Wijkberichten t/m 16 juli

op donderdag, 29 juni 2023

In de Mozes- en Aäronstraat

In Amsterdam loopt tussen het paleis op de Dam en de Nieuwe Kerk de Mozes- en Aäronstraat. Bij de ‘samenwonende broers’ uit Psalm 133 mag je denken aan hen. Het paleis op de Dam is de kant van Mozes. Mozes belichaamt de politiek, de wet en het recht. Het samenleven met elkaar. De Nieuwe Kerk is de kant van Aäron. Aäron, de hogepriester, belichaamt de religieuze verbondenheid met de Heer, met elkaar en alles dat waarde heeft en kwetsbaar is. De spirituele dimensie. Die twee moeten in evenwicht zijn, zoals Mozes en Aäron gaven samen leiding aan Israël.

In het dagelijks leven moeten we voeling houden met de Aäron in onszelf. ‘Wat uit het geloof niet is, is zonde’, zegt Paulus. (Rom.14:23) Er zit aan alles, ook de manier waarop we vakantie vieren, iets dat erom vraagt te worden verbonden met God. Aäron verbindt. Hoe kunnen we God heiligen, welk spoor wijst Christus ons? Veel mensen hebben de neiging de Aäron in zichzelf te verwaarlozen, zodat hij verschrompelt. Zo raak je de bezieling kwijt. Maar omgekeerd hebben Mozes ook nodig om in het geloof nuchter te blijven en op moeilijke vragen in te gaan. Bij geloven hoort dat je vuile handen durft maken, alles beter dan niets doen. Hoe goed en hoe weldadig is het als Mozes en Aäron in ons zich schuren aan en optrekken met elkaar en een spanningsvolle eenheid vormen. Zo bespraken we het op de Morgenlichtkring n.a.v. Psalm 133 vers 1.

Gemeentezondag 25 juni

Op 25 juni de gemeentezondag. Een feestelijke dienst waarin de cantorij een paar prachtige bijdragen levert. ‘Soms als je naar muziek luistert, komen er ineens wonderlijke sensaties in je op. Alsof je zintuigen wijder openstaan of je geest onbelemmerder waait, zodat een inkijkje mogelijk wordt in de wereld van het niet-menselijke, die er altijd is, maar zelden wordt opgemerkt’. Prachtige regels van Marjoleine de Vos, dichteres in één van haar columns. Ik hoop dat u het deze zondag zo ervaren zult. Uit de Bijbel lezen we Jeremia 5:15-21 en Lucas 5:1-11, de twee gedeelten die in het Dienstboek in één adem worden genoemd. Ze zijn heel verschillend: de klacht van Jeremia over de vruchteloosheid van zijn werk en de wonderlijke visvangst. In dienst van het Koninkrijk van God spelen beiden in je leven een rol.

Ontmoeting 25 juni

Na afloop van de dienst: uitgebreid koffiedrinken met wat lekkers. Dat zal even duren, want het draait om de ontmoeting. Na een drankje volgt de lunch, die bestaat uit wat u hebt meegebracht. U kunt zich aanmelden via de lijsten in de kerk of gemeenteapp. Besluit u spontaan te blijven dan is dat geen probleem, er is voldoende. Ook de afsluiting van Young&Holy is dit met elkaar eten. Het is plezierig te merken dat de wind weer in de zeilen blaast! Ik hoop dat u als u kunt allemaal komt op dit samen-zijn als gemeente.

Zondag 2 juli

In de ochtenddienst gaat ds. Dennis Verboom voor uit Leiden. U bekend! ’s Avonds in plaats van de gewone avonddienst een avondgebed m.m.v. Jeroen de Haan. We zullen veel zingen, intensief bidden en ik stip kort een paar dingen uit de Bijbellezing aan.

Zondag 9 en 16 juli

Een tweeluik deze twee zondagen. In Matth.10 vind je geweldige uitzendingsrede van Jezus. ’t Is een toespraak die al even krachtig is als de Bergrede en die er ook een echo van is. In de preek die ds. Robert Stigter en ds. Jelke de Jong pas hielden in de dienst van/met de vier wijkgemeenten hebben we de spits afgebeten. We luisteren verder naar Jezus op 9 en 16 juli. In de dienst op 16 juli vieren we ook het Heilig Avondmaal.

