Wijkberichten tot en met 23 januari 2022

op zaterdag, 01 januari 2022

DE EREDIENSTEN

Zondag 9 januari is een themadienst.
Gesprek 4 uit ‘Focus. Woorden geven’ is aan de orde. Het thema deze keer is ‘Vrijmoedigheid’. Dit naar aanleiding van Exodus 33, 1-11 en Handelingen 4, 13-31. Wij verlangen naar meer vrijmoedigheid. De vraag is: ‘Hoe kun je groeien in vrijmoedigheid?’ Daarover gaat het in de preek en op de Bijbelkringen.

Zondag 16 januari
Deze dienst staat in het kader van het begin van de ‘Week van gebed voor eenheid’. Dit jaar is deze week voorbereid door christen uit het Midden-Oosten. Zij hebben gekozen voor het thema ‘Licht in de duisternis’. Op verzoek van de voorbereidingscommissie lezen we Zacharia 4, 1-7 en Johannes 8, 12-20. Over oecumene moet je niet alleen preken en spreken, oecumene moet je doen. Vandaar dat er in deze dienst twee gast lectores zijn. Johan Hoek uit de Ontmoetingskerk en Wim Langelaan uit de Joannes de Dooperkerk.  

 Zondag 23 januari
De ‘Week van gebed voor eenheid’ wordt deze zondag afgesloten met een oecumenische viering in de Dorpskerk. Deze dienst wordt geleid door diaken Dick Vrijburg en ds. Matthijs van der Welle. De dienst is te beluisteren via de kerkradio en te volgen via de livestream van de Dorpskerk.

Over de gang van zaken rond de diensten
Tijdens de lockdown geldt: probeer de diensten zo veel mogelijk te volgen via internet of kerktelefoon. Wilt u graag fysiek in de dienst aanwezig zijn, dan graag vooraf opgeven. Houd er rekening mee dat de beschikbare plaatsen beperkt zijn. Gedurende deze lockdown is er geen crèche en kindernevendienst en ook geen koffie drinken na de dienst. Actuele informatie vindt u op de website en kunt u lezen in de weekbrief.

MISSIONAIR EN VORMING & TOERUSTING
OPEN KERK
Op woensdagavonden van 19.00 tot 20.30 uur is er een inloop moment. Er is iemand aanwezig om u en jou te verwelkomen en eventueel aanwijzingen te geven. Kom gerust langs. Wijs ook anderen op deze plek van stilte.

Bijbelkringen
Jozua-kring
In het najaar van 2021 is de Jozua-kring opgestart. Deze wordt geleid door Klaas en Petra Krijgsheld en Sytske Pronk. Als richtlijn voor de bijeenkomsten gebruiken zij het boekje ‘Sterk en moedig als Jozua’. Deze maand gaat het over ‘Vriendschap met God’. Dit naar aanleiding van Exodus 33, 1-11.

Focus, Woorden geven
Gesprek 4 gaat over ‘Vrijmoedigheid’. Het Bijbelgedeelte dat voor dit gesprek als uitganspunt is genomen, is Handelingen 4, 13-31. Vrijmoedigheid wordt geboren in de vriendschap met God.

De volgende bijeenkomsten zijn gepland. Plaats van samenkomst is De Acker.
– Woensdag 12 januari 10.00 uur onder leiding van ds. De Jong.
– Dinsdag 18 januari om 14.30 de kring van Annie Dijkshoorn.
– Donderdag 20 januari om 19.30 uur onder leiding van Netty van der Spek

Een leerzaam boekje bij het thema ‘Vrijmoedigheid’ is de pennenvrucht van Gert Noort, De wil tot vrijmoedigheid. Over missionair-zijn als gave en verwachting.

Doe mee aan de Week van Gebed!
Licht in het duister is het thema voor de Week van Gebed voor eenheid van christenen in 20221.

De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 16 tot en met 23 januari.
Christenen in de hele wereld komen in de Week van gebed samen om te bidden voor eenheid, de wijk en de wereld. Het thema is dit jaar aangedragen door de Raad van Kerken in het Midden-Oosten.
Ook in Pijnacker worden er interkerkelijke gebedsbijeenkomsten georganiseerd.
Ieder die mee wil bidden of in stilte wil luisteren is hartelijk welkom!
Er wordt rekening gehouden met de voorschriften aangaande de corona maatregelen.
De gebedsweek wordt afgesloten met de oecumenische viering op Zondag 22 januari .
Wanneer?                Op maandag 17 januari en dinsdag 18 januari van 19.15 – 19.45 uur.
Waar?                       De Acker, Park Berkenoord 2

Huwelijksjubilea
Dhr. en mw. Griffioen-de Wilde, Koningshof 76,2641GV, zijn op 27 januari 55 jaar getrouwd. Ook langs deze weg willen we jullie, Jan en Ploni, hartelijk feliciteren met dit huwelijksjubileum. Jullie hebben veel meegemaakt, hele mooie en ook hele verdrietige dingen. Door alles heen is de liefde en de trouw voor elkaar gebleven en hebben jullie ook de liefde en de trouw van God voor jullie steeds weer mogen ervaren. Gedenken betekent verhalen vertellen. Herinneringen ophalen. Dat is jullie wel toevertrouwd. We wensen jullie een betekenisvolle gedenkdag en Gods zegen voor de toekomst.

Overleden
Maandag 13 december 2021 is op 84 jarige leeftijd overleden Geertruida Sonneveld-de Boef (Til). Echtgenote van Goos Sonneveld (Louise de Colignystraat 22). De afscheidsdienst en de begrafenis hebben maandag 20 december plaatsgevonden.

Taakverdeling binnen het pastoraat
Ds. Nienke de Ronde en ik hebben een werkverdeling gemaakt. Deze is in de wijkkerkenraad besproken en onlangs gepubliceerd in de weekbrief en is nog steeds op de website te raadplegen. Hier vermeld ik wat we met betrekking tot het pastoraat met elkaar hebben afgesproken. ‘Zowel ds. Jelke de Jong als ds. Nienke de Ronde zijn actief in het pastoraat. Het bezoekpastoraat is verdeeld in twee geografische gebieden. Nienke is in eerste instantie beschikbaar voor Pijnacker Noord (het gebied ten noorden van de Oostlaan en Westlaan en ten westen van het spoor), Jelke voor de omliggende gebieden. Beiden zijn beschikbaar voor crisispastoraat en begrafenissen. Het kan zijn dat hier af en toe in onderling overleg uitzonderingen bij gemaakt worden. Wat betreft pastoraat voor doelgroepen, zullen Jelke en Nienke onderling zien wie bij welke groepen initiatief neemt of aansluit’.

OVERIGE
Giften
Voor De Acker: 2x € 5,00;

1x € 10,00;
1x € 50,00.
Voor kinderen in de knel 1x € 20,00.
Hartelijk dank.  

Bedankt
Wij zijn rond Kers en Oud & Nieuw overstelpt met kaarten.

Dank voor alle goede woorden en wensen.

Ds. Jelke de Jong.

albertWijkberichten tot en met 23 januari 2022