Wijkberichten tot en met 7 mei 2023

op maandag, 17 april 2023

DE EREDIENSTEN
Zondag 23 april
Deze zondag houden we de derde voorhoede dienst. In de voorhoede diensten stimuleren we elkaar christen te zijn op de plek waar de Here God ons heeft gesteld. Deze keer gaat het over de vraag: ‘Wie zijn we op de plek waar we gesteld zijn? Welke rol vervullen we daar? Komt dat overeen met wat God van ons verwacht? Als Bijbelgedeelte lezen we Matteüs 6, 5-14. Twee gemeenteleden vertellen hoe zij hun rol zien op hun werkplek. De kinderen in de nevendienst gaan verder met de eerste Petrusbrief, 1 Petrus 2,1-10. Het thema is: ‘Samen kerk van de levende Heer’.

Zondag 30 april
Ds. Franzen leidt de dienst. In de nevendienst staat 1 Petrus 2, 11-25 centraal, ‘Leven als vrije mensen’.

Op zondag 7 mei
Dit is een feestelijke dienst, een dienst van openbare geloofsbelijdenis. Binnenkort zullen we u en jou bekend maken wie dan belijdenis gaan doen. Tekst voor de preek is Romeinen 1, 16: ‘Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven, voor de Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken’. In de nevendienst staat 1 Peterus 3, 1-13 centraal.

MISSIONAIR EN VORMING & TOERUSTING
OPEN KERK
Velen van ons vinden of vonden het heerlijk om in hun vakantie in een kerk een kaarsje aan te steken en te bidden voor een geliefde. Dat kan nu ook in de Open Kerk, op woensdagavonden van 19.00 tot 20.30 uur in de stilteruimte van de Acker. Ruimte voor bezinning en stilte, het lezen van een tekst of lied, en voor het aansteken van een lichtje. Er zijn altijd twee gemeenteleden aanwezig voor een warm welkom.

OP- EN OMZIEN
Uit het oog, in het hart
– Oudelandse Hof: Dhr. M.A. Parhan en mw. W. Baartman-Zwijnenburg.

– Veenhage: Dhr. L.C. van Buijtene, mw. N. de Pater-Rensen, mw. J. Rodenburg-Rodenburg en mw. J.D. van Wijk-van der Elst.
– Weidevogelhof (Raaigras 143): Mw. K.H. Rodenburg-Zonneveld.
– Weidevogelhof (Floralaan 60): Dhr. B. Bregman.
– Weidevogelhof (Watersnip, Floralaan 40): Dhr. J.G. van der Velden.
– Het Abtswoudehuis: Mw. D. van Wijk-Groenheijde.
– Verkeerstorenhuis: Dhr. L. van Dam.
– Het Westpolderhuis: Mw. T. van der Leck.
– De Bieslandhof: Mw. H.G. Mol-van den Broek.
– Beth-San: Dhr. C.N. Weerheim.
– De Kreek: Mw. G. van den Berg-Bazuin.
– Woonzorgcentrum Delfshove: Mw. G. Rensen-Ouborg.
– Zorgvila Berckendael: Mw. M.H.M. van Rhijn-Tönnies.

Pastoralia
– Rinus van Uffelen verblijft voor revalidatie in WelThuis Vivaldi te Zoetermeer.
– Miep van der Kleij verblijft in revalidatiecentrum Westhoff in Rijswijk.
– Trudy Droppert verblijft in het hospice te Delft (gebouw Delfshove).

Huwelijksjubileum
Dhr. en mw. van Dam-Kulk, zijn op 26 april 55 jaar getrouwd.

Henk en Mieke, van harte gefeliciteerd met jullie huwelijksjubileum.
Heb een fijne gedenkdag met allen die belangrijk en dragend voor jullie zijn.
Van harte Gods zegen toegewenst.

Overleden
Dinsdag 28 maart is overleden Cornelia Verboon-Rensen. Sinds december 1999 was zij weduwe van dhr. Verboon. Corrie is 98 jaar geworden.

 Overleden
Maandag 3 april j.l. is overleden Johanna Apolonia van Zielst – Schoenmaker. Sinds 7 januari 2015 weduwe van Leo van Zielst. Janny is 95 jaar geworden.

Verjaardagen 80 jaar en ouder
– Mw. E. van Mastrigt-Haaksma, wordt op 22 april 83 jaar.

– Mw. H. van Lienden-Rehorst, wordt op 28 april 88 jaar.
– Dhr. H.H. Groeneweg, wordt op 28 april 93 jaar.
– Mw. A.C. Weerheim-Verhoef, wordt op 28 april 82 jaar.
– Mw. J.A.B. Sonneveld-Hoogduin, wordt op 30 april 80 jaar.
– Mw. A.F.A. van Diepen-Meijer, wordt op 1 mei 86 jaar.
– Mw. W. Baartman-Zwijnenburg, wordt op 1 mei 92 jaar.
– Dhr. J.P. Loncke, Verkeerstorenplein wordt op 1 mei 89 jaar.
– Dhr. J.G. van der Velden, wordt op 8 mei 82 jaar.
– Dhr. J.R. Kromkamp, wordt op 8 mei 85 jaar.
– Mw. J. de Vogel-Meijndert, wordt op 11 mei 81 jaar.
– Dhr. C.R. Kerkhoven, wordt op 12 mei 85 jaar.

