Wijkberichten tot en met 28 januari 2024

DE EREDIENSTEN
Zondag 14 januari
Voorganger in deze dienst is proponent Herman Meijer uit Herwijnen. Herman Meijer werkt als zendeling voor de GZB. Hij is op het ogenblik terug in Nederland uit Malawi, en hij bereidt zich nu voor op een uitzending richting Costa Rica. De kinderen horen over de storm op het meer (Marcus 4: 35-41).

Zondag 21 januari
In deze dienst gaat voor Rens de Ronde. Hij is geen onbekende meer voor ons. We kennen hem als proponent, maar hij is beroepen door de hervormde gemeente Willige Langerak in Schoonhoven, waar hij op 7 januari jl is bevestigd als predikant. Deze zondag begint de week van gebed voor eenheid van christenen. Het thema van deze week is dit jaar het grote gebod dat Jezus geeft: Heb God lief… en je naaste als jezelf. Bij de kindernevendienst wordt Marcus 5:1-20 gelezen over de genezing van een bezetene.

Maandag 22 januari en woensdag 24 januari zijn er van 19.15 tot 19.45 gebedsbijeenkomsten in De Acker in het teken van de week van gebed. Tijdens deze gebedsbijeenkomsten wordt er uit de Bijbel gelezen. Zingen we enkele liederen met elkaar. En is er gelegenheid om een gebed uit te spreken of in stilte mee te bidden. Op dinsdag 23 januari is er bij de Ontmoetingskerk een gebedswandeling van 19.15 tot 19.45. Zie ook elders in dit Centraal Contact de informatie hierover.

Zondag 28 januari
Op deze zondag wordt de week van gebed afgesloten met een Oecumenische dienst in de Dorpskerk. Er is op deze zondag géén eredienst in De Acker. Als u vervoer nodig heeft naar de Dorpskerk, kunt u contact opnemen met ondergetekende.

MISSIONAIR EN VORMING & TOERUSTING
Open Kerk, niet op 24 januari
In de week van gebed, op woensdag 24 januari wordt een gebedsbijeenkomst gehouden om 19.15 en is er géén Open Kerk. Alle andere woensdagavond van 19.00 tot 20.30 is de Open Kerk een plek voor inkeer, stilte en gebed. In de consistorie ligt de bijbel open en is een mooi gedicht of schilderij dat tot nadenken aanzet. Er zijn iedere week twee gemeenteleden die u welkom heten en een luisterend oor kunnen bieden. U bent van harte welkom!

Zaaigroep
Welkom bij de zaaigroep! Eens per maand komen we als jonge/gevorderde? ouders bij elkaar, bij één van ons thuis. We zingen, bidden, en gaan in gesprek over gezin en geloofsopvoeding, met Gods Woord als leidraad. Het is fijn en bemoedigend om elkaar zo te ontmoeten. Voel je welkom om aan te schuiven!

Op  woendag 17 januari staan om 20.00 de koffie en thee klaar bij Eric en Sietske. Wil je meer informatie, neem gerust contact op met Albertine (06-15 18 71 57)

OP- EN OMZIEN
Uit het oog, in het hart
– Oudelandse Hof:
Mw. W. Baartman-Zwijnenburg.
– Veenhage: Dhr. L.C. van Buijtene, mw. N. de Pater-Rensen, mw. J. Rodenburg-Rodenburg en mw. J.D. van Wijk-van der Elst.
– Weidevogelhof (Raaigras 143): Mw. K.H. Rodenburg-Zonneveld.
– Weidevogelhof (Floralaan 60): Dhr. B. Bregman.
– Weidevogelhof (Watersnip, Floralaan 40): Dhr. J.G. van der Velden.
– Weidevogelhof (De Wulp), Floralaan 256): Mw. W.F.A. van der Kleij-Teeuw.
– Het Abtswoudehuis: Mw. D. van Wijk-Groenheijde.
– Verkeerstorenhuis: Dhr. L. van Dam.
– Het Westpolderhuis: Mw. T. van der Leck.
– De Bieslandhof: Mw. H.G. Mol-van den Broek.
– Beth-San: Dhr. C.N. Weerheim.
– De Kreek: Mw. G. van den Berg-Bazuin.
– Woonzorgcentrum Delfshove: Mw. G. Rensen-Ouborg.
– Zorgvilla Berckendael: Mw. M.H.M. van Rhijn-Tönnies.

Verjaardagen 80 jaar en ouder

  • P.Smit- Hempenius, wordt op 13 januari 81 jaar.
  • A.W. Peters,  wordt ook op 13 januari 86 jaar.
  • M.M.A. Kooistra-Winkelman, wordt op 15 januari 89 jaar.
  • C. de Pater, wordt op 20 januari 86 jaar.
  • A. Rodenburg- Mostert, wordt op 23 januari 88 jaar
  • A.M. Meijndert-den Uijl, wordt ook op 23 januari 84 jaar.
  • E. van Erven-Wentink, wordt eveneens op 23 januari 94 jaar,
  • J.J. Kunz-Kemp,  is de vierde jarige op 23 januari. Zij wordt 91 jaar.
  • G. Rensen-Gravesteijn, wordt op 24 januari 93 jaar

We wensen alle jarigen en hun familie een mooie verjaardag en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

OVERIGE
Warme lunch 10 januari
Voor wie wil, bieden we in deze koude wintermaanden gezelligheid en een warme hap tijdens lunchtijd. En wel op de woensdagen van 12.30-14.00 uur. De data in 2024 zijn 10 januari, 21 februari, 20 maart en 17 april. Er zijn geen kosten aan verbonden. Een vrijwillige financiële bijdrage mag. De maaltijd wordt gehouden in Ontmoetingscentrum De Acker, Park Berkenoord 2, Pijnacker. Graag vooraf opgeven bij Ria Droppert (06-10 34 86 04, of email: droppert@hetnet.nl), of bij Heleen de Vries (06-14 83 91 75), of via de intekenlijst in de hal van De Acker. Iedereen is welkom!

