Wijkberichten tot en met 7 januari 2024

DE EREDIENSTEN
Zondag 24 december
Op deze vierde adventszondag is ds. D.C Groenendijk uit Zuid-Beijerland onze voorganger. De kinderen luisteren naar een volgend vergezicht over de Messias: De Messias verandert alles (Jesaja 61).
1e Kerstdag 25 december
Voorganger is ds. Emöke van Bolhuis uit Hendrik Ido Ambacht. Fijn dat we op deze feestdag een bekend gezicht op de kansel hebben. De kinderen laten een lied horen dat gedurende de adventstijd is geoefend. Ook onze nieuwe muziekgroep Joy verleent medewerking aan deze feestelijke dienst. Het kerstproject van de kindernevendienst wordt afgesloten met Johannes 1:1-14: Gods Woord wordt mens. Daar mogen we ons deze kerst opnieuw over verwonderen!

Zondag 31 december
Voorganger is deze laatste zondag van 2023 ds. W.M. de Bruin uit Bleiswijk. In de nevendienst horen we hoe de wijzen Jezus komen eren (Mattheüs 2:1-12). Nu Oudejaarsdag een zondag is, hebben we geen aparte avonddienst om het jaar af te sluiten.

Zondag 7 januari
Op de eerste zondag in het nieuwe jaar is onze ambulant predikant ds. Janco Wijngaard de voorganger. De kinderen horen over de doop van Jezus (Marcus 1:9-11). Na de dienst is gelegenheid om elkaar de beste wensen voor het nieuwe jaar te wensen, onder het genot van koffie en daarna een drankje en een hapje.

MISSIONAIR EN VORMING & TOERUSTING
Open Kerk, niet op 27 december
De plek voor een luisterend oor, een moment van stilte of het aansteken van een kaarsje: Open Kerk, iedere woensdagavond tussen 19.00 en 20.30. Trouwe gemeenteleden zorgen er wekelijks voor dat deze gelegenheid er is. In deze drukke decembermaand is echter besloten om woensdag 27 december over te slaan. Mocht u juist deze woensdag behoefte hebben aan contact, dan kunt u de pastorale telefoon bellen (06 47052192). Deze wordt beantwoord door Aria of Heleen. Petrus kringEén keer in de maand komt de Petrus kring bij elkaar in De Acker. Er wordt een artikel besproken uit het tijdschrift Petrus. Dit tijdschrift wordt 4 keer per jaar door de PKN uitgegeven en bevat inspirerende verhalen en overdenkingen uit de Bijbel. De kring is op donderdagmiddag van 14.30 tot 16.15 en u bent welkom! Voor de data voor volgend jaar, of voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annie Dijkshoorn (06-26167417)

OP- EN OMZIEN
Uit het oog, in het hart
– Oudelandse Hof:
Mw. W. Baartman-Zwijnenburg.
– Veenhage: Dhr. L.C. van Buijtene, mw. N. de Pater-Rensen, mw. J. Rodenburg-Rodenburg en mw. J.D. van Wijk-van der Elst.
– Weidevogelhof (Raaigras 143): Mw. K.H. Rodenburg-Zonneveld.
– Weidevogelhof (Floralaan 60): Dhr. B. Bregman.
– Weidevogelhof (Watersnip, Floralaan 40): Dhr. J.G. van der Velden.
– Weidevogelhof (De Wulp), Floralaan 256): Mw. W.F.A. van der Kleij-Teeuw.
– Weidevolgelhof (Floralaan 106): Dhr. M. Van Uffelen.
– Het Abtswoudehuis: Mw. D. van Wijk-Groenheijde.
– Verkeerstorenhuis: Dhr. L. van Dam.
– Het Westpolderhuis: Mw. T. van der Leck.
– De Bieslandhof: Mw. H.G. Mol-van den Broek.
– Beth-San: Dhr. C.N. Weerheim.
– De Kreek: Mw. G. van den Berg-Bazuin.
– Woonzorgcentrum Delfshove: Mw. G. Rensen-Ouborg.
– Zorgvilla Berckendael: Mw. M.H.M. van Rhijn-Tönnies.

Verjaardagen 80 jaar en ouder

 • E.P.I. van Raaijen, wordt op 26 december 83 jaar.
 • J.P. Visser-van der Linde, wordt op diezelfde dag 85 jaar.
 • J.J. de Hoog-van der Drift, wordt op 27 december 86 jaar.
 • J. Meijndert,  wordt op 29 december 81 jaar.
 • C.B. Coolen-Kortenoeven, wordt op 2 januari 81 jaar.
 • N. van der Neut, wordt op 3 januari 83 jaar.
 • N.M. Luijkenaar-Otte, wordt op 4 januari 81 jaar.
 • H. Eijkel, wordt op 6 januari 90 jaar.
 • J.J.O. van der Vorm, wordt op 8 januari 85 jaar.
 • L. van Dam,  wordt op 9 januari 89 jaar.
 • S.J. Bos- Sterk, wordt op 10 januari 85 jaar.

Jarig zijn op of rondom de feestdagen, voor alle bovenstaande jarige is dit altijd al zo geweest. Soms fijn en soms misschien niet. We hopen dat uw verjaardag de aandacht krijgt die u verdient. Een fijne dag en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar gewenst!

Het is fijn om te kunnen melden dat mw Bazuin-Millenaar (Vlielandseweg 101, 2641 KB) weer thuis is, na haar val en revalidatie.

