Wijkberichten t/m 23 juni

Geboren

Op 1 mei werd Pepijn Florian geboren. Hij is de zoon van Anton de Fockert en Rowan Eenkhoorn. Zijn ouders zijn trots en blij. Verwonderd over het grote geluk dat hen ten deel gevallen is. ‘In de schoot van mijn moeder geweven, als een wonder bereid, aan het licht toegewijd, is mijn leven door liefde omgeven’. (Ld.780:1) Van harte gefeliciteerd en mazzeltov!

Kerk & School

Aarzelend zijn er gelukkig weer bezoekjes van scholieren aan de verschillende kerkgebouwen in Pijnacker waaronder de Dorpskerk op gang gekomen. De coronatijd heeft helaas voor een langdurige onderbreking gezorgd. Tot nu toe doen de Ackerweide en Beatrixschool weer mee, we hopen dat ook de Vlinderboom weer aan zal haken. Zinvol is het zeker. Vertellend over het gebouw kun je veel inhoudelijke dingen met elkaar delen.

Vier wijkgemeenten-dienst

Op zondag 9 juni is er de jaarlijkse dienst van de vier wijkgemeenten in de Dorpskerk. Voorgangers zijn ds. Nienke Meinster-de Ronde (preek) en ik (gebeden). Uit het Oude Testament lezen we Richteren 12:1-6. Jefta ontpopt zich wel als een dapper man, moedig in het gevecht, maar door zijn gekwetste minderwaardigheidsgevoelens versplintert hij Israël. Wat rancune niet voor kwaad aanrichten kan. Dat is hoogst actueel. Welke kracht gaat er van Jezus uit? Hij gaat het huis van de sterke (lees:de satan) binnen, bindt hem vast en berooft hem. (Mc.3:20-35) Hij splijt niet. Nee, Hij is de Sterkere die de geest van het kwade overwint. Het zijn intrigerende Bijbelgedeelten die we met elkaar opslaan! Organist in deze dienst: Bartjan Geleijnse, pianist: Albert Theeuwsen, op de bugel en trompet speelt Alexander Muilwijk. Er is crêche, kindernevendienst en Tienerkerk, zoals u dat gewend bent. Ongebruikelijk is natuurlijk dat u veel gemeenteleden uit de andere wijkgemeenten ontmoeten kunt!

Zondag 16 juni

Op zondag 16 juni werkt de cantorij o.l.v. Jeroen de Haan mee aan de ochtenddienst. Het zijn een paar inspirerende koorwerken die u horen zult, welluidende muziek. Verder zult u de cantorij horen bij het ondersteunen of meerstemmig zingen van verschillende Psalmen en Liederen. We zingen een ‘nieuw’ Kyrie en Gloria, Ld.299d. Ik denk dat het Ld.299e die we vaak zingen snel in populariteit zal overtreffen. Er zit Schwung in! Het oecumenisch leesrooster (Marcus-jaar) volgend komen we bij Mc.4:26-33. De beste dingen in je leven komen of gaan vanzelf. Zo is het ook in het Koninkrijk van God. Dat komt er niet door sjorren en trekken, door pushen en manipuleren, zoals we in de kerk soms doen. Nee, ‘de grond brengt vanzelf vrucht voort’!

In de avonddienst is dr. A. Gooijer uit Berkel&Rodenrijs onze gast. U kunt van hem wijze, goed doordachte woorden verwachten. Op de werkgemeenschap voor predikanten houdt hij verrassende Bijbelstudies.

Zondag 23 juni

Tja, ik zou zijn voorgegaan.. maar ga met Tieners mee met het Jeugdweekend in Friesland. Dat wordt een enerverend avontuur. Spannend! We gaan in Heeg naar de kerk bij ds. Annelieke Warnar-v.d. Berg, u welbekend. Leuk dat het zo uitkomt. In de Dorpskerk gaat nu om 10 uur ds. Reinhard van Elderen voor uit Nootdorp. Ik meen dat hij voor het eerst bij ons te gast is. Fijn dat hij deze beurt kan en wil invullen. Vreugdevolle diensten gewenst!

