Wijkberichten tot en met 26 maart 2023

op dinsdag, 07 maart 2023

DE EREDIENSTEN
Zondag 12 maart, 3de zondag van de 40dagentijd Bidstond
Deze bidstond staat in het kader van de jaarlijkse ‘Biddag voor gewas en arbeid’, woensdag 8 maart j.l. Het is een kinderdienst. De liturgie en de preek zijn afgestemd op de kinderen. Jongeren uit de catechesegroep van ds. Nienke verzorgen de Schriftlezing. We lezen 2 Koningen 6, 8-23. Er is geen kindernevendienst, wel crèche. Neem gerust vriendjes en vriendinnetjes mee. Na de dienst is er een gemeenteontmoeting.

Gemeenteoverleg, zondag 12 maart
De kerkenraad heeft een gemeenteoverleg gepland na de dienst van zondagmorgen 12 maart. Graag willen we met u en met jou in gesprek gaan over drie onderwerpen: het aandachtsplan 2023-2027, geldwerving en de bemensing.

Het aandachtsplan bestaat uit één A4tje met vijf thema’s waar we in de jaren 2023-2027 nadrukkelijk aandacht aan willen schenken. De bespreking van dit plan heeft het karakter van het horen van de gemeente.

De kerkrentmeesters praten ons bij over het verloop en het (voorlopige) resultaat van de geldwervingsactie ‘Kerkbalans 2023’.

Gemeente zijn doe je samen. Op verschillende plekken hebben we mensen nodig. Ook binnen de kerkenraad. Meer informatie over de vacatures in de kerkenraad lees onder het kopje ‘Uit de wijkkerkenraad’. Tijdens het overleg van 12 maart willen we met u en met jou bespreken wat we aan menskracht nodig hebben om de eredienst en het werk in de gemeente te kunnen continueren. We verwachten u en jou in het gemeenteoverleg na de dienst. Er is opvang voor de kinderen geregeld.

Zondag 19 maart, 4de zondag van de 40dagentijd
Ds. Nienke leidt de dienst. In het Paasproject van de kindernevendienst met als thema ‘God opent voorgoed de toekomst’, staat deze zondag de geschiedenis van Exodus 7-10 centraal. De Farao wil niet buigen voor de God van Israël.

Zondag 26 maart, 5de zondag van de 40-dagentijd
Dit is een zogenaamde carrouselzondag. Dat betekent dat de predikanten roulerend voorgaand in een andere wijk. Ik hoop voor te gaan in de Ontmoetingskerk. In De Acker leidt collega Carla Schoonenberg de dienst. In de nevendienst lezen de kinderen verder in het boek Exodus. Deze zondag Exodus 11. Het thema is ‘Zonder God is er geen leven’.

MISSIONAIR EN VORMING & TOERUSTING

OPEN KERK
Velen van ons vinden of vonden het heerlijk om in hun vakantie in een kerk een kaarsje aan te steken en te bidden voor een geliefde. Dat kan nu ook in de Open Kerk, op woensdagavonden van 19.00 tot 20.30 uur in de stilteruimte van de Acker. Ruimte voor bezinning en stilte, het lezen van een tekst of lied, en voor het aansteken van een lichtje. Er zijn altijd twee gemeenteleden aanwezig voor een warm welkom.

Aan Tafel
Voor wie daar behoefte aan heeft bieden we in deze koude wintermaanden gezelligheid en een warme hap tijdens lunchtijd. De eerste keer was een groot succes. Ruim 40 personen namen de laatste keer deel aan de maaltijd. De volgende data zijn de woensdagen 8 maart en 5 april, van 12.30-14.00 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden. Een vrijwillige financiële bijdrage mag. De maaltijd wordt gehouden in Ontmoetingscentrum De Acker, Park Berkenoord 2, Pijnacker. Graag vooraf opgeven bij Ria Droppert (06-10 34 86 04, of email: droppert@hetnet.nl), of bij Heleen de Vries (06-14 83 91 75), of via de intekenlijst in de hal van De Acker. Iedereen is welkom.

Pannenkoekdag
Vrijdag 17 maart is de landelijke pannenkoekdag. Op initiatief van de Octantschool Schatkaart en in samenwerking met SWOP organiseren we op drie locaties een pannenkoekfeest: op school, in De Acker en in De Schakelaar. De leerlingen van de groepen 4, 5 en 6 komen naar De Acker. Het is de bedoeling dat zij daar ouderen ontmoeten waarmee ze van 12.00-13.00 uur samen pannenkoeken eten, spelletjes doen, kletsen en nog veel meer andere leuke dingen. Wilt u er bij zijn? Geef je dan op bij Ria Droppert, tel.: 06 10 34 86 04 of email: droppert@hetnet.nl

OP- EN OMZIEN
– Mevr. J.D. van Wijk-van der Elst (Stationstraat 74) is verhuisd naar Veenhage.

– Mevr. Trudy Droppert is opgenomen in het ziekenhuis. Zij is in afwachting van een plek in de verzorging.

Uit het oog, in het hart
– Oudelandse Hof: Dhr. M.A. Parhan en mw. W. Baartman-Zwijnenburg.

