Foto 1

Wijkberichten tot en met 9 oktober 2022

op zaterdag, 17 september 2022

DE EREDIENSTEN
Zondag 25 september
Jolanda van Doorn en Maaike van der Meer worden deze zondag bevestigd tot ouderling. Jolanda zal het scribaat op zich nemen en Maaike gaat zich toeleggen op de gezinnen en op de oudste jongeren. We dragen hen en hun gezinnen op in uw meeleven en voorbede. In de dienst lezen we Handelingen 16, 7-15. Daar gaat het over Lydia. Lydia is de eerste vrouw in Europa die tot geloof komt. Zij is zakenvrouw en geeft na haar bekering leiding aan de jonge gemeente bij haar aan huis. In Lucas’ dubbelwerk komen veel vrouwen op prominente posities en op sleutelmomenten voor. Maria is de eerste gelovige vrouw. Vrouwen zijn de getuigen van de Paasboodschap. In de kindernevendienst worden de verhalen over koning David afgesloten. Deze zondag staat 2 Samuël 18-19 centraal. David keert terug in Jeruzalem.

Zondag 2 oktober Israëlzondag
We sluiten aan bij het materiaal dat Centrum voor Israëlstudies (CIS) heeft ontwikkeld voor deze zondag. De Joodse feestkalender ziet er dit najaar als volgt uit: Rosj Hasjana (Joods Nieuwjaar), 26 en 27 september; Jom Kippoer (Grote Verzoendag), 5 oktober; Soekot (Loofhuttenfeest), 10 t/m 16 oktober en Simchat Thora (Vreugde van de Wet), 18 oktober. Het materiaal van CIS sluit aan bij het feest ‘Vreugde der Wet’. Het Bijbelgedeelte dat centraal staat, is Matteüs 11, 15-30. Het accent valt op vers 28-30 (de uitnodiging van Jezus): Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. 29Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, 30want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’

Bernard en Janetta van den Bosch hebben hun missionair werk in het buitenland afgerond. Zestien jaar zijn ze in het buitenland werkzaam geweest. In die tijd waren er altijd nauwe banden met onze wijkgemeente. In de dienst geven ze een impressie van hun missionaire arbeid. De kinderen in de nevendienst maken de overstap naar het Nieuwe Testament. Zij lezen de rest van dit kalenderjaar uit het Lucas evangelie. Ze beginnen bij Lucas 14, 15-24, uitnodiging voor het feest. 

Zondag 9 oktober
In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal. In de nevendienst gaat het over de gelijkenis van het verloren schaap en de verloren munt (Lucas 15, 1-10).

Preekvoorbespreking
Jawel: een preekbespreking! Alleen niet achteraf, maar voorafgaand aan een dienst. Op 23 oktober hoop ik in de ochtenddienst te preken over Daniël in de leeuwenkuil. Ik zou het mooi vinden om op donderdagavond 29 september om 20.00u alvast met wat gemeenteleden (jong en oud!) in dat verhaal te duiken en aanknopingspunten te vinden met het leven hier en nu. Dat gesprek vormt dan de achtergrond voor mijn preek. Interesse? Laat het even weten via een telefoontje of appje aan 06-57054909. Ds. Nienke

MISSIONAIR EN VORMING & TOERUSTING
OPEN KERK
Zoekt u/jij een moment van bezinning en stilte of wilt u/jij graag bidden of een kaarsje aansteken voor een geliefde? Dan bent u/jij van harte welkom bij de Open Kerk, op woensdagavonden van 19.00 tot 20.30 uur in de stilteruimte van De Acker. Er zijn altijd twee gemeenteleden aanwezig om je te verwelkomen en eventueel een praatje te maken.

Kringen
Hier een overzicht van de kringen:

*Jakobuskringen
Op een woensdag- of donderdagavond in De Acker onder leiding van Hans den Boer en Netty van der Spek.

Op de woensdagmorgen onder leiding van ds. De Jong. De volgende kringbijeenkomst is woensdag 12 oktober om 10.00 uur in De Acker.   
Een kring onder leiding van Heleen de Vries.

*Jozuakring
Deze kring wordt geleid door Sytske Pronk en Klaas en Petra Krijgsheld.

*Petruskring
De Petruskring heeft het karakter van een ontmoetingskring en wordt geleid door Annie Dijkshoorn.

