Collectebestemmingen

Zondag 7 juni

De diaconale collecte is bestemd voor Open Doors (Zondag voor de vervolgde kerk).

De missie van Stichting Open Doors is om op de bres te staan voor vervolgde christenen ongeacht hun kerkelijke gezindte. Op dit moment komen er ook veel moslims tot geloof in de Here Jezus. Zij staan er vaak alleen voor. Open Doors wil vervolgde en bedreigde christenen wereldwijd versterken, toerusten en aanmoedigen tot wereldevangelisatie. Dit doen zij door gebed, het verspreiden van bijbels, bijbelstudiematerialen en andere communicatiemiddelen en door voorlichting te geven aan christenen in de vrije wereld over christenvervolging.  Open Doors gelooft dat wanneer één lid lijdt, alle andere meelijden. Er is een prachtige wisselwerking tussen de vervolgde kerk en ons christenen in het Westen. Wij ondersteunen deze kerk met onze giften en gebeden. Op hun beurt moedigen zij ons aan om in moeilijke omstandigheden op de Heer te blijven vertrouwen. 

Ook nu de kerkdiensten via livestream worden gehouden, blijven we onze gaven geven. Dat kan via de in de livestream of in de kerk getoonde QR-codes of door het overmaken van uw gaven naar de Diaconie o.v.v. het collectedoel. Bankrekeningnummer: NL77RABO0354414747 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Pijnacker.

De tweede collecte is voor de plaatselijke kerk en het kerkenwerk.

Hiervoor kunt u uw gift overmaken op bankrekeningnummer: NL56RABO0354404164 t.n.v. College van Kerkrentmeesters, Prot. Gemeente te Pijnacker en Delfgauw.


Zondag 31 mei, Pinksteren

De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie: Noodhulp Corona, speciaal voor de kerk in Moldavië.

Corona: een ramp van ongekende omvang. De gevolgen van de coronacrisis worden wereldwijd steeds zichtbaarder. In veel landen lijkt het aantal besmettingen beperkt. Tegelijkertijd voltrekt zich een ramp die veel grotere gevolgen kan hebben. Door verplichte lockdowns hebben de mensen geen werk, geen inkomen en geen eten. Er is vaak onvoldoende gezondheidszorg, waardoor ziekte, honger en dood dreigen. Uit bijvoorbeeld Moldavië komen schrijnende verhalen van ouderen die door de coronamaatregelen alleen en zonder voedsel zitten. De kerk in Moldavië laat hen niet alleen. Ze gaat bij hen op bezoek en zorgt voor hen, bijvoorbeeld met voedselpakketten. Kerk in Actie helpt de kerk in Moldavië. De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.

Ook nu de kerkdiensten via livestream worden gehouden, blijven we onze gaven geven. Dat kan via de in de livestream of in de kerk getoonde QR-codes, of door het overmaken van uw gaven naar de Diaconie o.v.v. het collectedoel. Bankrekeningnummer: NL 77 RABO 0354 4147 47 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Pijnacker.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.

Plaatselijke kerk, bankrekening NL 56 RABO 0354 4041 64 ten name van CvK Protestantse Gemeente Pijnacker/Delfgauw.


Ontvangen bedankbrief

De diaconie heeft van Exodus en het Bartimeüs Fonds een bedankbrief ontvangen i.v.m. een gift in februari.

Zondag 24 mei

De diaconale collecte is de wijkgebonden collecte.

In deze bijzondere tijd heeft de diaconie besloten deze collecte in alle vier de kerken te bestemmen voor de hulp aan mensen in Pijnacker-Delfgauw die door de huidige situatie in financiële problemen zijn geraakt. Dit loopt via de gebruikelijke diaconale kanalen. De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.

Nu de kerkdiensten op zeer kleine schaal verlopen blijven we onze gaven geven. Dat kan via de in de kerk of via de livestream getoonde QR-codes en door het overmaken van geld naar de diaconie of de kerk.

Diaconie, bankrekening NL 77 RABO 0354 4147 47 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Pijnacker/Delfgauw, onder vermelding van het collectedoel.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.

Plaatselijke kerk, bankrekening NL 56 RABO 0354 4041 64 ten name van CvK Protestantse Gemeente Pijnacker/Delfgauw.


Donderdag 21 mei, Hemelvaartsdag

De collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.

Voor de plaatselijke kerk, bankrekeningnr. NL 56 RABO 0354 4041 64 ten name van CvK Protestantse Gemeente Pijnacker/Delfgauw.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.

