Wijkberichten t/m 2 februari

op zondag, 19 januari 2020

Grote deugden

In de Groene Amsterdammer las ik een inspirerend artikel over het werk van de Italiaanse jodin Natalia Ginzburg. Ze heeft veel over opvoeden geschreven. Ik open dit wijkberichtje met een citaat dat je in de omgang met je (klein)kinderen en om jezelf aan te spiegelen kunt gebruiken.

‘Wat de opvoeding van kinderen betreft denk ik dat men ze niet de kleine deugden moet aanreiken maar de grote. Geen spaarzaamheid maar generositeit en overschilligheid ten opzichte van geld; geen voorzichtigheid maar moed en minachting voor gevaar; geen sluwheid maar openhartigheid en liefde voor de waarheid; geen tact maar liefde voor je nabuur en voor zelfopoffering; geen verlangen naar succes, maar een verlangen om te zijn en te weten’.

Er is niets mis met die kleine deugden, maar een opvoeding die zich louter concentreert op het bijeenbrengen van die defensieve waarden, waarden die je wapenen tegen de klappen van het bestaan, leidt tot cynisme en angst voor het leven. Die kleine deuden hebben hun rol, maar ze dienen complementair te zijn aan de grote deugden.

Oudste zoon

Na dit filosofische begin de diensten! Ik begin bij de avonddienst op 26 januari, dan pak ik de draad op bij de oudste zoon uit Jezus’ gelijkenis (Lucas 15: 11-32). Is hij niet de verloren bij uitstek? Hij blijft, ondanks aandringen van zijn vader, buiten staan. Hij voelt zich gepasseerd en zet zijn hakken in het zand.

In de Tweede Kamer heeft Kees van der Staaij (SGP) bij de laatste beschouwingen over de troonrede een gedurfd, alle partijen overstijgend betoog over Jezus’ gelijkenis gehouden. Het duurde 25 minuten, een soort van preek! U kunt het op internet makkelijk vinden. Ik vind het uitdagend zoals hij de houding van oudste zoon en zijn vader maatschappelijk vertaalt. Een anti-gif tegen de rancune!

Werelddiakonaat

In de nacht van 1 februari vond ik 1953 de Watersnoodramp plaats. Van over de hele wereld werden er toen hulpgoederen naar ons land gestuurd. Vandaar dat de eerste zondag in februari al lange tijd in het teken staat van het werelddiakonaat. Dat is ook 3 februari het geval. We lezen dan Jezus’ gelijkenis van de barmhartige Samaritaan (Lucas 10: 25-37). Wat is een Samaritaan, en op welke manier is wat Jezus over hem vertelt een antwoord op de vraag die de Wetgeleerde stelt?

Oecumenische dienst

Alle aandacht voor de jaarlijkse gemeenschappelijke dienst op 26 januari ’s ochtends. De Dorpskerk, Acker en Ontmoetingskerk zijn die ochtend dicht. We hopen dat u naar de H. Joannes de Dooperkerk komt.

Het motto van de dienst is ontleend aan Handelingen 28, vs.2 waar staat: ‘Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons’. U zult buitengewone dingen horen en net als Jezus doet tot ‘meer dan het gewone’ worden opgeroepen. De voorgangers zijn pastor Ton Halin en ds. Carla Schoonenberg. Zoals ook de eerdere keren wordt het zingen door een ad hoc koor gestimuleerd.

In de aanloop naar deze zondag zijn er in de Acker gebedsbijeenkomsten. Van ma. 20 t/m do. 23 januari, van 19.15 tot 19.45 uur. Over de hele wereld zijn er in deze week Christenen die elkaar zoeken in gebed.

Agenda
Vr. 24 jan.: Catechisatie 12-15 jr. om 17.00 uur
Do. 30 jan.: Dertigers om 20.30 uur bij Kristel van den Heuvel, Vossenzoom 25
Vr. 31 jan.: Catechisatie 12-15 jr. om 17.00 uur
Do. 6 febr.: Young&Holy om 20.30 uur

Met een hartelijke groet,
ds. Treuren.

Opbrengst verjaardagsfonds wijk Dorpskerk in 2019

Alle leden van onze wijkgemeente van 18 jaar of ouder ontvangen zo mogelijk op zijn/haar verjaardag persoonlijk een felicitatiekaart. Met deze kaart willen wij hen allereerst van harte feliciteren met hun verjaardag, maar ook vragen wij hen om een gift voor het verjaardagsfonds. Een gift uit dankbaarheid voor het door God aan hen geschonken levensjaar. Die gift kan in het busje worden gedaan van de degene die de felicitatiekaart brengt bij zich heeft. Een gift is niet verplicht, maar wordt altijd zeer gewaardeerd. De opbrengst van het verjaardagsfonds komt geheel ten goede aan het orgel van de Dorpskerk.

