Wijkberichten t/m 16 april

op zondag, 26 maart 2023

Geringer of groter liefde

De rabbi van Slozow kreeg op een dag van zijn leerlingen de vraag: ‘In de Talmoed staat, dat onze vader Abraham de gehele Torah heeft vervuld. Maar hoe kan dat? De Torah was destijds toch nog niet gegeven?’ ‘Er is niets anders nodig’, antwoordde de rabbi, ‘dan God en zijn schepselen lief te hebben. Als je iets wilt doen, en merkt, dat je liefde er geringer door zou kunnen worden, weet dan, dat zoiets zonde is; wil je iets doen, en je merkt, dat daardoor je liefde groter zal worden, weet dan: jouw wil heeft zich naar Gods wil gevoegd. Hieraan heeft ook onze vader Abraham zich gehouden’.
Abraham had de Torah nog niet maar hij gebruikte liefde als kompas. Zoals Paulus zegt is ‘liefde de vervulling van de Wet’. (Rom.13:10). In het dagelijks leven, bij de vraag of je iets wel of juist niet moet doen, biedt wat de rabbi zegt een goed houvast. ‘Doe wat je liefde wijder armslag geeft, en laat wat je liefde beperkt.’ Bovenstaand citaat komt uit een prachtige en diepzinnig boekje over de Bergrede van de Oostenrijkse Jood Pinchas Lapide. Hij heeft veel over Jezus geschreven, wat de rabbi van Slozow zegt brengt ons dichterbij Hem. (Matth.22:37-40)

Palmzondag

Op Palmpasen staan we stil bij de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem. We lezen het evangelie dat onlosmakelijk met deze zondag verbonden is uit Matth.21:1-11. Je zou uit het Oude Testament een bloemlezing kunnen maken van Schriftgedeelten die worden vervuld als de Zoon van David de stad Jeruzalem binnen gaat. We concentreren ons op Matth.21:5. ‘Zie, uw koning komt tot u, zachtmoedig en rijdend op een ezel’. In de profetie van Zacharias stond dat de beloofde koning ‘rechtvaardig is en zegeviert’, Mattheüs noemt Hem ‘zachtmoedig’ is. Het is de moeite waard bij die wijziging stil te staan. Wie is Jezus, de Zoon van David? Op welke manier is Hij de Messias? Aan het einde van de dienst lopen de kinderen door de kerk met hun versierde Palmpaasstokken.

Avondgebed met de cantorij

Zondagavond 2 april vindt er in de Dorpskerk een avondgebed plaats waarin de muziek een prominente rol heeft. De Cantorij Dorpskerk verleent deze avond haar medewerking en zingt muziek van componisten uit de tijd van onder andere de barok. Een avondgebed als opmaat naar de Stille week. De thematiek van Palmpasen is te horen in een kleine cantate van Constantin Christian Dedekind waar de muziek het lichtvoetig uitjubelt in ‘Gelobet seist der da kommt’. Van Hans Leo Hassler zingt de cantorij een verfijnde compositie waar in de tekst van het Agnus Dei (het Lam Gods) klinkt. Naast deze twee koorstukjes uit de barok is er ook muziek uit de 19e eeuw in het waarschijnlijk bekende ‘God so loved the world’ van John Stainer. Cantor-organist Jeroen de Haan speelt voor aanvang van het avondgebed Bachs grootse preludium in e-moll en sluit deze getijdedienst af met een ingetogen koraalbewerking van Max Reger over ‘O Lamm Gottes unschuldig’. Naast koormuziek is er uiteraard ook de gemeentezang. Psalm 24 opent de dienst en zet daarmee de deur open naar de teksten die deze avond worden gezongen en gesproken. Ds. Treuren houdt een overweging bij de tekst uit Matteüs 21, vs.14. Van harte welkom in de Dorpskerk, aanvang : 19:00u.
Jeroen de Haan

Stille Week

De jaarlijkse oecumenische vespers zijn dit keer op maandag in de Rooms-Katholieke Kerk, op dinsdag in de Ontmoetingskerk en woensdag in de Acker. Het Kruispunt is helaas afgevallen. De vespers beginnen steeds om 19.15 uur. Ik beveel ze bij u aan om stil te staan bij de weg die Jezus in zijn liefde heeft afgelegd tot Hij alles had volbracht. Maar ook om de eenheid met andere broers en zussen uit de familie van God te ontmoeten.

