Wijkberichten tot en met 20 november 2022

op dinsdag, 01 november 2022

DE EREDIENSTEN
Zondag 6 november In de nevendienst staat Lucas 18, 1-8 centraal. De gelijkenis van de corrupte rechter. Ds. H. Mast uit Ter Heijde leidt de dienst.

Zondag 13 november
Deze zondag is collega De Bruin uit Bleiswijk de voorganger. In de kindernevendienst gaat het over de gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar (Lucas 18, 9-14). Deze zondag wordt de actie schoenendoos afgerond. Na die dienst is er in de hal van de kerk een boekentafel.

Zondag 20 november Eeuwigheidszondag
Op deze eeuwigheidszondag herdenken wij de mensen die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn. Wij noemen hun namen, danken God voor de blijvende herinnering en voor het vertrouwen dat onze namen bij Hem bekend zijn. Tijdens zo’n dienst komt het verdriet vaak dichtbij, ook vanwege gemis dat al langer met ons meegaat. De dienst krijgt invulling vanuit het jaarthema ‘Samen op reis’: met elkaar zijn we kerk en trekken we door het leven. Op hoogtepunten, maar ook bij dieptepunten staan we om elkaar heen en is God in ons midden. In deze dienst staan we stil bij het dieptepunt van verlies en verdriet, maar wordt ons vanuit Hebreeën 11 ook de hoop aangereikt. Ds. Nienke en ikzelf hopen beiden voor te gaan.

 De Voorhoede van De Acker gemeente.
Iedere dag stuurt God ons, zijn mensen, jong, oud en iedereen er tussenin, erop uit in zijn wereld, naar de plekken waar wij normaal heen gaan. Werk, school, familie, sport, winkels. Naar de mensen die God bij en naast ons geplaatst heeft, om goed werk te verrichten. We delen Jezus in woord en daad, zodat verharde harten weer zacht worden, wonden kunnen genezen, mensen weer vrij worden en we rust vinden. Maar hoe gaat dat? In het winterseizoen willen wij hier graag in vier thema diensten bij stil staan. Op 27 november is de eerste dienst en staan wij stil bij het thema, waar je ook bent. Het is geweldig als erbij bent. Een hartelijke groet, Albert van der Spek en Jelke de Jong.

MISSIONAIR EN VORMING & TOERUSTING

OPEN KERK
Zoekt u/jij een moment van bezinning en stilte of wilt u/jij graag bidden of een kaarsje aansteken voor een geliefde? Dan bent u/jij van harte welkom bij de Open Kerk, op woensdagavonden van 19.00 tot 20.30 uur in de stilteruimte van De Acker. Er zijn altijd twee gemeenteleden aanwezig om je te verwelkomen en eventueel een praatje te maken.

Maria
Op donderdag 3 november komt professor Huijgen op uitnodiging van het Beraad van Kerken spreken over zijn boek ‘Maria, icoon van genade’. De avond begint om 20.00 uur en wordt in De Acker gehouden. Iedereen is welkom. Koffie vanaf 19.45 uur.

Voorleesmiddag
Hoi jongens en meisjes! Vinden jullie het ook zo gezellig als er voorgelezen wordt? Stel je voor: met een knappend houtvuurtje en wat lekkers om te smullen? Ja? Super! Jullie zijn van harte welkom op woensdagmiddag 9 november, van 16.00-17.00 in de graanschuur. Enne …neem gerust iemand mee, jong of oud. Want voorlezen is voor iedereen.

 ?Tot dan! Aagje en Hanneke.

Lectio Divina. Bijbellezen met je hart.
Deze vorm van Bijbellezen komt uit het klooster. De wijze waarop het gebeurt is ooit ingegeven door een woord van Jezus uit de Bergrede: ‘Bidt en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden’ (Mattheüs 7 vers 7). Bij Bijbellezen en in (Bijbel)kringen blijven wij vaak hangen in ons hoofd. Deze manier van Bijbellezen wil je helpen om je door Bijbelwoorden te laten raken, zodat er in je hart een vuur ontbrandt om naar het Woord te leven. Wil je deze vorm van Bijbellezen leren kennen? Kom dan donderdag 24 november naar De Acker, Park Berkenoord 2. Het programma is gratis en duurt van 20.00-21.30 uur. Om 19.45 is er koffie. Jong en oud is hartelijk welkom. Voor informatie kun je terecht bij ds. Jelke de Jong: j.de-jong@hetnet.nl of 06-17 13 47 77. Opgave is niet nodig, maar met het oog op de organisatie wel handig.

Belijdeniscatechese
Ook dit seizoen start er weer een groep belijdeniscatechese. Deze catechese bereidt je voor op het doen van openbare geloofsbelijdenis, maar kun je ook gebruiken als verdiepingscursus. Wanneer het mogelijk is proberen we de bijeenkomsten te combineren met een maaltijd. Wil je ook meedoen? Geef je dan bij mij op.

