Wijkbericht t/m 10 mei

op zondag, 16 april 2023

Het mysterie Gods in de dingen

‘Op aanraden van’ worstel ik me door ‘De broers Karamazov’ heen, van de grote Russische schrijver Fjodor Dostojevski (1821-1881). Een turf, ruim 900 bladzijden. Ik heb er een lange adem voor nodig, maar gelukkig word je al lezend vaak beloond. Met passages die je verstand openen en ruimte scheppen voor het mysterie van de liefde. Wat denkt u van het volgende?!

‘Broeders, vrees niet de zonde der mensen, houd ook van de mens in zijn zonde, want dit staat al bijna gelijk aan de goddelijke liefde en is hoger dan de liefde op aarde. Houd van heel Gods schepping, in haar geheel en van elk zandkorreltje apart. Houd van elk blaadje, van elk straaltje Gods. Heb de dieren lief, houd van elk blaadje, van elk straaltje Gods. Heb de dieren lief, houd van de planten, houd van alle dingen. Als je van alle dingen houdt, dan doorgrond je het mysterie Gods in de dingen. Als je dat hebt doorgrond, dan zul je onvermoeibaar beginnen het steeds meer en vaker te zien, elke dag. Tot je ten slotte de hele wereld liefkrijgt met een totale, wereldwijde liefde.’

Dienst met cantorij

Op zondag 23 april, de derde van Pasen, lezen we twee Bijbelgedeelten waarin het over de herder en zijn schapen gaat. In Ezechiël stroopt de Here God ‘zijn mouwen’ op om de slechte herders die hun kudde wreed en hard behandelen te straffen. Hij neemt het op voor de zwakke, gewonde dieren. Het is een profetie vol woede en liefdevolle bewogenheid. In Joh.10:11-18 is Jezus aan het woord. ‘Ik ben de goede herder, zegt Hij, Ik ken mijn schapen en de mijne kennen Mij..’ U zult die tekst, ook zoals deze verder gaat, horen zingen door de cantorij in een motet van Willem Vogel. Ook hoort u, dat is een tweede wat zij zingen, een prachtige bewerking van het ‘Onze Vader’. De hele dienst is eenvoudig, ik hoop dat u er de stem van de Herder in zult verstaan.

Zondagsgasten

In de avonddienst op 23 april gaat ds. Jan Henzen voor uit Wateringen. ’s Ochtends op zondag 30 april is ds. Dirk van Duijvenbode uit Hoek van Holland de voorganger. En op zondag 7 mei gaat ds. Jos Aarnoudse uit Ede voor in de ochtend, in de avond dr. Cock Blenk (76 jaar!) uit Den Haag. ’t Voelt een beetje onwennig hem bij de voornaam te noemen. Een generatiedingetje? Ik weet niet, misschien niet alleen. We hebben als dominees wel een jas uitgedaan. Vroeger waren predikanten geen specialisten maar in de eerste plaats dienaren van het Woord. Ze hielden zich bezig met leren, met lernen, en waren onvoorwaardelijk beschikbaar voor hun gemeenteleden. Zoals de dokter op zijn praktijk was, op bezoek ging en je zelfs thuis kon aanbellen. Dat is niet meer van deze tijd, de wereld is veranderd, maar ik voel vaak heimwee.. Je deed dingen niet zozeer professioneel. Nee, je was geroepen en vervulde een ambt.

Avondgebed

Op 10 mei (historische datum!) een avondgebed om 19.00 uur met de vaste medewerking van Jeroen de Haan. Hitler was razend dat bij de succesvolle verdediging van Ypenburg zoveel Duitse vliegtuigen waren neergehaald. Hij liet toen Rotterdam (10 mei dus) bombarderen en stelde een ultimatum: de volgende dag zou Utrecht aan de beurt zijn. We willen bidden om vrede, het einde van bloedvergieten en de vernietiging van mensen en steden in de Oekraïne en andere plekken.

Jeugdouderlingen

Tot onze niet geringe vreugde hebben Wouter Vernhout en Kees van Ginkel erin toegestemd jeugdouderling te worden. We zijn heel blij dat Marnix die er een tijdlang alleen voor stond daarmee zal worden opgevolgd. In de ochtenddienst op 4 juni hopen we hen te mogen bevestigen. We zullen dan afscheid nemen van Olga Elferink en Lyda Hofman, beiden ouderling. Kees Weerheim mogen we voor een tweede termijn als ouderling-kerkrentmeester bevestigen. U leest later meer. Wouter en Kees zullen de soos (gaan) leiden en zich op initiatieven met de tieners richten. We zijn nog op zoek naar een jeugdouderling met het oog op de kinderen en scholieren van onze gemeente. Ook naar pastorale ouderlingen zijn we op zoek. Maar dat we twee jeugdouderlingen gevonden hebben is een krachtige impuls.