Joy, muziekgroep De Acker
Na een aantal mooie en vooral gezellige oefenmomenten in december, gaat ook in het nieuwe jaar de muziekgroep Joy aan de slag met repertoire opbouwen. We mochten de Kerstdienst op 25 december aanvullen met gevarieerd spel van gitaar, Ierse fluit, dwarsfluiten en blokfluit. Dit smaakte zeker naar meer. Daarom zijn er weer oefenmomenten gepland in 2024. Zondag 21 januari en 4 februari zijn de eerstvolgende dagen waarop we na de kerkdienst aan de slag willen.

Er is plek voor meer. Iedereen die denkt, laat ik die viool, dwarsfluit of ander instrument weer eens uit mijn kast halen om samen muziek te maken, is van harte welkom. We hebben een gezamenlijke app-groep, zodat we de te spelen stukken met elkaar kunnen delen om er thuis alvast naar te kijken.

Meer informatie kun je krijgen bij Helgamarie van der Welle (06-41 35 24 57)

Terugblik kerstlunch 17 december
Het is al weer een tijdje geleden, maar toch goed om hier nog even terug te blikken op 17 december. Een heel gezellig en ontspannen samenzijn met jong en oud. De sing-in onder leiding van Marcel Weijgertse was een succes, omdat alle vertrouwde kerstnummers mochten worden aangevraagd. Dankzij het kosterteam, de gastvrouwen van Ons Honk en andere hulptroepen was de soep warm en de lunch klaargezet. De meegebrachte lunch was gevarieerd qua menu en viel in de smaak, zodat er weinig restjes waren. En ook tijdens de maaltijd konden we genieten van live muziek, dankzij Celine en Marcel. Dat vele aanwezigen dit samenzijn waardeerden is ook te merken aan de gulle giften die zijn gegeven. Dank voor ieders inbreng!

GIFTEN
Ook deze weken zijn diverse giften ontvangen door de pastorale medewerkers en contactpersonen: 6 keer €5,- voor de diaconie, 1 keer €5,- , 1 keer €10,- en 3 keer €20,- voor De Acker en €50,- voor de Bijbelschool in Maleisië. En via de dinsdagochtend koffie club €250,- voor De Acker. Alle gevers hartelijk dank!

UIT DE WIJKKERKENRAAD
Beroepingscommissie
Dankbaar wil ik u de namen noemen van de beroepingscommissie van onze wijkgemeente. De leden van de commissie, in willekeurige volgorde, zijn: Netty van der Spek, Daan Notenboom, Hans den Boer, Dirk Willems, Gerrit van Doorn, Sietske Noordam, Wouter van Aalst en, als afvaardiging vanuit de Algemene Kerkenraad, Bob van der Deijl (Ontmoetingskerk). Fijn dat de vraag van de wijkkerkenraad door hen allemaal met ja is beantwoord en dat zij zich willen gaan inzetten voor het vinden van een nieuwe wijkpredikant (m/v) voor onze gemeente. Om hen te helpen bij hun zoektocht, kunt u een door u voorgestelde kandidaat schriftelijk en ondertekend indienen bij de scriba. Maar bovenal vragen we uw gebed voor het werk van de beroepingscommissie.

Actie Kerkbalans
Nu het nieuwe jaar is begonnen, is ook de Actie Kerkbalans gestart. Zoals de kerkrentmeesters afgelopen jaar regelmatig hebben toegelicht, is dit de belangrijkste bron van inkomsten voor onze wijkgemeente. Op grond van de toezegging bij de AKB wordt de begroting gemaakt en ook bepaald welke werktijdfactor (dus hoeveel uren) we kunnen bieden aan onze toekomstige wijkpredikant. Wilt u bij het invullen van het (digitale) formulier dit meenemen in uw overwegingen? Vele kleine verhogingen van de bijdragen vormen samen een stijgende lijn!

Tot slot
Aan het begin van een nieuw jaar is het gebruikelijk om vooruit te kijken. Daarover zijn veel prachtige liederen. Denk maar aan het lied van de maand voor de kinderen: God heeft een plan met je leven (Opwekking Kids 16). En ook het bekende: Wat de toekomst brengen moge (Opwekking 377). Hopelijk kent u ook deze van Sela:

U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders, U alleen
Leidt ons door dit leven heen

Met hartelijke groet,
Jolanda van Doorn


Bedankt!

Heel hartelijk dank voor de mooie en goede woorden die Aagje en ik via creatieve kaarten, inspirerende videobeelden, veelzeggende foto’s en standaard appjes van jullie hebben ontvangen in verband met Kerst en Oud- en Nieuwjaar. Deze wijze van verbondenheid heeft ons goed gedaan. We wensen jullie in deze onzekere tijden een hoopvol 2024 toe. Levende hoop, gegronde verwachting, omdat het Pasen is geweest.

Ds. Jelke en Aagje de Jong.