Wijkberichten t/m 24 maart

op zaterdag, 09 maart 2019

Bidden (2)

Over bidden valt veel te zeggen. In het vorige nummer van CC schreef ik er ook al iets over. Er zijn boeken over vol geschreven! Dat is niet mijn plan. Maar prachtig is het te beseffen dat bidden in het Bijbels Hebreeuws ‘jezelf beoordelen’ betekent. Of anders gezegd: ‘rechtspreken over jezelf’ en ‘beslissen’. Bidden is niet allereerst: heel veel vragen, maar veelmeer luisteren naar God. ‘In uw licht, zien wij licht’, staat er in Psalm 36.
Bidden is: het licht van God door je daden, je woorden heen laten vallen. Of ze nu goed waren of minder geslaagd, vruchtbaar of juist storend. Wat ze waard zijn ontdek je in het licht van God. Zo ga je ‘geestelijk’ oordelen! Je ‘ziet het licht’, je wordt verlicht. ’t Is ook: Gods licht door wat je van plan bent, je agenda laten stralen. Dat is belangrijk. In relatie tot God ga je relativeren! Niet alles moet en moet, Gods Geest wijst je de weg.

Verlichting

Dit proces voltrekt zich natuurlijk niet in één keer. Dan zou bidden techniek zien. God op afroep beschikbaar. Nee, ‘Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont.’ Wat nodig is, is ontvankelijkheid. Luisterend leven. Dan wekt God door toevallige ontmoetingen en gesprekken,  door sluimerende vermoedens en tastend zoeken, met vallen en opstaan: inzicht.
‘I see’, zeggen de Engelsen! ‘Ik zie de feiten in alle nuchterheid onder ogen. Tegelijk kijk ik er ook doorheen.’ Op het moment dat Maria Magdalena de stem van Jezus hoort, ziet ze wat de afgewentelde steen, het geopend graf betekenen. Ze staart zich niet blind meer op de tuinman. Nee, dan zingt het: ‘De Heer heeft mij gezien en onverwacht, ben ik opnieuw geboren en getogen’. Leest u ook de verdere tekst van dit bijzondere lied. (Gz.487)

Vaste tijd?!

Is het nodig ieder dage op een vaste tijd te bidden? Dat is het oude gebruik. ’s Ochtends bij het opstaan en ’s avonds bij het slapen gaan te bidden. Het laatste geknield voor het bed. Wie doet dat (nog)? In het Liedboek staan een hele serie ochtend- en avondliederen die je kunt zingen en/of hardop lezen, dat helpt. Geweldig als u dit doet! Het Jodendom kent drie gebedsmomenten en in de Islam zijn er wel vijf op een dag.

Toch zit ’t hem niet in het kwantitatieve. En we kopen er niets voor elkaar de wet voor te schrijven. ‘De smalle weg’ die Jezus ons wijst is de weg die bij jou speciaal past. ‘De enge poort’ is jou alleen op het lijf geschreven. Wij hebben ieder een eigen goddelijke opdracht. (Matth.7: 13-14)

Eigenlijk kun je overal en de hele dag door bidden. Dat heet: wandelen met God. Of zoals Jezus het noemt: ‘bidden in geest en waarheid.’ (Joh. 4:23)Dat kan op de fiets of de aardappels schillend. In de file en zelfs in de supermarkt. Wel bij de les blijven en niet iets vergeten)-* Bidden is: aarde en hemel met elkaar verbinden.

Rond de diensten

De Kindernevendienst heeft zich grondig voorbereid op deze Veertigdagentijd. U zult daar tijdens de komende diensten beslist iets van merken! Ik wilde met u dezelfde verhalen lezen als zij. Dit jaar volgen we de weg van Jezus in het Lucas-evangelie.

Dat brengt ons op de tweede zondag van Veertigdagentijd, 17 maart in de hof van Gethsémané. Daar is het aardedonker. Opvallend dat een engel uit de hemel verschijnt om kracht te geven aan Jezus. Die dan juist ontzaglijk angstig wordt. ‘Zijn zweet werd als bloeddruppels, die op de aarde vielen’. Klopt die volgorde wel? Je zou andersom verwachten! (Luc. 22: 39-45)

De derde zondag van de Veertigdagentijd, 24 maart, zijn er twee gastpredikanten. ’s Ochtends ds. J. Maasland uit Scheveningen en ’s avonds ds. J. Slager uit IJsselmonde. Deze zondag draagt als doopnaam: ‘Oculi’. Dat is Latijn voor ‘ogen’. In Psalm 25 waar de dienst vanouds mee begint, staat: ‘Immer is mijn oog op de Heer, Hij bevrijdt mijn voeten uit de valstrik.’

Liturgische kalender

Waarom dragen veel zondagen een naam? Wat is de zin van een leesrooster, van liturgische gebruiken en een kerkelijk jaar? Niets moet! Daarin ben ik Calvinist. Maar Luther zei: de overvloed van Gods heil is zo groot. De Heilige Geest schept dat niet in één keer op. Nee, Hij deelt uit. In porties, bij stukjes en beetjes zodat je ’t kunt bevatten.

Helemaal eens! Doceren is doseren. Een klein kind voer je, hapje voor hapje. Iedere zondag, elke feestdag, elke tijd van het jaar draagt weer een ander karakter. Op die manier komen we toe aan alle facetten van Gods onnaspeurlijke rijkdom.

