Collectebestemmingen

Zondag 1 september

De eerste collecte is bestemd voor  Billy Brown, student aan de MBS, de bijbelschool in Maleisië.

Dit is ­één van de 3 Plusprojecten van de ZWO.

Billy is een jonge Afrikaan, afkomstig uit Liberia, die door ons financieel ondersteund wordt via het Fonds dat door ds. Nelly van Kampen is opgericht.

Billy is nu aan zijn 3e studiejaar begonnen. Als hij na 4 jaar zijn studie afgerond heeft, hoopt hij naar Liberia terug te keren om daar predikant te worden.

Het studeren in een ander werelddeel, Azië, is voor Billy een goede, maar soms ook harde leerschool. Hij had zich mentaal voorbereid op een cultuurschok, hij wist dat hij in een heel andere maatschappij terecht zou komen. Maar wat hij – en eerlijk gezegd wij ook –  niet verwacht had, is dat hij er te maken zou krijgen met rassenproblematiek en discriminatie……! Zelfs bij christenen: “ Toen ik hier een paar kerken bezocht, kon ik een anti-Afrikaans sentiment waarnemen. Het stemde me triest, vooral ook om dat binnen de “kerk” mee te maken.” Billy kwam vanuit een kleine, open en eenvoudige Afrikaanse maatschappij in een conservatieve, multiculturele omgeving terecht. Hij noemt het een uitdagende, schokkende en soms pijnlijke ervaring voor hem. Gelukkig ondervindt Billy wel veel steun van docenten en medestudenten aan de MBS, en is hij vastbesloten veel lering te trekken uit alles wat hij in Azië meemaakt.

De tweede collecte is voor de kerk en het kerkenwerk.

 

Zondag 25 augustus

De eerste collecte is bestemd voor de  M.A.F. (Mission Aviation Fellowship).

De MAF is een wereldwijde non-profit vliegtuigmaatschappij. De MAF is er voor mensen die in afgelegen gebieden leven. Met 130 vliegtuigen en communicatie- middelen maakt MAF hen bereikbaar voor hulp en het Evangelie.  Meer dan 1.000 (hulp)organisaties doen dankzij MAF sneller, efficiënter en veiliger hun werk. Elke vijf minuten stijgt ergens  ter wereld een vliegtuig op om te helpen. John Woodberry, leider van het Internationale MAF-rampenteam, zegt in een verslag dat God ons de vliegtuigen en capaciteiten gegeven heeft om levens te redden en een actief onderdeel te zijn van de medische en kerkelijke missie. Het is een kans om mensen te dienen en van mensen te houden in een zeer moeilijke tijd.
De collecte wordt van harte bij u aanbevolen. 

De tweede collecte is voor de kerk en het  kerkenwerk.

 

Zondag 18 augustus

De eerste collecte is bestemd voor Timon.

Timon is een christelijke organisatie die zich richt op zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 t/m 23 jaar en hun gezin. Sinds 2016 is pleegzorg ook een onderdeel van Timon. Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. De kern van hun zorg is ge-
richt op gezinnen waar jongeren in hunontwikkeling of veiligheid bedreigd worden. Vaak is er in het gezin sprake van huiselijk geweld of kindermishandeling, van een (v)echtscheiding, psychiatrische- of verslavingsproblemen van ouders of jongeren, de invloed van loverboys of de impact van eerwraak.
Timon werkt hierbij samen met diverse instanties, zoals GGD, GGZ, politie, justitie en verslavingszorg.

De tweede collecte is voor de kerk en het kerkenwerk.

 

Zondag 11 augustus

De eerste collecte is bestemd voor Epafras.

Epafras steunt Nederlanders die vast zitten in buitenlandse gevangenissen. Vanuit de overtuiging dat ieder mens waardevol is, laten Epafras niemand zitten.
Het leven in een gevangenis is zwaar. Je zit vaak in overbevolkte cellen. Krijgt geen gezond eten. Je kunt nauwelijks luchten. Je begrijpt de taal niet. De juridische procedures zijn ingewikkeld. Je familie zie je niet. En juist daar moet je jarenlang wachten op je vrijheid. De geestelijke verzorgers luisteren naar de verhalen van Nederlandse gedetineerden. Hun verdriet, hun hoop. Hun levens. Ze helpen als zij hun hand uitsteken. Soms is onze hulp praktisch. Het geven van medicijnen, omdat gedetineerden deze zelf niet krijgen. Of een telefoontje naar familieleden, omdat er geen geld is om zelf te bellen.
Verder wordt er natuurlijk ook geestelijke steun gegeven. Er wordt stilgestaan bij belangrijke levensvragen. Hoe je je leven weer op de rit kunt krijgen. Hoe je omgaat met schuld en verantwoordelijkheid.

De tweede collecte is voor de plaatselijke kerk.

 

Zondag 4 augustus

De eerste collecte is voor Stichting de Haven.

Stichting de Haven is sinds 1996 in Den Haag werkzaam onder de 800 daar aanwezige raamprostituees. De stichting is geïnspireerd door Jezus houding ten opzichte van prostituees. Men wil de liefde van God laten zien door woord en daad. De prostituees worden wekelijks bezocht door vrijwilligers. Verder wordt er professionele psychosociale en praktische hulp geboden. Prostituees die de prostitutie willen verlaten worden geholpen met het vinden van ander werk en het opbouwen van een nieuw netwerk. Hiervoor is er ook een maatjesproject waardoor zij een jaar lang intensief begeleid worden om nieuwe wegen te vinden in het leven.

Tweede collecte: Het werk van de plaatselijke kerk

 

Zondag 28 juli

Eerste collecte: Mercy Ships

Mercy Ships bemant medische schepen met een bemanning van vrijwilligers om zo de armsten van de wereld te helpen met medische zorg. Hiermee wil Mercy Ships de liefde van God laten zien. De stichting heeft gekozen voor schepen omdat 80% van de wereldbevolking binnen een straal van 150 km van een havenstad woont. Verder is een schip in de haven niet afhankelijk van de economische en politieke omstandigheden van de landen waar hulp wordt geboden. Ook is het een groot voordeel dat het op een schip relatief gemakkelijk is om goede sanitaire voorzieningen, hygiënische omstandigheden en schoon drinkwater te bieden. Hierdoor wordt het gevaar van infecties tot een minimum beperkt. Vanuit wijkgemeente De Acker is er contact met de familie Van Den Bosch die verbonden zijn aan mercy ships. Onderstaand een persoonlijk bericht van hen.

We wonen met ons gezin op de Africa Mercy, het hospitaal schip dat elk jaar weer een nieuw land aandoet en veel operaties doet die normaliter niet in deze landen gedaan worden. Je moet dan denken aan grote gezwellen, hazelip, cataract operaties, benen rechtzetten en nog wat andere specialiteiten. Naast operaties voor patiënten trainen we medische staf in het land om ook hun verder te helpen. Soms gaat dat heel goed: Nadat we al een paar keer eerder in Guinea geweest zijn, konden we de laatste keer amper meer patienten vinden met een hazelip: De doctor die 5 jaar geleden door ons getraind was heeft heel veel patienten behandelt!

Voor ons gezin zit er wel een verandering aan te komen. Nu Hugo, onze oudste, klaar is met zijn middelbare school blijft hij na deze zomer in Nederland om te gaan studeren. We gaan dus met ons vieren, Bernard, Janetta, Micha en Abel weer terug naar Afrika.

Bernard krijgt een nieuwe baan op het schip: hij wordt Programs Director en is daarmee verantwoordelijk, voor het hospitaal, de medische training, het tandarts programma, etc. Eigenlijk voor alle programma’s die het schip uitvoert.

Hartelijke groet,
Bernard en Janetta

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.

 

Zondag 21 juli

De eerste collecte is bestemd voor Aleh

Stichting Aleh zet zich in Israël in voor kinderen met ernstige meervoudige beperkingen. Het motto van Aleh is All people, no limits. Dat betekent dat deze zorg voor iedereen is die in Israël woont en dat het de bedoeling is kinderen de best mogelijke zorg te geven om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Aleh verzorgt ruim 700 kinderen in tehuizen met een gezinsstructuur en biedt ook nog tienduizenden kinderen ambulante hulp. Artsen, therapeuten, verplegend en onderwijzend personeel en vrijwilligers doen er alles aan om deze kinderen en zo gewoon mogelijk leven te laten leiden.

De tweede collecte is voor de kerk.

 

Bedankbrief

Van Terre des Hommes Pijnacker ontving de diaconie een bedankbrief voor de collecte van 19 mei.

 

Zondag 14 juli

De eerste collecte is bestemd voor Exodus Nederland (Vrijwilligers en Kerken).

Exodus Nederland is een vereniging met vijf leden die als doel heeft de kansen van (ex-)gedetineerden op een geslaagde terugkeer in de samenleving te vergroten. De Exodusorganisatie kent vijf regio’s die volgens gezamenlijke afspraken regionaal werken. Bij Exodus Nederland werken 250 professionals en ruim 1500 vrijwilligers. Er wordt op verschillende terreinen hulp geboden door vrijwilligers. Vrijwilligers in de Exodushuizen, vrijwilligers buiten en binnen de gevangenis, vrijwilligers voor de kinderen van ouders in detentie en promotors, die op evenementen, in kerken en op scholen voorlichting geven over het werk van Exodus. De collecte komt deze keer ten goede aan de afdeling vrijwilligers en kerken en vader kind activiteiten in de gevangenis. Vrijwilligers binnen de gevangenis wonen kerkdiensten bij en ondersteunen de geestelijk verzorger. Er worden zowel katholieke als protestantse diensten gehouden.

De tweede collecte is voor de kerk.

 

Zondag 7 juli

De eerste collecte is bestemd voor het Algemeen Diaconaal Werk (ADW).

Deze collecte is bestemd voor het eigen plaatselijke diaconale werk. Door de Diaconie worden verschillende activiteiten financieel ondersteund. De verschillende activiteiten zijn: bezoek aan de zieken, de Voedselbank, geven van kerstattenties, het organiseren van ouderenmiddagen en het bloemetje van de maand. Nu armoede voor verschillende mensen, ook in ons dorp, een realiteit is, wordt er soms een beroep gedaan op de Diaconie. In individuele gevallen verleent de Diaconie hulp bij b.v. mensen die in een noodsituatie zijn beland en bij de sociale instanties niet terecht kunnen. De diakenen maken dan een zorgvuldige afweging in welk geval ze hulp kunnen bieden. Wij bevelen deze collecte graag bij u aan.

De tweede collecte is voor de kerk en het kerkenwerk.

 

Bedankbrieven

Op 27 mei hebben wij een bedankbrief ontvangen van Dorcas i.v.m. een gift voor Jemen en Mozambique.
En op 14 juni hebben wij een bedankbrief ontvangen van Wycliff bijbelvertalers.

 

Collectedoel bij de Heilig Avondmaalsvieringen 3e periode 2019

De opbrengst van de collecten bij de Heilig Avondmaalsvieringen in de 3e periode bestemmen we voor Challenging Heights in Ghana.

James Kofi Annan moest als kind in de visserij werken en kon niet naar school. Na zijn bevrijding kwam hij gelukkig goed terecht. In 2007 begon hij een opvang voor kinderen die net als hijzelf destijds als kindslaaf in de visserij moeten werken op het gigantische stuwmeer Lake Volta. Met zijn organisatie Challenging Heights wil hij deze meest schadelijke vorm van kinderarbeid laten stoppen. En kinderen die hier slachtoffer van zijn een nieuwe toekomst bieden met familie en onderwijs. Dit doen ze door de geredde kinderen 6 tot 9 maanden op te vangen, medische zorg en onderwijs te geven. Ook wordt hun familie hulp geboden bij het vinden en leren van andere inkomensbronnen. Na dit traject worden de kinderen nog 2 jaar gevolgd en begeleid om terugval te voorkomen.

Namens de kinderen die moesten werken in de visserij willen we u hartelijk bedanken voor uw steun.

 

Zondag 30 juni

De eerste collecte is bestemd voor Challenging Heights (ZWO).

De eerste collecte is bestemd voor het Plus project van de ZWO: Kindslavernij in Ghana (Challenging Heights)

In het onderstaande verhaal lezen we hoe ingewikkeld het is om kinderen die zijn ontvoerd/verhandeld, weer terug te vinden op een megagroot meer.

In december 2017 vertrok het reddingsteam van Challenging Heights naar het grote stuwmeer Lake Volta in Ghana met een lijst namen van 15 verhandelde kinderen, die daar aan het werk zijn in de visserij.  Ze kenden de namen van de mensenhandelaars, maar het is lastig om hen op te sporen op een meer van ruim 8.500 km2 en in omringende kleine dorpen. Hoe gaat zo’n zoekactie in zijn werk?

Start van de zoektocht in Yeji

Het was vroeg in de avond, toen het reddingsteam uit de bus stapte in Yeji. Na een 12-uur lange busreis fristen ze zich op in een naburig hotelletje. Stephen ging naar de lokale politie, de marine-commandant, en de ambtenaar van Welzijn. Hij gaf een brief af met daarin uitleg van zijn plan voor de komende week en het verzoek of twee marine-officieren mee zouden kunnen varen.

Lange zoektocht over uitgestrekt meer

Om 6 uur ‘s morgens kwam de zon op. Maar omdat er een dikke mist boven het meer hing, moesten ze wachten tot 10 uur. Toen begon de zoektocht naar de eerste naam op de lijst. In de lange houten kano zocht het team meer dan drie uur naar het dorp waar dit kind zou moeten zijn.
Stephen en Solomon gingen aan land in een klein dorp en zochten het dorpshoofd op. Hij nodigde hen uit om de kwestie te bespreken. Stephen legde uit: “We zijn van Challenging Heights, op zoek naar Kwesi, die een kind genaamd Kwame bij zich heeft. We willen Kwame terugbrengen naar zijn moeder.” Het dorpshoofd vroeg rond in zijn dorp, maar niemand leek Kwame te kennen.

