Wijkberichten t/m 14 april

op zaterdag, 20 maart 2021
Palmzondag

Op Palmzondag loopt het anders dan gewoon. Bij de uitgang wordt u opgewacht door de kinderen met de feestelijke Palmpaastokken die zij hebben gemaakt. Vanaf 10 uur zijn ze welkom op de Kindernevendienst. Dit keer boven in de kerk. Muzikale medewerking van Mirjam en Hannah Butter op de fluit en piano geeft ook de eredienst iets lichts!
In Jesaja 49:1-6 vindt u het tweede lied van de Knecht van de Heer waarvan ik met u de muziek hoop te ontdekken. Er worden over deze uitzonderlijke dienaar van God hooggestemde dingen gezegd. Hij zal tot ‘een licht’ zijn voor de volkeren. In vs.3 staat dat ‘Israël’ die knecht is. Het joodse volk in de galoeth, in de verstrooing. Toch kun je die knecht ook zien als individu. Leest u dit stuk al eens door. En laat u er uw gedachten over gaan!
In de avonddienst is ds. Habékotte uit Maasdijk bij ons te gast. Ook met hem een gezegende dienst gewenst.

Oecumenische vespers

Op maandag 29, dinsdag 30 en woensdag 31 maart kunt u (alleen) via de livestream de oecumenische vespers volgen. Deze worden resp. in de Dorpskerk, de St. Joannes de Dooper en het Kruispunt gehouden. Dit jaar dus ook in ons kerkgebouw. De rode draad vormt de lezing van het Marcus-evangelie. Leden van onze wijkkerkenraad lezen op maandag Marcus 14:1-31. Op dinsdag en woensdag kunt u het vervolg horen. De preek ontbreekt. We hopen dat de Bijbel voor zichzelf zal spreken en Jezus dichterbij komt. Aanvang: 19.00 uur.

Witte Donderdag

Op Witte Donderdag een avondgebed. Dan kunt u de dienst weer fysiek bijwonen. Hart daarvan vormen de voorbeden. Uit Jesaja 52:13-53:12 lezen we het vierde en diepste lied over de Knecht van de Heer. Bij de aanhef daarvan staan we kort stil.
’t Is verrassend hoe verwant dit lied is met het ‘Lied van de Mensenzoon’ (Filippenzen 2:5-11) en de Geloofsbelijdenis die we zullen zingen. Vanuit de hoogte daalt de Knecht, de Mensenzoon af de diepte in. Om door God in genade boven alles te worden uitgeheven. Eerst naar beneden en dan omhoog, anders gezegd: vernederd en verhoogd. Op een bepaalde manier wordt ieder die God dient op die manier bewogen.

Goede Vrijdag

Zoals u dat vertrouwd is vieren we op Goede Vrijdag de maaltijd van de Heer. Het is fijn dat de wijze waarop we dat sinds kort doen went en als krachtig wordt ervaren. Nu kan ik me voorstellen dat sommigen van u het toch wel wat afschrikt naar voren te lopen en ‘op te vallen’. Meldt u dat gerust: we gaan met elkaar de weg!
In de preek wil ik ingaan op een Bijbelvers dat me altijd heeft gefascineerd en afgestoten. In de Naardense Bijbel: ‘De Ene heeft het behaagd hem te verbrijzelen, ziek te maken..’ (Jesaja 53:10) Wat betekent dit ‘behagen’? Toch niet: ‘er een plezier in hebben’, ‘leedvermaak koesteren’? Daarmee zouden we God belasteren. Het luistert nauw. We moeten er echt het Bijbels Hebreeuws in betrekken om verder te komen. Om de ontzaglijke goedheid van God en troost van Jezus’ dood aan het kruis, -we lezen ook Marcus 15:27-37-, te ontdekken.

Pasen

‘O morgen van verblijden,
o dageraad, o licht!
Zie, na de nacht van lijden
toont God zijn aangezicht.’