Dinsdagavond 7 januari 2020 is de inhoud van de busjes van het verjaardagsfonds van de DK geteld, waarbij we uitkwamen op een bedrag van € 2.463,01 dat het afgelopen jaar is opgehaald.
Namens de wijkkerkenraad van de DK bedanken wij alle gulle gevers en natuurlijk ook onze vrijwilligsters de dames N. Bachman, D. Drop, H. van Lienden, M. Ros en N. Steenks voor hun talrijke gangen, vaak door weer en wind, naar de jarigen van onze wijkgemeente. In het bijzonder danken wij mevrouw Van Lienden, die naast haar vrijwilligerstaak al jarenlang de coördinatie van het verjaardagsfonds verzorgt. Ook danken wij Ton van Velzen voor het afstorten van het geld.

Oproep
In de loop der jaren is een aantal vrijwillig(st)ers gestopt en mevrouw van Lienden heeft bij gebrek aan opvolg(st)ers steeds de vacante adressen op zich genomen. U begrijpt dat dit geen kleinigheid is. Daarom hierbij een oproep voor vrijwillig(st)ers die mevrouw Van Lienden willen helpen bij het brengen van kaarten bij jarige gemeenteleden. Wij hopen van harte dat er gemeenteleden zijn die aan deze oproep gevolg willen geven. Voor nadere informatie kunt bellen of e-mailen naar John Blom (tel: 369 4224, j.blom67@kpnplanet.nl) of mevrouw Van Lienden (tel: 369 7956).

John Blom en Kees Weerheim

Vervoer naar kerkdiensten

Mocht u incidenteel of structureel behoefte hebben aan vervoer naar kerkdiensten, dan kunt u dat aangeven bij de kerkenraad. Bent u bereid om incidenteel of structureel iemand op zondag te vervoeren, dan kunt u dat eveneens aangeven. Meld u dat dan bij een kerkenraadslid aan of stuurt u een email naar de scriba: scriba@dorpskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl. Zo kunnen we vraag en aanbod met elkaar verbinden.

Open kerk-dagen

De Dorpskerk wil voor ons dorp één zaterdag per maand open zijn voor iedereen die daar een moment van rust wil zoeken. Wij zoeken gemeenteleden die wel op 1 of meerdere van deze zaterdagen een aantal uren in de kerk door willen brengen. Per zaterdag streven we naar drie personen, dan kunnen we elkaar bemoedigen, steunen en eventueel aflossen. De openingstijd is van 11.00 tot 17.00/18.00 uur.
Open Kerk-dagen in 2020: 8 februari, 14 maart, 11 april (Stille zaterdag), 9 mei (dag voor Moederdag), 20 juni (dag voor Vaderdag), 11 juli, 8 augustus, 12 september, 10 oktober, 12 december. Op maandag 2 november is de kerk ook open, dan is het Allerzielen, in bemensing is echter al voorzien.
Lijkt het u mooi om hier aan mee te werken dan kunt u de data waarop u aanwezig wilt zijn opgeven per e-mail aan: aa.elferink@hetnet.nl.

Kring

De Pauluskring heeft het onderwerp Paulus inmiddels afgerond en zal nu aan de hand van een schets gelijkenissen van Jezus bespreken. Daarmee is het de Gelijkenissenkring geworden. Wilt u/ wil jij (een keer) aansluiten, wees welkom bij de familie De Deugd, Koningshof 56 (annette@dedeugd.org of 06-18085140). We komen eens in de maand bij elkaar, meestal op de derde dinsdagavond van de maand om 20 uur. De kring is niet leeftijdgebonden en staat ook open voor mensen uit andere wijken.

Annette de Deugd

Jarigen

Voor de adressen van onderstaande jarigen: zie Centraal Contact.

  • Mevr. G. Sonneveld – Kostering wordt op 1 februari 82 jaar.
  • Dhr. J.A. van der Salm wordt op 8 februari 84 jaar.

Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag! Wij wensen u een gezellige dag.

Giften

  • John Blom heeft een gift van € 30,- ontvangen voor het orgel van de Dorpskerk.
  • Nel van der Kleij heeft een gift van €10,00 ontvangen welke is bestemd voor de Diaconie.
  • Gaby den Uijl heeft eveneens een gift van €10,00 ontvangen, deze is ook voor de Diaconie.
  • Lyda Hofman heeft een gift van €20,00 ontvangen, voor het orgelfonds van de Dorpskerk en een gift van €40,00 voor de Diaconie.
  • Anneke Swank heeft een gift ontvangen van €20,00 voor de Diaconie van de Dorpskerk.
  • Ds. Treuren heeft een gift van 50 euro ontvangen, waarvan 35 bestemd is voor het orgel en 15 voor de diaconie.

Alle gevers, dank voor de giften!

Tot slot

Stil

misschien
heel misschien
zou je zo nu en dan
gewoon eens even
stil kunnen staan
bij iemand anders’ leven
hun vreugde
hun blijdschap
maar ook hun verdriet
hun onzichtbare pijn
de traan achter hun lach
die je niet zomaar altijd ziet
misschien
heel misschien
zou je dan de mensen zien
gewoon zoals ze zijn……

Anne-marie Overvliet – Visser

Evert NieuwkoopWijkberichten t/m 2 februari