– Veenhage: Dhr. L.C. van Buijtene, mw. N. de Pater-Rensen, mw. J. Rodenburg-Rodenburg, mw. J.A. van Zielst-Schoenmaker en mw. J.D. van Wijk-van der Elst.
– Weidevogelhof (Raaigras 143): Mw. K.H. Rodenburg-Zonneveld.
– Weidevogelhof (Floralaan 60): Mw. C. Verboon-Rensen en dhr. B. Bregman
– Weidevogelhof (Watersnip, Floralaan 40): Dhr. J.G. van der Velden.
– Het Abtswoudehuis: Mw. D. van Wijk-Groenheijde.
– Verkeerstorenhuis: Dhr. L. van Dam.
– Het Westpolderhuis: Mw. T. van der Leck.
– De Bieslandhof: Mw. H.G. Mol-van den Broek.
– Beth-San: Dhr. C.N. Weerheim.
– De Kreek: Mw. G. van den Berg-Bazuin.
– Woonzorgcentrum Delfshove: Mw. G. Rensen-Ouborg.
– Zorgvila Berckendael: Mw. M.H.M. van Rhijn-Tönnies.

Huwelijksjubileum
Dhr. en mw. Letterman- Boumeester, zijn op 26 maart 65 jaar getrouwd.

Van harte gefeliciteerd met deze mooie mijlpaal en Gods zegen voor het nieuwe huwelijksjaar toegewenst

Verjaardagen 80 jaar en ouder
– Dhr. M. de Bruin, wordt op 11 maart 85 jaar.

– Mw. P. van der Toolen- van Hamburg, wordt op 13   maart 86 jaar.
– Dhr. P.W.Neeleman, wordt op 13 maart 86 jaar.
– Dhr. J. van Turnhout, wordt op 19 maart 86 jaar.
– Dhr. D.A. van Leeuwen, wordt op 20 maart 94 jaar.
– Dhr. B. Letterman, wordt op 22 maart 87 jaar.
– Mw. A. van der Spek- van der Zwan, wordt op 22 maart 88 jaar.
– Mw. M.J. Provoost- Oudshoorn, wordt op 22 maart 83 jaar.
– Dhr. P. van Sloten, wordt op 24 maart 82 jaar.
– Dhr. C.A.G. Touw, Jasmijnlaan, wordt op 25 maart 91 jaar.

Allen een goede verjaardag toegewenst en Gods zegen en nabijheid in het nieuwe levensjaar.

VANUIT DE WIJKKERKENRAAD
Vacatures in de kerkenraad
Volgens het rooster zijn dit jaar aftredend Ria Droppert (diaken), Netty van der Spek (pastoraal ouderling), Arlo van Vliet (ouderling kerkrentmeester) en Cock de Waard (ouderling kerkrentmeester). Arlo en Cock hebben aangegeven herkiesbaar te zijn. Ria en Netty zijn dat niet. William heeft aangegeven dat zij als gezin in juli gaan verhuizen naar Waddinxveen. Dat betekent dat hij vroegtijdig zijn ambt als ouderling kerkrentmeester gaat neerleggen. Wij zijn dus dringend opzoek naar diakenen, pastoraalouderlingen en een ouderling kerkrentmeester. Daarom roepen wij de belijdende leden op om vóór 24 maart bij de kerkenraad aanbevelingen in te dienen van personen die naar uw mening voor verkiezing tot ambtsdrager in aanmerking komen. Dat moet schriftelijk en ondertekend gebeuren. Het stencil ‘Verkiezing ambtsdragers’ dat we daarvoor gebruiken, wordt zondag 12 maart uitgedeeld en ligt vanaf dan in de hal van de kerk. We roepen u op om de invulling van de vacatures mee te nemen in uw persoonlijke voorbede.

Vrijwilligersavond
Vrijdagavond 17 maart is er een avond voor de vrijwilligers van De Acker. En dat zijn er gelukkig heel veel! Vanaf 18.00 uur is de deur open, om 18.30 uur gaan we met de gezamenlijke maaltijd beginnen. Het programma is helemaal rond, met een mooie film van JanChris en Ria van Dam, quiz, en is er tijd om met elkaar te genieten van een hapje, drankje en een goed gesprek. Voor de jongeren is er een echte “lounge”hoek met popcorn tijdens de film. In verband met de maaltijdvoorbereiding is het fijn als jij jezelf wilt opgeven via de intekenlijst, of via arlovanvliet@icloud.com.

Handengeven
De kerkenraad heeft besloten om de huidige manier van handengeven na de dienst voort te zetten. Na de dienst is de (gast)predikant in de hal aanwezig. Wie de voorganger wil spreken of de hand wil drukken heeft daartoe de gelegenheid. Om logistieke redenen kiezen we er voor om niet weer terug te keren naar de oude vorm van handengeven na de dienst.

OVERIGE  
Aanvulling Gemeenteboek
Het Gemeenteboekje: het fotoboek met adresgegevens van gemeenteleden.

In april 2023 komt er een nieuwe aanvulset met wijzigingen.

Staat u nog niet in het Gemeenteboekje en wilt u dat wel of wilt wijzigingen of aanvullende informatie doorgeven, neem dan contact op met Aria Hordijk ariahrdjk@gmail.com, tel. 06-21440455 of Mirjam van Vliet mirjamvanvliet40@icloud.com, tel. 06-20997105.
De uiterste datum van inleveren/aanmelden: 11 april 2023

Gift
Voor De Acker 2x € 5,00, 1x € 20,00 en via Aria Hordijk € 50,00;.

Voor het 40 dagenproject 1x € 10,- Voor giro 555: 1x € 25,00.

Hartelijk dank.

Ds. Jelke de Jong.

albertWijkberichten tot en met 26 maart 2023