Wijkberichten tot en met 19 april 2020

op zaterdag, 28 maart 2020

Inleiding 
Het coronavirus heeft ons maatschappelijke en sociale leven stilgelegd. Dat raakt ook ons geloof en onze manier van kerk zijn. We hebben even niet de mogelijkheid om elkaar face to face te ontmoeten en nabij te zijn. Dat is jammer, want wij zijn geschapen als sociale wezens en een kerk is een geloofsgemeenschap waarin elkaar ontmoeten, elkaar nabij zijn, samen gemeenschap (be)oefenen en beleven essentieel zijn. Nu dit even niet op de ons bekende manieren kan, proberen we het op nieuwe manieren te doen. Gelukkig staan ons daarbij vele nieuwe mogelijkheden ter beschikking. 

De ontstane situatie helpt ons om terug te keren naar de kern van ons (geloofs)leven, van ons bestaan, van ons samenleven en van ons kerk zijn. Zo zetten we ons geloof en ons kerk zijn in deze situatie voort: de kern van het evangelie met elkaar en de ander op nieuwe manieren delen. Hoe we dat proberen te doen, lees je in het vervolg.     

De erediensten en vieringen
Zondag 5 april 
Dit is de laatste zondag voor Pasen, Palmzondag. Het begin van de Stille Week. We lezen Matteüs 21, 1-17.

De Stille Week.
Maandag 6 april, dinsdag 7 april en woensdag 8 april worden er in ons dorp oecumenische vieringen gehouden. Bij deze vieringen zullen geen gemeenteleden aanwezig zijn. Elders in dit nummer van Centraal Contact leest u hoe u deze vieringen kunt beluisteren. 

In De Acker worden in de Stille Week de onderstaande diensten gehouden. De diensten hebben een bezinnend en vierend karakter waarbij zang en Schriftlezingen elkaar afwisselen.

Witte Donderdag 9 april 
We lezen de volgende gedeelten uit de Bijbel: Exodus 12,15-20 en Matteüs 26, 14-46. 

Goede Vrijdag 10 april 
We lezen Exodus 12, 21-28 en Matteüs 27, 33-61. Na het lezen van Matteüs 27, 50 (‘Nog eens schreeuwde Jezus het uit, toen gaf Hij de Geest’) wordt de Paaskaars gedoofd. In de preek sta ik stil bij Psalm 22, 9: ‘Wend je tot de HEER! Laat hij je verlossen, laat hij je bevrijden, hij houdt toch van je?’ Het accent zal liggen op het laatste gedeelte van dit vers: ‘Hij houdt toch van je?’ 

Stille Zaterdag 11 april 
Na het lezen van Jesaja 54, 6-10 wordt de nieuwe Paaskaars aangestoken. We zingen lied 649: ‘Licht van de wereld, U scheen in mijn duisternis; nu mag ik zien wie U bent: Liefde die maakt, dat ik U wil kennen Heer, bij U wil zijn elk moment. De Nieuw Testamentise lezing is Matteüs 27, 62-28,2. In de preek gaat het over de arithmofobie (angst voor cijfers) van de soldaten.  

Zondag 12 april Eerste Paasdag 
Meer dan ooit zie ik uit naar deze dienst. We gedenken en vieren dat Christus de machten van het kwaad de duisternis en dood heeft overwonnen. We sluiten het Paasproject (Ken je Mij?) af. We lezen uit de Bijbel Matteüs 28,1-10 en Efeze 4, 17-24. Het thema van de preek is: ‘Leef je met Mij?’ 

Zondag 19 april 
Het is de bedoeling dat ds. C Haasnoot uit Noordwijkerhout deze dienst zal gaan leiden. 

Op het moment dat ik dit schrijf, gaan we er vanuit dat bij de diensten zeer beperkt gemeenteleden aanwezig zullen zijn. U kunt de diensten beluisteren via kerktelefoon en via de website van kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/?mp=10472#/kerken/10472. We beschikken ook over een YouTube kanaal waar u en jij de diensten kunnen bekijken.
Zie: https://www.youtube.com/channel/UClfZla9nW00oLuA9al90DJg/playlists.
Wekelijks verschijnt er een email-nieuwsbrief met belangrijke en actuele informatie. Als u die nieuwsbrief nog niet krijgt, maar wel een emailadres heeft, geef dat dan door aan ScribaDeAcker@live.nl. Verder proberen we u via de website op de hoogte te houden. Zie: https://pknpijnackerdelfgauw.nl/deacker/aanpassingen-kerkdiensten

Collecten 
Als u wilt bijdragen aan het 40-dagen-project voor het Leger des Heils, dan kunt u een bedrag overmaken naar: NL77 RABO 0354 4147 47 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Pijnacker en Delfgauw. Het nummer voor de diaconale vrijwillige bijdrage (DVB) is: NL50 INGB 0000 2164 97. Het nummer voor de Actie Kerkbalans is: NL12 RABO 0373 7273 56 t.n.v. CvK Prot.Gem.Pijnacker en Delfgauw Kerkbalans

