Wijkberichten t/m 19 april

op zaterdag, 06 april 2019
Palmzondag

‘Verheugt u, gij dochter van Sion, en jonkvrouw Jeruzalem, juich!’

Dit lied kent u. ’t Is verbonden met de intocht van Jezus in Jeruzalem. Wanneer Jezus een week later de stad uit wordt geleid, wordt Hij gevolgd door een groep vrouwen die zich op de borst slaan en Hem beklagen om zijn lot. Als enigen durven ze blijk te geven van sympathie met Hem, ze komen daar openlijk voor uit. Toch draait Jezus zich om en wijst Hij ze mild terecht. ‘Dochters van Jeruzalem’, spreekt Hij haar aan. (Luc.23: 27-31) Niet medelijden maar inkeer en vrucht dragen voor God is waar Jezus als antwoord op hoopt.

Optocht

De Palmpaasstokken worden tijdens de dienst in gereedheid gebracht. Met de versierde kruisen, in een optocht waarin de kinderen voorop gaan, sluiten we dienst feestelijk af. We zingen binnen en als het weer het toestaat ook buiten. Daar krijgt u ook de zegen. Naast Bartjan Geleijnse (orgel) doen Ellemijn en Wouter Vernhout (saxofoon en piano) mee aan de dienst

Vespers

In de stille week zijn er ook op maandag, dinsdag en woensdag de oecumenische vespers. Op pagina 2 van Centraal Contact vindt u in welke kerkgebouwen ze dit jaar gehouden worden.

‘U gewijd zij stilte en lofzang, o God, die woont op de Sion.’ (Ps.62:2a)

De Vlinderboom

Op Witte Donderdag ’s ochtends om half negen een Paasdienst met de leerlingen en leerkrachten van de Vlinderboom. Fijn dat ’t er na lange tijd weer van gekomen is! Liedjes, sketches, belevenissen en een kinderpreek. ’t Is een bont palet. Ouders, familie en wie wil is welkom. We hopen dat de Paasboodschap goed uit de verf zal komen. Nee, sterker nog: dat we de Opgestane Heer in alles wat er gebeurt zullen ontmoeten!

Broodmaaltijd

Op Witte Donderdag ’s avonds om 18.00 uur de jaarlijkse broodmaaltijd (met warme soep), waarvoor u zich tot op Palmzondag via de intekenlijst in de kerk kunt opgeven. U kunt ook bellen: Evert Nieuwkoop, tel. 3698121 en Ria van der Vliet, tel.3695890. Eet u mee, ontmoet elkaar!

Paasviering op Witte Donderdag

Een berichtje van de Kindernevendienst waarop ik u graag attendeer:

Vanuit de Dorpskerk organiseren wij in navolging van onze erg goed bezochte kinder-kerstviering nu een paasviering vóor kinderen, dóor kinderen op donderdagavond 18 april om 19:00 uur (Witte Donderdag). Met onder andere bijdragen van verschillende kinderen, bekende liedjes en een kinderpreek. Graag nodigen wij iedereen hier voor uit, ook mensen die normaal nooit in de kerk komen. Het is heel laagdrempelig en we hopen iedereen de betekenis van het paasfeest mee te kunnen geven.

Iets nieuws dus, voorbereid door Jamina Haneveld, Caroline Fuller en niet te vergeten verschillende kinderen en m.m.v. Albert Theeuwsen.

Weidevogelhof

Op Goede Vrijdag ’s ochtends om half elf een plechtige dienst waarin we het Heilig Avondmaal vieren. Vreugdevol is ons samenkomen natuurlijk wel. We vieren (!) Goede Vrijdag. Het voorhangsel is gescheurd, vertelt Lucas. De rekening is betaald. We hoeven de snippers niet weer aan elkaar te lijmen. Nee, wij mogen door Christus delen in de vrede Gods.

Goede Vrijdag

U weet: het kruis is een verbindingsteken. De dwarsbalk staat voor Jezus’ liefde tot God. De recht opstaande balk voor zijn liefde jegens ons. Op het kruis verzoent Hij ons met God en verbindt Hij ons op een hele nieuwe manier met elkaar. Dit zien we als Hij tot Maria, zijn moeder zegt: ‘Vrouw, zie uw zoon. En tot zijn discipel Johannes: ‘Zie, uw moeder.’ Zo hadden ze het nog niet eerder gezien, de Heer opent hun ogen daarvoor. (Joh.19: 26-27)

Hoe zie je de ander? Hoe kijk je naar elkaar? Bouw je bruggen of blaas je ze op? Breek je de weg open of probeer je te verbinden? Dat laatste is moeilijk. Maar de kracht en troost die de Heer ons in het evangelie en de gaven van brood en wijn geeft is enorm.

Bijbelverwijzingen

Van tijd tot tijd hoor ik dat gemeenteleden zich van tevoren inlezen in een Bijbelgedeelte dat ik voor een dienst noem. Dat loont voor Palmzondag (Luc. 23:27-31) wel heel erg de moeite. Leest u: voor ‘de dochters van Jeruzalem’: Zef. 3: 14-17, Zach. 9:9-10 èn Jer.9: 17-22(!); voor de ‘onvruchtbaren die niet gebaard hebben’: Jes.54-10 (troostvol); voor ‘bergen valt op ons’: Hos.10:8, Opb.6:12-16 (dreigend); en voor verder begrip van ‘het groene en dorre hout’: I Pet.4: 17-18.