Bezinningsmoment uit de W.K.

N.a.v. Hdl.16:11-15 volgt er een Bijbelstudie over de doop. Lydia is waarschijnlijke een rijke, onafhankelijke vrouw. Werkzaam in de modebranche. De handel in purperen kledingstoffen had haar tot een bemiddelde vrouw gemaakt. Ze stelt haar huis open voor Paulus en Silas om er tijdens hun verblijf in Filippi te wonen. Ze is ‘vereerder van God’ wat wil zeggen dat ze zich uit het heidendom met zijn vele goden heeft gewend tot de synagoge van de éne, levende God van Israël. Samen met andere vrouwen treft Paulus haar bij een rivier. Een plek waar je ritueel kunt baden en waar Joodse vrouwen uit Filippi samenkwamen om te bidden. Zij wordt gedoopt met ‘haar huis’. Heeft ze een man? Dat horen we niet. Ze is in ieder geval onafhankelijk. Met haar huis worden haar slaven, slavinnen en evt. kinderen bedoeld. Mogelijk ook eigen kinderen. Dus: op het geloofsvertrouwen van Lydia worden haar hele misjpoche gedoopt. Dat is typerend voor de verbondslijn die al begint bij Abraham. Op het geloof van Abraham worden Isaäk, Ismaël en alle andere jongetjes besneden. Zijn verbond bevestigt en vernieuwt de Here op basis van persoonlijk geloofsvertrouwen. Toch gaat het er in het verbond niet individualistisch aan toe. Op jouw geloof kan je hele huis er in participeren. De missionaire situatie uit Hdl.16 roept om bekering en doop op basis van een geloofskeuze. Worden kinderen, zoals in onze eeuwenlange kerkelijke traditie gedoopt, dan is dat net als bij Lydia’s huis ook op basis van geloof. Het geloof van minstens één van beide ouders. Maar Gods genade is ruim. In de keuze van de één worden anderen begrepen.

Uit de vergadering

Vervolgens kijken we terug op de diensten van de afgelopen weken. Bij de diensten waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd is het af en toe zoeken hoe alles loopt. Belangrijk is dat voor de dienst de predikant en diakenen nog even overleg hebben over de gang van zaken. De dienst voor alle leeftijden nu o.l.v. een gastpredikant was een goede dienst. De vormgeving maar ook het ervoor zorgen dat jongeren de aandacht blijven houden door vooraf een bijbel mee te geven met een paar vragen helpt en levert na afloop ook mooie gesprekken op. Zowel de activiteiten (wandeling als ontbijt) en dienst op Hemelvaartsdag zijn goed bezocht. Binnen de kerkenraad hebben we nogmaals gesproken over het karakter van de maaltijd op Witte Donderdag. Als kerkenraad kwamen we tot de conclusie dat we de opzet die we nu twee jaar hanteren zo willen laten omdat het aanslaat bij de gemeente en er een goede opkomst is.

Dinsdag 14 mei was er een gemeenteavond. We stonden stil bij het jeugdwerk en het bijbellezen in de kerk. Van het jeugdwerk werden alle activiteiten kort toegelicht – van creche tot/met de Twintigerskring – van bijbeluitleg, gesprekken over geloof tot sociale activiteiten. Na de pauze werd door ds. Treuren een korte inleiding gehouden op het bijbellezen. Daarna volgden een paar vragen over het bijbellezen in de kerk. Of mensen dat fijn vinden om te lezen en ook welke vorm (smartphone of papier). Uit het gesprek bleek heel duidelijk dat juist de variatie in gebruik van bijbelverklaringen erg gewaardeerd werd.

Zaterdag 15 juni is er een zomermarkt in het CJMV gebouw aan de kerkweg. Komt allen! Er wordt van alles georganiseerd. Hulp is ook altijd welkom! Houd u verdere informatie goed in de gaten!

Met een hartelijke groet, mede namens de Wijkkerkenraad,
ds. Treuren.