Het leven van elke dag als eredienst voor God 
De dienst begint wanneer de kerk uitgaat (Romeinen 12,1). Om dat in deze unieke periode van toenemende isolatie waarin wij niet te vergeten nu wij niet naar de kerk kunnen, bieden wij graag een aantal suggesties voor het geloofsgesprek en voor geloofsopbouw, zodat jij je geloof en dagelijks leven kunt blijven verbinden.
Voor de kinderen 
Om samen met de kinderen mee aan de slag te gaan vonden wij de volgende mogelijkheden die op het internet beschikbaar zijn.
-Ga aan de slag met het Focusboekje met gezinsmomenten. 
-Bijbel Basics van het NBG, zie:https://www.debijbel.nl/bijbelbasics.
-Voor liederen verwijs ik naar de site ‘Zingen met meester Richard’. 
Voor de Jongeren
Speciaal voor onze jongeren is er de podcastJONG, zie: http://www.hgjb.nl/jong. Zie verder ook de suggesties hier onder. 
Voor de volwassen

Beluister dagelijks de bijbelpodcast ‘Eerst dit’: https://portal.eo.nl/bijbelpodcast-eerst-dit
-Gebruik het Focus gespreksmateriaal voor je eigen stille tijd. 

In deze tijd is het goed dat wij ons blijven realiseren dat God onze Vader is: ‘Ik ben je Vader en ik hou net zoveel van jou als mijn Zoon, Jezus’ (Johannes 17 vers 23). 

OP- EN OMZIEN 
We leven in onzekere tijden. Het coronavirus heeft een grote impact op ons allen. Daarom is het belpastoraat opgestart, maar van harte willen wij u en jou oproepen om ook zelf aan de bel te trekken. Wilt u / wil je een gesprek of een gebed, bel dan ds. Jelke de Jong, 015-3611613. Zoek je contact of hulp, bel uw/jouw Pastoraal Ouderling of Pastoraal Medewerker, of bel 06-47 05 21 92 (Pastorale telefoon De Acker). Hebt u gebedspunten voor de gebedsmomenten in de week of voor de voorbede in de eredienst, mail die naar Netty van der Spek (nettyvdspek@gmail.com) of naar ds. Jelke de Jong: (j.de-jong@hetnet.nl).  

Huwelijksjubileum 
Dhr. en mw. Korpel-Musch, zijn 15 april 50 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd. Ondanks alle beperkingen vanwege het coronavirus wensen we u een betekenisvolle dag gedenken en vieren toe. 

Tussen-evaluatie Focustraject 
Wij schrijven dit verslag in een heel bijzondere periode, waarin ons verlangen met Focus nog actueler is dan toen wij met dit traject startten. Wij stelden aan de start namelijk met elkaar vast uit te zien naar een verdiepte ontmoeting met Jezus, ons geloof en het dagelijks leven te verbinden en ons leven te delen met mensen die Jezus nog niet kennen. En juist in deze tijd van toenemende isolatie als gevolg van een virus dat onze gezondheid bedreigt, beseffen we ons welk een groot goed dit verlangen in zich heeft. 

De enquête werd uitgezet onder 57 personen, waarvan 40 personen de enquête hebben ingevuld. Een respons van ruim 70% waarvoor wij jullie zeer dankbaar zijn. 85% van de mensen geeft aan als gevolg van Focus een positieve ontwikkeling te ervaren. Hierbij ervaart 63% een positieve verandering in het persoonlijk geloof, 54% ervaart een positieve verandering in geloof in het dagelijks leven en 40% geeft aan positief veranderd te zijn in het delen van het leven met niet gelovigen. Als gemeente ervaart 60% van de respondenten dat ten gevolge van Focus zich in de gemeente als geheel veranderingen hebben voltrokken. Daarentegen spreekt 52% van de respondenten zich niet onverdeeld positief uit over het onderlinge geloofsgesprek. Hier is dan ook verbetering te bereiken. Als team en wijkkerkenraad zijn wij na één jaar op weg met Focus, op basis van de evaluatie tot de conclusie gekomen dat we voort kunnen op de ingeslagen weg, maar dat het belangrijk is dat hierbij meer verbindende participatie vanuit de gemeente wordt nagestreefd. Hierbij kun je denken aan: het bieden van blijvende aandacht en ruimte voor het delen van verhalen; het betrekken van gemeenteleden bij initiatieven zoals de kerkproeverij en startzondag en stellen wij bij alles wat wij doen het (ons) hart centraal. Alles bij elkaar zijn wij dankbaar voor de weg die wij met en via Focus als gemeente gaan. Wij gaan deze reis dan ook onverkort met elkaar afronden, waarbij we dit nog meer met elkaar gaan optrekken om te groeien tot een open, betrokken, toegeruste en naar buiten gerichte missionaire gemeente. Natuurlijk is er meer te delen over de inhoud van deze evaluatie. In het vertrouwen dat we weer terug zullen keren van de kerkgang zoals wij deze gewend zijn, zullen wij dan een moment plannen om hierbij op een gepaste en feestelijke wijze stil te staan.

