Bevestiging ambtsdragers 27 juni 2021

op maandag, 21 juni 2021

In de afgelopen week heeft de wijkkerkenraad met blijdschap en dankbaarheid kennisgenomen van het bericht van Arne Swank en Hans Smaal dat zij bereid zijn het ambt van ouderling-kerkrentmeester op zich te nemen. Op 27 juni  a.s. (gemeentezondag) zullen zij worden bevestigd, tegelijk met Lieke Dik, die al eerder te kennen heeft gegeven het ambt van ouderling te willen aanvaarden. Op deze wijze kunnen zij alledrie nog voor de zomer een start maken met het belangrijke en vele werk dat moet worden verzet. Mocht u bezwaren hebben tegen de gevolgde verkiezingsprocedure en de bevestiging,  dan dienen deze uiterlijk 26 juni schriftelijk (kan per email) te zijn ingediend bij de scriba.

In dezelfde dienst zal afscheid genomen worden van de scriba, Nanda van den Berg, en van Jan Willem Duijzer, ouderling-kerkrentmeester, wegens vertrek naar elders.

Annette de Deugd heeft aangegeven nog tot het eind van dit jaar bereid te zijn haar rol als voorzitter te blijven vervullen hoewel haar tweede termijn in september afloopt. In deze extra tijd hoopt de kerkenraad een nieuwe voorzitter en een nieuwe scriba te mogen verwelkomen.

 

 

M. TreurenBevestiging ambtsdragers 27 juni 2021