Witte Donderdag

‘Verandering van spijs doet eten’, luidt het gezegde. We hopen we daar op! Op Witte Donderdag is er niet de gebruikelijke eenvoudige broodmaaltijd, maar heerlijk warm eten. U hoeft daarvoor niets mee te nemen, u hoeft zich alleen op te geven! Opgeven kunt u via de intekenlijsten in de Dorpskerk of via de gemeente-app. Het is fijn elkaar in de drukte rond Pasen, in de Stille Week te ontmoeten. Er is een geheim dat we met elkaar delen: de verbondenheid in Christus. Dat schept een unieke band die in deze wereld met niets te vergelijken is. Deze Witte Donderdag is er geen aparte viering, we zingen en bidden rond het eten.

Goede Vrijdag

Wanneer Jezus sterft aan het kruis, gaat dat gepaard met ingrijpende tekenen. Het voorhangsel in de tempel scheurt van boven naar beneden, de aarde beeft en de rotsen scheuren. Ook worden de lichamen van heiligen die zijn ontslapen opgewekt. Dit alles zijn tekenen van de voleinding, het einde der tijden. Er staat zelfs dat zij die opgewekt worden zich na Jezus’ opstanding in de heilige stad laten zien, nota bene aan velen. (Matth.27:51-53) Wat betekenen al deze dingen? Is het een midrasj met een vooral symbolische betekenis? Welke licht valt er hierdoor op de dood van Jezus aan het kruis? Daar gaat het om! We willen in deze dienst ook het Heilig Avondmaal vieren. We zwijgen niet, we schamen ons niet, we stoppen het evangelie niet weg. Nee, op Goede Vrijdag mogen we Christus’ kruisdood vieren als belofte van de verlossing, als teken van hoop.

Pasen

Het is opvallend zoals de engelen en even later ook de Opgestane Here Jezus er de nadruk op leggen dat Hij zijn discipelen verschijnen zal in Galilea. ‘En zie, Hij gaat u voor naar Galilea; daar zult gij Hem zien’. (Matth.28:7b) Waarom is dat zo? In Galilea was Jezus zijn optreden begonnen, zijn leerlingen komen er vandaan. Jezus lijkt op dit begin terug te komen. Terwijl alles toch ingrijpend veranderd is. Eigenlijk gaat het daarom: om het beleven van Pasen, van het grote wonder, in de wereld die je vertrouwd is. De Paasjubel wordt kracht bij gezet door Mirjam en Hannah, op fluit en piano, en door Hans Smaal, orgel.

Beloken Pasen

Op de zondag na Pasen, die nog baadt in het licht van Christus’ triomf over de zonde, de duivel en de dood, gaan er ’s ochtends en ’s avonds twee gastpredikanten voor. In de ochtenddienst dr. John van Eck uit Lexmond. Hij is de schrijver van theologische boeken en subtiele Bijbelcommentaren, waaruit ik soms een vertaling voorlees. In de avonddienst ds. Jan Henzen uit Wateringen u welbekend. Met beiden gezegende diensten gewenst!

Young&Holy

De wekelijkse catechisaties op de vrijdagmiddag zijn voor Palmzondag gestopt, maar Ýoung&Holy loopt nog een tijdje door. Wat het is? Een levendige gespreksgroep voor Tieners, door Wouter Vernhout en mij geleid. Ik schreef op de gemeente-app dat er niet zoveel plekken zijn waar je als 16-20 jarige over wat geloven is praat. Je staat (vaak) alleen met de bagage die je van thiis hebt meegekregen. Wat doe je er mee? Dumpen, is het ballast? Zitten er diamanten tussen de stenen? In de hoop dat er een vonk overspringt, komen we bij elkaar. En zonder moeilijk te doen hebben we het wel over ingewikkelde, weerbarstige dingen uit de Bijbel. Op zondag 16 april is het de eerstvolgende keer, bij wijze van uitzondering wat later om 20.30 uur.

Twintigers

De Twintigers varen al wat langer met de wind in de zeilen. We lezen met elkaar de eerste brief van Paulus aan de Korinthieërs en komen om de veertien dagen op woensdag bijeen. Van half acht tot half negen, soms met vrije uitloop. Zoek je een plek om de Bijbel beter te leren kennen en met leeftijdgenoten te praten? Be our guest! We zijn beland bij het mooiste hoofdstuk van de brief: I Kor. 13 waarin Paulus de liefde bezingt. Niet zweverig maar concreet. De eerstvolgende keer is op woensdag 12 april. Om half acht dus. In de Dorpskerk.