Een hartelijke groet vanuit de wijkkerkenraad en het Focusteam.

Giften 
Voor De Acker: via Eleen Kranenburg 1x € 10,00
en via Daan Notenboom 1x 50,00.
Via Heleen de Vries 1x € 40,00 voor de Diaconie.
Hartelijk dank.

Tenslotte
We leven in onzekere tijden. Ons hart is onrustig en vol vragen. Vragen over het handelen van mensen. Vragen over het handelen van God. We zoeken naar zekerheid en houvast. Voor mij is mijn belijdenistekst weer opnieuw tot me gaan spreken ‘Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken’ (Psalm 37,5 (SV).

Soms hoor je mensen een link leggen met de oorlog. Hoe ging men toen om met onzekerheid en wat betekende het geloof toen voor hen? Hier een citaat uit het boek van Floris Bakels. ‘Mensen verlangen naar zekerheid. Zonder ophouden en in alle opzichten proberen zij hun leven vol te bouwen met zekerheid; tijdstip en manier van hun sterven blijven als de grote onzekerheden, en daarbij leggen zij zich noodgedwongen neer. Maar het creëren van absolute onzekerheid, van A tot Z, was juist een wezenlijk bestanddeel van het Duitse terreursysteem. De arrestatie vond onverwacht plaats. Je kreeg niet te horen, tot het verhoor, waaróm je was gearresteerd. Je wist niet waarheen je werd overgebracht totdat je er was. De tijdsduur van hechtenis was onbekend. Transporten naar gevangenissen en kampen vonden onverwacht plaats, het oord van bestemming werd geheimgehouden. Familieleden werden niet, of pas heel laat, of ook helemaal niet ingelicht over je verblijfplaats. Elke seconde van elke dag in Duitse gevangenschap kon letterlijk alles gebeuren, inclusief executie. Hierdoor werd bij de gevangenen de opperste onzekerheid geschapen, met opzet. Men dacht hen zo murw te krijgen. Maar in werkelijkheid was juist die onzekerheid een uiterst krachtige stimulans tot innerlijke kracht door geloof! Als alles en iedereen je ontvallen zijn, grijp je vanzelf naar de enige oerzekerheid: Gods Aanwezigheid.

En dan de inhoud van het Evangelie. Het Evangelie – letterlijk: de goede boodschap – richt zich vooral op de ‘underdog’… In het aangezicht van de dood, omringd door demonieën, hermetisch afgesloten van de buitenwereld, vrouw en kinderen, familie en vrienden, voel je je aanvankelijk ‘van God verlaten’- een kreet die Jezus zelf aan het Kruis heeft geslaakt – totdat zich het wonder voordoet dat God in de hoogste mate en ontwijfelbaar aanwezig blijkt, zoals dat mij overkwam toen ik een ‘Gezicht’ kreeg bij Pijnacker op de weg naar drie jaar tortuur. Juist in het Rijk van de Satan was de kans op goddelijke openbaring het grootst. Alle voorwaarden daartoe waren in perfectie vervuld. Ik schrijf het neer na aarzeling, met een vraagteken: ‘Zijn die voorwaarden misschien in perfectie vervuld in de Duitse gevangenissen en kampen teneinde de goddelijke openbaring een nieuwe en wel zeer grote kans te geven? Is, misschien, onze gevangenschap dan geen satanische maar juist een goddelijke onderneming geweest?’ Ik ben te beperkt om daarop antwoord te geven. Ik zou zeggen: het was beide tegelijk. En de lezer moet mij, en nu, niet vragen hoe dat kan. En ook niet straks aan een ander. Het is namelijk niet te begrijpen door een mens’. Uit Floris B. Bakels, ‘Nacht und Nebel. Mijn verhaal uit Duitse gevangenissen en concentratiekampen’, p 45-46. 

Een gedicht (met dank aan Eleen Kranenburg)
Bij God zoek ik licht (Psalm 27)

God is mijn licht
als alles duister wordt.

Hij is mijn steun
als angst me overvalt.

Wie zou ik moeten vrezen?
De mensen? Eenzaamheid?

Is God niet zoveel groter
dan wat me ook bedreigt?

Heer, blijf bij mij
en wil mijn leidsman zijn.

Als Gij bij mij zijt
ben ik zoveel sterker.

Als Gij mijn licht zijt
deert het duister niet.

(uit: Waken op de grens van het ontwaken)

Ds. Jelke de Jong. 

albertWijkberichten tot en met 19 april 2020