In Memoriam

Op 24 mei is in alle vroegte in de Heer ontslapen Wijnanda Hanemaaijer-Möhlmann. Beter bekend met haar roepnaam: Wenda. Zij is 69 jaar geworden. Vanaf 2015 was zij de weduwe van Ron, met wie zij vanaf haar zeventiende door het leven ging. Wenda was een opvallende vrouw. Toen ik haar voor de eerste keer in één van haar draperiën zag, moest ik aan een paradijsvogel denken. Ze had smaak, hield van bloemen en bloemschikken  en wist het overal gezellig te maken. Ze gaf de dingen een lichte toets!  Wenda kon ook goed luisteren, vragen stellen en onderhield samen met Ron intensief contact met haar familie en grote vriendenkring. Man en vrouw waren onafscheidelijk. Ze vulden elkaar aan. Ook de band met haar beide dochters Noëlle en Naomi, haar aangetrouwde zonen en kleinkinderen was hecht. In de kerkelijke gemeente van Bergschenhoek waar zij lange tijd woonden voelden zij zich thuis. Eigenlijk was een perfect plaatje. Tot Ron ziek werd, de vreselijke ziekte terugkwam en hij overleed. Toen het tot Wenda doordrong dat hij niet meer terug zou komen, veranderde alles radicaal. Ze kwam terecht in een wak, waar ze niet meer uitgekomen is. Ze isoleerde zich, ze was de wanhoop ten prooi. Ze verlangde zo intens naar Ron. Ik heb diep respect voor haar kinderen en hun gezin op wie zij een oneindig beroep kon doen en ook voor andere familieleden en bekenden die dit verwonde mensenkind trouw zijn gebleven. In het Jodendom wordt een zieke, of het nu lichamelijk of psychisch is, als een heilige gezien. Iemand met wie de Here het gesprek voert. Iets ontzagwekkends hebben we zeker in de laatste weken van haar leven die zich op de IC afspeelden ervaren. Zij heeft de goede strijd gestreden, haar loop volbracht en het geloof ondanks alles behouden. Wij hopen erop dat de krans der rechtvaardigheid die Christus, de rechtvaardige rechter, geven zal aan wie zijn verschijning hebben liefgehad voor haar gereed ligt. (II Tim.4: 6-8) Moge Wenda’s gedachtenis tot zegen zijn!


Collecteopbrengsten Dorpskerk april 2024

 • 1e collecte:                                        € 885,22
 • 2e collecte:                                        € 897,00
 • 3e collecte (streaming etc):        € 516,40
 • Avondmaal:                                       € 144,45
 • Zending(busje):                               € 62,00 

Jarigen

 • Dhr. J.H. Deegenaars wordt op 9 juni 86 jaar.
 • Mw. N. de Lange-Harteveld wordt op 11 juni 94 jaar.
 • Dhr. P. Drop wordt op15 juni 82 jaar.
 • Mevr. M.J.P. ’t Lam-Hagen wordt op 18 juni 80 jaar. 
 • Dhr. W. den Haring in Rotterdam wordt op 19 juni 93 jaar.
 • Mevr. B. Vermeer-van der Velden wordt op 23 juni 84 jaar.
 • Dhr. A.C. Schilperoort wordt op 24 juni 85 jaar.
 • Mevr. A.A.M. Sonneveld-van den Berg wordt 82 jaar, eveneens op 24 juni.
 • Mevr. A.W. Zegwaard wordt op 25 juni 80 jaar.

Alle jarigen, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag! Wij wensen u een gezellige dag.

Huwelijksjubileum

Dhr. en mevr. Westmaas-Spiering zijn op 21 juni 50 jaar getrouwd.
Een gouden huwelijk, van harte gefeliciteerd! Wij wensen u, samen met familie en vrienden, een feestelijke dag.

Gift

Ineke Leep heeft een bedrag van €20,00. Dit is bestemd voor de Zending.
Hartelijk dank voor uw gift.

Tot slot

Examenuitslag

Bij God
ben je ook
zonder diploma
geslaagd!

Anne-marie Overvliet – Visser