Wijkberichten tot en met 23 mei 2021

op zaterdag, 01 mei 2021

DE EREDIENSTEN

Zondag 9 mei
Deze Focusdienst zou je ook een ‘uitzendingsdienst’ kunnen noemen. We hebben ruim twee jaar lang geïnvesteerd in het Focustraject. In de afgelopen tijd hebben we gezocht naar verdieping van onze geloofsband met God. We hebben ons er in geoefend om met elkaar opener en vrijmoediger over het geloof te spreken. We hebben elkaar gestimuleerd om geloof en leven met elkaar te verbinden. Focus als begeleidingsproces loopt ten einde. Nu moeten we op eigen benen leren staan. In deze dienst worden we uitgezonden om in woord en daad christen te zijn op de plaats waar de Here God ons geplaatst heeft: op je werk, op school, in de buurt, in je familie etc. Uitgangspunt voor de preek is Matteüs 28, 16-20.

In deze dienst maken we ook een begin met het Pinksterproject met als titel ‘Ik beloof vreugde’. Op de Pinkstermorgen wordt gesproken over tongen van vuur op de hoofden van de discipelen, als teken dat zij vervuld werden met de Heilige Geest. Het vuur staat voor Gods aanwezigheid en zijn leiding. De projectverbeelding bestaat uit vier ‘vlammen’, waarvan de eerst twee de vorm en kleur hebben van een traan.

Deze zondag gaat het over Elisa. Elia is opgenomen in de hemel. Elisa is zijn opvolger. Hij moet nu verder zonder Elia (2 Koningen 2, 1-18). De projectverbeelding heeft aan de buitenzijde de vorm van een traan en aan de binnenzijde is de vorm een vlam. Net als de vorige twee zondagen is er ook deze zondag kindernevendienst.

Donderdag 13 mei Hemelvaartsdag
Collega Emoke van Bolhuis-Szabó uit Hendrik-Ido-Ambacht leidt de dienst. Velen zullen blij zijn haar weer in ons midden te mogen begroeten. De dienst begint om 9.30 uur. In het Pinksterproject staat Johannes 16, 16-24 centraal. Het thema is: ‘Ik zal met je zijn’. Er is geen kindernevendienst.

Zondag 16 mei
In het Pinksterproject gaat het over Johannes 17, 1-13. Jezus belooft eeuwig leven. De projectverbeelding bestaat uit een rode vlamvorm gevuld met opstijgende trillingen zoals bij warmte. Deze trillingen zijn rood en oranje van kleur als teken van liefde. Jezus’ liefde voor de wereld maakt de verbinding tussen de aarde en de hemel. Jezus bidt dat wij het volhouden, dat we hier en nu blijven hopen op zijn overwinning. Ds. Wesdorp is de voorganger.

Zondag 23 mei Pinksteren
We vieren de uitstorting van de Heilige Geest. De Geest van Christus. De projectverbeelding in deze dient is een oranje vlam en verwijst naar de vuurtongen boven de hoofden van de discipelen. De vlammen samen overschaduwen het verdriet en de eenzaamheid, deze zijn (bijna) niet meer zichtbaar. De binnenzijde van de vlam bestaat uit kleine strookjes stof en wol of strookjes papier die naar voren komen. Daarmee laat de projectverbeelding zien dat de discipelen, aangestoken door het vuur van de Heilige Geest, Gods boodschap verspreidden. Christus stuurt de Geest om mensen, ieder zo verschillend, samen te brengen in de kerk: één in hun Heer en Verlosser. Door de Geest wordt het Evangelie levend en krijgt het kracht in het hart van mensen. En die kracht komt naar buiten en vuurt anderen aan om Christus te zoeken en lief te hebben. Zo is er vreugde.

MISSIONAIR EN VORMING & TOERUSTING
OPEN KERK
Op woensdagavonden van 19.00 tot 20.30 uur is er een inloop moment. We willen graag ook in coronatijd een plek zijn waar iedereen welkom is. Een huis met een hart. De kerk is op een veilige manier toegankelijk en de consistorie is ingericht als stilteruimte. Er is iemand aanwezig om u en jou te verwelkomen en eventueel aanwijzingen te geven. U en jij zijn van harte welkom om in deze onrustige en onzekere tijd een moment van stilte op te zoeken. Ben je nieuwsgierig hoe de stilteruimte er uitziet? Kom gerust langs. Wijs ook anderen op deze plek van stilte. Wil je ook wel eens als gastheer of als gastvrouw dienst doen, meld je dan aan bij Netty van der Spek, email: nettyvdspek@gmail.com.

PinQsteRchallenge 2021
Vanaf Hemelvaartsdag tot en met Eerste Pinksterdag wordt er in ons dorp een PinQsteRchallenge houden. Je leest er meer over in de weekbrieven.

Focus op Jezus.
Focus
In de maand mei is het thema van de Focuskringen ‘Gezonden en bemoedigd’. Dit naar aanleiding van Matteüs 28,16-20. Dinsdag 11 mei worden de kringleiders toegerust voor dit laatste gesprek. 

Kringen
De volgende Focuskringen staan gepland. Deze worden in De Acker gehouden of vinden online plaats.

– Woensdag 12 mei om 9.30 uur de kring onder leiding van ds. De Jong. In De Acker.
– Dinsdag 1 juni om 14.30 uur de kring van Annie Dijkshoorn.

 Gebedskring
Maandag 17 mei is er een moment van verstilling en gebed in De Acker. De gebedskring begint om 19.15 uur.

OP- EN OMZIEN
Uit het oog, in het hart
– Oudelandse Hof: Mw. J.J. van Velzen en dhr. M.A. Parhan.
– Veenhage: Mw. A. Hofman-Zwijnenburg, dhr. L.C. van Buijtene en mw. N. de Pater-Rensen.

– Weidevogelhof (Raaigras): Mw. J. Rodenburg-Rodenburg en dhr. B. Bregman.
– Weidevogelhof (Floralaan): Mw. C. Verboon-Rensen en mw. Ineke Kranenburg.
– Weidevogelhof (Wulp): Mw. M. van Rijn-Degenhardt.
– Het Abtswoudehuis: Mw. D. van Wijk-Groenheijde.
– Verkeerstorenhuis: Dhr. L. van Dam.
– Berberishof: Dhr. C. Valk.
– Het Westpolderhof: Mw. T. van der Leck.

Verhuizing Dhr. en mw. Compagne, zijn verhuisd naar Gouda.

OVERIGE
Update Gemeenteboek de Acker Het Gemeenteboek: een overzicht van gemeenteleden inclusief foto, bij velen bekend. Zeker het afgelopen jaar is er veel gebruik van gemaakt om toch met elkaar in contact te blijven!

In juni 2021 komt er een update.
Staat u nog niet in het Gemeenteboek en wilt u dat wel of wilt u wijzigingen of aanvullende informatie opgeven, neem dan contact op met Aria Hordijk ariahrdjk@gmail.com, tel. 015-3693596, of Mirjam van Vliet mirjamvanvliet40@icloud.com, tel. 06-20997105.
De uiterste datum van  inleveren/aanmelden: 28 mei 2021. Mirjam en Aria.

Giften
Voor De Acker:
– via Ria Droppert 1x € 7,00;
– via Aria Hordijk 1x €  10,00;
– via mij  1x € 30,00.

Via NN € 100,00 voor de renovatie van De Acker.
Via Heleen de Vries 1x € 20,00 voor de Diaconie.
Hartelijk dank.

Ds. Jelke de Jong.

albertWijkberichten tot en met 23 mei 2021