Wijkberichten t/m 20 november

op dinsdag, 01 november 2022

Ontmoeten

We moeten als Martha ont-moeten om als Maria Jezus te kunnen ontmoeten. Dat vertelde een gemeentelid me in een toevallige ontmoeting op straat. Mooi gezegd. Pas als je niet vol haast, stress of eisen zit, ontstaat er ruimte voor de Heer en voor de ander. In Pijnacker hebben we de Ontmoetingskerk: kan een kerk een passender naam dragen?
De preek eindigde ik pas met het geheim van de Hebreeuwse woordjes ‘ontmoeten’ of ’tegemoet gaat’. Die hebben dezelfde wortel als ‘roepen’. In een gesprekje dat je hebt op de markt, op weg in de randstadrail of wachtend in het ziekenhuis, kun je door God geroepen worden. Je kunt er een inzicht door krijgen. Een verlossend woord in ontvangen. Iets waar je al een tijd naar op zoek was in vinden. In een paar minuten sta je soms met goud in handen. Terwijl uren blokken of achter de computer zitten niets opleverden. Iemand kan je er ook van overtuigen iets wat je naliet wel te doen. De kunst is daar open voor te staan!

Zondagsgasten

In de ochtenddienst op zondag 6 november gaat ds. A.R. Warnar-van den Berg voor uit Heeg. Beter bekend als Annelieke. Fijn dat zij de reis weer maakt!
In de avonddienst van zondag 20 november is ds. J. Henzen uit Wateringen de voorganger. Met hen beide fijne diensten gewenst!

Populisme

In Absalom, in de houding van zijn vader gefrustreerd, gloeit de ambitie het roer van hem over te nemen. Knap en welbespraakt dat hij is, belooft hij mensen die voor hun recht aan het hof van David komen koeien met gouden horens. Wanneer hij het voor het zeggen had, dan zouden hun kansen wel keren. Absalom lijkt een sterke man. Zijn zwak is dat hij nergens voor staat en afhankelijk van de succes-polls. Op zondag 6 november in de avonddienst meer over dit actuele verhaal. U vindt het in II Sam.14:25-33)

Vesper

Wanneer de opstand uitbreekt, ontvlucht David de stad. Waarom? Het wordt dramatisch beschreven. ‘De koning vertrok en al zijn soldaten met hem’ (II Sam.15:2). Een stukje verder: ‘Het volk jammerde luidkeels terwijl het leger voorbij trok’ (4). ‘David ging de helling van de Olijfberg op. Jammerend klom hij naar boven, zijn hoofd bedekt en barrevoets’. Waarom gaat hij de strijd met Absalom niet aan?
In de vesper op woensdag 9 november (19.00 uur) waarin we zingen en intensief bidden iets meer over dit verhaal.

Maatstaf

Davids situatie ziet er wanhopig uit. Zelfs Achitofel, zijn wakkere en wijze raadsheer, loopt over naar het kamp van Absalom. ‘Ach, Heer, verijdel toch de pannen van Achitofel’, verzucht hij. (II Sam. 30-37) ’t Is echt een reuzeklap! Toch blijft David wissels omzetten en voorsorteren op de toekomst. Hij blijft er rekening mee houden dat het onverwacht een heel andere kant uit kan gaan. Dat is bijzonder. In de Bijbel is het woordje ‘hoop’ hetzelfde als ‘maatstaf’, ‘norm’. Laten we de hoop als maatstaf nemen! (Vgl.:Rom.5:5)
In de ochtenddienst op zondag 13 november waarin we dit verhaal lezen werken Mirjam en Hannah mee met fluit en piano. Ook zal de Tafel gedekt en gereed staan, we vieren met elkaar het Heilig Avondmaal.

Eeuwigheidszondag

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden de namen genoemd van hen die de Heer heeft geroepen. Het zijn gelukkig niet veel namen, maar ieder van hen wordt gemist. Ik las in de roman ‘De laatste hand’ van de Pool Wieslaw Mysliwski een paar prachtige regels over het verband van liefde en missen.

‘Als echte liefde al iemand uitverkiest, dan is het tot het einde, voor het hele leven, en laat ze hem niet in de steek, zelfs als die grens wordt overschreden. (..) In geluk laat liefde zich nooit zo innig kennen als in leed, dat we soms het gevoel verliezen of het wel om ons gaat, of we nog wel op deze wereld zijn, of dat dit slechts een herinnering aan ons is.’

Aan deze dienst wordt (zoals het er nu uitziet) meegewerkt door Joost Willemze op de harp en Bartjan Geleijnse aan het orgel.

met hartelijke groet,
ds. Treuren


Nieuwe ambtsdrager

De wijkkerkenraad heeft met blijdschap en dankbaarheid kennisgenomen van het bericht van Rolf van den Berg dat hij bereid is het ambt van ouderling-kerkrentmeester op zich te nemen. En daarbij tevens bereid is de taak van voorzitter van het centrale college van kerkrentmeesters op zich te nemen. Op zondag 4 december zal de bevestiging plaatsvinden indien er geen bezwaren zijn ingediend. Eventuele bezwaren tegen de procedure of bevestiging kunnen uiterlijk binnen 5 dagen na bekendmaken schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad worden ingediend.

Eline Boerma, scriba van de Wijkkerkenraad


Gegroet lezer!

