Dorpskerk en maatregelen ivm Coronavirus, status 21 augustus 2021

op zaterdag, 21 augustus 2021
Bericht van het moderamen dd 21 augustus 2021:
 • Momenteel is de anderhalve meter maatregel nog van kracht. Mensen uit verschillende huishoudens, met uitzondering van kinderen tot en met 13 jaar, worden verzocht anderhalve meter tussenruimte te laten in de banken.
 • Verder is er steeds 1 bank in gebruik en blijft de volgende leeg. Door deze maatregel is het aantal zitplaatsten beperkt tot ca. 80 inclusief medewerkers, exclusief kinderen. Tot nu toe is er steeds voldoende zitplaats geweest voor iedereen die een dienst wilde bezoeken.
 • Tijdens de diensten mag de gemeente weer meezingen.
 • Na de diensten is er bij droog weer gelegenheid tot ontmoeting op het kerkplein onder het genot van koffie, thee of limonade. Ook hier wordt u nog gevraagd om fysiek nog enige afstand te bewaren.
Bericht van het moderamen dd 22 december 2020:

De berichten over het coronavirus hebben het moderamen van de kerkenraad doen besluiten om het maximaal aantal bezoekers van de kerkdiensten, inclusief de Kerstochtend, verder te verminderen.
In het wijkbericht van 19 december was nog sprake van 60 bezoekers excl. de medewerkers aan de dienst. Nu is dat inclusief medewerkers geworden, wat in de praktijk betekent dat we 35-45 bezoekers kunnen toelaten.

Ook zal in de Kerstochtend het koor Laudate Dominum helaas niet kunnen optreden maar zullen 2 kleine groepjes voorzangers afwisselend zingen. Koffie, thee, gluhwein en warme chocolademelk moeten we ook tot volgend jaar bewaren.

Gelukkig hebben we in de livestream geïnvesteerd, en mogen we ons toch met elkaar verbonden weten. We hopen op fijne diensten en wensen u allen vrede- en vreugdevolle Kerstdagen en jaarwisseling toe! We hopen elkaar op weg naar Pasen weer vaker te kunnen ontmoeten in levende lijve! En aarzel niet om een beroep te doen op uw medegemeenteleden als u omhoog zit of om een praatje of fijne wandeling verlegen. Juist nu kunnen we er op een andere manier toch voor elkaar zijn.

Tot slot, ter bemoediging: “En Hij, die op de troon gezeten is, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. ” Openbaring 21:5

Uit het wijkbericht van 19 december:
Kerkbezoek in Kersttijd

Hoewel u in deze kerstperiode misschien meer dan anders behoefte voelt om naar de kerk te komen en de diensten bij te wonen, moeten we ons beperken vanwege de coronamaatregelen.

De kerkenraad heeft besloten om in deze periode alleen m.b.t. de Kerstnachtdienst met aanmeldingen te werken en onder de aanmelders te loten.
Voor de andere diensten geldt geen verplichting tot aanmelding, maar geldt een maximum van 60 mensen van 13 jaar en ouder, medewerkers aan de dienst en kinderen onder 13 jaar niet meegerekend.
Onze kerk is ruim, hoog, en wordt goed gelucht, we houden anderhalve meter afstand, hebben looproutes aangelegd en er is geen gemeentezang.
Mondkapjes zijn niet verplicht, maar zijn wel verkrijgbaar mocht u er één willen dragen en vergeten zijn een exemplaar in uw zak te stoppen.

We moeten ons dus beperken in de fysieke kerkgang. Maar niet voor niets hebben wij vóór de feestdagen nieuwe camera’s aangeschaft en wordt nog aan het geluid gesleuteld: het is de bedoeling dat u ook vanuit huis via de livestream op de eerste rang zit met haarscherp beeld! En daar kunt u zelf ook uit volle borst meezingen als u dat wilt. Maakt u vooral gebruik van deze mogelijkheid. We wensen u goede diensten! Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de voorbereiding daarvan.
Bent u ook blij met dit alternatief?
We kunnen nog steeds heel goed uw financiële bijdrage gebruiken voor de pas aangeschafte en nog aan te schaffen techniek. Rekeningnummer: NL56 RABO 0354 4041 64 t.n.v. CvK Prot.Gem.Pijnacker-Delfgauw onder vermelding van ‘Bijdrage livestream Dorpskerk’.


Uit het wijkbericht van 2 oktober:

Gemeentezang voorlopig gestaakt

Gezien de ontwikkelingen in maatschappij en politiek en de nieuwe richtlijn van de PKN heeft de kerkenraad besloten de gemeentezang voorlopig weer te vervangen door voorzangers terwijl de gemeente luistert/meeleest. We hopen met elkaar vreugdevolle diensten te mogen hebben!
Voelt u zich welkom, of u nu naar de Dorpskerk komt of thuis de diensten meebeleeft!

Namens de wijkkerkenraad,
Annette de Deugd


Uit het wijkbericht van 4 september:

Zingen of toch niet zingen?
In de vorige CC heeft u in het wijkbericht kunnen lezen dat we weer zingen tijdens de erediensten. Enkele mensen hebben de kerkenraad gevraagd om hier nog opnieuw over na te denken omdat er zijn mensen die niet naar de kerk durven als er wordt gezongen. Dat hebben we gedaan. We zullen voorlopig tot en met december één zondagochtend in de maand niet zingen. Alleen het koortje zingt dan. Het gaat om deze zondagen: 13 september, 25 oktober, 29 november en 27 december.