Tot slot wens ik u mede namens Miranda, Ilja en Sacha, de vrede van Christus toe!

ds. Treuren.

 

Jarigen

• Dhr. C.J. Bouwer wordt op 12 april 88 jaar.
• Dhr. J. Valkenburg wordt eveneens op 12 april 85 jaar.
• Mevr. A. Lindenburg-den Dulk, Delft, wordt op 13 april 84 jaar.
• Dhr. H.P. Drop wordt op 15 april ook 84 jaar.
• Dhr. J.J. van Baarle wordt op 16 april 88 jaar.
• Mevr. P.C. Helder-van der Elst wordt op 17 april 86 jaar.
• Dhr. J. Gravesteijn wordt op 20 april 81 jaar.
Jarigen, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag. Wij wensen u een gezellige dag!

Giften

• Coby de Hoog heeft een bedrag van €20 ontvangen, bestemd voor de Diaconie van de Dorpskerk.
Hartelijk dank voor uw gift!

Tot slot

Pasen is een nieuw begin,
’t begin van nieuwe dromen.
Het is nog klein, het is nog pril,
maar wie het ziet, ziet het verschil:
de zomer zal weer komen.
Dan bloeit de tuin als een roos,
een zee van mooie kleuren.
De bloemen komen uit de knop
en geven jou hun kleuren.
Pasen is een nieuw begin,
’t begin van nieuwe dromen.
Het is nog klein, het is nog pril,
Maar wie het ziet, ziet het verschil:
De zomer zal weer komen!

Anne-marie Overvliet – Visser

Beknopt verslag wijkkerkenraad

De voorzitter opent de vergadering met een gebed. Vervolgens zingen we Psalm 146: 1,2 en 3.
Ds. Treuren begint met een citaat n.a.v. van een passage uit de Bergrede. Bij beslissingen die je neemt kan je voelen of de liefde groter wordt of ruimte schept. Het kan gebruikt worden om te toetsen of je een juiste keuze maakt. Vervolgens lezen we Ex.20:4-6 een gedeelte uit de 10 geboden. Het gaat daarbij het verbod op gebruik van afbeeldingen.

De gemeenteavond van 21 februari jl. hebben we met de wijkkerkenraad geëvalueerd en besproken. Ook hebben we als wijkkerkenraad nogmaals elkaars mening gehoord ten aanzien van het inzegenen van alternatieve levensverbintenissen en hebben we hierin als kerkenraad een standpunt in genomen. We willen de gemeente hierover informeren tijdens de volgende gemeenteavond op donderdag 30 maart. Naast dit onderwerp hebben we stil gestaan bij de toekomst van PGPD. Ook dit onderwerp willen we tijdens de gemeente avond aan de orde laten komen, waarbij we dieper in zullen gaan op de vier fondsen. De gemeente avond begint om 20.00 uur in de Dorpskerk. Vanaf 19.30 uur is er inloop en zal de koffie en thee voor u klaarstaan. U bent van harte welkom!!

Als wijkkerkenraad hebben we tevens de financiën van de Dorpskerk besproken, dat ook op 21 februari tijdens de gemeente avond aan de orde kwam. We zijn dankbaar dat er diverse ideeën door de gemeente zijn geopperd waarmee we ook aan de slag willen gaan. Dat willen we graag doen met u als gemeente. Helaas hebben zich maar twee gemeenteleden tot nu toe aangemeld. We doen hierbij nogmaals een dringende oproep om mee te denken hoe we de gemeente Dorpskerk financieel gezond kunnen krijgen! U kunt zich aanmelden bij de scriba (Email scribadorpskerkpijnacker@gmail.com)

Zondagavond 2 april is er een avonddienst met medewerking van de cantorij o.l.v. Jeroen de Haan. De dienst van Witte Donderdag 6 april komt te vervallen. We zullen wel een warme maaltijd verzorgen waarin u van harte wordt uitgenodigd! De inschrijfformulieren bevinden zich in de kerk. Ook kunt u zich aanmelden bij de scriba.

Hans van Spronsen, Eline Boerma

Evert NieuwkoopWijkberichten t/m 16 april