Met ds. Treuren komt een gevarieerde club Twintigers een keer per twee weken op woensdagavond samen op de bovenverdieping van de aanbouw om het met elkaar te hebben over prikkelende Bijbelpassages en hoe die van toepassing kunnen zijn op onze roerige twintiger jaren. Op dit moment behandelen we de eerste Korinthebrief van Paulus. We vragen ons daarbij af wat de boodschap van Paulus voor ons te betekenen heeft en proberen dat inzichtelijk te krijgen door zijn boodschappen te vergelijken met en toe te passen op gebeurtenissen en bezigheden die zoal in ons eigen leven plaatsvinden. Dat levert bijzondere inzichten op!
Inclusief ds. Treuren zijn we momenteel met een groep van twaalf, met een gemiddelde opkomst van zo’n acht personen. Ben je twintiger en wil je een keer (geheel vrijblijvend) aanhaken, weet je dan meer dan welkom! De komende data:
Wellicht tot ziens!

Hartelijke groeten,
Wouter Vernhout namens de twintigers.

Woensdagochtend in de Dorpskerk.

Iedere 2e woensdag van de maand is het erg fijn om in de Dorpskerk bij de Morgenlichtkring te zijn.
We starten om 10.15 en doen eerst een rondje “thuiskomen”, waarin we, als we dat willen, kunnen vertellen wat we afgelopen maand hebben meegemaakt. Zo blijven we een beetje op de hoogte van het wel en wee van onze medekerkgenoten. Daarna volgt er een korte Bijbelstudie waarin we alles mogen vragen en zeggen wat we wel of niet begrijpen.
We eindigen rond de klok van 12 uur.
Lijkt het u fijn om daar bij te zijn, U bent van harte welkom!
Namens alle deelnemers,

Olga Elferink.

Giften

Ds. Treuren heeft op zijn huisbezoek een gift ontvangen ad € 50,– t.b.v. de kerk en op een ander huisbezoek € 10,– t.b.v. het orgel van de Dorpskerk. Mevr. Gorissen-Rensen heeft een gift ontvangen ad € 20,– t.b.v. het orgel van de Dorpskerk.

Huwelijksjubilea

Dhr. en mevr. Mijnheer-Hollebrandse zijn op 24 november 50 jaar getrouwd.
Dhr. en mevr. Van Rheenen-Post zijn op 26 november 40 jaar getrouwd.

Verjaardagen van 80-jarigen en ouder

Mevr. A.P. Jansen-de Vries wordt op 10 november 97 jaar.
Dhr. P. de Ruiter wordt op 13 november 84 jaar.
Mevr. M.C. Blom-Lammers wordt op 16 november 82 jaar.
Mevr. C.I. de Hoog-van Vliet in Monster, wordt op 17 november 90 jaar.
Mevr. R. van der Toolen-van der Velde wordt op 18 november 83 jaar.

Tot slot

In de herfst verdort het gras
De bloemen vallen af
En de vogels die er waren
Vliegen naar een ander land
Maar het woord van onze God
Het woord van onze God houdt eeuwig stand

Uit: Het Woord van onze God, Elly en Rikkert


Uit de wijkkerkenraad 10 oktober 2022

De eerste wijkkerkenraad waarin Hans van Spronsen als voorzitter voorgaat. Hij opent met een gebed, waarna Psalm 98 gezongen wordt. In het kader van de toerusting wordt gelezen uit Genesis 18: 16-25 waarin Abraham durft vragen naar Gods rechtvaardigheid en voorkomen wil dat de goeden lijden onder de bozen. We staan stil bij het bidden als uitdrukking van verbondenheid met de wereld om ons heen. Het is het belangrijkste wat we voor anderen kunnen doen. Bidden is verbinding met God leggen en van nature roept dat bij ons mensen weerstand op. De vespers zijn er voor bedoeld het bidden een impuls te geven.

De dienst voor alle leeftijden op Israëlzondag en gemeentezondag tegelijkertijd heeft veel positieve reacties opgeleverd. De kerkenraad kijkt er positief op terug. Met dank aan Linda Droog, Anneke van den Heuvel, John de Prieëlle en Mary van de Vaart die het georganiseerd hebben. De activiteiten voor volwassenen, de tieners en kinderen zijn in goede aarde gevallen. Ook de gezamenlijke maaltijd was als vanouds gezellig.
De kerkenraad heeft kort stil gestaan bij de vespers. In elk geval tot Pasen 2023 gaan we als wijk hiermee door. Er zal tussentijds een evaluatie plaatsvinden voor de periode erna. Op woensdag 2 november is het Allerzielen. Op die dag zal de kerk open zijn. Olga Elferink zal de organisatie op zich nemen.

Naar aanleiding van de commissie den Boer zal ook de gemeente worden geïnformeerd. Er zal in de tweede helft van november een gemeenteavond worden georganiseerd.

We zijn dankbaar dat we weer een kerkenraad hebben, waar we op veel posities een goede bezetting hebben. Wel zijn we nog op zoek naar ouderlingen en met name twee jeugdouderlingen.

Namens de Wijkkerkenraad,
Hans van Spronsen

Gemeenteavond wijkgemeente Dorpskerk

Op dinsdag 15 november bent u van harte uitgenodigd op de gemeenteavond van onze wijkgemeente Dorpskerk. Deze avond begint om 20.00 uur en eindigt rond 22.00 uur. Vanaf 19.30 uur staan de deuren van de Dorpskerk open en wordt u verwelkomt met een kopje koffie of thee. De avond staat in het teken van “De toekomst van onze wijkgemeente”, waarin we u willen meenemen in hoe we met elkaar kunnen bouwen aan een bloeiende, gezonde en levendige wijkgemeente. Neem indien mogelijk uw smartphone mee, zodat we ook op een interactieve en open manier elkaars mening kunnen delen. We rekenen op uw aanwezigheid en inbreng!

Met vriendelijke groet,
Hans van Spronsen

 

Evert NieuwkoopWijkberichten t/m 20 november