Wijkberichten tot en met 2 februari 2020

op zondag, 19 januari 2020

BIJ DE DIENSTEN
Zondag 26 januari 
De Week van Gebed voor de eenheid wordt deze zondag afgesloten met een oecumenische viering in Joannes de Dooperkerk. De dienst begint om 10.00 uur. Er is geen dienst in De Acker.  

Lied van de maand 
In februari zingen we lied 712 (Hemelhoog) als lied van de maand. ‘Wij willen gaven delen’. Het kinderlied van de maand is lied 360 (Hemelhoog), ‘Onder, boven, voor en achter’. Zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=ocLMRv1W-rQ

Zondag 2 februari 
Dit is een Focus zondag. We maken een begin met blok 4. In het vierde blok gaat het over de gemeente van Jezus. In het eerste gesprek staat de veelkleurigheid van de gemeente centraal. Het thema is ‘Eenheid en verbondenheid’. We lezen Efeziërs 4, 1-6 en 11-16 (NBV). Verscheidenheid is mooi, maar ook spannend. Het kan frustrerend werken. Dat belemmert de groei. De vraag is: ‘Hoe ontstaat binnen de gemeente in verscheidenheid groei?’ Tijdens de dienst is er crèche en tijdens de preek kindernevendienst. 

OP- EN OMZIEN 
Pastorale telefoon De Acker 
Via de pastorale telefoon van wijkgemeente De Acker, 06 47 05 21 92, kunnen gemeenteleden aangeven (bellend of append) dat ze een pastoraal bezoek op prijs stellen van een ouderling of pastoraal medewerker. Het telefoonnummer is vooral bedoeld voor gemeenteleden die wonen in een deel van de wijkgemeente waar geen vaste ouderling of pastoraal medewerker is, of die niet weten wie dat is. Degene die de telefoon opneemt, zal regelen dat er een afspraak voor een bezoek gemaakt wordt. In crisissituaties kunt u ook contact opnemen met ds. Jelke, tel. 015 361 16 13. Als ds. Jelke niet bereikbaar is, kunt u de kerkenraad bellen via de pastorale telefoon.

Welkom 
Arjan Hazenkamp en Conny Rijlaarsdam zijn lid geworden van onze wijkgemeente. Jullie zijn voor ons geen onbekenden. Conny leidt samen met Netty een Focuskring. We heten jullie ook via deze weg heel hartelijk welkom in de gemeente. We hopen en bidden dat jullie een zegenrijke tijd in ons midden zullen hebben. We zien uit naar jullie inbreng. 

Met uitzetting bedreigd 
Het lijkt er op dat het besluit van de IND met betrekking tot de familie Azimi onomkeerbaar is. Ze moeten terug naar Afghanistan. In Afghanistan hebben ze niemand. Hier laten ze kinderen, kleinkinderen, vriendin en vrienden achter. Hier is het voor hen veilig, daar onveilig, gevaarlijk. Ik begrijp er niets van! Donderdag 5 maart doet de rechtbank in ’s Hertogenbosch uitspraak. Blijf bidden om een wonder.  

MISSIONAIR EN VORMING & TOERUSTING
Ontmoetingsplekken 
Gesprek 1 van blok 4 gaat over eenheid en verbondenheid. In verschillende ontmoetingsplekken staat in de maand februari het bijbehorende Bijbelgedeelte, Efeziërs 4, 1-6 en 11-16 (NBV), centraal.

Hier een globaal overzicht.
Zondag 2 februari na de dienst in de Keukenzaal.
Dinsdag 11 februari 19.30 uur, Katwijkerlaan 24. 
Woensdag 19 februari om 19.30 uur in De Graanschuur (Jongeren Groei Groep).
Donderdag 20 februari 20.00 uur, Hesselt van Dinterlaan 9 (de kring van Peter de Vries) en ’s avonds om 20.00 in De Graanschuur (de kring van Conny en Netty). 

Evaluatie Focus 
Bij de verzending van deze wijkberichten liep de digitale evaluatie van Focus bijna ten einde. Iedereen die er aan heeft meegedaan, wil ik daar hartelijk voor bedanken. We gaan de uitkomsten analyseren en bespreken. Zowel in het Focusteam als ook in de wijkkerkenraad. Niet alleen wij, maar ook de IZB wil er haar voordeel mee doen. 

JEUGWERK
Met elkaar op zoek #Acker
Deze jongeren komen zondag 26 januari na de oecumenische dienst bij elkaar in De Graanschuur. Deze vorm van catechese wordt geleid door Richard Eigenraam.

OVERIGE
Update Gemeenteboekje 
In maart komt er weer een update van het Gemeente-boekje. Als u daar nog niet in vermeld staat en dat wel wilt of uw gegevens zijn gewijzigd of incompleet, dan kunt u dit tot 17 februari a.s. doorgeven aan Mirjam van Vliet 06-20997105 of Aria Hordijk 015-3693596.

Giften 
Voor De Acker: via Teuny Veerman 1x € 10,00, Alise Droppert 1x € 50,00 en via Aria Hordijk 1x € 100,00.
Allen hartelijk dank

Bedankt 
Langs deze weg willen wij u laten weten dat wij in stil vertrouwen dankbaar zijn dat Pim na 7 moeilijke weken ( ziekenhuis en revalidatie) 14 januari  weer thuis is gekomen. Thuis in zijn vertrouwde omgeving hopen wij op een verder voorspoedig herstel. Hartelijke groet, Pim en Riny Hoogerdijk.

Onze Vader 
Een gemeentelid attendeerde mij op een alternatieve versie van het Onze Vader. 
Een prikkelende tekst. 

Zeg niet Vader
   als jij je niet als zoon gedraagt.
Zeg niet Onze
   als je opgesloten zit in je egoïsme.
Zeg niet die in de hemelen zijt
   als je alleen maar aan aardse dingen denkt.
Zeg niet Uw naam worde geheiligd
   als je alleen maar aan je eigen eer denkt.
Zeg niet Uw koninkrijk kome
   als je het verwart met materieel succes.
Zeg niet Uw wil geschiede
   als je het niet accepteert wanneer die je niet bevalt.
Zeg niet Geef ons heden ons dagelijks brood
   als je je niet bekommert om wie armoede lijdt.
Zeg niet Vergeef ons onze schulden
   als je wrok blijft koesteren jegens je naaste.
Zeg niet Leid ons niet in verzoeking
   als jij jezelf eraan blootstelt.
Zeg niet Verlos ons van de boze
   als jij jezelf niet met hart en ziel inzet voor het goede.
Zeg niet Amen
   als je de woorden van het Onze Vader niet serieus neemt.

Ds. Jelke de Jong.   

albertWijkberichten tot en met 2 februari 2020