Van dorp naar dorp

Stephen and Solomon voeren een uur lang met de boot tot ze het volgende dorp bereikten. Daar gebeurde hetzelfde. Omdat het al donker begon te worden, werd het gevaarlijk om nog lang over het meer te varen. Solomon kende nog mensen in een ander dorpje, een half uur varen verderop. Dat durfde het team nog wel aan. Dankzij de jarenlange contacten die Challenging Heigths heeft opgebouwd, kon het team in dat dorp overnachten.
De volgende dag vertrok het team naar een ander dorp, twee uur varen verderop. De dorpelingen hadden de naam van de man in kwestie gehoord. Het dorpshoofd riep ene Kwesi bij zich, die ontkende het kind te kennen waar het team naar zocht. Dit bleek niet de man te zijn, die het team zocht. Toen de boot terugkeerde naar Yeji zei Stephen: “Soms gaat het zo: soms kost het drie of vier dagen om één kind te vinden, maar we moeten dit toch doen.”

Het lange zoeken beloond

Het reddingsteam meldde zich weer bij de lokale autoriteiten in Yeji en maakte plannen voor de komende dagen. Ze hadden gehoord dat er een ander dorp was aan de andere kant van het meer met dezelfde naam als het eerste dorp, dat ze bezochten. Misschien hadden ze de locaties verwisseld. De volgende ochtend vroeg, net voor ze wilden vertrekken, tipte de ambtenaar van Welzijn hen over een ander verhandeld kind, dat zich in de buurt van datzelfde dorp zou bevinden.
Begin van de middag kwam het reddingsteam terug in Yeji, niet alleen met Kwame, maar ook met acht andere kinderen. “Daarom blijven we gaan” vertelt Stephen, “Soms kunnen we meer kinderen redden, dan waar we naar zoeken.”

In januari wist het reïntegratie team 22 kinderen te herenigen met hun familie. Net voordat de school weer begon na de vakantie!
Helpt u mee om dit soort acties van Challenging Heights te ondersteunen?

 

De tweede collecte is voor de kerk en het kerkenwerk.

 

Zondag 23 juni

De eerste collecte is bestemd voor Edukans.

Een kind dat leert, is een kind met kansen. Want op school leer je veel meer dan lezen, schrijven en rekenen. Je leert er voor jezelf opkomen. Je talenten ontwikkelen. Wat je op school leert, is voor altijd. Wereldwijd gaan 262 miljoen kinderen en jongeren niet naar school of ze stoppen voortijdig. Edukans werkt in ontwikkelingslanden aan het best mogelijke onderwijs voor kinderen en jongeren.

Dat doet Edukans door het creëren van een veilige leeromgeving, het zoeken van goed opgeleide en gemotiveerde docenten, het betrekken van de ouders bij het onderwijs en het bieden van relevante opleidingen.

De tweede collecte is voor de kerk en het kerkenwerk.

 

Bedankbrief

De diaconie ontving van Light for the world een bedankbrief voor de gift van € 1000 van PKN Pijnacker-Delfgauw.

 

Zondag 9 juni

De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie (Pinksterzending).

De Bijbel voor iedereen! De Witte Yi zijn een minderheidsgroep op het Chinese platteland. Van de 67.000 mensen die tot deze groep horen, is 60% christen. Velen zijn analfabeet. Voor hun geloof en voor hun identiteit is het van groot belang dat zij de bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. Kerk in Actie steunt naast een alfabetiseringsprogramma voor de Witte Yi ook een bijbelvertaling in hun eigen taal. Het Nieuwe Testament is nu vertaald, maar gewerkt wordt aan een  vertaling van het Oude Testament. Met de opbrengst van de collecte ondersteunt Kerk in Actie de verspreiding van  de bijbel op het Chinese platteland en zendingsprojecten wereldwijd. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen!

De tweede collecte is voor de kerk en het kerkenwerk.

 

Zondag 2 juni 2019

Vandaag is de eerste collecte een wijkgebonden collecte. Iedere kerk collecteert voor haar eigen doel.

Kerkelijk Centrum

De eerste collecte is bestemd voor Open Doors. In het bijzonder voor de actie die gemeentelid Jorik doet door het lopen van een marathon (42 km) voor het werk van Open Doors in en nabij Noord-Korea.
Naast de fysieke uitdaging zoekt Jorik 20 donateurs die Open Doors met een  bedrag van slechts € 7,00 per maand willen steunen. Aanmelden als donateur kan via Jorik  en de diakenen van het Kerkelijk Centrum in Delfgauw. Jorik schrijft het volgende: Wat is Jezus u waard? Het antwoord op die vraag is ingrijpend voor mensen die wonen in landen waar Christenen geestelijk en lichamelijk worden vervolgd. Open Doors is actief in Pakistan, Nigeria en Afghanistan. De stichting houdt ook bij in welk land de vervolging toeneemt en in welke landen de vervolging het ergst is. Noord-Korea staat al jaren op nummer 1 van deze lijst. Een overlever schrijft: Een maaltijd bestond uit 30 gram mais en 1 kom zoute soep. Af en toe kroop er een rat uit het gat in de vloer. Een geliefde lekkernij in de isoleercel. De gevangene ving de rat en at de rat levend op. Wie werd geslagen, mocht niet ophouden met werken en mocht de gevangenisbeambte niet aankijken. Wie kreunde of de slagen probeerde te ontwijken, kreeg eenzame opsluiting, de ergste straf. De cel was zo laag dat je alleen kon zitten. Betonnen stekels staken uit de muren, zodat je niet  tegen de muur kon leunen, alleen dagen roerloos zitten. ’s Winters raakten gevangenen verlamd aan hun benen. De isoleercel (60cm breed/110cm hoog) had de bijnaam ‘de kamer waar je de dood ontmoet’. De gevangene moest naar binnen kruipen en kon niet staan of liggen. Open Doors steunt onze broeders en zusters die intens lijden. Zij verspreiden ook de getuigenissen van hen die onder deze duistere omstandigheden Gods nabijheid ervaren.

Dorpskerk

De wijkgebonden collecte is bestemd voor de aanschaf van nieuw avondmaalsservies voor gebruik in de Wijdevogelhof.
Met het oog op de vaak kwetsbare gezondheid van de oudere bezoekers van de diensten in de Wijdevogelhof, zal dit avondmaalsservies ondermeer uit kleine individuele drinkbekers bestaan.

De Ontmoetingskerk

De wijkgebonden collecte komt ten goede aan de Stichting Steun bij Rouw. Deze stichting werd in 2011, o.a. met medewerking van de kerken in Pijnacker en Nootdorp, opgericht. Sindsdien heeft zij veel mensen in hun moeilijke rouwperiode kunnen steunen. De Stichting geeft zowel individuele hulp in persoonlijke gesprekken als ook collectieve steun in gespreksgroepen. Maandelijks nodigt zij rouwenden op een zondagmiddag vrijblijvend uit voor een rouwcafé in Nootdorp en op een dinsdagmiddag voor een wandeling bij de Dobbeplas. Jaarlijks is er een bijeenkomst met bekende sprekers rond de thema’s dood en rouw.
Dit is alleen mogelijk dankzij de toegewijde inzet van de circa 30  vrijwilligers. De Stichting ontvangt geen subsidie en is afhankelijk van giften om het werk te kunnen blijven doen. Alle inkomsten worden ingezet voor het doel van de Stichting Steun bij Rouw: mensen in rouw nabij zijn.  

De Acker

De wijkgebonden collecte in De Acker is bestemd voor een geschenk aan De Pluktuin aan de Brink in Ackerswoude (https://pluktuinaandebrink.nl/), die deze zondagmiddag om 14.00u geopend wordt.
In overleg met de vrijwilligers van de Pluktuin zullen we meerjarige planten geven, bijv. stamrozen, om onze betrokkenheid met de wijk Ackerswoude te symboliseren en zo ook letterlijk present te zijn.

Alle wijken

De tweede collecte is bestemd voor de kerk en het kerkenwerk.

 

Donderdag 30 mei, Hemelvaart

De eerste collecte is voor het Algemeen Diaconaal Werk (ADW).

Een ADW-collecte is bestemd voor het eigen plaatselijke diaconale werk. Verschillende activiteiten zoals de Voedselbank, bezoek aan zieken, kerstattenties, bloemetje van de maand, ouderenmiddagen enz. worden door de diaconie financieel ondersteund.
Nu armoede voor verschillende mensen, ook in ons dorp, een realiteit is, wordt er soms een beroep gedaan op de diaconie. In individuele gevallen verleent de diaconie hulp bij b.v. mensen die in een noodsituatie zijn beland en bij de sociale instanties niet terecht kunnen. De diakenen maken dan een zorgvuldige afweging in welk geval ze hulp kunnen bieden.

De tweede collecte is voor het jeugdwerk van de landelijke PKN.

 

Zondag 26 mei

De eerste collecte is bestemd voor Dorcas.


Vanuit Gods liefde en kracht wil Dorcas zich inzetten voor de allerarmsten in de wereld. Vaak zijn dit mensen in acute nood. Momenteel zet Dorcas zich o.a. in voor de tienduizenden mensen in Mozambique die na orkaan Idai alles kwijt zijn. Dat houdt b.v. in: hun familie, hun huizen en hun oogst. Hiervoor is zo snel mogelijk heel veel geld nodig.

De tweede collecte is voor de kerk en het kerkenwerk.

 

Zondag 19 mei

De eerste collecte is bestemd voor Terre des Hommes

Terre des Hommes streeft internationaal naar het uitbannen van kinderuitbuiting en seksueel misbruik van kinderen. Daarvoor zet deze organisatie de volgende middelen in:

  • Preventie door armoedebestrijding.
  • Bescherming door middel van opvang, medische zorg en scholing waardoor kinderen een zelfstandige toekomst op kunnen bouwen
  • Vervolging van daders door kinderen en ouders te stimuleren aangifte te doen, hun juridisch bij te staan en plaatselijke politie en justitie te trainen.
  • Bekendheid door publieke en politieke lobby bij landen de Europese Unie en de Verenigde Naties om dit onderwerp op de kaart te houden.

De tweede collecte is voor de kerk en het kerkenwerk.

 

Zondag 12 mei

De eerste collecte is bestemd voor Stichting De Hoop. Themacollecte.

De themacollecte is voor de tweede keer bestemd voor Stichting De Hoop. De Stichting helpt op deskundige wijze kinderen, jongeren en volwassenen met psychische- of verslavingsproblemen om tot herstel te komen. Ook zijn er verschillende woonvormen voor begeleid en beschermd wonen.

De missie van de stichting komt voort uit haar geloof. Door christenen, voor iedereen! Ieder mens is welkom. Zij heeft de rotsvaste overtuiging dat er altijd hoop en perspectief is. De aanpak is betrokken, vasthoudend en geïnspireerd door de visie dat elk mens is gemaakt om in relatie te leven. Daarom richt de stichting haar inspanningen ook op de naastbetrokkenen van de mensen die hulp zoeken bij De Hoop.

De tweede collecte is voor de kerk en het kerkenwerk.

 

Zondag 5 mei

De eerste collecte is bestemd voor het Plusproject van onze ZWO-commissie: de Mothers’ Union van de Orthodoxe Kerk in Noord-Uganda.

Armoede, ziekte en huiselijk geweld maken het leven van moeders, de ruggengraat van de samenleving, in Uganda zwaar. De medewerkers van Mothers’ Union bezoeken daarom vrouwen in gebieden waar door de burgeroorlog veel geweld is geweest. Het leven van vele gezinnen is hierdoor totaal ontwricht.

Veel mannen drinken te veel en zijn gewelddadig.

Vrouwen zijn dagelijks slachtoffer van huiselijk geweld. Zij kunnen bij de medewerker samen met hun man relatiecursussen volgen, waarin ze leren elkaar te respecteren in hun eigen rol in het gezin.  

Ook geeft Mothers’ Union voorlichting over hiv en aids, traint ze vrouwen in het omgaan met conflicten en versterkt ze de positie van vrouwen in de kerk. Hierdoor voelen vrouwen zich gesterkt om een actievere rol te spelen in hun gezin, kerk en dorp.

De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

De tweede collecte is voor de kerk en het kerkenwerk.

 

Bedankbrieven

In april heeft de Diaconie van de volgende instanties bedankbrieven ontvangen:

 • Pauluskerk Vluchtelingenwerk.
 • Bartiméus Fonds
 • Light for the world

 

Zondag 28 april

De eerste collecte is voor de Stichting Ikos Pijnacker

In Pijnacker wordt op de openbare basisscholen het keuzevak Godsdienstig Vormingsonderwijs (GVO) gegeven. Daarvoor zijn speciale vakleerkrachten. Veel kinderen volgen dat vak en vinden het boeiend. Dankzij de steun van PKN Pijnacker-Delfgauw krijgen deze kinderen na drie jaar GVO, als ze afscheid nemen van de basisschool een kinderbijbel. Daarin kunnen ze de vele verhalen die ze gehoord hebben nog eens nalezen. Het is een gewaardeerd cadeau.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerken.

 

Afbouw vermogen diaconie

Uit de afbouw van het eigen vermogen heeft de diaconie half februari € 2000 overgemaakt aan Dorcas voor voedselhulp in Jemen.  Daarnaast is eind maart via ZOA € 2000 overgemaakt ten behoeve van de slachtoffers van de orkaan Idai in Zuidelijk Afrika.

 

Zondag 21 april, Pasen

De eerste collecte is bestemd voor de Pauluskerk.

Het open huis in de Pauluskerk is vanaf het begin (1981) het visitekaartje van de kerk geweest, de huiskamer van Rotterdam wordt het open huis ook wel genoemd. In het open huis kan je terecht voor een kopje koffie of thee, is er gratis brood aanwezig, kan je een spelletje doen of rustig een krantje lezen. Er is een aparte rokersruimte aanwezig, Ook staan er 4 computers waar je voor een half uurtje terecht kunt. Iedereen is van harte welkom.

Daarnaast is er een nachtopvang.

Verder is er op afspraak medische hulp voor mensen zonder zorgverzekering, maatschappelijke en juridische hulp, hulp voor vluchtelingen zonder verblijfsstatus en hulp voor mensen met levensvragen.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.

 

Zondag 14 april tot Pasen

In alle 4 de wijken is de eerste collecte tijdens de 40-dagentijd steeds bestemd voor de Dado-jongerenreis 2019.