‘Geef en Neem’ kastje
Sinds enige tijd staat er bij De Acker een ‘Geef & Neem’ kastje. Behalve geestelijke lectuur zit er in dit kasje ook blikjes met eten en hygiëne producten. De lectuur is voor iedereen. De producten voor mensen met een klein budget. De ‘Geef & Neem’ kastjes worden in ons dorp ondersteund door ‘SBJ Samen Sterk’. Wilt u in uw eigen tuin ook een ‘Geef & Neem’ kastje plaatsen, neem daarover dan met hen contact op.

Uw diakenen.

OP- EN OMZIEN

Uit het oog, in het hart
– Oudelandse Hof: Dhr. M.A. Parhan en mw. W. Baartman-Zwijnenburg.

– Veenhage: Dhr. L.C. van Buijtene, mw. N. de Pater-Rensen, mw. J. Rodenburg-Rodenburg, mw. J.A. van Zielst-Schoenmaker en mw. M.H.M. van Rhijn-Tönnies.
– Weidevogelhof (Raaigras 143): Mw. K.H. Rodenburg-Zonneveld.
– Weidevogelhof (Floralaan 60): Mw. C. Verboon-Rensen en dhr. B. Bregman
– Het Abtswoudehuis: Mw. D. van Wijk-Groenheijde.
– Verkeerstorenhuis: Dhr. L. van Dam.
– Het Westpolderhuis: Mw. T. van der Leck.
– De Bieslandhof: Mw. H.G. Mol-van den Broek.
– Beth-San: Dhr. C.N. Weerheim.

Pastoralia
Mw. Truus van den Berg verblijft tijdelijk in ‘De Kreek’, Leeuweriklaan 34, 2691 CK te ’s-Gravenzande.

Verjaardagen 80 jaar en ouder
Mw. W.G. Voshol-Hazeu, wordt op 7 november 91 jaar.

Mw. B. Rodenburg- Hoekstra, wordt op 7 november 90 jaar.
Mw. J.C. Kemp- van Driel, wordt op 8 november 91 jaar.
Dhr. T. Pisanu, wordt op 14 november 83 jaar.
Mw. C. van Erven, wordt op 16 november 80 jaar.
Mw. A. van der Linden- van Wijgerden, wordt op 18 november 88 jaar.

Overleden
Maandag 3 oktober is overleden Nel Vogelenzang-Lalleman (Oostlaan 130), weduwe van Peet Vogelenzang en partner van Arnold. Nel is 72 jaar geworden. Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.

OVERIGE
Wijkgemeente gehoord op 16 oktober j.l.
Op zondag 16 oktober is de wijkgemeente gehoord over de wijziging in het financiële beleid van de Protestante Gemeenten Pijnacker en Delfgauw zoals voorgesteld door de interne Commissie Boer. Aan de hand van een presentatie hebben de kerkrentmeesters toelichting gegeven op de huidige financiële situatie van De Acker. Iedere wijkgemeente is vanaf volgend jaar gehouden om de eigen kosten en inkomsten in balans te houden. Voor komend jaar hebben wij als wijkgemeente een flink begrotingstekort. We zetten in op geldwerving via o.a. actie Kerkbalans, collecten en giften en gaan (nog) scherper op de uitgaven letten. Daarnaast stimuleren we de inzet van ieders gaven en talenten om de vitaliteit van onze wijkgemeente te bevorderen.

Het was goed dat er veel gemeenteleden aanwezig waren en hun vragen stelden. Om e.e.a. na te lezen is er samenvatting gemaakt die u in de hal van De Acker kunt vinden. Als er nog vragen zijn, stel ze gerust aan de kerkrentmeesters of wijkkerkenraadsleden. 

Agenda
13 november: inleveren schoenendozen in het kader van de actie Schoenendoos.

Voeding en de Bijbel
Wist jij dat heel veel principes van gezonde voeding uit de Bijbel komen?
Heel veel kennis over voeding is in de Bijbel beschreven.
Op dinsdagavond 29 november 19.30 uur komt Judith Bukman ons daarover vertellen. Niet alleen vertellen maar we gaan ook met elkaar een gezonde fruit snack maken. De avond duurt tot ongeveer 21.00/21.30 uur.
Opgeven via e-mail kan bij Netty; nettyvdspek@gmail.com of inschrijven op de lijst in de hal van de Acker.

Boekentafel
Zondag 13 november zal de boekentafel er weer staan. Loop er even langs voor een mooi dagboek voor dagelijkse reflectie in het nieuwe jaar, een Bijbel in eigentijdse vertaling of een roman voor de tijd voor jezelf.  

Voor speciale wensen kunt u contact opnemen met Edith 06-24547653 of Aria 06-21440455.

Vakantie
Ds. Nienke Meinster is tot en met 14 november op vakantie. In de tussentijd kunt u bij noodgevallen contact opnemen met Ds. de Jong.

Giften
Voor De Acker: 1x € 88,00, 1x € 11,00 en 1x €10,00.

Voor de diaconie ontvingen we €10,00.
Hartelijk dank.

Ds. Jelke de Jong.

albertWijkberichten tot en met 20 november 2022