Denk aan die arme weduwe uit de Bijbel. Ze zette al haar kruiken, potjes en pannetjes, flessen en soepborden neer om de olie die Elisa schonk te bevatten. De olie, in het Hebreeuws: de acht. De rijkdom van de achtste dag, Gods nieuwe schepping. Al die dingen we in de erediensten doen, zijn er om daar voluit in te delen.

met een hartelijke groet,
ds. Treuren.

 

In Memoriam

Ons gemeentelid Arendje (Ada) Eichhorn – van der Zee, gewoond hebbend Raaigras 134, overleed op 22 februari j.l. in de leeftijd van 96 jaar.  Zij groeide op in Dordrecht, waar zij trouw meelevend was met de kerkelijke gemeente. Daar leerde zij haar echtgenoot Jan Willem Eichhorn kennen, met wie zij van 1946 tot aan diens overlijden in 1994 een gelukkig huwelijk mocht hebben. Haar dochter en haar kleinkinderen houden in herinnering vast hoe zij van zingen hield: 49 jaar actief lid van het koor Hosanna in Excelsis, hoe zij in vele kleine en grote dingen vasthield aan orde en netheid, aan kwaliteit en stabiliteit. Zij was een actieve en betrokken moeder en grootmoeder, met veel liefde aanwezig in het leven van haar nageslacht, maar ook met enthousiasme reizend makend.

De kleinkinderen vertelden dat ze een echte oma was, bij wie zij altijd welkom waren, altijd met een merkbare vreugde werden ontvangen, onthaald met het lekkers dat Oma speciaal voor ieder afzonderlijk had uitgekozen. Zo was Arendje: gastvrij, vol humor, af en toe met een gekkigheidje, enthousiast voor een spelletje, altijd mee kunnende praten over zoveel dingen: ze stond met beide benen in het leven, maar immer merkte haar nageslacht haar warme hart. Dat hart vol liefde.

Het leven bracht haar ook verdriet: haar zoon Wim Eichhorn overleed aan een bedreigende ziekte, terwijl hij nog in de kracht van zijn jaren verkeerde. Haar man Jan Willem ging haar ook voor.

In haar geloof bleef zij principieel. Zij hield van zondagsheiliging, maar werd nooit te wettisch. Zij prefereerde de rechte leer, maar zocht nooit de tegenstelling die zich kan voordoen in geloofsgeschillen. Zij overdacht graag de zondagse preek. Toen het thuis wonen niet meer mogelijk was, kwam zij naar Pijnacker, waar haar dochter woont. Ze mocht bij de diensten in de Weidevogelhof nog een tijdje meelevend zijn, totdat ze te hulpbehoevend was geworden. Zij heeft vijf jaar in ons midden verbleven.

Met een dienst in de Thuredrith aula te Dordrecht hebben wij op donderdag 28 februari haar leven herdacht met een dienst van Woord en Gebed. Haar huwelijkstekst (Gal. 5:13b) mocht daar klinken naast woorden uit Psalm 118.  Arendje mag – ontwaakt – Gods lof ontvouwen (berijmde psalm 17:7). Haar dochter, schoondochter, klein- en achterkleinkinderen mogen zich getroost weten met onze voorbeden.

Ds. H.J. Franzen

 

Koffiedrinken

Koffie drinken staat in Nederland synoniem voor gezelligheid, daarom zouden wij het fijn vinden om met ons een kopje koffie te komen drinken. Niets moet dus ieder is vrij te gaan wanneer hij/zij wil. Vanaf 10.00 uur staat de koffie c.q. thee voor u klaar in de ontvangstruimte van de kerk. 12.00 uur is de tijd dat we kopjes in de afwasmachine stoppen. Dus mocht u zin hebben dan bent u van harte welkom op woensdag 27 maart.

Bert van Tilburg

 

Jarigen

  • Op 19 maart wordt dhr. W.D. Huisman 85 jaar.
  • Op 24 maart wordt mevr. C. Bijsterveld-Koene 94 jaar.
  • Op 25 maart wordt dhr. A.H. Quist 88 jaar.
  • Op 26 maart wordt dhr. N.J. Notenboom 93 jaar.

Allen van harte gefeliciteerd met uw verjaardag, we wensen u een mooie dag toe.

 

Huwelijksjubileum

Dhr. W. van der Weerd en mevr. G.C.B. van der Weerd-van Meurs zijn op 23 maart 40 jaar getrouwd.

Een robijnen huwelijk, wij wensen u een feestelijke dag met familie en vrienden.

 

Giften

Er zijn giften binnen gekomen voor het orgelfonds van de Dorpskerk.

  • Gaby den Uijl heeft een gift van €50 ontvangen.
  • Adrie van der Salm heeft een gift van €10 ontvangen.
  • via ds. Fransen kwam er €140 binnen, €70 euro voor het orgel en €70 ter vrije besteding.
  • via ds. Treuren een tientje voor het orgel.

Tot slot

Lente

Zoals ieder jaar weer opnieuw
Zal de wereld ontwaken
Na de kille dorre winter
In bruin en zwart-wit

De lente komt met bloemen
Een waaier van kleur
Een feest om te zien
De wereld leeft op

Wij mogen samen genieten
Wandelen door de regenboog
En bij elke voetstap
Komt er weer een kleur omhoog

 

Anne-marie Overvliet – Visser

 

 

Evert NieuwkoopWijkberichten t/m 24 maart