Foto 17

Wijkberichten tot en met 2 mei 2021

op zondag, 11 april 2021

Zondag 18 april
De tijd na Pasen staat in het teken van de verschijningen. We lezen Lucas 24, 13-35. Jezus verschijnt aan de Emmaüsgangers. Het thema is ‘Onderweg naar Emmaüs’.

Zondag 25 april
In de preek staan we stil bij de verschijning van Jezus aan Saulus. We lezen Handelingen 9, 1-31 en 1 Korintiërs 15, 1-11. ‘Op weg naar Damascus’ is het thema. 

Zondag 2 mei
Deze zondag wordt de dienst geleid door ds. E. Mandemaker uit Noordwijkerhout.

MISSIONAIR EN VORMING & TOERUSTING
OPEN KERK
Op woensdagavonden van 19.00 tot 20.30 uur is er een inloop moment. We willen graag ook in coronatijd een plek zijn waar iedereen welkom is. Een huis met een hart. De kerk is op een veilige manier toegankelijk en de consistorie is ingericht als stilteruimte. Er is iemand aanwezig om u en jou te verwelkomen en eventueel aanwijzingen te geven. U en jij zijn van harte welkom om in deze onrustige en onzekere tijd een moment van stilte op te zoeken. Ben je nieuwsgierig hoe de stilteruimte er uitziet? Kom gerust langs. Wijs ook anderen op deze plek van stilte. Wil je ook wel eens als gastheer of als gastvrouw dienst doen, meld je dan aan bij Netty van der Spek, email: nettyvdspek@gmail.com.

Focus op Jezus.
In de maand april is het thema van de Focuskringen ‘Tegen de stroom in’. Dit naar aanleiding van 1 Petrus 4, 12-16. Het gaat in dit gesprek over het kostenplaatje dat aan vrucht dragen kan hangen.   

Kringen
De volgende Focuskringen staan gepland. Deze worden in De Acker gehouden of vinden online plaats.

Woensdag 14 april om 9.30 uur de kring onder leiding van ds. De Jong. In De Acker.
Woensdagmiddag 14 april om 14:30 uur de kring van Petra en Klaas Krijgsheld via Zoom.
Dinsdag 20 april om 14.30 uur de kring van Annie Dijkshoorn.
Dinsdag 20 april om 20.00 uur de kring van Peter de Vries onder leiding van Cock de Waard.

Eindevaluatie Focus
Ruim twee jaar geleden zijn wij als wijkgemeente met het Focustraject van de IZB gestart. We deden dit nadat we als wijkkerkenraad en als gemeente ons hier zorgvuldig in verdiept en op voorbereid hadden. Deze verdieping en voorbereiding kreeg vorm via een gemeenteavond en een gemeente-brede enquête. Tevens werden wij hierbij begeleid door mensen van de IZB.

De keuze om met dit traject aan de slag te gaan, is gemaakt vanuit de verwachting dat dit traject ons zou kunnen helpen om dichter bij ons verlangen te komen. Een verlangen om in deze tijd gemeente van Christus te zijn, om zelf geestelijk gevoed te worden en om het geloof te leren delen met anderen: in en buiten de gemeente. Het Focustraject loopt dit voorjaar ten einde. Tijd om de balans op te maken. Wat hebben we geleerd? Wat willen we behouden en verder uitbouwen? Om dat op tafel te krijgen worden u en jij vanaf zondag 18 april tot en met woensdag 28 april uitgenodigd om deel te nemen aan een gemeente-brede eindevaluatie. Dit in de vorm van een digitale enquête. De link die toegang geeft tot deze enquête wordt gedeeld via de weekbrief. Net zoals bij de start stellen wij het ook dit keer weer op prijs wanneer u uw stem wilt laten horen middels het invullen van de enquête. Wie digitaal niet vaardig is. In de hal van de kerk liggen een aantal blanco enquêteformulieren. Daar staat ook een doos om het ingevulde formulier weer in te doen.  

Gebedskring
Maandag 19 april is er een moment van verstilling en gebed in De Acker. De gebedskring begint om 19.15 uur.

Huwelijksjubilea
Dhr. en mw. Sonneveld-Hoogduin, Veilingstraat 37, 2641JT, zijn op 29 april 55 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd. Een betekenisvolle gedenkdag gewenst.

Gift
Voor De Acker: via Alise Droppert 1x €  50,00.

Hartelijk dank.
Ds. Jelke de Jong.

albertWijkberichten tot en met 2 mei 2021