Huub Oosterhuis

Door Gerrit Komrij werd hij (jaloers!) neergesabeld als ‘de copywriter van de firma Christus&Co’, en literaire erkenning kreeg hij nauwelijks. Toch was hij, zoals Trouw schrijft, een ongekend invloedrijke vernieuwer die grote invloed op zowel rooms-katholieke als protestantse erediensten heeft gehad, een progressieve pionier die zich altijd tot de geest en de taal van de traditie wilde blijven verhouden. Zijn meer dan 700 liedteksten bieden, geschreven vol Bijbelse beelden, velen in de kerk en ook door kleinkunstenaars en zijn dochter Trijntje gezongen inspiratie. Op de TV en in kranten is er ook veel aandacht geweest voor zijn theologische en maatschappelijke rol. ‘De paus van Amsterdam’ noemt zijn biograaf Marc van Dijk hem, veelzeggend. Op deze plek wil ik dankbaar aan hem herinneren om de prachtige liederen die we van hem zingen.

Vakantie

Van ma.24 april t/m zo.7 mei heb ik twee weken vakantie. Ik kijk er naar uit. Het was inclusief de Kerstweken en voorjaarsweek druk en intensief. Zoekt u contact met een predikant? Belt u dan John de Prieëlle (tel.3692498), hij verbindt u door. Ook velen van u hebben korter of langer vrij van het dagelijks werk. Ik wens u toe een beetje los te komen en nieuwe kracht op te doen!

met hartelijke groet,
ds. Treuren

 

Besluit zegenen alternatieve levensverbintenissen

Op 13 maart heeft de wijkkerkenraad van de Dorpskerk het besluit genomen, na met elkaar de bevindingen van de gemeenteavond op 21 februari te hebben besproken en gewogen, ruimte te geven voor het zegenen van zoals de kerkorde dat noemt ‘alternatieve levensverbintenissen tussen mensen van hetzelfde geslacht’. Dat is een grote stap. In de Bijbel komt homoseksualiteit slechts in een negatieve context ter sprake van afgoderij die hand in hand gaat met losbandigheid. Het één roept het ander op. Is hiermee ook iets gezegd over twee mensen die in liefde en trouw verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en de Here God willen dienen? De gedragswetenschappen van de laatste decennia hebben aangetoond dat homoseksualiteit geen mode is, geen neurose of ziekte, maar een manier van zijn. Wij denken er goed aan te doen in te gaan op de wens van gemeenteleden die naar Gods zegen over hun relatie verlangen. Er zijn ook enkele wijkkerkenraadsleden die moeite hebben met dit besluit en het echt anders zien. We weten dat we ook binnen onze gemeente de wil van God hierin anders verstaan. Dat is ongemakkelijk en doet pijn. We hopen met een beroep op Rom.14:105 dat het helpt uit te gaan van elkaars goede trouw en integriteit. Moge de levende Heer ons helpen de eenheid met elkaar te bewaren en doen blijken dat we een goede keuze hebben gemaakt.
namens de wijkkerkenraad van de Dorpskerk

Beknopt verslag wijkkerkenraad 11 april 2023

De toerusting bestaat uit een uitleg over de oecumenische liturgie. In onze gemeente wordt deze regelmatig gebruikt. Deze bestaat uit een drempelgebed ofwel toenaderingsgebed waarin we onze schuld belijden voor God. Vervolgens wordt het kyrie en gloria toegelicht. Eerst lezen we uit Matth.9 een paar verzen waar blinden roepen naar Jezus ‘Heer ontferm u’. Dit zijn teksten die we vaker terugzien in de Bijbel. Ontferming gaat dieper dan medelijden. Het is een appèl op Christus’ innerlijke bewogenheid voor de ellende waarin mensen kunnen verkeren. De toon is anders dan die van de voorbeden die later volgen. Er volgt ook nog een toelichting op het Gloria dat volgt op het gebed om ontferming. We zingen gezamenlijk lied 299e.
In de vergadering nemen we afscheid van Olga Elferink als ouderling. We danken haar voor inzet en toewijding. Zoals ook in de kerk al benoemd we zijn blij en dankbaar dat Wouter Vernhout en Kees van Ginkel bereid zijn gevonden om jeugdouderling te worden.