De Romabevolking in Roemenië wordt zwaar gediscrimineerd. Op school worden de kinderen niet als volwaardig gezien. De basisschool is in Roemenië alleen ’s ochtends. De kinderen krijgen huiswerk mee om ’s middags thuis te doen.
Als je dan met 8 personen in een piepklein huisje woont en je ouders zijn analfabeet dan wordt dat wel heel moeilijk. Frank en Rita en hun vrijwilligers helpen de jongeren met naschoolse opvang, bijbelklas en lessen over hygiëne.
De iets oudere jongeren krijgen voorlichting en kunnen terecht met vragen over het schoolwerk, zodat zij hun school kunnen afmaken en een beroep kunnen gaan leren. Dan zijn ze niet meer afhankelijk van het afval van de vuilnisbelt.  De 11 Pijnackerse jongeren en de ervaren Roel van Kooy van de stichting Gain gaan daarvoor aan de slag. Dado is heel blij dat iedereen zo meeleeft met de reis en dat veel mensen ook andere acties (waaronder op 30 maart een Roemeense maaltijd) omarmen. Elke euro gaan we persoonlijk afgeven en er gaat geen geld naar dure directeuren. Kijk ook eens op de website Rise2shine of Gainhelptnu.

De tweede collecte is bestemd voor de kerk en het kerkenwerk.

 

Collectedoel bij de Heilig Avondmaalsvieringen 2e periode

De opbrengst van de collecten bij de Heilig Avondmaalsvieringen in de 2e periode bestemmen we voor Billy Saah Brown, student aan MBS, Maleisië.

In 2017 kwam Billy Brown uit Liberia studeren aan de MBS, het Maleisisch Bijbel Seminarie in Kuala Lumpur. Hij voelt zich daar zeer thuis.
Daar hij de enige Afrikaan in de school is, heeft de schoolleiding hem uitgedaagd om bepaalde verantwoordelijkheden op zich te nemen, zoals het leiden van een groepje, gebedsbijeenkomsten, preekbeurten, optredens, enz.
Hoewel hij zich snel kan aanpassen aan een nieuwe omgeving, was het voor hem toch een enigszins schokkende en zelfs pijnlijke ervaring, toen hij te  maken kreeg met rassenproblematiek en discriminatie. Helaas ook onder christenen.
Tijdens een gesprek met een bestuurder van een kerk hoorde hij dat de oorsprong hiervoor ligt in de voorlichting die men krijgt vanaf de basisschool en ook op de middelbare scholen. Gelukkig zijn er ook kerken waar hij zich welkom voelt, waar iedereen welkom geheten wordt.
Hij beseft ook dat hij niet kan verwachten dat iedereen hem welkom heet, daar de bijbel duidelijk maakt dat Jezus ook niet overal welkom was.
Door dit te beseffen en door de hulp van de Heilige Geest is hij in staat zijn oog gericht te houden op het doel waarom hij nu in Maleisië is. Daarnaast wordt hij bemoedigd door zijn medestudenten en docenten. Zij zijn zeer pastoraal ingesteld.
Van al zijn ervaringen tot nu heeft hij 2 belangrijke dingen geleerd:
Nederigheid is de taal der kampioenen.
Laat je niet leiden door verkeerde indrukken en stereotype voorstellingen.

Ook is hij ons nog zeer dankbaar dat onze bijdrage het mogelijk maakt zijn studie te volgen.

Van harte aanbevolen.

 

Zondag 31 maart en 7 april

De eerste collecte is tijdens de 40-dagentijd steeds bestemd voor de Dado-jongerenreis 2019.

Here, zegen deze spijze, amen. Een gebed  dat voor de maaltijd wordt uitgesproken.

Voor ons heel gewoon. Voor Roma kinderen niet. Het is echt niet zeker of er gegeten kan  worden. De volgende vragen komen dan  naar boven. Is er voedsel in huis? Is er iets op de vuilnisbelt verdiend om voedsel te  kunnen kopen? Is er brandstof om het fornuis aan te steken? Is het mogelijk om voedsel te bewaren of gaan de ratten er mee aan de haal?  En is er een volwassene aanwezig die eten kan bereiden? Allemaal vragen die ons niet bezig houden. Als je hoofd zo vol zit met alledaagse problemen dan is er geen ruimte om op te letten of je kind wel naar school gaat en of je tiener niet met verkeerde mensen omgaat. Je bent al blij als je de dag weer hebt overleefd.

Om de Roma kinderen te helpen, willen Frank en Rita Stout een kampement bouwen om ze bescherming te bieden en om bewoners te helpen met behuizing die op een fundament staat, zodat ongedierte geen toegang heeft. Hiervoor is veel geld nodig en helpende handen. De helpende handen… daar gaan de Dado-jongeren voor zorgen. Daarom aan u de vraag om financieel te helpen. En dat u meeleeft met de Dado-jongerengroep. Gezien de opbrengst van de eerste twee weken merken wij dat er zeker meegeleefd wordt. Daar zijn wij heel erg blij mee.

De tweede collecte is bestemd voor de kerk en het kerkenwerk.

 

Bedankbrief

Van Voedselbanken Delft hebben wij een bedankbrief ontvangen.

 

Zondag 17 en 24 maart

Tijdens de 40 dagentijd is de eerste collecte steeds  bestemd voor de Dado-jongerenreis 2019.

De jongeren uit Pijnacker en Delfgauw die deze zomervakantie naar Roemenië gaan zijn druk bezig met de voorbereidingen. Inentingen regelen, werkschoenen aanschaffen en een middagprogramma in elkaar zetten.
Want naast het bouwen van huisjes en een zomerkampement gaan we ook meehelpen met enkele middagprogramma’s voor de kinderen van Pata rat. 
Het geld dat tijdens de collecte en tijdens de acties wordt opgehaald is niet het enige wat we daar achterlaten. Ook onze tijd, moeite, inspanning, emotie, liefde, hoop en aandacht willen we geven.
De kinderprogramma’s zijn de spil van het werk van Gain en familie Stout. Het zijn de momenten waar de kinderen en tieners samenkomen en er over Jezus wordt verteld. Op een eenvoudige manier wordt geprobeerd de bijbelse principes door te geven. Vooral in de vakantieperiode waarin niets anders voor deze kinderen wordt georganiseerd, komen ze in grote aantallen naar de ontmoetingsruimte.

Omdat er in de krottenwijk een tekort is aan bijna alles is er een kledingdepot waar kledingpakketten worden samengesteld voor de Roma families. Ook wordt er ook incidenteel geholpen met voedsel, brillen voor kinderen en schoolspullen.

De tweede collecte is voor de kerk en het kerkenwerk.

 

Zondag 10 maart

De eerste collecte is bestemd voor het 40-dagenproject: Dado voor Roemenië 2019

Jongeren uit Pijnacker en Delfgauw gaan in de zomervakantie 14 dagen bouwen en helpen bij de Roma’s in Cluj Napoca. Dit gediscrimineerde volk leeft op de vuilnisbelt bij Cluj in krotten en moet hun leefgeld bij elkaar sprokkelen uit het vuilnis. Rise2shine (olv Frank en Rita Stout) en stichting Gain zetten zich in voor de kinderen van de Roma’s. Naast praktische hulp (er is tekort aan bijna alles, veel families vechten om te overleven en hebben vaak honger) werken Frank en Rita met kinderen en tieners, omdat die openstaan voor verandering. Het doel is dat vanuit deze kinderen een groep opstijgt boven de omstandigheden uit, de krotten- wijk verlaat en zich integreert in de samenleving en in de plaatselijke kerk. Op deze manier zijn ze gelijk een voorbeeld voor de volgende generatie en kunnen ze ook zelf uitreiken naar hun eigen cultuur en anderen helpen om ook de cirkel van armoede en uitsluiting te doorbreken.

Vanuit Nederland zijn er al groepen geweest (ook mensen uit Pijnacker/Delfgauw) die geholpen hebben bij de bouw van een ontmoetingsruimte waar nu wekelijks 250 kinderen/tieners de leer- programma’s bezoeken. Nu ligt de focus op het bouwen van houten huisjes voor in de krottenwijk en een zomerkamp voor de kinderen. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

De tweede collecte is voor de kerk en het kerkenwerk.

 

Zondag 3 maart

De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Aktie, Kerk zijn in woord en daad (Cuba). Voorjaarszending

Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend bestaan. Nu het communistische systeem niet meer stevig in elkaar zit, zoekt de bevolking naar houvast. Dit betekent dat de kerken groeien. Door de verslechterende economie neemt ook de armoede toe. Om als kerk beter voorbereid te zijn op een groeiende (dia- conale) taak is er veel behoefte aan kennis over de bijbel, theologie en diaconaat. De kerk wil er zijn voor ouderen die het niet breed hebben, voor zieken en voor kinderen met een problematische thuissituatie. Kerk in Aktie ondersteunt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba met theologisch on- derwijs en helpt kerken diaconale activiteiten op te zetten. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Aktie zendingsprojecten zoals de kerken op Cuba, zodat zij in woord en daad kunnen ge- tuigen.

De tweede collecte is voor de kerk en het kerkenwerk.

 

Bedankbrieven

Van de volgende organisaties hebben wij een bedankbrief ontvangen:

 • Stichting Leger des Heils Fondsenwerving (2x).
 • Stichting ALEH Israël ivm steun voor meer- voudig gehandicapte kinderen.
 • Voedselbanken Delft
 • Christenen voor Israël ivm voedselpakketten voor Joden in Oekraïne (doel ZWO-cie.)

 

Zondag 24 februari

De eerste collecte is bestemd voor Billy  Brown, student aan de MBS, de Bijbelschool  in Kuala Lumpur, in Maleisië.

Via het ds. Nelly van Kampen Steunfonds hebben wij het afgelopen jaar met een bijdrage van € 5000 de studie- en verblijfkosten van Billy kunnen bekostigen. Hij komt uit een groot gezin, dat zelf het geld echt niet kan opbrengen. Billy is nu in zijn 2e studiejaar en ook daarvoor wil de ZWO in 2019 het nodige geld bijeen brengen. In vier jaar tijd hoopt Billy zijn opleiding af te ronden en terug te keren naar Liberia in Afrika om daar predikant te worden. Zijn ambitie en motivatie zijn groot. Ja, hij droomt ervan om in zijn vaderland mettertijd ook een Bijbelschool op te richten….. Billy en ook de MBS (Malaysia Bible Seminary) waarderen het zeer dat wij hen als Pijnackerse kerken ondersteunen. Billy schrijft : “Ik dank de mensen die mij helpen om de roeping van God in mijn leven te vervullen. Het valt niet altijd mee om in een ander land ver van je familie te wonen en te studeren, maar ik besef ook dat het een groot voorrecht is.“
Hij bedankt ons heel hartelijk voor alle meeleven. Mogen Billy en de MBS ook in 2019 weer op ons rekenen?

De tweede collecte is voor de kerk en het kerkenwerk.

 

Zondag 17 februari

De eerste collecte is bestemd voor International Justice Mission, een organisatie die vecht voor rechtvaardigheid in landen waar het recht met voeten getreden wordt.

In ontwikkelingslanden is geweld een dagelijkse bedreiging voor de allerarmsten.  Eén op de vijf vrouwen wordt slachtoffer van seksueel geweld.  46 Miljoen mensen worden vastgehouden in slavernij. Mensen worden vals beschuldigd en vastgehouden zonder dat er bewijs tegen hen is.

IJM richt zich op de onschuldige mensen om hen met rechtshulp bij te staan en zoekt wegen om de schuldigen te berechten. Daarnaast biedt IJM ook nazorg om mensen te helpen hun verwoeste levens weer op te bouwen door hulp te bieden bij scholing, huisvesting en werkgelegenheid.

Recentelijk heeft IJM succes geboekt bij het bevrijden van slaven in Zuid-India en Ghana.  Het ging hierbij niet alleen om volwassenen, maar ook om kinderen. De slavenhouders werden veroordeeld.  In de Dominicaanse Republiek werd een groep meisjes bevrijd uit seksslavernij.

De tweede collecte is voor de kerk en het kerkenwerk.

 

Zondag 10 februari

De eerste collecte is bestemd voor The Mall Delft (Youth for Christ).

Om meer kinderen/jongeren te bereiken, hebben meer dan tien jaar geleden een aantal kerken, christenen, Youth for Christ en Operatie Mobilisatie The Mall Delft opgericht.
De kinderen/jongeren die zij bereiken zijn tussen de 7 en 23 jaar oud en komen vooral uit de wijken Voorhof en Buitenhof en hebben veelal een Turkse, Marokkaanse, Somalische of Antilliaanse achtergrond. Het zijn jongeren die het waard zijn om in te investeren en om mee op te trekken. Zij stellen oprechte vragen en hebben een open houding. Tegelijkertijd zijn ze ook onzeker en kwetsbaar. Alle jongeren hebben de afgelopen jaren Jezus ontmoet door de vele medewerkers die zich voor The Mall Delft hebben ingezet. Zij hebben allemaal Zijn liefde kunnen ervaren. Een jongere van 18 jaar komt zo ongeveer haar hele leven al in The Mall. Zij geeft aan dat zij hier normen en waarden heeft geleerd en om met cultuurverschillen om te gaan. Haar moeder ziet The Mall als haar tweede huiskamer.

De tweede collecte is voor de kerk en het kerkenwerk.

 

Zondag 3 februari

De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Aktie, Overstromingen in Bangladesh. (Werelddiaconaat)

Bijna jaarlijks treden in Bangladesh de rivieren buiten hun oevers. Een ramp, maar ook een zegen, omdat het rivierwater zorgt voor vruchtbaar land. De klimaatverandering heeft tot gevolg dat de overstromingen talrijker, heftiger en meer onberekenbaar zullen worden. Een goede voorbereiding is dan noodzakelijk. Bijvoorbeeld door je huis op een hogere plek te bouwen of op grotere afstand van de rivier. Of door een goed waarschuwingssysteem op te zetten, zodat mensen zichzelf en hun vee tijdig in veiligheid kunnen brengen.
Medewerkers van lokale partnerorganisaties worden getraind in rampenpreventie. Dit is een van de programma’s waarop Kerk in Actie zich richt. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk In Actie partners in Bangladesh om de bevolking zo veilig mogelijk te laten leven.
Deze collecte bevelen wij van harte bij u aan. Hartelijk dank.

