training, scholing en gezamenlijke bedrijfjes. Oprichtster Valdete steekt in Kosovo regel- matig de rivier over die de stad verdeelt tussen Serven en Albanezen. Het is niet gemakkelijk om de brug over te steken, maar ze zet toch door om contact te zoeken met haar voormalige vijanden.

Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over op NL 10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Vredeswerk.

Bedankbrieven

De diaconie heeft twee bedankbrieven ontvangen, te weten van Exodus en van Stichting Aleh i.v.m. onze gift.

Zondag 15 september

De eerste collecte is bestemd voor Stichting de Hoop

Op deze zondag wordt de derde collecte voor het Themaproject gehouden. Dat is dit jaar voor Stichting De Hoop. De medewerkers van De Hoop hebben allemaal een Christelijke levensovertuiging en helpen op deskundige en betrokken wijze kinderen, jongeren en volwassenen met psychische en/of verslavingsproblemen op weg naar herstel. Dat kan in één van de inmiddels zes klinieken in Nederland of door middel van ambulante zorg. Van de cliënten wordt niet noodzakelijkerwijs verwacht dat ze Christen zijn. De medewerkers begeleiden door middel van stabilisatie, resocialisatie en door het voorkomen van een terugval de cliënten om weer een waardige plaats in de samenleving in te nemen.

In Dordrecht heeft de stichting sinds juli 2019 ook een aantal woonpanden waar cliënten na een opname in één van de klinieken tijdelijk nog bescherming en begeleiding kunnen ontvangen.

De tweede collecte is voor de kerk en het kerkenwerk.

Zondag 8 september

De eerste collecte is bestemd voor de Rudolphstichting

De Rudolphstichting heeft compassie voor kwetsbare kinderen en wil dat elk uit huis geplaatst kind de kans krijgt om op te groeien tot een zelfredzame en evenwichtige volwassene. Dat doet de Rudolph Stichting door kinderen zo veel mogelijk op te laten groeien in gezinssituaties. In de gezinshuizen van de stichting kunnen kinderen met complexe problemen geholpen worden met allerlei soorten therapie en zo normaal mogelijk opgroeien.

De tweede collecte is voor de kerk en het kerkenwerk.

Zondag 1 september

De eerste collecte is bestemd voor  Billy Brown, student aan de MBS, de bijbelschool in Maleisië.

Dit is ­één van de 3 Plusprojecten van de ZWO.

Billy is een jonge Afrikaan, afkomstig uit Liberia, die door ons financieel ondersteund wordt via het Fonds dat door ds. Nelly van Kampen is opgericht.

Billy is nu aan zijn 3e studiejaar begonnen. Als hij na 4 jaar zijn studie afgerond heeft, hoopt hij naar Liberia terug te keren om daar predikant te worden.

Het studeren in een ander werelddeel, Azië, is voor Billy een goede, maar soms ook harde leerschool. Hij had zich mentaal voorbereid op een cultuurschok, hij wist dat hij in een heel andere maatschappij terecht zou komen. Maar wat hij – en eerlijk gezegd wij ook –  niet verwacht had, is dat hij er te maken zou krijgen met rassenproblematiek en discriminatie……! Zelfs bij christenen: “ Toen ik hier een paar kerken bezocht, kon ik een anti-Afrikaans sentiment waarnemen. Het stemde me triest, vooral ook om dat binnen de “kerk” mee te maken.” Billy kwam vanuit een kleine, open en eenvoudige Afrikaanse maatschappij in een conservatieve, multiculturele omgeving terecht. Hij noemt het een uitdagende, schokkende en soms pijnlijke ervaring voor hem. Gelukkig ondervindt Billy wel veel steun van docenten en medestudenten aan de MBS, en is hij vastbesloten veel lering te trekken uit alles wat hij in Azië meemaakt.

De tweede collecte is voor de kerk en het kerkenwerk.

Zondag 25 augustus

De eerste collecte is bestemd voor de  M.A.F. (Mission Aviation Fellowship).

De MAF is een wereldwijde non-profit vliegtuigmaatschappij. De MAF is er voor mensen die in afgelegen gebieden leven. Met 130 vliegtuigen en communicatie- middelen maakt MAF hen bereikbaar voor hulp en het Evangelie.  Meer dan 1.000 (hulp)organisaties doen dankzij MAF sneller, efficiënter en veiliger hun werk. Elke vijf minuten stijgt ergens  ter wereld een vliegtuig op om te helpen. John Woodberry, leider van het Internationale MAF-rampenteam, zegt in een verslag dat God ons de vliegtuigen en capaciteiten gegeven heeft om levens te redden en een actief onderdeel te zijn van de medische en kerkelijke missie. Het is een kans om mensen te dienen en van mensen te houden in een zeer moeilijke tijd.
De collecte wordt van harte bij u aanbevolen. 