Zondag 17 mei

De diaconale collecte is bestemd voor Pijnackernaren helpen Armenië

Pijnackernaren helpen Armenië werft fondsen voor hulp en ontwikkelingswerk in Armenië. De stichting ondersteunt al 20 jaar de organisatie “little bridge”. Met enkele hard werkende mensen voert deze organisatie kleinschalige ontwikkelingsprojecten in heel Armenië uit.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.

Zondag 10 mei

De eerste collecte is bestemd voor Exodus Nederland (themacollecte).

Voor de tweede keer dit jaar collecteren wij voor Exodus Nederland. Het bijbelboek Exodus inspireert Exodus Nederland om gemotiveerde gedetineerden en ex-gedetineerden bij te staan. Exodus wil hen helpen om de woestijn van hun verleden achter zich te laten. Dat doet Exodus met 250 professionele medewerkers en 1500 vrijwilligers. De cliënten worden gesteund met een kleinschalige aanpak om succesvol terug te kunnen keren in de maatschappij. De vier sleutelwoorden daarbij zijn: wonen, werken, relaties en zingeving. Hierbij wordt in de eerste plaats de eigen kracht van de deelnemers aangesproken. Er wordt gewerkt met ambulante hulpverlening, begeleid wonen en ouder- en kind-programma’s. Een vrij nieuw initiatief is het ouder-en-kind-kamp, waarbij door speelse activiteiten wordt gewerkt aan herstel van relaties en aan de taak van de ouder als opvoeder.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.

Zondag 3 mei

De eerste collecte is bestemd voor het Plusproject van onze ZWO-cie. (Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking): de Mothers’ Union van de Orthodoxe Kerk in Noord-Uganda.

Moeders hebben moeite hun kinderrijke gezin iedere dag weer van eten te voorzien, zeker als hun mannen door overmatig drankgebruik gewelddadig zijn. Medewerkers van Mothers’ Union bezoeken deze vrouwen en bouwen een vertrouwensband op. Nieuw in dit project is dat er meer aandacht is voor landbouwontwikkeling van het hele dorp en niet alleen van de 270 personen van de directe doelgroep.Er komt meer voorlichting over landbouw en kwaliteit van voeding. Er zal ook worden geïnvesteerd in betere opslag van de oogst door collectieve opslagschuren te bouwen. Dit is een behoorlijk grote kostenpost op de begroting van het project. Ook worden de spaargroepen, VSLA’s(Voluntary Saving and Lending Asso-ciation), professioneel ondersteund bij hun activiteiten. Voor de mensen uit de directe doelgroep is deelname aan een VSLA ook cruciaal, want het vergroot hun sociale netwerk en er is een stimulans om te sparen en nieuwe activiteiten te ondernemen. Via een VSLA kun je kleine bedragen sparen en soms een grotere lening krijgen om een investering te doen. Op deze manier kunnen de leden samen een klein bedrijfje starten. Met behulp van de VSLA’s kan ook de opslag van de oogst gezamenlijk worden georganiseerd. Uw bijdrage wordt van harte aanbevolen!

De tweede collecte is bestemd voor de kerk.

40 dagenproject Leger des Heils

Het project dat wij in coronatijd vrijwel zonder collectes hebben moeten doen, belooft een mooie opbrengst te halen. Die is op dit moment nog niet exact bekend, omdat we nog bedragen uit de kinderspaarpotjes verwachten, maar u zult daarover snel op de hoogte gebracht worden. Juist nu komt dit geld bij Leger des Heils Haaglanden zeer goed van pas. U allen alvast hartelijk dank voor de gulle gaven. De kledinginzameling In weerwil van berichten in de media is ingezamelde kleding voor het Leger des Heils nog steeds zeer welkom. Deze kleding hoeft niet naar een sorteercentrale, maar kan in noodsituaties in Haaglanden rechtstreeks uitgedeeld worden aan mensen die daar heel blij mee zijn. Winterkleding is nog steeds welkom, maar met het naderen van de zomer heeft zomerkleding momenteel de hoogste prioriteit. U kunt de kleding afgeven bij uw eigen kerkgebouw op momenten dat het gebouw open is. Dat is in ieder geval rondom de kerkdiensten, ook als u die niet bij kunt wonen. Voor andere mogelijkheden kunt u waarschijnlijk het beste even contact opnemen met de koster van uw kerk.