De tweede collecte is voor de kerk en het kerkenwerk.

 

Bedankbrieven

 • Van de MAF (Mission Aviation Fellowship) hebben wij een bedankbrief ontvangen in verband met onze gift. Met onze gift en andere giften zal zij binnenkort een zesde vliegtuig aanschaffen voor Zuid-Soedan.
 • Ook van Wycliffe bijbelvertalers hebben wij een bedankkaart ontvangen i.v.m. onze steun voor het Onobasulu project.

 

Zondag 27 januari

Dorpskerk, De Acker en de Ontmoetingskerk hebben op deze datum een oecumenische dienst, samen met de R.K. kerk van Pijnacker.
Van de collecteopbrengst gaat 75% naar het project Ghana van het Stanislascollege en de actie Rolstoelbus van de Weidevogelhof, en 25% is bestemd voor de onkosten van de viering.’ We collecteren dus voor een doel van de jongeren én de ouderen in Pijnacker.

Project Ghana van het Stanislascollege
In februari 2019 gaan 62 leerlingen en 10 medewerkers van de zes scholen van het Stanislascollege in twee dorpen in het noorden van Ghana aan de slag met de bouw van scholen. Het gaat tijdens deze reis niet alleen om hard werken voor een goed doel, maar ook om het proeven van elkaars culturen. Momenteel organiseren de scholen volop acties om geld in te zamelen voor de reis en voor het project in Ghana.

Actie Rolstoelbus van de Weidevogelhof
Eerder dit jaar hebben woonzorgcentrum Weidevogelhof, Veenhage en de stichting Vrienden van beide locaties de handen ineen geslagen om te sparen voor een eigen bus onder het motto “waar een wi(e)l is, is een weg”. Het hele jaar zullen er op en rond beide locaties ludieke activiteiten plaatsvinden om geld in te zamelen voor de bus. Het benodigde bedrag is € 80.000,-  en groeit het ingezamelde bedrag gestaag. Inmiddels is er al bijna €18.000,- opgehaald.

 

Kerkelijk Centrum Delfgauw
heeft op deze datum de twee collecten die voor de andere wijken hieronder op 20 januari vermeld staan.

 

Zondag 20 januari

Dorpskerk, De Acker en Ontmoetingskerk:
De eerste collecte is bestemd voor stichting De Hoop

Stichting de Hoop helpt op betrokken en deskundige wijze kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen of verslavingsproblemen om tot herstel te komen.
De missie van de stichting komt voort uit haar geloof. Door christenen, voor iedereen! Zij heeft de rotsvaste overtuiging dat er altijd hoop en perspectief is. De aanpak is betrokken, vasthoudend en geïnspireerd door de visie dat elke mens is gemaakt om in relatie te leven.
Daarom richt de stichting haar inspanningen ook op de naastbetrokkenen van de mensen die hulp zoeken bij De Hoop.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.

Kerkelijk Centrum Delfgauw:
Het kerkelijk centrum Delfgauw heeft op deze datum een oecumenische dienst, samen met de R.K. Vredeskerk in Delft. De voorbereidingsgroep bepaalt daarvoor zelf een collectedoel. Hierover is geen opgave ontvangen.

 

Zondag 13 januari

De eerste collecte is bestemd voor het Algemeen Diaconaal Werk (ADW).

Deze collecte is voor het eigen plaatselijk diaconale werk. Verschillende activiteiten worden door de Diaconie financieel ondersteund, zoals de Voedselbank, bezoek aan de zieken, kerstattenties, bloemetje van de maand en ouderenmiddagen.
Nu armoede voor verschillende mensen, ook in onze buurt, een realiteit is, wordt er soms een beroep gedaan op de Diaconie. In individuele gevallen verleent de Diaconie hulp bij o.a.mensen die in een noodsituatie zijn beland en bij de sociale instanties niet terecht kunnen. De diakenen maken dan een zorgvuldige afweging in welk geval ze hulp kunnen bieden.

De tweede collecte is voor Oecumene.

In Nederland zijn ruim 1200 international kerken en migrantenkerken. De landelijke vereniging van deze kerken SKIN (Samen Kerk in Nederland) biedt hen praktische ondersteuning. Onder meer met een toerustingscursus voor kerkleiders en hulp bij het opzetten en versterken van locale en regionale interkerkelijke netwerken.
SKIN wil graag de contacten bevorderen tussen de kerken onderling, maar ook met autochtone Nederlandse kerken, zodat daarmee de eenheid van het Lichaam van Christus meer gestalte krijgt.
Op deze manier vergroot SKIN de zichtbaarheid van deze kerken in de Nederlandse (kerkelijke) samenleving, media en politiek.

Beide collecten worden van harte bij u aanbevolen.

 

Zondag 6 januari

De eerste collecte is bestemd voor het nieuwe Plus project van de ZWO: Kinderen uit slavernij in visserij – Ghana

Op Lake Volta in Ghana werken duizenden kinderen onder dwang in de visserij. Deze kindslaven, vooral jongens, worden vastgehouden op kleine eilandjes. Ze komen voornamelijk uit kwetsbare en arme gezinnen uit andere delen van het land. Het Voltameer is een enorm stuwmeer, zo groot als Overijssel en Gelderland samen. De kinderen kunnen niet ontsnappen aan de grillen van hun slavenmeesters.
Partnerorganisatie Challenging Heights bevrijdt kindslaven en vangt hen tijdelijk op. Kofi Annan, bekend geworden als secretaris-generaal van de VN, moest als kind werken in de visserij en kon niet naar school. Na zijn bevrijding kwam hij gelukkig goed terecht. Hij begon in 2007 een opvang voor kinderen die net als hijzelf destijds, als kindslaaf in de visserij moeten werken op het gigantische stuwmeer Lake Volta. Met zijn organisatie Challenging Heights wil hij deze meest schadelijke vorm van kinderarbeid laten stoppen. En kinderen die hier slachtoffer van zijn een nieuwe toekomst bieden met familie en onderwijs.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

De tweede collecte is voor de kerk en het kerkenwerk.

 

Avondmaalscollecte 1e periode 2019

De Avondmaalscollecte is bestemd voor het Plus-project van de ZWO: Uganda Orthodox Church Mothers’ Union.

Wat ons vooral aanspreekt, is de kleinschaligheid en het helpen van de allerarmsten van een aantal dorpen in Noord-Uganda.
Na jarenlange oorlog zijn veel vrouwen en mannen teruggekeerd naar hun dorp, en ze proberen daar hun normale leven weer op te pakken: hun huizen te herstellen, het land te bebouwen en de kinderen weer naar school te sturen.
Maar dat lukt niet iedereen.

Sommige gezinnen blijven extra kwetsbaar, vooral die waarin één van de ouders is overleden, of een kind(eren) aan AIDS gestorven is, of waarin vrouwen met gewelddadige echtgenoten te maken hebben. En wie bekommert zich over de getraumatiseerden, de wezen en gehandicapten?

Het is de Mothers’ Union van de Orthodoxe Kerk van Uganda die in deze nood springt. In zeven dorpen zijn 266 personen uitgezocht die extra begeleiding ontvangen. Met hen probeert de Mothers’ Union een vertrouwensband op te bouwen en te zien hoe en welke hulp geboden kan worden. Denk daarbij aan gesprekken om een eind te maken aan geweld in de gezinnen, of het drankmisbruik te stoppen, of het isolement te verbreken, of zaaigoed te verschaffen, of andere inkomstenbronnen te zoeken, of….

De Mothers’ Union heeft beperkte middelen.
Daarom willen we ze graag helpen!

 

Maandag 31 december, Oudejaarsavond

Er is in de dienst maar één collecte die bestemd is voor het werk van de Pijnackerse PKN-kerken.

 

Zondag 30 december

De eerste collecte is voor het Leger des Heils.

Hulp verlenen en mensen vertellen van Gods liefde is het doel van het Leger des Heils.
Het leger des Heils laat zich inspireren door de Bijbel, in het bijzonder door de woorden en daden van Jezus Christus.
Iedereen heeft recht op een eerlijke kans. Het Leger des Heils wil mensen die kans geven. Daarom komt het op voor mensen die geen helper hebben. Wie dat ook zijn. Dit kerkgenootschap is een strijdbare, herkenbare en dynamische organisatie. Daden zijn belangrijker dan woorden.

Het Leger strijdt tegen alles wat het leven kapot maakt: armoede, onrecht, uitsluiting en zinloosheid en strijdt vóór een leven zoals God het heeft bedoeld, door het goede nieuws van Jezus uit te dragen, in woord en daad. Hoe groot de nood ook is, zal er dan altijd hoop zijn.

De tweede collecte is voor de plaatselijke kerk.

 

Dinsdag 25 december, Kerst

De eerste collecte is bestemd voor Kinderen in de knel, zie informatie hieronder bij 24 dec.

De tweede collecte is bestemd voor de plaatselijke kerk.

  

Maandag 24 december, kerstnachtdienst

Er is deze avond één collecte die 50/50 wordt verdeeld over Kinderen in de knel en het werk van de plaatselijke kerk.

Kinderen in de knel: Kinderen zijn kwetsbaar. Helaas worden zij maar al te vaak misbruikt of aan hun lot overgelaten. Kerk in Actie bestrijdt kinderarbeid en uitbuiting van kinderen en geeft straatkinderen, werkende kinderen, oorlogskinderen, gehandicapte en misbruikte kinderen de kans kind te zijn. Over de kerstcampagne schrijft Kerk in Actie:

Kerst is het feest van licht. Jezus’ geboorte maakte Gods licht zichtbaar. We delen Zijn licht met elkaar en geven het door. Ook aan kwetsbare kinderen voor wie het leven vaak donker is. Zij verlangen naar een uitgestoken hand, een warm hart en een sterke schouder. Doe mee met de kerstcampagne van Kerk in Actie en geef zo licht door aan kinderen in Zuid-Afrika, Colombia, Oekraïne, Myanmar en Syrië en Libanon, zodat zij weer kunnen stralen.

 

Zondag 23 december 2018

De eerste collecte is bestemd voor Oikocredit

Oikocredit gelooft dat lenen in plaats van geven voor meer zelfvertrouwen en meer economische productiviteit zorgt. Door mensen geld te lenen ontstaat bovendien een gelijkwaardige relatie tussen de betrokken partijen. Dat is naar ons idee de meest pure vorm van ontwikkelingshulp. Het is hulp waarmee mensen zélf een beter bestaan kunnen opbouwen, hun gezin kunnen onderhouden en hun kinderen naar school kunnen sturen.

Anders dan geefgeld, wordt leengeld steeds opnieuw uitgeleend. De aflossingen op leningen worden steeds opnieuw aangewend om weer een ambitieuze, beginnende ondernemer van startkapitaal te voorzien. Zo blijft hetzelfde geld constant nieuwe ondernemers steunen. En worden uiteindelijk veel meer mensen geholpen.

De tweede collecte is voor de plaatselijke kerk.

 

Zondag 16 december

De eerste collecte is bestemd voor Stichting ALEH.

ALEH is een organisatie in Israël die zorg draagt voor kinderen met een ernstige, meervoudige verstandelijke en/of lichamelijke handicap, ongeacht religie of etnische achtergrond. ALEH heeft vier centra (in Jeruzalem, Gedera, Bnei Brak en in het revalidatie-Zorgdorp in de Negev) waar de meeste kinderen intern verblijven. Naast de ruim 700 inwonende kinderen, verzorgt ALEH meer dan 26.000 poliklinische behandelingen per jaar. ALEH past moderne methoden toe, zoals het gebruik van een Hydrotherapeutisch zwembad.
Dankzij ALEH zijn de kinderen in staat om op veel terreinen op dezelfde manier te leven als niet-gehandicapten. Ze gaan naar school, nemen deel aan beroepsopleidingen en diverse uitjes. Deze zorg is een voorbeeld voor de hele wereld. Bezoekers ervaren dat mensen met een ernstige meervoudige beperking ook een onderdeel zijn van de samenleving. Alvast bedankt voor uw bijdrage.

De tweede collecte is voor de kerk.

 

Zondag 9 december

De eerste collecte is bestemd voor het Josiah huis. Themacollecte.

De themacollecte is voor de tweede keer bestemd voor het Josiah huis. Het is een intensieve therapeutische voorziening voor kinderen met een trauma en hechtingsstoornis in combinatie met gedragsproblematiek. Er is vaak sprake van een langdurige weg in jeugdzorg en/of pleeggezin waaruit is gebleken dat de omgeving van het kind is “uitgeput”. Deze kinderen zijn niet in staat in een groep te functioneren. Hierdoor dreigen ze in een gesloten setting te worden geplaatst.
Het Josia huis wil voor deze kinderen weer perspectief creëren. In de opvoeding en het proces van het oprichten en opbouwen van de Stichting Josiah heeft de stichting ervaren dat je als mens niet alles kan, wel kun je altijd steunen op God. Daarom is de naam van de stichting Josiah “God zal steunen”.

Een aantal diakenen zijn een bezoek gaan brengen aan het Josiah huis en was erg onder de indruk. Daarom wordt deze collecte van harte bij u aanbevolen.

De tweede collecte is voor de kerk en het kerkenwerk.

 

Zondag 2 december

De eerste collecte is bestemd voor Stichting Diaconaal Havenproject Rotterdam.

De missie van de Stichting Diaconaal Havenproject Rotterdam is om als volgelingen van Jezus Christus aandacht te besteden aan de diaconale taak van de Protestantse Kerk van Nederland ten behoeve van het welzijn van zeevarenden afkomstig uit alle werelddelen, die de Rotterdamse haven aandoen.
In het bijzonder wordt de aandacht gericht op die zeevarenden, die onder zorgelijke en afkeurenswaardige omstandigheden moeten leven en hun arbeid moeten verrichten. Als partner van de Nederlandse Zeemanscentrale (NZC) doet de stichting haar werk in overleg met de provincial diaconale organen van de PKN. De stichting probeert haar doel te bereiken door het aanstellen en/of ondersteunen van diaconale werkers, die werkzaam zijn in het havengebied.