Neem je nog niet deel aan een kring? Neem dan de uitdaging aan en meld je aan via kringen.deacker@gmail.com of geef je op bij de betreffende kringleider.

Maria
Voor donderdag 3 november heeft het Beraad van Kerken professor Huijgen uitgenodigd om te komen spreken over zijn boek ‘Maria, icoon van genade’. 20.00 uur in De Acker. In dat kader tonen we donderdag 13 oktober in De Acker de video ‘Maria’ uit de EO-serie ‘Vrouwen van Jezus van Nazareth’. We beginnen om 20.00 uur. Iedereen is welkom. Koffie: 19.45 uur.

JEUGDWERK
Einde voor DROPPinG
Tijdens de dienst op startzondag hebben we God gedankt voor alles wat Hij in de afgelopen jaren heeft gegeven op DROPPinG. Helaas komt er nu ook een einde aan deze jeugdclub, omdat we merken dat er nog weinig animo is en daardoor de energie om het op gang te houden ontbreekt. Het betekent echter niet het einde van het Delen, Relaxen, Ontmoeten, Pingpongen, Prayen, in Geloof waar DROPPinG voor stond. We blijven zoeken naar manieren om de jongeren uit onze kerk te verbinden en gaan daarover graag met hen in gesprek. We danken Arie en Hanneke, ook langs deze weg, voor alles wat zij voor de jongeren hebben betekend en de tijd, energie en aandacht die ze in DROPPinG hebben geïnvesteerd. Ds. Nienke

Catechese, jongste groep
De jongste catechesegroep gaat weer beginnen! We gaan met elkaar Bijbellezen, nadenken, praten en oefenen met geloven. Je mag al je vragen stellen en we proberen het ook nog gezellig te maken. Iedereen die 12 is geworden of in de 1e, 2e of 3e klas van de middelbare school zit, is welkom. De eerste keer is op dinsdagavond 20 september om 19.30u in De Graanschuur. Het zou héél leuk zijn als je aansluit! Ds. Nienke

Catechese, oudste groep
Het geloofsgesprek met de oudste jongeren start zondag 25 september na de morgendienst. Plaats: De Graanschuur.

VANUIT DE WIJKKERENRAAD
Samen in gesprek over de toekomst van wijkgemeente De Acker.
De Algemene Kerkenraad heeft de ‘Commissie Boer’ in het leven geroepen, bestaande uit leden vanuit alle vier de wijkgemeenten. Deze commissie denkt na over de toekomst van de centrale gemeente en wat daarvoor nodig is aan mensen en middelen. De eerste resultaten zijn dat we blijven uitgaan van vier vitale wijkgemeenten en dat de afzonderlijke wijkgemeenten financieel ontkoppeld worden van het gezamenlijke vermogen. Dat betekent dat elke wijk in principe niet meer kan uitgeven dan zij ontvangt. Onze uitgaven zijn op dit moment groter dan onze inkomsten. Over die onbalans willen we graag met u en jou in gesprek. Daarom nodigen we u en jou uit voor een ontmoeting na de morgendienst van zondag 16 oktober a.s. Deze ontmoeting is een begin van een proces waarin we niet alleen proberen de inkomsten en de uitgaven bij elkaar te krijgen, maar ook samen willen nadenken over de vraag: ‘Hoe willen we als wijkgemeente in de toekomst kerk zijn en wat hebben wij daar voor nodig, qua middelen en bemensing (vrijwilligers en beroepskrachten)?’. Noteer de bovengenoemde datum alvast in uw agenda. We rekenen op de aanwezigheid van jong en oud.  

OP- EN OMZIEN
Uit het oog, in het hart
– Oudelandse Hof: Dhr. M.A. Parhan.

– Veenhage: Dhr. L.C. van Buijtene, mw. N. de Pater-Rensen, mw. J. Rodenburg-Rodenburg en mw. J.A. van Zielst-Schoenmaker.
– Weidevogelhof (Raaigras 143): Mw. K.H. Rodenburg-Zonneveld.
– Weidevogelhof (Floralaan 60): Mw. C. Verboon-Rensen en dhr. B. Bregman
– Het Abtswoudehuis: Mw. D. van Wijk-Groenheijde.
– Verkeerstorenhuis: Dhr. L. van Dam.
– Het Westpolderhuis: Mw. T. van der Leck.
– De Wilgenborgh, Rotterdam: Mw. W. Baartman-Zwijnenburg.
– De Bieslandhof: Mw. H.G. Mol-van den Broek.

