Wijkberichten tot en met 19 januari 2020

op zondag, 05 januari 2020

BIJ DE DIENSTEN
Zondag 12 januari 
In de maand januari wordt de Week van Gebed gehouden. Zoals ik eerder heb aangekondigd, sluiten we in de Focuskringen daarbij aan. In die kringen staat het ‘Onze Vader’ centraal. Ter opening van het geheel gaat het in deze dienst over bidden. De preek spits ik toe op het thema ‘Onverhoorde gebeden’. Er is een video inbreng en enkele gemeenteleden zullen vertellen wat bidden voor hen betekent. Tijdens de preek is er nevendienst. Voor de allerjongsten is er crèche. 

Zondag 19 januari 
Deze zondag begint de Week van Gebed. Dit jaar is het materiaal gemaakt door christenen op Malta. Het christelijk geloof kwam op Malta door de inspanning van de apostel Paulus, die daar schipbreuk leed tijdens zijn reis naar Rome. Dat is beschreven in Handelingen 27 en 28. Deze twee hoofdstukken vormen deze gebedsweek de doorgaande lijn in de Bijbellezingen. In de dienst lezen we Handelingen 2, 18-21 en Hebreeën 12, 1-3. Lida Gierveld (Ontmoetingskerk) en Wim Langelaar (RK) zijn de lectores. Er is crèche en nevendienst. 

Week van Gebed voor de eenheid.
Zondag 19 januari krijgen de kinderen een boekje mee, zodat zij thuis aan de slag kunnen met de thema’s die deze week worden aangereikt. Van maandag 20 januari tot en met donderdag 23 januari is er in De Graanschuur een moment van gebed om 19.15u. Aan deze gebedsmomenten werken leden uit alle plaatselijke kerken mee. De Week van Gebed wordt zondag 26 januari afgesloten met een oecumenische viering in Joannes de Dooperkerk. Dan is er geen dienst in De Acker. Voor informatie en materiaal zie: https://www.weekvangebed.nl

OP- EN OMZIEN 
Met uitzetting bedreigd 
Net vóór Kerst kreeg de familie Azimi te horen dat hun asielverzoek niet is ingewilligd. Begin maart is het (laatste) woord aan de rechter. Voor iedereen is dit een teleurstellend bericht. We ervaren het als onrecht en blijven ons inzetten voor hun recht. Eén en ander brengt de familie in grote onzekerheid. Blijf voor hen bidden.

MISSIONAIR EN VORMING & TOERUSTING
Ontmoetingsplekken 
Gesprek 5 van blok 3 gaat over het ‘Onze Vader’. In verschillende ontmoetingsplekken staat deze maand het bijbehorende Bijbelgedeelte, Matteüs 6,9-13, centraal. 

Hier een globaal overzicht.
Zondag 12 januari na de dienst in de Keukenzaal.
Dinsdag 14 januari 19.30 uur, Katwijkerlaan 24. 
Woensdag 15 januari om 19.30 uur in De Graanschuur (Jongeren Groei Groep).
Focusgroep Early Bird op donderdag 16 januari om 6.30 uur in De Acker, inclusief ontbijt.
Donderdag 16 januari 19.45 uur, Hesselt van Dinterlaan 9 en om 20.00 in De Graanschuur. 
Dinsdag 21 januari 14.30 uur, Prunuslaan 22 en om 19.30 uur Louise de Colignystraat 5. 
Woensdag 22 januari om 10.00 uur, Tilanussingel 49.
Woensdag 29 januari om 14.30 uur, Westlaan 7. 

Evaluatie 
Na één jaar volgen van Focus houdt de IZB een digitale evaluatie. De IZB heeft het doel van deze evaluatie als volgt geformuleerd: 1. Welke veranderingen zien we bij onszelf en in de gemeente die erop wijzen dat we ons als gemeente ontwikkelen in de richting van de doelstellingen van Focus? 2. Op welke manier kunnen we het beter doen, dat wil zeggen: wat kunnen we beter doen, zodat op persoonlijk niveau de doelstelling van Focus beter wordt bereikt? Wat kan beter voor de gemeente als geheel? In onze wijkgemeente wordt deze evaluatie gehouden in de periode van 8 t/m 19 januari. De leden van de wijkkerkenraad, de leden van het Focusteam, een aantal kringleden en een aantal gemeenteleden die niet actief deelnemen aan Focus, worden uitgenodigd voor deze evaluatie. In totaal ongeveer 50 gemeenteleden. De uitkomst wordt besproken in het Focusteam en in de wijkkerkenraad en doorgestuurd aan de IZB. 

JEUGWERK
Met elkaar op zoek #Acker
Deze jongeren komen zondag 12 januari na de morgendienst bij elkaar in De Graanschuur. Deze vorm van catechese wordt geleid door Richard Eigenraam.
Young and holy 
Met deze jongeren lezen we met een zekere regelmaat na de morgendienst uit het Marcus evangelie. De eerst volgende keer is na de dienst van 19 januari. Ze vinden het fijn, wanneer ook een aantal ouderen zich bij hen voegt. Met het oog daarop ligt er in de hal van de kerk een intekenlijst.