De tweede collecte is voor de kerk en het kerkenwerk.

 

Bedankbrieven

Van de volgende instellingen heeft de diaconie een bedankbrief ontvangen i.v.m. onze financiële steun.

 • Stichting Ikos Pijnacker
 • Dorcas Hulp & Ontwikkeling
 • Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk

 

Zondag 25 november

De eerste collecte is bestemd voor Exodus

Exodus is in Nederland de grootste organisatie die zich bezig houdt met opvang en begeleiding van gedetineerden en ex-gedetineerden en hun familie. Bij Exodus werken 250 professionals e 1500 vrijwilligers. Zij helpen gemotiveerde gedetineerden om de kans op een succesvolle terugkeer in de samenleving te vergroten. Ex-gedetineerden kunnen  tijdelijk begeleid wonen in een exodus-huis of ambulante begeleiding krijgen.  Ook familieleden kunnen geholpen worden. In de gevangenis kunnen ouders van kinderen al een training krijgen over de omgang met hun kind.

De tweede collecte is voor het werk  van de plaatselijke kerk.

 

Zondag 18 november 2018

De eerste collecte is bestemd voor Billy Brown, student aan de MBS, de Bijbelschool, in Maleisië. 

Billy’s studie en verblijfskosten worden betaald uit het Ds. Nelly van Kampen Fonds, waarin onze ZWO-commissie ieder  jaar € 5.000,- stort.
Billy komt uit Liberia en is de eerste Afrikaanse student aan de MBS. Hij is de oudste uit een gezin van 15 kinderen, waarvan er 10 geadopteerd zijn. Het eerste jaar aan de MBS was niet gemakkelijk voor Billy, maar nu in het tweede studiejaar gaat het beter.
Zelf schrijft hij ons : “Ik dank de mensen die mij helpen om de roeping van God in mijn leven te vervullen. Ik realiseer me dat wonen en studeren in een ander land geen vakantie is, maar een groot voorrecht. Hoewel ik duizenden mijlen van mijn familie en thuis vandaan ben en ze erg mis, is het enige dat ik ze kan bieden er voor te zorgen dat ik mijn opleiding goed volbreng. Jullie sponsoring helpt mij te beseffen dat dromen inderdaad kunnen uitkomen, en ik uiteindelijk mijn doel, mijn roeping kan bereiken”. Billy eindigt zijn brief met de wens: “Moge God jullie allemaal zegenen”.

De tweede collecte is voor het werk  van de plaatselijke kerk.

Zondag 11 november

De eerste collecte is bestemd voor Voedselbank Pijnacker.

De Voedselbank in Pijnacker (De Acker, Park Berkenoord 2) is één van de zeven uitdeel- punten van Voedselbank Delft. De voedselbank helpt de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Zij werkt uitsluitend met vrijwilligers en werkt samen met bedrijven, instellingen, de overheid en particulieren. Zo zorgt de voedselbank ervoor dat armoede wordt bestreden, de voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van haar cliënten te vergroten, werkt de voedselbank samen met lokale organisaties, zoals Participe, om weer op eigen benen te staan. Iedere week op donderdagmiddag kunnen cliënten een voedselpakket ophalen. Ook is er om de week een adviseur van de voedselbank aanwezig voor het inwinnen van advies en voor het overleggen van financiële gegevens. Op dit moment werkt Voedselbank Delft met 60 vrijwilligers en worden er iedere week 460 voedselpakketten uitgedeeld.

De tweede collecte is voor de kerk.

 

Zondag 4 november

De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie (Najaarszending).

Deze collecte is bestemd voor de inheemse bevolking in Brazilië. Zij lijden onder de voor- oordelen over hun specifieke leefwijze. De kerkelijke organisatie COMIN, partner van Kerk in Actie, ondersteunt hen op het gebied van gezondheid, onderwijs en landrechten. Door onderwijs en publicaties leert de inheemse en niet-inheemse bevolking van elkaars cultuur en levensvisie. Sinds 2015 in Nienke Pruiksma door Kerk in Actie uitgezonden naar Brazilië. Zij verzorgt bij COMIN lessen en cursussen en draagt zo bij aan de uitwisseling en begrip tussen de bevolkingsgroepen. Als schakel tussen Brazilië en kerken in Nederland, kan Nienke hiermee de stem van de inheemse bevolking ook in Nederland laten horen. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie zendingsprojecten wereldwijd, zoals het werk van Nienke in Brazilië.

De tweede collecte is voor de kerk en het kerkenwerk.

 

Bedankbrief

Wij hebben een bedankbrief ontvangen van ZOA in verband met een gift voor noodhulp op Lombok.

 

Zondag 28 oktober

De eerste collecte is bestemd voor het Nederlands Bijbelgenootschap

Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij, sinds 1814. Samen met leden en donateurs maken we het mogelijk dat mensen in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Dat doet zij voor volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen. Het NBG is er voor iedereen die de Bijbel relevant vindt en er zingeving voor zijn of haar leven aan wil ontlenen.

De kerndoelen van het NBG:

 • de Bijbel vertalen
 • de Bijbel beschikbaar stellen
 • betrokkenheid bij de Bijbel vergroten

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk

 

Zondag 21 oktober

De eerste collecte is bestemd voor ZWO Interactief: Transcape

Na 7 jaar gecollecteerd te hebben voor Transcape zal dit voorlopig de laatste collecte zijn voor Transcape.
Het begon 7 jaar geleden toen gemeenteleden Simone en Arjan vd Sar (inmiddels vertrokken uit Pijnacker) bij Transcape gingen werken; later werd opvolgster Caroline vd Werff onze contactpersoon.
In 2012 ging er ook een jongerengroep van de kerken uit Pijnacker-Delfgauw naar Zuid Afrika.
Sinds 2013 hebben wij Zintathu Luvano gesponsord met als opdracht preventieve voorlichting in de strijd tegen HIV en AIDS. Er kwamen ook nieuwe taken bij zoals HIV tests en sociaal maatschappelijke begeleiding aan getroffen gezinnen en kinderen.
Vanaf 2011 hebben de PKN kerken van Pijnacker en Delfgauw ongeveer € 60.000 bij elkaar gecollecteerd en afgedragen aan Transcape. Dit geld is o.a. gebruikt voor een opleiding voor Zintathu om als voorlichter aan de slag te kunnen gaan. Sinds 2017 mag ze zelf ook HIV tests afnemen.
Normaal gesproken steunt ZWO een Interactief/Plusproject ongeveer 4 jaar. We stoppen nu want Zintathu heeft nieuwe sponsors gevonden en kan nu zelfstandig verder. Voorlichting in verder afgelegen gebieden blijft noodzakelijk.
De ZWO bedankt alle gemeenteleden voor de financiële middelen om dit belangrijke werk de afgelopen 7 jaar mogelijk te maken.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.

 

Zondag 14 oktober

De eerste collecte is bestemd voor de slachtoffers van de aardbevingen en tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi.

De aardbevingen en tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi hebben meer dan 1.200 mensen het leven gekost. Verwacht wordt dat het dodental de komende dagen snel zal stijgen.
De samenwerkende hulporganisaties waaronder Kerk in Actie zijn een giro 555 actie gestart om de eerste noodhulp te verlenen zoals water, voedsel en medicijnen. Op korte termijn is er verder behoefte aan tenten, dekens en medische hulp.

Geef tijdens de collecte op 14 oktober of maak uw gift over op giro 555. Uw hulp is hard nodig!

 

 

De tweede collecte is voor de kerk.

 

Zondag 7 oktober

De eerste collecte is bestemd voor het Algemeen Diaconaal Werk (ADW).

Deze collecte is bestemd voor het eigen plaatselijke diaconale werk. Verschillende activiteiten worden door de Diaconie financieel ondersteund.
Enkele activiteiten zijn: de Voedselbank, bezoek aan zieken, de kerstattenties, bloemetje van de maand en ouderenmiddagen.
Nu armoede voor verschillende mensen, ook in ons dorp, een realiteit is, wordt er soms een beroep gedaan op de Diaconie. In individuele gevallen verleent de Diaconie hulp bij b.v. mensen die in een noodsituatie zijn beland en bij de sociale instanties niet terecht kunnen. De diakenen maken dan een zorgvuldige afweging in welk geval ze hulp kunnen bieden. Wij bevelen deze collecte graag bij u aan.

De tweede collecte is voor de kerk en het kerkenwerk.

 

Noodhulp Diaconie

Uit de gedeeltelijke afbouw van het eigen vermogen, zoals opgenomen in de begroting van de Diaconie (in totaal € 7.000 in 2018), heeft het College van Diakenen begin september twee giften voor noodhulp verstrekt. Het gaat om € 2.000 aan Kerk In Actie voor de najaarscampagne ‘Versterk de kerk in het Midden-Oosten’ en eveneens € 2.000 aan ZOA ten behoeve van hulp aan aardbevingsslachtoffers op Lombok. Na de recente aardbevingen op dit Indonesische eiland is een noodhulpactie opgezet door het Christelijk Noodhuplcluster, dat naast ZOA bestaat uit Tear, Dorcas, Red een Kind en Woord & Daad.

 

Collectedoel bij de Heilig Avondmaalsvieringen vierde kwartaal 2018

De opbrengst van de collecte bij de Heilig Avondmaalsviering voor de vierde periode is bestemd voor Kinderen in de Knel.

Ieder kind heeft recht op een veilige, gezonde toekomst. Dat dit voor heel veel kinderen wereldwijd niet mogelijk is weten we allen. Een op de tien kinderen op de wereld hebben geen toekomst mogelijkheden. De Syrische bevolking lijdt al sinds 2011 onder een extreem gewelddadige burgeroorlog. Bijna vijf miljoen Syriërs zijn het land ontvlucht en verblijven in voornamelijk in buurlanden als Turkije. Libanon en Jordanië. De vluchtelingen daar leven in extreme armoede. Kerk in Actie steunt via het ACT Alliance netwerk kerken en kerkelijke organisaties in Libanon en Jordanië. Zij delen voedselpakketten uit en helpen ontheemden bij het zoeken naar onderdak en werk. Ook zorgen deze kerken en organisaties dat vluchtelingenkinderen onderwijs volgen en bieden zij psychologische hulp.

Ons gebed is zeker van belang.
Samen met Kerk in Actie en onze gaven kunnen wij voor hen dat verschil maken.
Warm aanbevolen!

 

Zondag 30 september

De eerste collecte is bestemd voor Epafras

Epafras steunt Nederlanders die vast zitten in buitenlandse gevangenissen. Vanuit de overtuiging dat ieder mens waardevol is, laat Epafras niemand zitten.

Het leven in een gevangenis is zwaar. Je zit vaak in overbevolkte cellen. Krijgt geen gezond eten. Je kunt nauwelijks luchten. Je begrijpt de taal niet. De juridische procedures zijn ingewikkeld. Je familie zie je niet. En juist daar moet je jarenlang wachten op je vrijheid.

De geestelijke verzorgers van Epafras luisteren naar de verhalen van Nederlandse gedetineerden. Hun verdriet, hun hoop. Hun levens. Wie zijn hand uitsteekt, wordt geholpen. Soms is de hulp praktisch. Het geven van medicijnen, omdat gedetineerden deze zelf niet krijgen. Of een telefoontje naar familieleden, omdat er geen geld is om zelf te bellen.
Maar de gevangenen krijgen ook geestelijke steun. Er wordt stil gestaan bij belangrijke levensvragen. Hoe je je leven weer op de rit kunt krijgen. Hoe je omgaat met schuld en verantwoordelijkheid. Met een gemiste kans en een nieuwe.

Verder wordt er zorg besteed aan het contact met familie in Nederland.

De tweede collecte is voor de kerk en het kerkenwerk.

 

Zondag 23 september 2018

De eerste collecte is bestemd voor het Plusproject van onze ZWO-commissie: de Mothers’ Union van de Orthodoxe Kerk in Noord-Uganda.

Hiv/aids en gezondheid. Meer dan een miljoen mensen in Oeganda zijn besmet met hiv. Sinds in 1982 de eerste besmetting aan het licht kwam, zijn vooral mensen in de leeftijd van 18 tot 40 jaar overleden. Oeganda mist hierdoor een groot gedeelte van zijn beroepsbevolking en meer dan een miljoen kinderen zijn wees geworden. Zij worden opgevangen door familie of buren. Deze zorg is zwaar. Grootouders die de zorg hebben over 8 tot 10 kleinkinderen zijn geen uitzondering. Mothers’ Union geeft voorlichting over het voorkomen van en omgaan met hiv/aids, helpt met medicijnen en ondersteunt gezinnen die weeskinderen opvangen.
Met deze collecte steunt u via Kerk in Actie het werk van Mothers’ Union in Uganda.

De tweede collecte is voor de kerk

 

Noodhulp Diaconie

In de begroting van de Diaconie is een deel van de VVB-ontvangsten gereserveerd voor financiële hulp bij crisissituaties wereldwijd. In dat kader heeft de Diaconie in juli een gift van € 1.000 verstrekt aan de Stichting Leprazending voor noodhulp in verband met de droogte in Tsjaad, tevens is een gift van € 1.000 gedoneerd aan Kerk In Actie voor noodhulp aan de Rohingya vluchtelingen in Bangladesh. Voor beide gevallen waren dringende hulpvragen ontvangen en de Diaconie hoopt door deze aanwending van VVB-gelden te kunnen bijdragen aan de leniging van de ergste nood voor de getroffen mensen in Tsjaad en Bangladesh.

 

Zondag 16 september 2018

De eerste collecte is bestemd voor Niketan.

Niketan is een non-profit organisatie met een bestuur dat bestaat uit vrijwilligers. Niketan biedt kinderen en jongeren in Bangladesh met een verstandelijke of complexe handicap zorg op cognitief, sociaal, emotioneel en medisch vlak. Haar projectgebied heet Manikganj District en is een van de armere districten in Bangladesh. In dit distrikt ligt sloppenwijk Badda. Deze wijk is buitengesloten van fundamentele voorzieningen, zoals schoon drinkwater, gezonde voeding en goede woningen. Daarom is er veel honger en ziektes. Kinderen gaan niet naar school, maar komen terecht in erbarmelijke werkomgevingen waarin ze uitgebuit worden. De sloppenwijk vormt ook de plek voor sociale problemen, zoals criminaliteit en drugsverslaving.