Mocht u nog wat huiverig zijn om te komen: in de avonddiensten is het altijd erg rustig, de zijbeuken zijn leeg en ook onder het orgel is alle ruimte, dus u kunt op zeer ruime afstand gaan zitten van mensen die zingen. Wellicht is dit een geschikt alternatief voor u. Aan de inhoud van de diensten zal het zeker niet liggen. Deze diensten zijn een verademing in de hectische tijd waarin we leven.


Uit het wijkbericht van 21 augustus: 

Coronamaatregelen
De landelijke en regionale coronamaatregelen worden regelmatig aangepast. De wijkkerkenraad volgt de ontwikkelingen en zal aanpassingen doen in het protocol zodra nodig blijkt. Als u daarover vragen heeft of suggesties, we horen het graag en we zullen het zeker meenemen in onze frequente beraadslagingen!
……
De kerkenraad gaat sowieso in een goede live-streamverbinding investeren met een betere kwaliteit van beeld en geluid, om eenieder tegemoet te komen die niet in de gelegenheid is de diensten te bezoeken of dit niet wil of durft. Ook voor de langere termijn is die livestream een goede zaak, los van corona. In de vorige CC heeft Jan Willem Duijzer over de investering een bericht geschreven namens het College van Kerkrentmeesters. Helpt u mee om nieuwe techniek mogelijk te maken?
Een bijdrage kan worden gestort op rekening NL56 RABO 0354 4041 64 t.n.v. CvK Prot.Gem.Pijnacker-Delfgauw onder vermelding van bijdrage livestream Dorpskerk.

Wist u al dat ook de avonddiensten tegenwoordig te volgen zijn via de livestream? We zijn blij dat er inmiddels zes gemeenteleden zijn die het streamen bij toerbeurt verzorgen. Henry, Evert, Hans, Johan, Ruurd-Jan en Marnix, fijn dat jullie dit willen doen!
…..


Vanaf zondag 19 juli zullen we in de kerk ook weer gaan zingen.
De kerkenraad heeft hier maandag 13 juli toe besloten. Er zullen ook ‘voorzangers’ mee blijven zingen. Vanwege de grote hoge ruimte in relatie tot het aantal mensen dat aanwezig is en de ouderdom van het gebouw acht de kerkenraad dit verantwoord.

Wel moet men bij binnenkomst zijn/haar naam opschrijven op een lijst.
De kerkenraad geeft hierop aan ervan uit te gaan dat de bezoekers geen verkoudheidsklachten hebben. De lijst blijft in bezit van het moderamen tot drie weken na de betreffende dienst en wordt dan vernietigd. De lijst is een voorwaarde en dient ervoor om, mocht er onverhoopt toch iemand positief getest zijn op corona, we in de gelegenheid zijn om de mensen die aanwezig waren in dezelfde dienst te waarschuwen.

Voor vragen hierover kan men zich richten tot de scriba of de voorzitter via email of een persoonlijk bericht.
scriba: Nanda van den Berg, scribadorpskerkpijnacker@gmail.com , 06-58745189
voorzitter: Annette de Deugd, annette@dedeugd.org , 06-18085140


In de Wijkkerkenraad van 29 juni hebben we een aantal besluiten genomen over de erediensten in de komende weken:

 • Vanaf zondag 5 juli zullen we weer in grotere getale aanwezig mogen zijn in het kerkgebouw.
 • In de kerkzaal zelf zullen we gezien de anderhalve meterregel, maximaal 85 mensen kunnen toelaten. Het zullen er iets meer zijn als er meerdere gezinnen zijn want die hoeven geen afstand te houden. Bij de deur zal iemand van de welkomscommissie de tel bijhouden.
 • Wel vragen we u om alleen te komen als u en uw huisgenoten geen verkoudheidsklachten hebben!
 • We gaan gezien de komende zomermaanden waarin het altijd al rustig is vanwege vakantie, in eerste instantie werken zonder inschrijving, om geen drempel op te werpen. Mochten we het maximum aantal mensen hebben bereikt, dan zullen we helaas wel de deur moeten sluiten. Komt u dus op tijd. Evt. is de dienst in de bovenzaal via de intercom nog te beluisteren mocht u net pech hebben. Hier mogen ongeveer 14 volwassenen plaatsnemen.
 • Na de dienst is er koffiedrinken buiten, bij goede weersvoorspellingen. U kunt elkaar daar weer ontmoeten.
 • Er is kindernevendienst. Mocht u gebruik willen maken van de crèche, neemt u dan even contact op met Annette de Deugd (nummer hieronder).
 • Er zullen 2-3 voorzangers in de kerk zijn die zingen.
 • U kunt uw gaven blijven geven op digitale wijze, zoals inmiddels bekend. Na afloop van de diensten zal ook bij de uitgangen gecollecteerd worden in schalen/mandjes.
 • De livestream blijft intussen gewoon werken. Zowel ’s ochtends als ’s avonds.

Hieronder kunt u het protocol rondom de diensten downloaden. Hierin kunt u vinden hoe e.e.a. in zijn werk zal gaan en welke maatregelen er genomen zijn. In de kerkzaal zal een coördinator rondlopen, te herkennen aan een badge met ‘coördinator’ erop. Deze zal toezien op de naleving van de regels en is vraagbaak.

We zullen wijzigingen steeds op de website, in Centraal Contact en in de gemeente-app melden.

Prangende vragen kunt u stellen aan Nanda van den Berg (06-58745189) of Annette de Deugd (06-18085140)

We hopen u spoedig weer te zien om samen ons geloof te versterken en onze gemeenschap te ervaren in de kerk!

Evert NieuwkoopDorpskerk en maatregelen ivm Coronavirus, status 21 augustus 2021