Zondag 26 april

De eerste collecte is bestemd voor het Interkerkelijk Dovenpastoraat.

Het Dovenpastoraat is sinds 25 januari 2018 een samenwerkingsverband van vier kerken: de Protestantse Kerken, de Christelijk Gereformeerde Kerken, de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt. Als “hulpdienst” van deze kerken helpt het pastoraat hen zo goed mogelijk invulling te geven aan het kerkelijk werk onder dove mensen. Landelijk en regionaal zetten teams van dove- en horende vrijwilligers zich hiervoor in. Enkele activiteiten zijn: het organiseren van bijbelstudies en bijbeldagen en het geven van een cursus Pastoraat.

De tweede collecte is bestemd voor de kerk.

Zondag 19 april

De 1e collecte is voor de stichting de Pauluskerk

Stichting de Pauluskerk in Rotterdam werkt vanuit de overtuiging dat de Bijbel ons oproept om te zien naar en hulp te bieden aan mensen die het zonder helper niet redden. Ongeacht achtergrond, levensovertuiging, positie of status. Dat doen we door gastvrij te zijn en praktische individuele hulpverlening te bieden. Via bezinning en geloofsverkondiging én door ‘actie’, zoals belangenbehartiging en pleitbezorging. Ons doel is om mensen praktische handvatten te geven en zo nieuw perspectief te bieden. We versterken hun levenskracht, zodat ze weer in verbinding kunnen komen met de maatschappij. Het motto is daarbij: overwin het kwade door het goede. Een concreet voorbeeld van dit alles is dat de Pauluskerk er wil zijn voor de 20.000 vluchtelingen in de stad, die tussen de wal en het schip vallen. Er wordt geholpen met bed, bad en brood. Maar het gaat verder. Er is ook aandacht voor medische, juridische en sociale zorg.

De 2e collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.

Zondag 12 april, Pasen 2020

De 1e collecte is bestemd voor Stichting De Hoop

Stichting de Hoop helpt op betrokken en deskundige wijze kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen of verslavingsproblemen om tot herstel te komen. De missie van de stichting komt voort uit haar geloof. Door christenen, voor iedereen! Zij heeft de rotsvaste overtuiging dat er altijd hoop en perspectief is. De aanpak is betrokken, vasthoudend en geïnspireerd door de visie dat elke mens is gemaakt om in relatie te leven. Daarom richt de stichting haar inspanningen ook op de naastbetrokkenen van de mensen die hulp zoeken bij De Hoop.

De 2e collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk. Al deze collecten beveelt het college van diakenen van harte bij u aan. Als wij onze donaties nog steeds niet zelf in de kerk kunnen doen, hopen wij dat u geld wilt overmaken op de Rabobankrekening van de diaconie onder vermelding van het collectedoel. Banknummer: NL77RABO0354414747

HA-collecten 2e kwartaal 2020

In het 2e kwartaal zijn de Heilig Avondmaalscollecten bestemd voor Billy Brown, student aan de MBS, de Bijbelschool in Kuala Lumpur in Maleisië. Billy zelf is afkomstig uit Liberia in Afrika. In januari is hij met zijn 4e studiejaar begonnen. In de laatste maanden van 2019 is hij naar Liberia terug geweest om zijn familie te bezoeken. Die had hij in 3 jaar niet gezien. De tijd daar heeft Billy bepaald niet stil gezeten. Hij heeft leiders van zijn kerk getraind, en hij heeft zijn vader geholpen bij het opstarten van een school voor minder bedeelde kinderen. In korte tijd meldden zich al 140 leerlingen uit arme gezinnen daarvoor aan. Billy vraagt ons ook voor zijn arme vaderland te bidden. Dit alles toont Billy’s grote motivatie! Vandaar dat wij hem van harte steunen om zijn studie aan de MBS af te maken.

Bedankbrief

De diaconie heeft een bedankbrief ontvangen van de Pauluskerk i.v.m. een gift voor vluchtelingen.

Opbrengst oecumenische dienst

In de oecumenische dienst van 26 januari 2020 heeft de collecte voor “Stichting Pijnackenaren helpen Armenië“ het prachtige bedrag van € 1205,12 opgebracht. Namens het Beraad van Kerken, Hartelijk dank!

