Wijkberichten t/m 22 januari

op vrijdag, 30 december 2022

Driekoningen

Rond de wijzen, magiërs, -vanwege hun rijke geschenken en Jes. 60:3 koningen genoemd-, hangt een waas van geheimzinnigheid. Het zijn geen Joden. Nee, ze behoren tot de goyim, ’t zijn heidenen. Dat wil zeggen: vereerders van de sterren en planeten. Uit het niets doemen ze op, door een wonderlijke ster geleid. Dat uitgerekend zij vooraan staan om de pasgeboren Koning der Joden te vereren, is verbazingwekkend. Zij zijn van die laatsten die de eerste worden!
God gebruikt middelen en gaat wegen met mensen die totaal onverwacht zijn. Zo kun je soms opkijken van wat voor jouw idee totaal geseculariseerde mensen zeggen en doen. Jezus zelf beluistert het evangelie uit de mond van een onrechtvaardige rechter. (Luc.18:6-7) ’t Is de kunst je daardoor te laten verrassen! Op ongedachte momenten kun je dingen horen die van diep inzicht getuigen in het evangelie. Zijn de wijzen, de magiërs christen geworden? Daar lezen we niets van, maar ze hebben de Messias wel geëerd.

Zondag 8 januari

Op zondagochtend is ds. J. Slager uit Delft bij ons te gast. In de avonddienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd, de voorganger in deze dienst is ds. H.J. Franzen uit Pijnacker.
Fijne diensten gewenst!

Eenvoudig leven

Een tryout is de bijeenkomst van de zgn. ring Zoetermeer. De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland wil dat gemeenten en gemeenteleden met elkaar het gesprek voeren over dingen die er in het geloof toe doen. Nou, dachten we, urgent is de verlammende klimaatproblematiek en wat je samen en in je eentje kunt doen. Ds. Sam Janse schreef met anderen een inspirerend boekje onder de titel ‘eenvoudig leven’. Hij toont zich in lezingen, artikelen, preken en ook in ‘Eenvoudig leven’ een warm en inspirerend pleitbezorger van een nieuwe levensstijl. Hij verkoopt niet zomaar wat praatjes, maar is iemand die metterdaad eenvoud en vreugde belichaamt. Komt u luisteren naar zijn verhaal en doet u mee aan het gesprek. Hopelijk met tal van mensen uit omliggende gemeenten. De avond begint dinsdag 10 januari om acht uur, inloop met koffie/thee vanaf half acht.

Vesper

Op woensdag 11 januari om 19.00 uur is er weer een vesper. Alles cirkelt rond de doop van Jezus in de Jordaan. Organist is Jeroen de Haan.

Eenheid van de christenen

De start van de gebedsweek voor de eenheid van de christenen valt op zondag 15 januari. Op het rooster staan Jes.1: 12-18 en Lucas 10:25-37. De felle tekst uit Jesaja daagt uit. Ik denk dat die kies als preektekst. Zo ongezouten als Jesaja durven we elkaar bijna nergens meer aan te spreken. Jesaja laat echt niemand in zijn waarde! Hij verpest de sfeer. ‘Ieder weet toch zelf het beste wat goed voor hem/ haar is?’ Niet dus. De God van Israël heeft daar zo zijn ideeën bij. Juist omdat Hij ons van onschatbare waarde acht.
Aan deze dienst werken twee lectores mee uit andere kerken en Wouter Vernhout als pianist.

Oecumenische viering

Op 22 januari bent u welkom in de kerk van Rome voor de jaarlijkse oecumenische viering waarin diaken D. Vrijburg en ondergetekende voorgaan. ‘Doe goed, zoek recht’ is het motto dit jaar. De liturgie is door Amerikaanse christenen uit de staat Minnesota samengesteld. Uiteraard voor plaatselijk gebruik geschikt gemaakt.
Hans Smaal speelt orgel en er is een gelegenheidskoor o.l.v. Erik Bleichrodt.
De hoofdlezing is die uit Matth.25: 31-40. De bekende gelijkenis van Jezus over wat je voor Hem kunt doen. Een paar jaar geleden correspondeerde de inmiddels 97-jarige ds. T. Poot met me over deze gelijkenis. Hij gaf blijk van een verfrissend inzicht. Ik hoop iets van de vonk die toen oversprong met u te delen. De Dorpskerk blijft die ochtend dicht.
’s Avonds is er evenwel een dienst waarin ds. D. Verboon jr. uit Leiden voorgaat.