Van harte bij u aanbevolen!

De tweede collecte is voor de kerk

 

Zondag 9 september 2018

De eerste collecte is bestemd voor het Josiah huis. Themacollecte.

Het Josiah huis is een intensieve therapeutische voorziening voor kinderen met een trauma en hechtingsstoornis in combinatie met gedrags-problematiek. Er is vaak sprake van een langdurige weg in jeugdzorg en/of pleeggezin waaruit is gebleken dat de omgeving van het kind is “uitgeput”. Deze kinderen zijn niet in staat in een groep te functioneren. Hierdoor dreigen ze in een gesloten setting te worden geplaatst. Het Josia huis wil voor deze kinderen weer perspectief creëren. In de opvoeding en het proces van het oprichten en opbouwen van de Stichting Josiah heeft de stichting ervaren dat je als mens niet alles kan, wel kun je altijd steunen op God. Daarom is de naam van de stichting Josiah “God zal steunen”.

De tweede collecte is voor de kerk en het kerkenwerk.

 

Zondag 2 september 2018

De eerste collecte is vandaag een wijkgebonden collecte.

Ontmoetingskerk: Hospice Lansingerland

Het Hospice Lansingerland heeft tot doel terminaal zieken en hun naasten een plek bieden in een gastvrije en huiselijke omgeving. Gasten houden de regie over hun eigen leven. Er wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Zo kunnen mensen in waardigheid sterven. Giften worden gebruikt om het hospice en de bijbehorende tuin nog comfortabeler en gezelliger te maken. De laatste tijd zijn er o.a. tuinmeubilair, planten en douchestoeltjes aangeschaft.

De Acker: diaconale jongerenreis

In de zomer van 2019 gaat er weer een flinke groep jongeren uit onze kerk de handen uit de mouwen steken voor minder bedeelde medemens. En wel in Cluj in Noord Roemenië. De Nederlandse Frank richt zich daar op een groep verstoten mensen die wonen bij de vuilnisbelt en zelf door veel Roemenen behandeld worden als vuil. Deze mensen hebben weinig kansen en er is veel ellende. Bijvoorbeeld zwangerschappen van meisjes van 13 jaar. Frank en zijn vrouw Rita willen de omstandigheden verbeteren. Ze vertellen over God die hen wel alle moeite waard vindt. Ook helpen zij de mensen hun zelfvertrouwen en vaardigheden te vergroten. De collecte is voor het werk  dat de jongeren bij Frank en Rita gaan doen.  Van harte aanbevolen. Later in het jaar zult u meer vernemen over sponsoracties en het project van de jongeren.

Dorpskerk: Yellow Bus Trust

De Yellow Bus Trust is opgericht met het doel om hulp te verlenen aan onderwijzers en leerlingen in plattelands regeringsscholen. De scholen hebben geen leermateriaal of handboeken voor de studenten en onderwijzers en ook geen of maar heel beperkte toegang tot internet om onderzoek te doen. De meeste scholen hebben geen elektriciteit wat alternatieve onderwijsmethoden belemmert zoals het gebruik van projectors e.d.

2018_08_yellow_bus_300x200De trust heeft de volgende doelstellingen:

 • Verschaffen van schrijfbehoeften aan leerlingen (nu hebben zij een pen en een schrift voor drie leerlingen en voor 6 vakken);
 • Het verschaffen van boeken die door de onderwijzers en studenten gebruikt kunnen worden;
 • Het faciliteren van workshops waarin de onderwijzers toegerust worden om effectiever om te gaan met de beperkte middelen die zij tot hun beschikking hebben voor het onderwijs en om hen aan te moedigen om meer “out of the box” te denken;
 • Het faciliteren van workshops met het doel om alternatieve onderwijsmethoden te demonstreren ter aanmoediging van het kritisch denken;
 • Het geven van lessen waarin leerlingen aangemoedigd worden om deel te nemen aan gesprekken en om  vragen te stellen.

Doordat er thans te weinig schriften en pennen of potloden aanwezig zijn kunnen leerlingen geen teksten van het bord overschrijven en nemen zij ook geen deel aan een klassikale bespreking van een onderwerp. De leerlingen die nu slagen zijn degenen die een ongelooflijk goed geheugen hebben.

Eventuele donaties zullen gebruikt worden voor:

 • De aankoop van uitrusting van een bus die in een bepaalde streek rond zal rijden. In die bus zal een bibliotheek worden ingericht. Ook wil men de bus uitrusten met rekenmachines en een wifi-hotspot zodat leerlingen en onderwijzers de gelegenheid hebben om zaken op het internet op te zoeken.
 • Aankoop van handboeken, schriften en schijfbehoeften;
 • Het faciliteren van workshops;
 • Aankoop van voeding voor de deelnemende onderwijzers;
 • De aanschaf van een generator die gebruikt kan worden op plaatsen waar geen elektriciteit beschikbaar is;
 • Aanschaf van rekenmachines en projectoren;
 • Aankoop van materialen voor wetenschappelijke experimenten.

De trust is ambtelijk geregistreerd in Zimbabwe met een gekwalificeerde boekhouder en 4 aandeelhouders. Ontvangsten en uitgaven worden door de trust geregistreerd.

Ons gemeentelid Henny Bos draagt dit goede doel een warm hart toe.

Delfgauw: geen opgave ontvangen

 

Alle wijken: De tweede collecte is voor de kerk en het kerkenwerk.

 

Zondag 26 augustus 2018

De eerste collecte is bestemd voor International Justice Mission.

Twee miljoen kinderen in de wereld worden uitgebuit in de sekshandel. Eén op de vijf vrouwen in de wereld wordt aangerand of verkracht. Zesenveertig miljoen mensen worden vastgehouden in slavernij. Anderhalf miljoen mensen hebben niet de zekerheid dat ze hun  huis en/of hun land kunnen behouden.

Aan al dit onrecht wil IJM een eind maken. Het werk van IJM is gericht op het bevrijden van slachtoffers en hun leven helpen herstellen. Het berechten van de criminelen en het versterken van rechtssystemen in landen waar dat nodig is doormiddel van trainingen.

In de laatste twee maanden heeft IJM er o.a. voor gezorgd dat tientallen kinderen en gezinnen werden bevrijd, tientallen vrouwen werden bevrijd uit de seksindustrie, sleutelfiguren in deze misdaad in Thailand en India werden opgepakt, berecht en gestraft.

De tweede collecte is voor de kerk en het kerkenwerk.

 

Zondag 19 augustus 2018

De eerste collecte is bestemd voor de MAF (Mission Aviation Fellowship).

maf_logo2015De MAF onderhoudt met kleine vliegtuigen verbindingen met afgelegen en onbereikbare gebieden in meer dan dertig armste landen. Het is een wereldwijde non-profit vliegtuigmaatschappij. De Maf werkt voor allerlei hulporganisaties, waaronder veel christelijke organisaties. Zij geven humanitaire-medische- en ontwikkelingshulp. Maar ook worden er bijbels en evangelisten in afgelegen dorpen gebracht. Praktische hulp gaat samen met de verkondiging van het Evangelie. De Maf is afhankelijk van giften. Maar ook vragen zij ons gebed voor hun werk , dat soms plaats vindt onder moeilijke omstandigheden. Met deze collecte kunnen wij dit belangrijke werk steunen en wordt dan ook van harte bij u aanbevolen!

De tweede collecte is voor de kerk en het kerkenwerk.

 

Zondag 12 augustus 2018

De eerste collecte is bestemd voor de Pauluskerk.

Het Diaconaal Centrum Pauluskerk komt op voor alle mensen in Rotterdam en omgeving die het zonder hulp niet redden: dak- en thuislozen, verslaafden, psychische patiënten, mensen zonder verblijfsvergunning, mensen zonder betaald werk ,jongeren zonder gevoel voor richting in hun bestaan en kwetsbare ouderen. Uitgangspunt voor de Pauluskerk is het belang en het “perspectief op beter” van deze mensen. Ieder mens is onvoorwaardelijk welkom.

Door de haperende economie, zware bezuinigingen op de maatschappelijke omgang, sociale zekerheid en gezondheidszorg en een steeds strenger vreemdelingen- en asielbeleid is het voor de bezoekers van de Pauluskerk steeds moeilijker geworden zich in onze maatschappij staande te houden. Voor hen wil de Pauluskerk er zijn en via de verschillende activiteiten hen, indien mogelijk, weer nieuw perspectief bieden. Met deze collecte kunnen we dit belangrijke werk van de Pauluskerk financieel ondersteunen. De diaconie beveelt dan ook van harte deze collecte bij u aan!

De tweede collecte is voor de kerk en het kerkenwerk.

 

Zondag 5 augustus 2018

De eerste collecte is bestemd voor Dorcas.

Dorcas_logo_2016bDorcas is een christelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, sociale hulp, noodhulp en wederopbouw. Men zet zich in om de opdracht van Jezus te vervullen: zorgen voor de armen en verdrukten. Dorcas heeft 166 projecten in 17 landen op het gebied van gezondheidszorg, materiële ondersteuning en zorg voor ouderen, gezinnen, gevangenen en kinderzorg. Wereldwijd staat Dorcas mensen bij die leven in risicogebieden of getroffen zijn door een ramp. Op dit ogenblik zijn er noodhulpprojecten voor vluchtelingen uit Syrië, Irak, Mosul, Oekraïne en Oost Afrika. Wij kunnen Dorcas steunen door goederen of geld te doneren. Deze zondag doen wij dit  als kerken van Pijnacker en Delfgauw door middel van deze collecte.

De tweede collecte is voor de kerk.

 

Zondag 29 juli 2018

De eerste collecte is bestemd voor student Billy Brown aan de MBS in Kuala Lumpur in Maleisië.

Ruim 5 jaar heeft ds. Nelly van Kampen aan de MBS, de Maleisische Bijbelschool in Kuala Lumpur in Maleisië les gegeven. Ze heeft dat met hart en ziel gedaan tot de ziekte het haar echt onmogelijk maakte. We weten het.
Als PKN-Pijnacker en Delfgauw hebben we haar uitzending mede-gefinancierd – een salaris ontving ze namelijk op de MBS niet.
Na haar overlijden in mei 2017 stond de ZWO-commissie voor de beslissing: wat nu? We hebben toen besloten de band met de MBS niet meteen te verbreken, en te bezien hoe we nog kunnen bijdragen. Nou had Nelly uit haar nalatenschap een studiefonds gevormd om steun te kunnen verlenen aan MBS-studenten die dat nodig hebben.
In overleg met de leiding van de MBS hebben we begin dit jaar besloten de studie- en verblijfkosten van Billy Saah Brown te betalen. Die bedragen ruim € 5000 per jaar. Billy komt uit Liberia, is 38 jaar en de oudste in een gezin van 15 kinderen. Tot z’n elfde leefde hij als vluchteling in Ghana en kon daardoor pas op latere leeftijd naar school. Nu heeft hij zijn eerste jaar aan de MBS afgerond en is volop gemotiveerd om over enige tijd zijn Heer te dienen in zijn vaderland.

Helpt u mee de droom van deze enthousiaste jongeman te verwezenlijken?

De tweede collecte is voor de plaatselijke kerk.

 

Bedankbrief

De diaconie ontving een bedankbrief van IZB.

 

Zondag 22 juli

De eerste collecte is voor de stichting Ikos Pijnacker

Deze stichting bevordert het geven van godsdienstlessen op de Openbare basisscholen in Pijnacker. Er zijn in Pijnacker drie van zulke scholen waar meer dan 100 kinderen met veel plezier één keer per week deze lessen volgen. Na drie jaar de lessen gevolgd te hebben, krijgen de kinderen een kinderbijbel als afscheidscadeau. Met het geld van deze collecte kunnen die  voor een groot deel betaald worden.

De tweede collecte is voor de plaatselijke kerk.

 

Zondag 15 juli

De eerste collecte is voor de stichting Orhei

Orhei_300x200Stichting Orhei heeft het doel kinderen en volwassenen in het arme Moldavië te helpen hun eigen situatie te verbeteren. De stichting doet dit vanuit een Christelijke motivatie. Er wordt financiële en materiële hulp gegeven en er worden missionaire activiteiten ontplooid. Voorbeelden van de activiteiten zijn het bieden van naschoolse opvang, het steunen van een internaat en crisisopvang.

De tweede collecte is voor de plaatselijke kerk.

 

Zondag 8 juli

De eerste collecte is voor stichting de Hoop

hoopDeze stichting zet zich in voor de zorg aan verslaafden vanuit een  Christelijke motivatie. Het doel is dat mensen bevrijd worden van hun verslaving,  zinvolle activiteiten ontwikkelen en begeleid worden naar een zelfstandig leven. Ook pastorale begeleiding maakt deel uit van de aanpak.

De tweede collecte is voor de plaatselijke kerk.

 

Zondag 1 juli

De eerste collecte is voor het algemeen diaconaal werk

De ADW-collecte is bestemd voor het eigen plaatselijke diaconale werk.  Verschillende activiteiten zoals de Voedselbank, bezoek aan zieken, kerstattenties, bloemetje van de maand, ouderenmiddagen enz. worden door de diaconie financieel ondersteund.

Nu armoede voor verschillende mensen, ook in ons dorp, een realiteit is, wordt er soms een beroep gedaan op de diaconie.  In individuele gevallen verleent de diaconie hulp bij b.v. mensen die in een noodsituatie zijn beland en bij de sociale instanties niet terecht kunnen. De diakenen maken dan een zorgvuldige afweging in welk geval ze hulp kunnen bieden.

De tweede collecte is voor het landelijke jeugdwerk van de PKN

Het doel van deze collecte is het bevorderen van contacten tussen scholen en kerken.

 

Collectedoel bij de Heilig Avondmaalsvieringen in de 3e periode 2018

De opbrengst van de collecten bij de Heilig Avondmaalsvieringen in de 3e periode bestemmen we voor Billy Saah Brown, student aan MBS, Maleisië.