Corona en het 40 dagenproject

De 40 dagen actie loopt momenteel natuurlijk niet naar wens. Wij hopen dat u juist voor de mensen die onze hulp zo hard nodig hebben op het bankrekeningnummer van de diaconie van PKN Pijnacker Delfgauw uw giften over wilt maken onder vermelding van Leger des Heils. Bankrekeningnr. diaconie: NL77 RABO 0354 4147 47 Bij voorbaat dank, Het college van diakenen

Collecten in de Stille Week

Voor zover er collecten in de Stille Week worden gehouden, is de opbrengst van de eerste collecte bestemd voor het 40 dagen project t.b.v. het Leger des Heils.

De opbrengst van de collecte gebruiken wij voor extra ondersteuning, zaken die buiten de normale hulpverlening en subsidie vallen.  Hartelijk dank voor uw bijdrage.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.

Zondag 5 april, Palmpasen

De eerste collecte is bestemd voor het 40 dagen project t.b.v. het Leger des Heils.

De opbrengst van de collecte gebruiken wij voor extra ondersteuning, zaken die buiten de normale hulpverlening en subsidie vallen. Vandaag is de collecte in het bijzonder bedoeld voor de aanschaf van schoolboeken, fiets, ov-kaart, sportabonnementen voor de dakloze jongeren. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.

Zondag 29 maart

De eerste collecte is bestemd voor het 40 dagen project t.b.v. het Leger des Heils.

De opbrengst van de collecte gebruiken wij voor extra ondersteuning, zaken die buiten de normale hulpverlening en subsidie vallen. Vandaag is de collecte in het bijzonder bedoeld voor de dagopvang dak- en thuislozen. Uw bijdrage gaat naar de aanschaf van identiteitskaarten, aangepaste kleding, pedicure, tandartsbezoek etc. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.

Zondag 22 maart

De eerste collecte is bestemd voor het 40 dagen project t.b.v. het Leger des Heils.

De opbrengst van de collecte gebruiken wij voor extra ondersteuning, zaken die buiten de normale hulpverlening en subsidie vallen. Vandaag is de collecte in het bijzonder bedoeld voor het 50|50 Workcenter Den Haag. In de regio Den Haag willen we graag een nieuwe Koffiecorner opstarten waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring kunnen opdoen en aan hun persoonlijk herstel kunnen werken. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.

Zondag 15 maart

De eerste collecte is bestemd voor het 40 dagen project t.b.v. het Leger des Heils.

De opbrengst van de collecte gebruiken wij voor extra ondersteuning, zaken die buiten de normale hulpverlening en subsidie vallen. Vandaag is de collecte in het bijzonder bedoeld voor gezinscoaches. Van uw bijdrage worden praktische voorwerpen aangeschaft zoals bijvoorbeeld een koelkast om voedselpakketten van o.a. de voedselbank te kunnen bewaren of een tweedehands fiets als deze in een gezin ontbreekt. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.

Zondag 8 maart

De eerste collecte is bestemd voor het 40 dagen project t.b.v. het Leger des Heils.

De opbrengst van de collecte gebruiken wij voor extra ondersteuning, zaken die buiten de normale hulpverlening en subsidie vallen. Vandaag is de collecte in het bijzonder bedoeld voor Anti Human Trafficking (anti mensenhandel). Uw bijdrage gaat naar hulp zoals het regelen van een bankpas, identiteitskaart, en vervoer naar het thuisland. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.

40 dagenproject

Samenleven doe je niet alleen!

Steun het Leger des Heils tijdens de 40-dagentijd want: samenleven doe je niet alleen! Tijdens de 40-dagentijd gaat de opbrengst van de collecte in uw kerk naar het Leger des Heils in de regio Haaglanden. Als Leger des Heils zijn we dankbaar dat de PKN kerken van Pijnacker en Delfgauw ons werk steunen en zich op deze manier inzetten voor mensen zonder helper. De opbrengst van de collecte gebruiken wij voor extra ondersteuning, zaken die buiten de normale hulpverlening en subsidie vallen. Hierboven leest u wanneer er bij u in de kerk gecollecteerd wordt en wat het speciale collecte thema van die zondag is. Naast de collecte krijgen de kinderen een bouwplaat van een spaarvarken. De kinderen thuis zamelen geld in voor kinderen die tijdelijk verblijven in onze crisisopvang Vliet & Burgh. Ook zal er tijdens de 40 dagen tijd kleding ingezameld worden. U vindt de kledingboxen in de hal van uw kerk. Met uw bijdrage helpt u ons de meest kwetsbare mensen een menswaardig bestaan te geven. Hartelijk dank voor uw bijdrage. Evert NieuwkoopCollectebestemmingen