Gelukswens

Vroeger wensten de mensen elkaar vaak heil en zegen in het nieuwe jaar. Dat is er een beetje uitgeraakt. Maar mooier kan het niet! ’t Is een prachtige gelukswens.
In de oertaal van de Bijbel heeft ’t woordje ‘heil’ met ‘zien’ te maken. De Heiland kijkt niet langs je heen, zoals mensen soms op een receptie doen. Langs je heen kijken naar wie een stuk interessanter is. Hij ontwijkt je blik ook niet, zo van: mij niet gezien. Nee, Jezus, de Messias ziet u in liefde aan.
‘Zegen’ is zoveel als ‘ongehinderde voorspoed’. Woorden in het Hebreeuws hebben ook een getalswaarde. ’t Woordje ‘zegen’ heeft als getalswaarde 222. De 2 op het vlak van het heden, verleden en de toekomst. Door God gezegend worden is dat de kloof wordt overbrugd. Het is dat je ‘de hele tijd’ met Hem in eenheid verbonden bent.
Graag wens ik u, samen met Miranda, Ilja en Sacha heil en zegen toe in het nieuwe jaar!

 

In Memoriam

Op 28 december heeft de Heer geroepen Cornelia van Wijk, -haar roepnaam: Corrie. Zij heeft de hoge leeftijd van 91 jaar bereikt. Ze was de weduwe van Willem van Wijk. De jaren van hun huwelijk en daarna woonde Corrie aan de Prins Hendriklaan 27. De laatste twee jaar was dat de Watersnip aan de Floralaan 40. In dit in 1955 nieuw gebouwde huis, dat haar zeer lief was, kwamen zes kinderen ter wereld die er ook opgroeiden. Met de ruimte werd gewoekerd. Dat typeert Corrie ook op een bepaalde manier. Zij leidde een eenvoudig, sober leven met haar man en gezin, maar wist met weinig veel te doen en was tevreden. Bij haar afscheid lazen we Spreuken 31: 10-31, ‘Loflied op de sterke vrouw’ staat daar als kopje boven. Ik heb die tekst nooit eerder in een dienst gelezen, maar wat zijn die woorden toepasselijk! Corrie was zorgzaam, dienstbaar, onvermoeibaar in touw en in haar liefde sterk. Alle achterkleinkinderen, kleinkinderen, kinderen, verdere familie en vrienden wens ik de genade en kracht toe van Jezus Christus die wij nodig hebben in leven en sterven.

ds. Treuren


Terugblik gemeenteavond Dorpskerk

Op dinsdag 15 november 2022 hebben we een gemeenteavond gehouden in de Dorpskerk.
De avond stond in het teken van “De toekomst van onze wijkgemeente”.
We hebben de gemeente geïnformeerd over de plannen die de commissie “Toekomst Protestantse Gemeente Pijnacker Delfgauw” heeft opgesteld. De voorlopige begroting van 2023 hebben we daarbij gepresenteerd en toegelicht. Met vragenformulieren, open discussie en digitaal via Mentimeter hebben we de vragen zoveel mogelijk proberen te beantwoorden.
De presentatie en voorlopige begroting staat gepubliceerd op de site van Centraal Contact Dorpskerk onder wijkinformatie en gemeenteavonden. In het voorjaar van 2023 zullen we een vervolg geven aan deze gemeenteavond.

Hans van Spronsen


Bedankt

Wij willen iedereen bedanken voor de beterschapskaarten en het rijden voor Sonja naar de Bieslandhof tijdens mijn verblijf aldaar door het noodlottige fietsongeval.
Verdere revalidatie zal thuis plaatsvinden.
Deze belangstelling heeft ons goed gedaan en ons er door heen geholpen.
Maar bovenal met Gods hulp is ons dat gelukt.

Sonja en Ton van Velzen


Jarigen

Voor de adressen van de jarigen, zie Centraal Contact.

• Dhr. J.C.M. Klomp wordt op 11 januari 87 jaar.
• Dhr. M. van Schie wordt op 16 januari 88 jaar.
• Mevr. M.M. Hofman-Hazeu wordt op 17 januari 89 jaar.
• Mevr. E. Klomp-van der Velden wordt op 21 januari 86 jaar.
• Mevr. A. van der Spruit-Hartman wordt op 24 januari 83 jaar.
• Mevr. N. Vos-van der Lugt wordt op 26 januari 90 jaar.
• Mevr. A.E. de Lange-Wagner wordt op 27 januari 86 jaar.
• Dhr. J.C. van Bostelen, Berkel en Rodenrijs, wordt op 28 januari 82 jaar.
Alle jarigen, van harte gefeliciteerd! Wij wensen u een gezellige dag.

Tot slot

Nieuwjaarswens

Dat elke nieuwe dag
jullie vrede geven mag,
en bergen van geluk,
een heel jaar aan één stuk.

Anne-marie Overvliet – Visser

 

Evert NieuwkoopWijkberichten t/m 22 januari