In 2017 kwam Billy Brown uit Liberia studeren aan de MBS, het Maleisisch Bijbel Seminarie in Kuala Lumpur.
Billy is nu 29, maar heeft als jonge vluchteling al een bewogen leven achter zich. Hij is ambitieus en gemotiveerd om predikant in zijn land te worden. (Mede) dankzij het studiefonds dat uit de nalatenschap van ds. Nelly van Kampen is ontstaan, kan hij aan de MBS studeren.
Het was zijn geestelijke vader Simon Eng, die toen hij over Billy’s roeping hoorde, hem adviseerde aan de MBS in Maleisië te gaan studeren. Want het was duidelijk dat Billy een bredere opleiding en meer Bijbelkennis nodig had om in staat te zijn anderen te trainen.
Op 24 januari 2017 kwam Billy naar de MBS en hij voelt zich daar zeer thuis. Hij uit zijn dankbaarheid aan het Steunfonds van Nelly van Kampen en aan onze ZWO-groep voor de mogelijkheid dat armlastige studenten een theologische opleiding kunnen volgen, want “dit zaad dat jullie zaaien in mijn leven is bestemd voor vele generaties en niet voor Billy alleen……” Hoewel Nelly dus gestorven is, blijft haar nalatenschap zichtbaar en in gedachtenis.

 

Zondag 24 juni 2018

De eerste collecte is een wijkgebonden collecte.

Wijkgebonden collecte wijkgemeente De Acker

Het doel voor deze collecte is een vervolg op de actie van DROPPinG’s PizzaProeverij, waarbij de winst naar het project ‘Vooruit met de geit!’ van Stichting Mensenkinderen is gedoneerd.

Mensenkinderen wil samen met plaatselijke kerken in Moldavië de armste gezinnen helpen door ze een drachtige geit te schenken. Hiermee krijgen ze betere voeding voor hun kinderen, en de mogelijkheid om de melk en de zelfgemaakte kaas te verkopen. Het gezin krijgt meer inkomen en wordt meer zelfvoorzienend.
De geiten worden op de plaatselijke markt gekocht door iemand van de kerk en worden persoonlijk bij de gezinnen afgeleverd. Op deze manier ontstaan er goede contacten tussen de gezinnen en de leden van de plaatselijke kerken, die zo op een heel praktische manier Gods liefde kunnen laten zien.
Eén drachtige geit voor een arm gezin kost € 78,-.

Als u meer wilt weten over de kleinschalige, praktische projecten die Mensenkinderen opstart kunt u terecht op hun website; www.mensenkinderen.nl

 

Wijkgebonden collecte Kerkelijk Centrum Delfgauw en de Dorpskerk

RolstoelbusVeenhage2018-06De bewoners van  Woonzorgcentrum Veenhage in Nootdorp en de Weidevogelhof in Pijnacker willen heel graag uitstapjes maken. Helaas kunnen wij maar 10 keer per jaar het busje van Pieter van Foreest gebruiken. En dat is veel te weinig! Bij een onderzoek naar het naar buiten gaan van verpleeghuis bewoners is gebleken dat zij gemiddeld maar 10 minuten per maand naar buiten gaan. Hier zijn wij heel erg van geschrokken en willen daar wat aan gaan doen.

We hebben de handen in elkaar geslagen en zijn samen een crowdfunding gestart om zelf een rolstoel bus aan te schaffen.
Het hele jaar door hebben we allerlei acties gepland. Zo hebben we paaseitjes verkocht, bloemenmarkt gehouden op beide locaties, een wandelavond drie daagse sponsortocht, kramen tijdens koningsdag, elke eerste woensdag van de maand een kraampje met leuke hebbedingetjes in Veenhage. Binnenkort gaan we armbandjes maken voor de verkoop, komt er een bridge drive, we sparen perla koffie zegels enz. enz.

U begrijpt dat er voor een rolstoelbus heel veel geld nodig is. We zijn dan ook zeer verheugd dat de diaconie ermee heeft ingestemd om de collecte van 24 juni speciaal voor de rolstoelbus te houden.

Mocht u informatie willen over de crowdfunding of heeft u zelf een leuk idee om geld in te zamelen dan kunt u contact opnemen met Henny Boshuizen via de mail h.boshuizen@pietervanforeest.nl .

Namens de bewoners vast heel erg bedankt voor uw gift

 

Wijkgebonden collecte Ontmoetingskerk

Live Life Foundation

In 2014 gingen twee jonge vrouwen uit Nootdorp een half jaar vrijwilligerswerk doen in het Pio Gezondheidscentrum in Malawi. Na hun terugkeer hebben zij deze stichting opgericht voor fondsenwerving om daarmee het werk in het gezondheidscentrum continuïteit te geven en de kwaliteit ervan te verbeteren.

Sinds hun bemoeienis met het centrum is de toestroom van patiënten enorm toegenomen. In de wijde omgeving is er veel vertrouwen in het centrum.

Dankzij de stichting is er nu een goede  watervoorziening en werkt er een multidisciplinair team. Daardoor worden patiënten niet van het kastje naar de muur gestuurd. Ook is er veel aandacht voor voorlichting en preventie. Verder kunnen er nu patiënten worden geholpen die zelf de behandeling niet kunnen betalen.

 

Voor alle wijken is de tweede collecte voor de kerk.

 

De diaconie ontving de volgende bedankbrieven van:

 • Dorcas
 • Stichting de Poort
 • Stichting Vrienden Vluchtelingwerk Pijnacker Nootdorp
 • Terre des Hommes

 

Zondag 17 juni 2018

De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie (binnenlands diaconaat): Inloophuis als rustpunt.

In onze hectische samenleving raken nog al wat mensen tussen wal en schip. Vaak spelen werkloosheid, gebrek aan inkomen of psychische beperkingen een rol. Vereenzaming en uitsluiting liggen op de loer. Voor deze mensen kan een inloophuis een rustpunt zijn. Een huiselijke plek waar een kopje koffie, een spelletje of een maaltijd de dag kan breken. Kerk in Actie steunt diverse inloophuizen in het land. Ook ondersteunt Kerk in Actie DAK ( Door Aandacht Kracht ), een netwerk van 150 beroepskrachten en 5.000 vrijwilligers in inloophuizen, buurtcentra en straatpastoraat die klaarstaan voor 7.500 mensen die even op adem willen komen.
Met deze collecte ondersteunt u inloophuizen als plek waar mensen gezien en gehoord worden. Van harte bij u aanbevolen!

De tweede collecte is voor de kerk en het kerkenwerk.

 

Zondag 10 juni

De eerste collecte is voor ‘Near East Ministry’

Via NEM worden vrijwilligers uitgezonden naar het midden oosten. Er wordt samengewerkt met Joodse en Arabische organisaties. Vrijwilligers werken er in de zorg voor kinderen, gehandicapten en ouderen. De hulp is van praktisch en sociale aard en word gegeven vanuit een Christelijke motivatie.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.

 

Zondag 3 juni

De eerste collecte is voor de  Stichting Edukans

EdukansEdukans werkt in ontwikkelingslanden aan het best mogelijke onderwijs voor kinderen en jongeren. Enkele voorbeelden van resultaten die in de afgelopen tijd behaald zijn:

Nepal werd in 2015 twee keer getroffen door een zware aardbeving. Er werden eerst tentscholen opgezet. Daarna werden bouwvakkers getraind in aardbevingsbestendig bouwen en werden nieuwe, veilige scholen gerealiseerd.
In Malawi werden 52 docenten getraind om het met leerlingen en ouders in gesprek te komen over onderwerpen als kindhuwelijken en tienerzwangerschappen.

Projecten waar momenteel aan gewerkt wordt: noodonderwijs aan Syrische vluchtelingen, strijd tegen kindhuwelijken in India, onderwijsverbetering in Ethiopië.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.

 

Zondag 27 mei

Op deze zondag van de vervolgde kerk is de eerste collecte bestemd voor Open Doors.

OpenDoors_300x200Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoal traumazorg en noodhulp. Ook geeft de organisatie in de vrije wereld voorlichting over de christenvervolging. Met deze collecte wordt dit werk mogelijk gemaakt. De diaconie beveelt dan ook van harte deze collecte bij u aan.

De tweede collecte is voor de kerk en het kerkenwerk.

 

Zondag 20 mei 2018, Pinksteren

De eerste collecte is de Pinkster- Zendingscollecte van Kerk in Actie. Bestemd voor ( bijbel )onderwijs op het platteland van Bangladesh.

Veel christenen in Bangladesh braken met het hindoe-geloof om christen te worden. Zij zijn kasteloos, arm en kunnen nauwelijks lezen of schrijven. Ook hun voorgangers hebben weinig onderwijs gehad. De kerk in het district Mymensingh ondersteunt kleine, jonge kerkgemeenschappen om tot bloei te komen en ondersteunt gemeenteleden om hun leefomstandigheden te verbeteren. Het Mymensingh church care program biedt gemeenteleden onderwijs, vaktrainingen en microkredieten om hun inkomen te vergroten. Dankzij alfabetisering kunnen zij bovendien zelf de bijbel lezen. Voorgangers worden toegerust voor het kerkenwerk. Op de zondagsschool krijgen kinderen bijbelonderwijs. Uw gaven worden gevraagd om dit werk mogelijk te maken. Van harte aanbevolen!

De tweede collecte is voor de kerk.

 

Bedankbrieven

De diaconie kreeg bedankbrieven van

 • Stichting “de Poort”
 • Dorcas
 • Stichting Vrienden Vluchtelingenwerk Pijnacker- Nootdorp

 

Zondag 13  mei

1e collecte: De haven

De Haven zet zich in voor mensen die te maken hebben met prostitutie. Ze biedt:
. pastorale zorg en maatschappelijke hulp aan prostituees,
. hulp aan ex-prostituees bij het opbouwen van een nieuw leven en
. advies en een luisterend oor aan mensen die in hun omgeving te maken hebben met prostitutie.
De haven doet haar werk vanuit een Christelijke visie.

De tweede collecte is voor de kerk.

 

10 mei 2018, Hemelvaartsdag

1e collecte: Het algemeen diaconaal werk van PKN Pijnacker-Delfgauw

Een ADW-collecte is bestemd voor het eigen plaatselijke diaconale werk.  Verschillende activiteiten zoals de Voedselbank, bezoek aan zieken, kerstattenties, bloemetje van de maand, ouderenmiddagen enz. worden door de diaconie financieel ondersteund.
Nu armoede voor verschillende mensen, ook in ons dorp, een realiteit is, wordt er soms een beroep gedaan op de diaconie.  In individuele gevallen verleent de diaconie hulp bij b.v. mensen die in een noodsituatie zijn beland en bij de sociale instanties niet terecht kunnen. De diakenen maken dan een zorgvuldige afweging in welk geval ze hulp kunnen bieden.

De tweede collecte is voor de kerk.

 

Bedankbrieven

De diaconie kreeg bedankbrieven van: Stichting Barthimeüs en van Stichting Siriz.

 

Zondag 6 mei

1e collecte: PIT Pro Rege

Pit Pro Rege houdt zich bezig met de geestelijke verzorging van en het welzijn van Nederlandse militairen, veteranen en hun partners.
Projecten waar de organisatie zich momenteel mee bezighoudt:
Het gratis verstrekken van de krijgsmachtbijbel aan militairen.
– Het creëren van ontmoetingsruimtes voor militairen in Nederland, maar ook bij uitzendingen. In deze ruimtes is gelegenheid voor vrijetijdsactiviteiten, ontspanning, vorming en sociale zorg.
– Creatieve workshops voor veteranen
– Opleiding en plaatsing van hulphonden voor militairen met PTSS.

De tweede collecte is voor de kerk.

 

Zondag 29 april

De eerste collecte is voor ons themaproject “jeugdzorg”. Ook deze tweede keer voor Timon.

timon_logoDeze organisatie richt zich vanuit een christelijke levensovertuiging op zorg voor kinderen, jongeren tot en met 23 jaar en hun gezin. Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Dit ongeacht achtergrond of levensovertuiging. Timon wil graag de collecte besteden aan het project (Be) leven in Rotterdam Delfshaven. De doelgroep is zwerfjongeren van 16 jaar en ouder met hulpvragen op psychosociaal en financieel gebied. Deze jongeren zijn kwetsbaar door het ontbreken van een steunend netwerk, onvoldoende perspectief en schulden. Activiteiten worden aangeboden om het zelfvertrouwen te vergroten en een sociaal netwerk op te bouwen. Samen met vrijwilligers worden activiteiten aangeboden om deze vaardigheden te vergroten. Dit door bijeen te komen op een doordeweekse avond. Te denken valt aan:
– Het koken voor ouderen
– Het aanbieden van sollicitatietrainingen 
– Het aanbieden van sportworkshops 
– Budgetbegeleiding 

Hierdoor wordt er bijgedragen aan het zelfredzaam maken van de jongeren, zodat terugval in oude patronen van isolement, verkeerde vrienden en gebrek aan zingeving afneemt en zij in hun wijk gaan participeren. Met deze collecte kunnen wij dit belangrijke werk steunen.

Van harte bij u aanbevolen!

De tweede collecte is voor de kerk.

 

Zondag 22 april

In tegenstelling tot eerdere berichgeving:
De eerste collecte is bestemd voor Algemeen Diaconaal Werk

favDe ADW collecte is bestemd voor het eigen plaatselijke diaconale werk. Verschillende activiteiten zoals de Voedselbank, bezoek aan zieken, kerstattenties, bloemetjes van de maand, ouderenmiddagen, enz. worden door de diaconie financieel ondersteund. In individuele gevallen geeft de diaconie hulp aan mensen die in een financiële noodsituatie zijn beland en bij de sociale instanties niet terecht kunnen. De diakenen maken een zorgvuldige afweging bij aanvragen om hulp om te kijken waar hulp geboden kan worden.

De tweede collecte is voor de kerk en het kerkenwerk.

 

Zondag 15 april

De eerste collecte is bestemd voor het Plusproject van onze ZWO-commissie:
de Mothers’ Union van de Orthodoxe Kerk in Noord-Uganda.