Ten aanzien van de PGPD is er een werkgroep van kerkenraadsleden aan de slag gegaan. En hebben nogmaals ook op basis van de gemeenteavonden een aantal punten geformuleerd. Dit zal teruggekoppeld worden aan de AK. Vooralsnog kan de Dorpskerk niet akkoord gaan met de toekomstvisie PGPD. En wel om twee redenen – de structurele solidariteit is niet verankerd in het document en een meerjarige financiële paragraaf ontbreekt waardoor het niet duidelijk is of de ambities wel financieel haalbaar zijn. Advies is om eerst een financiële verkenning en dan mede op basis daarvan te beoordelen of de ambitie realistisch is.

Verder bespreken we het proces rond het zegenen van levensverbintenissen van mensen van hetzelfde geslacht. We kijken daarop terug en de kerkenraad gaat akkoord met het concepttekstvoorstel voor het wijzigen van de plaatselijke regeling. Het voorstel voor de tekst wordt via de website voorgelegd aan de gemeente.

Collecte – er wordt besloten om in het vervolg op de zondagen dat er geen Heilig Avondmaal is een derde collecte te houden voor de kerk. Deze zal gekoppeld worden aan een doel. De derde collecte zal bij de uitgang plaatsvinden. We gaan voor de eerste en tweede collecte weer terug naar het collecteren met de collectezak tijdens de dienst. Het digitaal geven blijft gewoon doorgaan.

Alvast voor in de agenda: Hemelvaartsdag (18 mei): voor de dienst een gezamenlijk ontbijt en zondag 25 juni – gemeentezondag
namens de wijkkerkenraad,
Hans van Spronsen en Eline Boerma


Verandering collectes

Mede na berichten uit de gemeente en de wijkkerkenraad hebben we besloten de collecten weer op niveau van vòòr Corona te brengen. Dat wil dus zeggen met de bekende collectezakken tijdens de dienst. De 1e collecte voor de Diaconie en de 2e collecte voor pastoraat en eredienst. De QR code blijft vooralsnog nog in stand, maar ook hier gaan we kijken naar handigere oplossing.
Nieuw is de invoering van de 3e collecte bij de uitgang. Deze is vooral bedoeld voor de bekostiging van allerlei praktische zaken in en rond de kerk. Denk bv. aan kosten voor muziek, koffie, energie, belastingen, afijn, allerlei zaken die de kerk regelt, die we misschien wel gewoon vinden, maar ons niet realiseren dat het geld kost. Het is een van de maatregelen die helpen het tekort van onze wijkgemeente te verminderen. Blijft u graag koffiedrinken na de dienst? Bij de deuren naar de ontmoetingsruimte komt het welbekende mandje te staan.
Zoals met alles, moet dit ook handen en voeten krijgen. Vroeger was er een team van mensen die dit leuk vonden om te doen. Wilt u een praktische taak? De leeftijd maakt niet uit! Jong en oud zijn welkom. Meldt u aan bij een van de diakenen of kerkrentmeesters. Met een clubje mensen kan er dan een rooster worden opgesteld. Namens beide colleges van diakenen en kerkrentmeesters, alvast dank!

Arne Swank


Jarigen

• Mevr. M. Valkenburg-van Dam wordt op 23 april 83 jaar.
• Mevr. M.N. van Wamelen-van Reeuwijk is ook jarig op 23 april. Zij wordt 85 jaar.
• Mevr. J.C. van der Stel-Kaizer wordt op 30 april 80 jaar.
Jarigen, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag! Wij wensen u een gezellige dag.

Huwelijksjubilea

• Dhr. en mevr. Van der Spruit-Hartman zijn op 29 april 60 jaar getrouwd.
• Dhr. en mevr. Rensen-van den Berg zijn op 1 mei 55 jaar getrouwd.
Een diamanten en een smaragden huwelijk, van harte gefeliciteerd!
Wij wensen u een feestelijke dag met vrienden en familie.

Giften

• Gaby den Uijl heeft een gift van €50,00 ontvangen, bestemd voor de Diaconie van de Dorpskerk.
• Nel Helder heeft een gift van €20,00 ontvangen welke eveneens is bestemd voor de Diaconie van de Dorpskerk.
• Ds. Treuren heeft een gift van €20,00 ontvangen ten behoeve van de Dorpskerk.
Gevers, hartelijk dank voor uw gift!

Tot slot

Jezus leeft!
Jezus, ik zwijg…maar voor U ben ik open,
Jezus, ik lach…maar U ziet mijn verdriet,
Jezus, ik twijfel…maar U laat mij hopen,
Jezus, ik kreeg…al verdiende ik niet,
Jezus, ik bid…want bij U kan ik praten,
Jezus, ik klaag…maar U prikt daar doorheen,
Jezus, ik zing…maar soms vallen er gaten,
Jezus, U leeft!…Ik ben nooit meer alleen!!

Anne-marie Overvliet-Visser

Evert NieuwkoopWijkbericht t/m 10 mei