Gefeliciteerd
Zondag 16 april hebt u het van haar zelf gehoord: ds. Nienke is zwanger. Ook vanaf deze plaats willen we haar en Marinus hartelijk feliciteren met het feit dat ze een kindje mogen verwachten. Met ds. Nienke en met de baby gaat het gelukkig goed. Daar zijn we heel blij mee. We hopen en bidden dat dat zo mag blijven.

Eindexamens
Donderdag 11 mei starten de centrale eindexamens. We bidden om gezondheid, wijsheid en concentratie voor de examenkandidaten en om geduld en liefde voor hun gezinsleden. 

UIT DE WIJKKERKENRAAD
Verkiezingen

De kerkenraad is dankbaar dat een relatief groot aantal gemeenteleden namen hebben ingediend voor de huidige of komende vacatures. Wij zijn een begaafde gemeente. Het is verheugend om te zien dat dat wordt gezien en benoemd. Bij het zoeken naar nieuwe medewerkers heeft de kerkenraad zich laten inspireren door de lijst van ingediende namen en gestreefd naar versterking van de huidige organisatiestructuur van onze wijkgemeente. Daarbij had het werven van nieuwe medewerkers de voorkeur boven het verplaatsten van huidige werkers. Wanneer bij gesignaleerde gaven de organisatie belemmerend bleek te werken, hebben we daar waar nodig de organisatie wat flexibeler gemaakt.   

Eén en ander heeft er toe geleid dat een aantal gemeenteleden gevraagd zal worden een ambt, een taak of een functie op zich te nemen. Kerkzijn doe je samen. Daarom is het inschakelen van gemeenteleden een voortgaand proces. In deze ronde zullen mensen gevraagd worden voor ouderling, diaken of diaconaal medewerker, voor kerkrentmeester, of als notulist. Van harte willen we u en jou vragen het zoeken naar nieuwe medewerkers te ondersteunen met uw / jouw gebed.

OVERIGE  
Aanvulling Gemeenteboek

Het Gemeenteboekje: het fotoboek met adresgegevens van gemeenteleden.

In april 2023 komt er een nieuwe aanvulset met wijzigingen.

Staat u nog niet in het Gemeenteboekje en wilt u dat wel of wilt wijzigingen of aanvullende informatie doorgeven, neem dan contact op met Aria Hordijk ariahrdjk@gmail.com, tel. 06-21440455of Mirjam van Vliet mirjamvanvliet40@icloud.com, tel. 06-20997105.
De uiterste datum van  inleveren/aanmelden: 11 april 2023

Giften
Voor De Acker: 2x € 10,00; 1x € 20,00.

Heel hartelijk dank.

Opbrengst warme lunch
De afgelopen tijd is er vier keer een warme lunch georganiseerd. Na afloop stond er telkens een mandje klaar voor een vrijwillige bijdrage. Na aftrek van de inkoopkosten van de boodschappen is er totaal een bedrag van € 586,75 overgebleven. Dit bedrag komt ten goede voor het werk in De Acker.
Ria, Heleen en Peter, geweldig bedankt voor jullie inzet.

Dodenherdenking
Op donderdag 4 mei vindt de jaarlijkse dodenherdenking plaats bij het monument in het Emmapark. Tijdens de jaarlijks herdenking herdenken we de Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en allen die zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesmissies na de Tweede Wereldoorlog. Dit jaar is het thema ‘leven met oorlog’. Aandacht wordt gevraagd voor de impact van oorlog op individuen, families en de samenleving. Gedenk de vierde mei en vier de vijfde mei.

Over geslacht en gender
Daar is in onze tijd veel over te doen. Dat roept dikwijls veel vragen op. Daarom heeft de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) een brochure uitgegeven met als titel ‘M-V-X-Y. Over geslacht en gender, identiteit en cultuur’. Deze brochure geeft niet zozeer antwoorden op persoonlijke vragen over gender, maar wil informeren en inzicht geven in een nieuwe manier van denken over geslacht en gender. De brochure is gratis te betellen of te downloaden via de website van de NPV: www.npvzorg.nl

Een vreemde nieuwe wereld
Heel lang is ons denken en spreken over geslacht bepaalt door de natuurlijke gegevenheid. Op grond van uiterlijke lichamelijke kenmerken onderscheiden we mannelijk en vrouwelijk. Wanneer je echter het gevoel als uitgangpunt neemt, wordt gender vloeiender. Dat gebeurt in onze tijd. Dat is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Dat laat Carl Trueman zien in zijn boek ‘Een vreemde nieuwe wereld’. Hoe ons denken over identiteit en seksualiteit veranderde’. Trueman schetst de filosofische ontwikkelingen die geleid hebben tot de mensvisie die vandaag in de westerse maatschappij de toon aangeeft. Knap typeert hij in kort bestek de opvattingen van denkers als Descartes, Rousseau, Wordsworth, Marx, Nietzsche, Freud, Reich en anderen. Het is een toegankelijk boek. Zoals met elk boek hoef je het niet op alle punten met de schrijver eens te zijn, maar dit boek helpt je wel om inzicht te krijgen in de tijd waarin we leven. Het boek is uitgegeven bij Groen en kost € 20,00. 

Ds. Jelke de Jong.

albertWijkberichten tot en met 7 mei 2023