Uganda_mothers_unionArmoede, ziekte en huiselijk geweld maken het leven van moeders in Uganda zwaar. Mothers’ Union wil hier verandering in brengen. Medewerkers bezoeken vrouwen in gebieden waar door de burgeroorlog veel geweld is geweest. Vrouwen zijn dagelijks slachtoffer van huiselijk geweld. Zij kunnen bij de medewerker samen met hun man relatiecursussen volgen. Ook geven de medewerkers voorlichting over hiv en aids, trainen vrouwen in het omgaan met conflicten en versterken ze de positie van de vrouwen in de kerk. Door dit netwerk voelen de vrouwen zich gesterkt om een actievere rol te spelen in hun gezin, kerk en dorp. 

Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in Actie.

De tweede collecte is voor de kerk.

Collectedoel bij de Heilig Avondmaalsvieringen
voor de 2e periode 2018: TRANSCAPE

De opbrengst van de collecten bij de Heilig Avondmaalsvieringen in de 2e periode bestemmen we voor het voorlichtingswerk over HIV/Aids door Zinthatu Luvalo in het Canzibe District in Zuid-Afrika. 

Transcape_Zinthatu_300x200Vorig voorjaar heeft Zinthatu met het extra bedrag dat wij haar konden geven, een grote “school-awareness dag” georganiseerd. Behalve over Aids ging het ook over SOA’s, tienerzwangerschappen, anticonceptie, drugs- en alcoholgebruik, enz. De afgelopen 6 maanden heeft ze als adviseur weer veel geleerd. Wat Zinthatu vooral aanspreekt in het werk is de verandering die zij bij de mensen teweeg brengt. “Ik wil ook nog een training volgen om zelf bloedtesten te kunnen afnemen. Er zijn nog zoveel (jonge) mensen die niet weten of zij besmet zijn met HIV. In oktober ga ik ook weer een school bezoeken om daar de gevaren van HIV besmetting onder de aandacht te brengen. Het is een school waar ik nog niet eerder ben geweest en dat is best spannend.  Er zullen wel weer veel vragen komen en ik ben er van overtuigd dat ze weer veel zullen leren en ontdekken over de risico’s van HIV”.  

Met onze financiële hulp maken we als gemeente dit soort voorlichtingswerk mogelijk.
Daarom: van harte  aanbevolen!

 

De diaconie ontving bedankbrieven van:

 • ZOA
 • De Wereldwinkel
 • Tear
 • Light for the World
 • Stichting OMZO ( ten behoeve van Pauluskerk Vluchtelingenwerk )
 • Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk

 

Zondag 8 april

De eerste collecte is bested voor Pijnackernaren helpen Armenië

logo_pijnackerenHArmenieDeze stichting die samenwerkt met de Nederlandse Maria Goris in Armenië, verzamelt in 2018 geld voor o.a. een waterleiding in een kindertehuis, een uitleenbank voor hulpmiddelen voor mensen met een beperking en medicijnen voor mensen die dat zelf niet kunnen betalen.

De tweede collecte is bestemd voor de plaatselijke kerk.

 

Zondag 1 april, Pasen

De eerste collecte is voor de winkel van Terre des Hommes in Pijnacker

terre_des_hommes_logo_300x200Momenteel brengt Terre des Hommes Pijnacker geld bijeen voor Aziatische kinderen die lijden onder kinderarbeid en kinderslavernij. Kinderen doen daar gedwongen illegaal werk, zwaar huishoudelijk werk en werk in fabrieken en op plantages.

De tweede collecte is bestemd voor de plaatselijke kerk.

 

Alle zondagen in de 40-dagentijd (18 febr t/m 25 maart) en alle diensten in de Stille Week.

De 1e collecte is bestemd voor het 40-dagenproject voor de Stichting Vrienden van Vluchtelingenwerk Pijnacker-Nootdorp

Pict_Stg_VrVluPNDe  Syrische vluchtelingen die in Pijacker-Nootdorp verblijven, hebben inmiddels al wat ervaring opgedaan met de Nederlandse maatschappij en met de Nederlanders. Hieronder enkele uitspraken van een aantal van hen:

 • We zij hier omdat we in Syrië niet meer konden leven. Het was te gevaarlijk voor ons en onze kinderen. Een aantal familieleden is vermoord. Ik ben daar nog vaak verdrietig over.  In Syrië hadden we een goed leven. Hier kan ik alleen tweedehands kleren kopen voor mijn kinderen. Ik voel me soms net een bedelaar.
 • Nederlanders hoeven niet hun best te doen om ons te begrijpen. Wij zijn hier naartoe gekomen.
 • Het is hier zo stil, alles is dicht na 6 uur. Niemand is buiten. Het is eenzaam en saai. Kinderen kijken televisie en spelen op de computer.
 • Nederlanders weten niet dat hel alfabet 3500 jaar geleden in Syrië is uitgevonden. En ook niet dat Joden, Moslims en Christenen in dezelfde buurt samenwoonden en samen feesten vierden.
 • Mij werd gevraagd of ik wist hoe een wasmachine werkte. Ze dachten dat ik thuis alles met de hand waste.

De 2e collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.

De diaconie beveelt deze collecten van harte bij u aan.

 

Zondag 11 februari 2018

De eerste collecte is de voorjaarszendingscollecte van Kerk in Actie. Sterke vrouwen opleiden op Papoea.

logo_KIA

Overal in West-Papoea zijn vrouwen actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis. Velen van hen zijn nauwelijks opgeleid.
Het vormingscentrum P3W (Centrum voor Toerusting en Vorming van Vrouwen dat is uitgegroeid van een meisjesinternaat tot een centrum met meerdere vestigingen, die op allerlei manieren vrouwen- en kerkenwerk ondersteunen) brengt daar verandering in. Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen bijbelstudies, krijgen praktijklessen over gezonde voeding of volgen een vakopleiding. Door de cursussen staan vrouwen sterker in hun schoenen en hebben zij kansen om zichzelf te ontplooien.
Bovendien nemen ze hun kennis en ervaring mee terug naar hun dorpen. Vaak richten ze daar een vrouwenvereniging op of starten ze lokale cursussen in hun kerk. Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun lokale gemeenschap, en bouwen zo mee aan kerk en samenleving. En heel belangrijk: zij stimuleren ook hun dochters om naar school te gaan, zodat het werk in de volgende generaties doorgaat.

Van harte aanbevolen!

De tweede collecte is voor de kerk en het kerkenwerk.

 

Zondag 4 februari 2018

De eerste collecte is voor Kerk in Actie, Ghanese kindslaven bevrijd uit visserijsector.

logo_KIAOnder dwang werken duizenden kinderen in Ghana in de visserij op het Voltameer. Deze kindslaven, vooral jongens, worden vastgehouden op kleine eilandjes. Ze moeten zwaar en gevaarlijk werk doen en worden uitgebuit. Het Voltameer is een enorm stuwmeer, zo groot als Friesland en Groningen samen. De kinderen komen voornamelijk uit kwetsbare en arme gezinnen uit andere delen van het land. Ze leven ver van de bewoonde wereld en kunnen geen kant uit. Hun bazen behandelen hen als slaven. Partnerorganisatie Challenging Heights bevrijdt kindslaven en vangt hen tijdelijk op. Voordat ze naar huis gaan, krijgen ze intensieve psychologische hulp en onderwijs. Ook krijgt hun familie hulp om een beter bestaan op te bouwen. Met deze collecte steunt u dit werk. Van harte aanbevolen!

De tweede collecte is voor de kerk.

 

Bedankt

De diaconie ontving een bedankbrief voor de ontvangen giften van:

 • Stichting OMZO
 • Pauluskerk
 • Rode Kruis
 • Rudolph Stichting

 

28 januari Dorpskerk, De Acker en Ontmoetingskerk

Deze kerken hebben een oecumenische dienst in de RK kerk, waar voor een gemeenschappelijk doel gecollecteerd zal worden.

Kerkelijk Centrum Delfgauw:
Omdat er op 21 januari niet voor de doelen van PKN Pijnacker-Delfgauw is gecollecteerd, zal er op 28 januari voor de doelen van 21 januari gecollecteerd worden.

 

21 januari Dorpskerk, De Acker en Ontmoetingskerk

1e collecte: Algemeen Diaconaal werk

De ADW-collecte is bestemd voor het eigen plaatselijke diaconale werk.  Verschillende activiteiten zoals de Voedselbank, bezoek aan zieken, kerstattenties, bloemetje van de maand, ouderenmiddagen enz. worden door de diaconie financieel ondersteund.
Nu armoede voor verschillende mensen, ook in ons dorp, een realiteit is, wordt er soms een beroep gedaan op de diaconie.  In individuele gevallen verleent de diaconie hulp bij b.v. mensen die in een noodsituatie zijn beland en bij de sociale instanties niet terecht kunnen. De diakenen maken dan een zorgvuldige afweging in welk geval ze hulp kunnen bieden.

2e collecte: Oecumene

Oikoumene_300x225Nederland telt ruim 1200 internationale kerken en migrantenkerken. SKIN (Samen Kerk in Nederland), de landelijke vereniging van deze kerken, biedt hen praktische ondersteuning, onder meer met een toerustingscursus voor kerkleiders en hulp bij het opzetten en versterken van lokale en regionale interkerkelijke netwerken. SKIN wil internationale kerken met elkaar, maar ook met autochtone Nederlandse kerken verbinden. SKIN hoopt dat daarmee de eenheid van het Lichaam van Christus zowel lokaal als landelijk meer gestalte krijgt, als getuigenis naar onze samenleving. Ook werkt SKIN samen met de Vrije Universiteit aan een postdoctorale ambtsopleiding voor leiders van internationale kerken en vergroot SKIN de zichtbaarheid van deze kerken door hen te presenteren naar andere kerken, (christelijke) organisaties, media, overheid, politiek en samenleving.

Kerkelijk Centrum Delfgauw
heeft op deze datum een oecumenische dienst samen met de Vredekerk in Delft.
De eerste collecte is bestemd voor de Stichting Vrienden van de Raad van Kerken en komt ten goede aan de Caribische Raad van Kerken.

De opdracht van deze raad is het bevorderen van de oecumene en sociale verandering in gehoorzaamheid aan Jezus Christus en solidariteit met de armen. Sindsdien ontwikkelde de Raad een aanpak van: sociale misstanden, zoals armoede, verbreiding van HIV/AIDS- infecties, drughandel en – verslaving en ontheemding zoals natuurrampen, geweld of het zoeken naar werk en een beter leven. Er wordt toenadering gezocht met andere oecumenische uitingen en vormen, zoals de Taize-beweging en het Global Christian Forum (evangelische- en pinkstergemeenten). Op een breder regionaal niveau is er ook de Caribbean Association Theological Schools. Dit is een organisatie die de 4 grote theologische colleges van het Engelstalige Caribisch gebied samenbrengt.

 

Zondag 14 januari 2018

De eerste collecte is ook onze eerste themacollecte van dit jaar en het thema is: jeugdzorg.

timon_logoTimon is een organisatie die zich vanuit een christelijke levensovertuiging richt op zorg voor kinderen, jongeren tot en met 23 jaar en hun gezin. Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Dit ongeacht achtergrond of levensovertuiging.
Timon wil graag de collecte besteden aan het project ( Be ) leven in Rotterdam Delfshaven. De doelgroep is zwerfjongeren van 16 jaar en ouder met hulpvragen op psychosociaal en financieel gebied. Deze jongeren zijn kwetsbaar door het ontbreken van een steunend netwerk, onvoldoende perspectief en schulden.
Activiteiten worden aangeboden om het zelfvertrouwen te vergroten en een sociaal netwerk op te bouwen. Samen met vrijwilligers worden activiteiten aangeboden om deze vaardigheden te vergroten. Dit door bijeen te komen op een doordeweekse avond. Te denken valt aan:

 • het koken voor ouderen in een ouderenvoorziening
 • het aanbieden van sollicitatietrainingen
 • het aanbieden van sportworkshops
 • budgetbegeleiding

Hierdoor wordt er bijgedragen aan het zelfredzaam maken van de jongeren, zodat terugval in oude patronen van isolement, verkeerde vrienden en gebrek aan zingeving afneemt en zij in hun wijk gaan participeren.

Met deze collecte kunnen wij bijdragen aan dit belangrijke werk.
Van harte aanbevolen!

De tweede collecte is voor de kerk.

 

Zondag 7 januari 2018

De eerste collecte is bestemd voor ZWO-Transcape.

Transcape_Zinthatu_300x200Met deze collecte hopen we het voorlichtingswerk over HIV/Aids door Zinthatu Luvalo in het Canzibe District in Zuid-Afrika voort te kunnen zetten.

 

 

De tweede collecte is voor de plaatselijke kerk en het kerkenwerk. 

 

Avondmaalscollecte 1e periode 2018

De Avondmaalscollecte is bestemd voor het Plus-project van de ZWO: Uganda Orthodox Church Mothers’ Union.

Wat ons vooral aanspreekt, is de kleinschaligheid en het helpen van de allerarmsten van een aantal dorpen in Noord-Uganda.
Na jarenlange oorlog zijn veel vrouwen en mannen teruggekeerd naar hun dorp, en ze proberen daar hun normale leven weer op te pakken : hun huizen te herstellen, het land te bebouwen en de kinderen weer naar school te sturen.
Maar dat lukt niet iedereen.
Sommige gezinnen blijven extra kwetsbaar, vooral die waarin één van de ouders is overleden, of een kind(eren) aan AIDS gestorven is, of waarin vrouwen met gewelddadige echtgenoten te maken hebben. En wie bekommert zich over de getraumatiseerden, de wezen en gehandicapten?

Het is de Mothers’ Union van de Orthodoxe Kerk van Uganda die in deze nood springt. In 7 dorpen zijn 266 personen uitgezocht die extra begeleiding ontvangen. Met hen probeert de Mothers’ Union een vertrouwensband op te bouwen en te zien hoe en welke hulp geboden kan worden. Denk daarbij aan gesprekken om een eind te maken aan geweld in de gezinnen, of het drankmisbruik te stoppen, of het isolement te verbreken, of zaaigoed te verschaffen, of andere inkomstenbronnen te zoeken, of….

De Mothers’ Union heeft beperkte middelen.
Daarom willen we ze graag helpen !

 


 

Evert NieuwkoopCollectebestemmingen