De tweede collecte is voor de kerk en het  kerkenwerk.

Zondag 18 augustus

De eerste collecte is bestemd voor Timon.

Timon is een christelijke organisatie die zich richt op zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 t/m 23 jaar en hun gezin. Sinds 2016 is pleegzorg ook een onderdeel van Timon. Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. De kern van hun zorg is ge-
richt op gezinnen waar jongeren in hunontwikkeling of veiligheid bedreigd worden. Vaak is er in het gezin sprake van huiselijk geweld of kindermishandeling, van een (v)echtscheiding, psychiatrische- of verslavingsproblemen van ouders of jongeren, de invloed van loverboys of de impact van eerwraak.
Timon werkt hierbij samen met diverse instanties, zoals GGD, GGZ, politie, justitie en verslavingszorg.

De tweede collecte is voor de kerk en het kerkenwerk.

Zondag 11 augustus

De eerste collecte is bestemd voor Epafras.

Epafras steunt Nederlanders die vast zitten in buitenlandse gevangenissen. Vanuit de overtuiging dat ieder mens waardevol is, laten Epafras niemand zitten.
Het leven in een gevangenis is zwaar. Je zit vaak in overbevolkte cellen. Krijgt geen gezond eten. Je kunt nauwelijks luchten. Je begrijpt de taal niet. De juridische procedures zijn ingewikkeld. Je familie zie je niet. En juist daar moet je jarenlang wachten op je vrijheid. De geestelijke verzorgers luisteren naar de verhalen van Nederlandse gedetineerden. Hun verdriet, hun hoop. Hun levens. Ze helpen als zij hun hand uitsteken. Soms is onze hulp praktisch. Het geven van medicijnen, omdat gedetineerden deze zelf niet krijgen. Of een telefoontje naar familieleden, omdat er geen geld is om zelf te bellen.
Verder wordt er natuurlijk ook geestelijke steun gegeven. Er wordt stilgestaan bij belangrijke levensvragen. Hoe je je leven weer op de rit kunt krijgen. Hoe je omgaat met schuld en verantwoordelijkheid.

De tweede collecte is voor de plaatselijke kerk.

Zondag 4 augustus

De eerste collecte is voor Stichting de Haven.

Stichting de Haven is sinds 1996 in Den Haag werkzaam onder de 800 daar aanwezige raamprostituees. De stichting is geïnspireerd door Jezus houding ten opzichte van prostituees. Men wil de liefde van God laten zien door woord en daad. De prostituees worden wekelijks bezocht door vrijwilligers. Verder wordt er professionele psychosociale en praktische hulp geboden. Prostituees die de prostitutie willen verlaten worden geholpen met het vinden van ander werk en het opbouwen van een nieuw netwerk. Hiervoor is er ook een maatjesproject waardoor zij een jaar lang intensief begeleid worden om nieuwe wegen te vinden in het leven.

Tweede collecte: Het werk van de plaatselijke kerk

Zondag 28 juli

Eerste collecte: Mercy Ships

Mercy Ships bemant medische schepen met een bemanning van vrijwilligers om zo de armsten van de wereld te helpen met medische zorg. Hiermee wil Mercy Ships de liefde van God laten zien. De stichting heeft gekozen voor schepen omdat 80% van de wereldbevolking binnen een straal van 150 km van een havenstad woont. Verder is een schip in de haven niet afhankelijk van de economische en politieke omstandigheden van de landen waar hulp wordt geboden. Ook is het een groot voordeel dat het op een schip relatief gemakkelijk is om goede sanitaire voorzieningen, hygiënische omstandigheden en schoon drinkwater te bieden. Hierdoor wordt het gevaar van infecties tot een minimum beperkt. Vanuit wijkgemeente De Acker is er contact met de familie Van Den Bosch die verbonden zijn aan mercy ships. Onderstaand een persoonlijk bericht van hen.

We wonen met ons gezin op de Africa Mercy, het hospitaal schip dat elk jaar weer een nieuw land aandoet en veel operaties doet die normaliter niet in deze landen gedaan worden. Je moet dan denken aan grote gezwellen, hazelip, cataract operaties, benen rechtzetten en nog wat andere specialiteiten. Naast operaties voor patiënten trainen we medische staf in het land om ook hun verder te helpen. Soms gaat dat heel goed: Nadat we al een paar keer eerder in Guinea geweest zijn, konden we de laatste keer amper meer patienten vinden met een hazelip: De doctor die 5 jaar geleden door ons getraind was heeft heel veel patienten behandelt!

Voor ons gezin zit er wel een verandering aan te komen. Nu Hugo, onze oudste, klaar is met zijn middelbare school blijft hij na deze zomer in Nederland om te gaan studeren. We gaan dus met ons vieren, Bernard, Janetta, Micha en Abel weer terug naar Afrika.