OVERIGE
Afscheid van de AGN.
Eind 2019 hield de AGN op te bestaan. AGN staat voor Activiteiten Groep Noord en stond in het begin voor Actie Groep Noord. Die actiegroep is van voor het begin van wijkgemeente De Acker van groot belang geweest voor de bouw, instandhouding en inrichting van het kerkelijk ontmoetingscentrum De Acker. De kerkenraad is erg dankbaar voor wat de AGN heeft bijgedragen en wilde het bijzondere moment van de opheffing niet ongemerkt voorbij laten gaan en stond er daarom in de dienst van 29 december kort bij stil.

Voor de start van de AGN en daarmee indirect ook voor de start van de wijkgemeente moeten we teruggaan naar 1971. De wijk Noord was nog jong, gebouwd in de 60-er jaren en er woonden veel jonge gezinnen. Enkele kerkleden initieerden allerlei activiteiten om met de opbrengsten daarvan een ontmoetingscentrum te realiseren. Het begon allemaal met een handwerkgroep, gevolgd door een bazar in de Willem-Alexanderschool, bingo-avonden, verkoopmiddagen en in 1972 de inzameling van oud-papier.

Toen de kerkvoogdij van de toenmalige Hervormde Gemeente te Pijnacker en Delfgauw toezegde dat bij een startkapitaal van fl. 100.000 gebouwd kon gaan worden op de huidige locatie (die de kerkvoogdij daarvoor al gekocht had) kwam er een versnelling in acties en gelukkig ook in opbrengsten. In 1976 leidde dat er toe dat er een aparte rechtspersoon werd opgericht met als taakomschrijving ondersteuning en opbouw van de Hervormde Gemeente te Pijnacker. Er kwam een bestuur, administratie en financieel beheer dat geheel zelfstandig van de kerkelijke gemeente stond. Er waren toen 140 “leden”.

In 1977 werd duidelijk dat de AGN het gevraagde startkapitaal dat jaar beschikbaar zou krijgen en werd er gestart met de plannen voor de bouw van De Acker. In januari 1978 ging de eerste paal de grond in en op 14 oktober 1978 werd het gebouw geopend en vond de eerste kerkdienst plaats. Veel van het afwerken en schilderen van het gebouw was uitgevoerd door vrijwilligers van de AGN. En tot en met het afgelopen jaar is er steeds veel schilder- en onderhoudswerk in De Acker door leden van de AGN en de wijkgemeente uitgevoerd.

In 1990 ontving de AGN de erepenning van de burgergemeente Pijnacker.

De AGN zette na de bouw haar activiteiten voort, maar die kregen een ander karakter en een ander doel: bijdragen aan de verfraaiing en instandhouding van De Acker. In 1998 vond een statutenwijziging plaats: 10% van de het batig jaarsaldo zou voortaan besteed worden aan een ander goed doel in binnen- of buitenland. In de jaren daarna werd ieder jaar een ander doel gekozen zoals de MAF (Mission Aviation Fellowship, Pijnackenaren voor Armenië, projecten van Kerk In Aktie en het orgel van de Dorpskerk.

De bijdragen die de kerkelijke gemeente al die jaren ontving, zijn een grote ondersteuning geweest voor de instandhouding, verbetering (bijv. de verbouwing bijna 10 jaar geleden van de hal en toiletten) en verfraaiing van De Acker. U ziet daar onder andere nu nog de schilderijen van de zaaier en de oogst en de gebrandschilderde ramen boven de ingang van de kerkzaal, die wijzen op: luisteren naar het woord van God, groeien in geloof en vrucht dragen. De kerkenraad hoopt dat De Acker daar nog lang toe mag dienen.

Aan al het goede werk van de AGN is nu, bijna een halve eeuw na de eerste initiatieven, een eind gekomen. De wijkkerkenraad is dankbaar voor al het werk dat door velen is verzet en het resultaat: Een goed onderhouden Acker. De AGN is ruimschoots geslaagd in het realiseren van haar doelen. Dank voor alle inzet. Het was het waard. 

Vrijwilliger in De Acker? 
Bent u vrijwilliger in De Acker, dan bent u van harte welkom op de vrijwilligersavond op 10 januari. Hebt u als vrijwilliger geen uitnodiging gehad, geef dat dan a.u.b. door aan een kerkenraadslid. En bent u nog geen vrijwilliger, maar wilt dat wel worden? Dan hoort de kerkenraad dat graag.

Tenslotte 
Hartelijk dank voor alle mooie kaarten die we rond Kerst van u en jou ontvingen. Mijn vrouw en ik wensen jou en u een betekenisvol nieuw kalenderjaar toe.

Ds. Jelke de Jong. 

albertWijkberichten tot en met 19 januari 2020