Ook voor de dienst op Goede Vrijdag (Joh.19: 25-25-27) een paar verwijzingen. Leest u Marcus 3:31-35 en Efeziërs 2:11-22.

Pasen

Op een schilderij in Boymans van de surrealist René Magritte zie je een donker huis. Voorzichtig licht schijnt door een kier. In de tuin schemert het nog, de nacht duurt voort. Maar de hemel kleurt blauw. De atmosfeer is die van een jubelend licht.

Het is als in het Paasevangelie. De schaduw van de dood rust zwaar op ons, de zonde. Bij de vrouwen en de discipelen, ja bij alle mensen. En toch is Jezus Christus opgestaan! Ik mag het u te binnen brengen. U eraan ‘herinneren’. Dat woordje gebruikt Lucas in zijn bericht tweemaal. (Luc. 24: 1-12) U wordt niets opgedrongen. U weet immers beter!

In de dienst werken mee Hans Smaal (orgel), Mirjam en Hannah Butter (fluit en piano) en het Taizé-koor geleid door Sonja Bakker Verhoef. Op volle sterkte zingen zij een Paaslied, een Anglicaans anthem ‘The Lord keep and bless you’ (bekend uit de trouwdienst van prins Harry en Meghan) en deels 4-stemmig en afwisseling met ons allen het u bekende Kyrie en Gloria (Ld. 299e)

O ja, we beginnen de dienst al om tien voor tien met Paasliederen om in de stemming te komen. In de hoop dat we de stem van de goede Herder zullen horen.

Beloken Pasen

Op 28 april twee goede bekenden.
’s Ochtends drs. J. Wienen, in het dagelijks leven burgemeester van Haarlem.
En ’s avonds ds. E. van Rooijen uit Noordeloos, voorheen Bleiswijk.
Fijn dat zij beiden bij ons te gast willen zijn!

Meivakantie

Het duurt nu ik dit schrijf nog wel even maar in week 18 en 19 heb ik vakantie opgenomen. Wilt u in deze periode een predikant inroepen, dan kunt u ds. Franzen bellen, tel. 015-3643572 en 06-17992768. Zondag 5 mei, tussen die twee weken in, hoop ik wel voor te gaan.

Tot slot, mede uit naam van Miranda, gezegende en opgewekte Paasdagen gewenst!
Ds. Treuren.

 

Jarigen
 • Dhr. H.P. Drop wordt op 15 april 80 jaar.
 • Dhr. J.J. van Baarle wordt op 16 april 84 jaar.
 • Mw. P.C. Helder-van der Elst wordt op 17 april 82 jaar.
 • Dhr. A. Millenaar wordt op 19 april 89 jaar.
 • Mw. M.N. van Wamelen-van Reeuwijk wordt op 23 april 81 jaar.
 • Mw. C. Ton – van Ruitenburg wordt op 26 april 87 jaar.
 • Dhr. W Stein wordt op 29 april 87 jaar.
 • Mw. J van Gerdingen-Klijnsmit wordt op 1 mei 93 jaar.
 • Mw. A.P. Ax-van der Toorn wordt op 3 mei 94 jaar.

Allen van harte gefeliciteerd met uw verjaardag! Wij wensen u een gezellige dag met familie en vrienden.

Huwelijksjubilea
 • Dhr. en mw. Huisman-Meijndert zijn op 16 april 60 jaar getrouwd.
 • Dhr. en mw. Verhoef-Weijgertse zijn op 20 april 40 jaar getrouwd.
 • Dhr. en mw. De Ruiter-Tuit zijn op 22 april 50 jaar getrouwd.

Een diamanten bruiloft, een robijnen bruiloft en een gouden bruiloft. Geweldig om zo’n lange periode samen te mogen delen!
Van harte gefeliciteerd met uw huwelijksjubileum, wij wensen u een feestelijke dag.

Giften
 • Ds. Treuren ontving een gift van € 20 bestemd voor het orgel van de Dorpskerk.
 • Anne-marie Overvliet – Visser heeft een gift van € 20 ontvangen, waarvan € 10 voor het orgel van de Dorpskerk en € 10 voor de diaconie van de Dorpskerk.
Tot slot

Pasen

Het frisse groen op jonge twijgen,
een tere tak met bloesemknop.
De natuur spreekt en zal niet zwijgen,
De lente volgt de winter op. 

Pasen schenkt ons weer nieuw leven,
het oude is voorbij gegaan.
Een licht wordt ons gegeven,
om in het donker op te staan.

Pasen opent dichte deuren,
een voorportaal is ons bereid.
Een leven vol van lentekleuren,
een vleugje van de eeuwigheid.

 

Anne-marie Overvliet – Visser

 

 

Evert NieuwkoopWijkberichten t/m 19 april