Wijkberichten tot en met 16 februari 2020

op zondag, 02 februari 2020

BIJ DE DIENSTEN
Zondag 9 februari 
De dienst staat in het teken van de viering van het Heilig Avondmaal. Ik heb me voorgenomen om stil te staan bij Marcus 6, 45-56. In de nevendienst gaat het over Haggaï en Zacharia en de voltooiing van de tempel (Ezra 5-6).

Zondag 16 februari 
Dit is een carrouselzondag. Als collega’s wisselen we van preekstoel. Robert Stigter gaat in De Acker voor. Ik mag de dienst in de Dorpskerk leiden. In de nevendienst staat Ezra 7-10 centraal.

OP- EN OMZIEN 
Huwelijksjubileum 
Dhr. en mw. Van Sloten-Kramer zijn op 17 februari 55 jaar getrouwd.
Van harte willen we jullie feliciteren met dit vreugdevolle feit. Dank aan God, de bron van alle liefde. Een fijne gedenkdag gewenst met allen die voor jullie belangrijk en dragend zijn. 

Pastorale telefoon De Acker 
Via de pastorale telefoon van wijkgemeente De Acker, 06 47 05 21 92, kunnen gemeenteleden aangeven (bellend of append) dat ze een pastoraal bezoek op prijs stellen van een ouderling of pastoraal medewerker. Het telefoonnummer is vooral bedoeld voor gemeenteleden die wonen in een deel van de wijkgemeente waar geen vaste ouderling of pastoraal medewerker is, of die niet weten wie dat is. Degene die de telefoon opneemt, zal regelen dat er een afspraak voor een bezoek gemaakt wordt.

In crisissituaties kunt u ook contact opnemen met ds. Jelke, tel. 015 361 16 13. Als ds. Jelke niet bereikbaar is, kunt u de kerkenraad bellen via de pastorale telefoon.

MISSIONAIR EN VORMING & TOERUSTING
Focus ontmoetingsplekken 
Gesprek 1 van blok 4 gaat over eenheid en verbondenheid. In verschillende ontmoetingsplekken staat het bijbehorende Bijbelgedeelte, Efeziërs 4, 1-6 en 11-16 (NBV), centraal. Hier een globaal overzicht van ontmoetingsplekken. Weet je vrij om aan te schuiven.
Dinsdag 11 februari 19.30 uur, Katwijkerlaan 24 (de kring van Jan en Mieke).
Woensdag 12 februari 10.00 uur, Tilanussingel 49. Deze kring wordt door mij geleid. 
Donderdag 13 februari om 6.30 uur in De Acker (Early Bird onder leiding van Arlo). Deze bijeenkomst is met ontbijt.
Dinsdag 18 februari, 14.30 uur, Prunuslaan 22 (de kring van Annie Dijkshoorn).
Woensdag 19 februari om 19.30 uur in De Graanschuur (Jongeren Groei Groep).
Donderdag 20 februari 20.00 uur, Hesselt van Dinterlaan 9 (de kring van Peter de Vries) en ’s avonds om 20.00 in De Graanschuur (de kring van Conny en Netty). 
Woensdag 26 februari om 14.30 uur Westlaan 7 (de kring van Klaas en Petra). 

VANUIT DE WIJKKERKENRAAD
Verkiezing ambtsdragers 
Binnenkort wordt er in onze wijkgemeente verkiezing van ambtsdragers gehouden. Er zijn vacatures voor diaken, ouderling-kerkrentmeester en ouderling. Wilt u bij de kerkenraad schriftelijk en ondertekend aanbevelingen indienen van gemeenteleden die u geschikt acht voor het vervullen van één van deze ambten?
Een formulier dat we daarvoor gebruiken, kunt u vinden in de consistorie.

JEUGWERK
Met elkaar op zoek #Acker
Deze jongeren komen zondag 16 februari bij elkaar in De Graanschuur. Deze vorm van catechese wordt geleid door Richard Eigenraam.
Catechese 
De jongeren van de oudste catechesegroep ontmoeten elkaar na de dienst van zondagmorgen 9 februari. We lezen verder in het evangelie van Marcus. Deze jongeren waarderen het zeer, wanneer ook een aantal ouderen bij hen aanschuiven.  

OVERIGE
Update Gemeenteboekje 
In maart komt er weer een update van het Gemeente-boekje. Als u daar nog niet in vermeld staat en dat wel wilt of uw gegevens zijn gewijzigd of incompleet, dan kunt u dit tot 17 februari a.s. doorgeven aan Mirjam van Vliet 06-20997105 of Aria Hordijk 015-3693596.

Giften 
Voor De Acker: via Piet van Vliet 1x € 10,00 en via mij 1x € 50,00. Voor de diaconie 1x € 10,00 via Petra Zegwaard en 1x € 50,00 via Heleen de Vries. Allen hartelijk dank.
Ds. Jelke de Jong.   

albertWijkberichten tot en met 16 februari 2020