Bernard krijgt een nieuwe baan op het schip: hij wordt Programs Director en is daarmee verantwoordelijk, voor het hospitaal, de medische training, het tandarts programma, etc. Eigenlijk voor alle programma’s die het schip uitvoert.

Hartelijke groet,
Bernard en Janetta

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.

Zondag 21 juli

De eerste collecte is bestemd voor Aleh

Stichting Aleh zet zich in Israël in voor kinderen met ernstige meervoudige beperkingen. Het motto van Aleh is All people, no limits. Dat betekent dat deze zorg voor iedereen is die in Israël woont en dat het de bedoeling is kinderen de best mogelijke zorg te geven om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Aleh verzorgt ruim 700 kinderen in tehuizen met een gezinsstructuur en biedt ook nog tienduizenden kinderen ambulante hulp. Artsen, therapeuten, verplegend en onderwijzend personeel en vrijwilligers doen er alles aan om deze kinderen en zo gewoon mogelijk leven te laten leiden.

De tweede collecte is voor de kerk.

Bedankbrief

Van Terre des Hommes Pijnacker ontving de diaconie een bedankbrief voor de collecte van 19 mei.

Zondag 14 juli

De eerste collecte is bestemd voor Exodus Nederland (Vrijwilligers en Kerken).

Exodus Nederland is een vereniging met vijf leden die als doel heeft de kansen van (ex-)gedetineerden op een geslaagde terugkeer in de samenleving te vergroten. De Exodusorganisatie kent vijf regio’s die volgens gezamenlijke afspraken regionaal werken. Bij Exodus Nederland werken 250 professionals en ruim 1500 vrijwilligers. Er wordt op verschillende terreinen hulp geboden door vrijwilligers. Vrijwilligers in de Exodushuizen, vrijwilligers buiten en binnen de gevangenis, vrijwilligers voor de kinderen van ouders in detentie en promotors, die op evenementen, in kerken en op scholen voorlichting geven over het werk van Exodus. De collecte komt deze keer ten goede aan de afdeling vrijwilligers en kerken en vader kind activiteiten in de gevangenis. Vrijwilligers binnen de gevangenis wonen kerkdiensten bij en ondersteunen de geestelijk verzorger. Er worden zowel katholieke als protestantse diensten gehouden.

De tweede collecte is voor de kerk.

Zondag 7 juli

De eerste collecte is bestemd voor het Algemeen Diaconaal Werk (ADW).

Deze collecte is bestemd voor het eigen plaatselijke diaconale werk. Door de Diaconie worden verschillende activiteiten financieel ondersteund. De verschillende activiteiten zijn: bezoek aan de zieken, de Voedselbank, geven van kerstattenties, het organiseren van ouderenmiddagen en het bloemetje van de maand. Nu armoede voor verschillende mensen, ook in ons dorp, een realiteit is, wordt er soms een beroep gedaan op de Diaconie. In individuele gevallen verleent de Diaconie hulp bij b.v. mensen die in een noodsituatie zijn beland en bij de sociale instanties niet terecht kunnen. De diakenen maken dan een zorgvuldige afweging in welk geval ze hulp kunnen bieden. Wij bevelen deze collecte graag bij u aan.

De tweede collecte is voor de kerk en het kerkenwerk.

Bedankbrieven

Op 27 mei hebben wij een bedankbrief ontvangen van Dorcas i.v.m. een gift voor Jemen en Mozambique.
En op 14 juni hebben wij een bedankbrief ontvangen van Wycliff bijbelvertalers.

Collectedoel bij de Heilig Avondmaalsvieringen 3e periode 2019

De opbrengst van de collecten bij de Heilig Avondmaalsvieringen in de 3e periode bestemmen we voor Challenging Heights in Ghana.

James Kofi Annan moest als kind in de visserij werken en kon niet naar school. Na zijn bevrijding kwam hij gelukkig goed terecht. In 2007 begon hij een opvang voor kinderen die net als hijzelf destijds als kindslaaf in de visserij moeten werken op het gigantische stuwmeer Lake Volta. Met zijn organisatie Challenging Heights wil hij deze meest schadelijke vorm van kinderarbeid laten stoppen. En kinderen die hier slachtoffer van zijn een nieuwe toekomst bieden met familie en onderwijs. Dit doen ze door de geredde kinderen 6 tot 9 maanden op te vangen, medische zorg en onderwijs te geven. Ook wordt hun familie hulp geboden bij het vinden en leren van andere inkomensbronnen. Na dit traject worden de kinderen nog 2 jaar gevolgd en begeleid om terugval te voorkomen.

Namens de kinderen die moesten werken in de visserij willen we u hartelijk bedanken voor uw steun.


 

Evert NieuwkoopCollectebestemmingen