Twintigers

Op 5 juli gaan we met ouderen in woonzorgcentrum Nootdorp een hapje eten en kletsen&spelletje doen. Daarna gaan we met verschillende bewoners wandelen. Om 16.45 uur worden we bij de ingang van Veenhage verwacht.

Van rechts naar links

Op school leren we schrijven van links naar rechts. Dat stamt al van de Grieken. De linkerhersenhelft is die van de ratio, de analyse. Het berekenen en redeneren. De rechterhelft is die van het irrationele. De fantasie, de empathie: het je voor kunnen stellen en je inleven. ’t Is de kant van de liefde. In het Hebreeuws, de goddelijke oertaal, schrijf je van rechts naar links. Onze opdracht, leidt de Joodse mystiek daaruit af, is alles vanuit de liefde te beredeneren. ‘Kennis alleen maakt opgeblazen, schrijft Paulus, maar liefde bouwt op.’ (I Kor.8:1) In Psalm 89:3 staat er zelfs: ‘De wereld is gebouwd op liefde

met hartelijke groet, u een ontspannen zomer wensend,
ds. Treuren.


Jarigen

• Mevr. W. Waasdorp-Bouter wordt op 1 juli 84 jaar.
• Dhr. C. Harteveld wordt op 4 juli 90 jaar.
• Mevr. M. Lobert-Wasbauer wordt op 6 juli 81 jaar.
• Dhr. J.H. Blom wordt op 21 juli 81 jaar.
Alle jarigen, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag! Wij wensen u een gezellige dag.

Huwelijksjubilea

• Dhr. en mevr. Rohrmoser-van Lomwel waren op 13 juni 50 jaar getrouwd.
• Dhr. en mevr. Butterman-Nowee zijn op 26 juni 50 jaar getrouwd.
• Dhr. en mevr. Valkenburg-Van Dam zijn op 9 juli 60 jaar getrouwd.
Twee gouden en een diamanten huwelijk! Van harte gefeliciteerd met deze mijlpalen. Wij wensen u een feestelijke dag met familie en vrienden.

Giften

• Anneke van den Heuvel heeft een gift van €10,00 ontvangen, voor de livestream van de Dorpskerk.
• Ds. Treuren heeft drie giften van €20,00 ontvangen, bestemd voor de Dorpskerk.
Gevers, hartelijk dank voor uw gift!

Tot slot

Geslaagd

van basisschool
naar middelbaar

van middelbaar
naar hoger

van uni of
een tussenjaar

van schoolkind
tot student

je bent pas
werkelijk
geslaagd

als je blijft
wie je ècht
bent!

Anne-marie Overvliet- Visser


Beknopt verslag wijkkerkenraad

De vergadering wordt geopend met gebed en gezamenlijk zingen we psalm 84 vs 1 en 6.
We kijken terug op de diensten die de afgelopen periode zijn geweest. Het waren mooie en feestelijke diensten. Vooruitblikkend en voor in de agenda:
25 juni de gemeentezondag – we drinken uitgebreid koffie en zullen met elkaar lunchen. U wordt gevraagd zelf wat mee te nemen.
Zondag 17 september is het startzondag. We willen met elkaar dan het winterseizoen openen. De tieners zullen in de dienst van 17 september meedoen met een schimmelspel. Over de verdere invulling wordt u later verder geïnformeerd.
De concept plaatselijke regeling staat op de website – de inzage termijn wordt verlengd naar tot 1 juli.
Er is behoefte om ook in de ochtend het Heilig Avondmaal in de kring te vieren. Het voorstel zal praktisch verder uitgewerkt worden. Dit zullen we op een moment gaan dan als ook onze eigen predikant voorgaat.
Vanwege de geringe belangstelling voor de avondgebeden op woensdag verplaatsen we deze naar de zondagavond. Eénmaal per maand, in de toekomst op één van de twee niet-ingevulde zondagen, zullen deze worden ingepland. Muzikaal gaat er een impuls van deze vieringen uit die ook doorwerkt op de diensten ’s ochtends. Verder vinden we het bidden heel belangrijk. Wat dit bewerkt is niet te meten. De eerste keer dat we dit doen is op zondag 2 juli. In september pakken we de draad weer op. Houdt u Centraal Contacten of de website in de gaten.

Eline Boerma, namens de wijkkerkenraad

Evert NieuwkoopWijkberichten t/m 16 juli