Dat is niet direct de sfeer waarin Marcus zijn evangelie besluit. Hij vertelt dat de de discipelen sidderend en vol ontzetting vluchtten van het graf. Zonder dat zij Jezus hebben gezien! De rest van het evangelie staat tussen haakjes en is toegevoegd. Waarschijnlijk zaten latere lezers met dit abrupte slot in hun maag. Intrigerend vind ik het daarom wel.
Een engel zegt dat Jezus die gekruisigd was opgewekt is. ‘Hij was hier wel, maar nu niet meer. Hij gaat u voor naar Galilea. Dáár zult u Hem zien’. Waarom zullen ze Jezus pas in Galilea zien? Waarom niet in Jeruzalem, meteen? En waarom vertelt Marcus niets van dit ontroerende weerzien, zoals Lucas en Johannes doen? Dat ‘Hem zien in Galilea’ ben ik van plan uit te diepen. Ik hoop dat we juist zo op de toonhoogte van bovenstaand lied uitkomen.

‘Hij, machteloos geknecht,
als wij in ’t graf gelegd,
blijkt in zijn onmacht sterk
en doet een heerlijk werk.’ (Gz.214)

Dienst en avondgebed

Op 11 april, de zondag na Pasen is in de ochtend ds. E. Westrik uit Boskoop bij ons te gast, en ’s avonds ds. A.C. Verweij uit ’s Gravenzande. Op woensdag 14 april is er weer een avondgebed met Jeroen de Haan als organist. Het is de bedoeling dat de komende tijd iedere maand er één avondgebed wordt gehouden.

Doopgesprek

Naar ik hoop zal er op zondag 18 april een Doopdienst worden gehouden. Ouders die het fijn zouden vinden als hun kind(je) deze of op een andere zondag wordt gedoopt, wil ik vragen contact met mij op te nemen. In de volgende CC leest u meer.

Uit het oog in het hart

‘Ask not what your country can do for you, but what you can do for your country’. Een gevleugeld woord van president John F. Kennedy. Veel geciteerd in verkiezingscampagnes. Maar u kunt het misschien in deze coronatijd op de volgende wijze vertalen: ‘Vraag niet wat de gemeente voor u kan doen. Nee, doe iets voor de gemeente, de gemeenschap!’ Door bijv. een kaartje sturen naar één of meerdere van de gemeenteleden voor wie de tijd kruipt.
De lijst met namen en adressen vind u in ons kerkblad Centraal Contact.

Besluit

Tot slot ik u mede namens Miranda, Ilja en Sacha een vrolijk Pasen doe. ‘De Heer is waarlijk opgestaan!’

ds. Treuren.

Jarigen

• Mevr. M. Weerheim – Rodenburg wordt op 7 april 86 jaar.
• Dhr. C.J. Bouwer wordt op 12 april eveneens 86 jaar.
• Dhr. J. Valkenburg wordt op 12 april 83 jaar.
• Mevr. A. Lindenburg – den Dulk wordt op 13 april 82 jaar.
• Dhr. H.P. Drop wordt op 15 april 82 jaar.
• Dhr. J.J. van Baarle wordt op 16 april 86 jaar.
• Mevr. P.C. Helder – van der Elst wordt op 17 april 84 jaar.
Allen van harte gefeliciteerd met uw verjaardag! Wij wensen u een gezellige dag.

Huwelijksjubileum

• Dhr. en mevr. Hobbelman – Feldmeijer zijn op 31 maart 50 jaar getrouwd.
Een gouden huwelijk, van harte gefeliciteerd! Een feestelijke dag gewenst.

Giften

• Gaby den Uijl heeft een gift ontvangen van €50 welke is bestemd voor de Livestream in de Dorpskerk.
• Ds. Treuren heeft gisteren een gift van €10 ontvangen ten behoeve van de Voedselbank.

Tot slot

Pasen
Pasen geeft ons het bewijs,
dat liefde overwint.
Omdat zelfs na veel grauw en grijs,
alles opnieuw begint.

Anne-marie Overvliet – Visser

 

Evert NieuwkoopWijkberichten t/m 14 april