Pastoralia
We leven mee met mw. Vrijenhoek, die afscheid heeft moeten nemen van haar dochter Ien. Ien is na een ziekbed overleden op 27 augustus. Een ingrijpend verlies voor mw. Vrijenhoek en haar familie. We dragen hen op aan onze God nu het leven zonder Ien verder gaat. Ons meeleven geldt ook Rania en Bassam Aday, hun gezin en familie. Dinsdag 6 september is de George, de broer van Rania overleden.

We denken ook aan de familie Braat (Kuyperlaan 22). Na een ziekenhuisopname is meneer Braat tijdelijk verhuisd naar de Bieslandhof om daar te revalideren. Van harte sterkte gewenst bij het herstel!

Mw. Truus van den Berg (Kuyperlaan 18) verblijft tijdelijk in ‘De Kreek’, Leeuweriklaan 34, 2691 CK te ’s-Gravenzande.

Verjaardagen 80 jaar en ouder
Mw. N. Weerheim-Bastmeijer, wordt op 24 september 83 jaar.
Dhr. G.M. Sonneveld, wordt op 28 september 87 jaar.
Dhr. J.H. Griffioen, wordt op 28 september 80 jaar.
Mw. T. van der Leck, wordt op 1 oktober 86 jaar.
Dhr. G. de Hoog, wordt op 7 oktober 86 jaar.
Mw. J.A. van Zielst-Schoenmaker, wordt op 8 oktober 95 jaar.
Mw. G. van den Berg-Bazuin, wordt op 9 oktober 88 jaar.
Mw. W.M. Bazuin-Dijkshoorn, wordt op 13 oktober 91 jaar.
Allen Gods zegen en nabijheid toegewenst in het nieuwe levensjaar.

Huwelijks jubilea
Albert en Netty van der Spek-Harteveld, Lookhof 6, 2642KC, zijn op 24 september 40 jaar getrouwd.

Dhr. en mw. Wink-van Wettum, Louise de Colignystraat 16, 2641GX, zijn op 13 oktober 55 jaar getrouwd. Donderdag 13 oktober zijn dhr. en mw. Poelman-Venema, Oudlaan 33, 2641TE eveneens 55 jaar getrouwd. Alle drie bruidsparen willen we namens de gemeente van harte feliciteren met hun huwelijksjubileum. Een voorrecht om dit te mogen meemaken. Goede momenten van gedenken en vieren gewenst. Moge God, de Bron van liefde, licht en leven, jullie zegenen op jullie verdere levensreis.

OVERIGE
Startzondag
We mogen terug zien op een fantastische startzondag. Dank aan iedereen die een steentje heeft bijgedragen. Een speciaal woord van dank voor Albertine en Arend die de organisatie op zich wilden nemen.

Nieuwe naam
Iedereen hartelijk dank voor het meeleven rondom onze bruiloft in mei! We zijn overspoeld door kaarten, cadeautjes en andere gelukwensen. Mooi dat sommigen ook in de kerkdienst waren. Intussen gaat bij ons het leven weer verder en pakken we ons ritme op. Daarbij hoort voor mij een nieuwe achternaam: ik ben niet meer Nienke de Ronde, maar Nienke Meinster – de Ronde! Dat is voor iedereen even wennen (ook voor mij), maar hoe vaker we deze naam gebruiken hoe sneller het went. Ds. Nienke

Giften
Voor De Acker: 1x € 2,00; 1x € 10,00; 1x € 20,00 en 1x € 100,00.

Hartelijk dank.

Op orde
Minimaliseren, ontspullen, consuminderen hoe doe je dat? Dat is vaak een hele zoektocht. Gera van den Berg (moeder van vijf kinderen) heeft er een boek over geschreven met als titel ‘Op orde! Minimaliseren in het gezin’. In dit boek beschrijft ze hoe zij het bij haar thuis heeft aangepakt. Het is een boek vol praktische tips en ideeën die je helpen te minimaliseren. Het boek is voor € 15,00 online te bestellen. Koop het en ga er mee aan de slag. Zie: www.minimalisereninhetgezin.nl/boek.  

Ds. Jelke de Jong.

albertWijkberichten tot en met 9 oktober 2022