GIFTEN
Deze keer mag ik 5 giften vermelden voor De Acker: een gift van € 10,- tweemaal een gift van € 20,- , een gift van € 150 van de dinsdagochtend koffiegroep en een gift van € 25,- van de Petruskring. Heel fijn dat ook op deze manier de betrokkenheid met de wijkgemeente kan worden getoond. Alle gevers hartelijk bedankt!

OVERIGE
Terugblik contactpersonen avond

Op 28 november zijn de contactpersonen bij elkaar geweest. Een gezellig samenzijn waarbij ervaringen gedeeld werden en vragen gesteld konden worden. Cock heeft namens de wijkkerkenraad de contactpersonen bedankt. Hij vergeleek hun werk met cement, wat zorgt voor verbinding van losse korrels zand. Contactpersonen leggen zo’n verbinding tussen de gemeenteleden, door het kaartje of bloemetje dat ze brengen. We zijn gezegend met een groep trouwe contactpersonen, die in hun wijk relaties opbouwen. Soms gemakkelijk en soms zonder veel response. En het is fijn om ook dat te delen. We zijn ook erg blij met de nieuwe contactpersonen, Helgamarie en Tineke, die de ontstane lege plaatsen willen invullen. Daarnaast is het goed om op deze plaats Petra Krijgsheld te bedanken voor haar inbreng bij de mooie nieuwe verjaardagskaarten. En ook veel dank aan Klaas Krijgsheld en Heleen de Vries die al heel veel jaar de coördinatie van dit team op zich nemen!

Kerstlunch
Als u dit leest is de Kerstlunch van 17 december al weer geweest. Een moment van ontmoeting en samenzijn. Als Kerkfamilie met elkaar de maaltijd delen. Mooi dat voor de organisatie hiervan altijd mensen te vinden zijn! De gastvrouwen van Ons Honk en hulptroepen, het kosterteam, het beamerteam en Marcel Weijgertse, allemaal bedankt voor jullie medewerking!

Update financiën
Op 17 december is door de kerkrentmeesters een korte update gegeven over de financiële situatie van onze wijkgemeente. Ook op dit gebied veel redenen tot dankbaarheid. De opbrengst van de Actie Kerk Balans en van de 2e collect zijn in 2023 fors gestegen. Aan de uitgaven kant is spaarzaam geleefd en daarmee is het tekort op de begroting ver terug gebracht. We zijn er nog niet, want we teren nog steeds in op het vermogen en het zou mooi zijn als er meer middelen komen voor kerkwerk. Ook de komende periode zullen we hard moeten werken om een vitale gemeente te kunnen zijn. Op basis van 2023 is de begroting voor 2024 opgesteld. Tenslotte is de oproep gedaan om ook bij de komende Actie Kerk Balans uw betrokkenheid bij onze wijkgemeente te tonen. Samen willen we een huis met een hart zijn. Ieders bijdrage is daarvoor onmisbaar.

Kerk en School in Noord
Sinds het focus traject gebruiken we als wijkgemeente de zin: De Acker, kerk in Noord. We willen in onze wijk zichtbaar en dienstbaar zijn en met een open houding kijken wat de ander nodig heeft. Wat is het mooi om te merken dat de verbinding met de Schatkaart, Christelijke school in Noord groeit. Een voorleesochtend, pannenkoeken eten en dit jaar ook meewerken aan de Kerstviering, door kerstliederen te zingen. Komt allen tezamen, jubelend van vreugde!

UIT DE WIJKKERKENRAAD
Toestemming voor beroeping
Donderdag 14 december ontvingen we het bericht dat het CCBB (Classicaal College voor Behandeling van Beheerszaken) de solvabiliteitsverklaring heeft afgegeven en ook het breed moderamen van de Classis heeft toestemming verleend aan de wijkgemeenten Delfgauw en De Acker om hun beroepingswerk te starten. Dit betekent dat we groen licht hebben gekregen en dat de beroepingscommissie kan worden ingesteld en op zoek kan naar een nieuwe wijkpredikant. We zijn hiervoor heel dankbaar en ook voor de toezegging van 5 gemeenteleden die we gepolst hebben voor de beroepingscommissie. Hun namen zullen we zo spoedig mogelijk aan u bekend maken, zodat u hen en het beroepingswerk kan meenemen in uw gebeden.

Tot slot
Bij het schrijven van de stukjes ben ik dankbaar, want ik zie ‘verbinding’ als rode draad. Tussen gemeenteleden onderling, naar randkerkelijken en naar de wijk Noord, gevoed door onze God, die zelf met Kerst verbinding heeft gemaakt met ons.

Tijdens de adventsweken hebben de kinderen door het aansteken van de kaarsen voor de dienst ook verbinding gemaakt met gemeente. Hun woorden hier als slot:

Kerrlos:
De eerste kaars mag branden,
wij zien een beetje licht.
dat ook voor ons gaat schijnen
Is dat geen mooi gezicht?

Davy:
Twee kaarsen mogen branden,
Hun licht schijnt warm en zacht
voor mensen in het donker
als lichtpunt in de nacht.

Lot:
Drie kaarsen mogen branden,
Vertellen het bericht:
Het donker gaat verdwijnen!
Het wordt al steeds meer licht.

Yasmina:
Vier kaarsen mogen branden,
Zij geven ons weer moed.
Nog maar heel even wachten,
Dan wordt het licht en goed.

Nienke:
De kaars van Kerst, die mag nu aan
Laat ieder zien en horen:
Een grote ster is opgegaan
De Koning is geboren!

Met hartelijke groet,

Jolanda van Doorn