Wijkberichten t/m 25 april

op vrijdag, 09 april 2021

Complete gezondheid

Dit wijkbericht begin en eindig ik met een fragment uit een preek die ds. A. Kool op 22 februari 1995 in de Jacobikerk in Utrecht hield. Allerlei uitbraken van ziekten, zoals de gekke koeienziekte en vogelgriep had je toen nog niet. Laat staan zoiets als covid-19 die onze samenleving al ruim een jaar in de ban houdt. Toch vind ik het belangwekkend wat hij zegt en tot nadenken stemmend.
“Je krijgt wel eens de indruk dat voor veel mensen gezondheid het een en het al is. Maar dat is gevaarlijk. Dat lijkt mij niet gezond. Weet u wat gezond is? Als je je eigen gezondheid kunt relativeren en je eigen zwakheden kent. In Psalm 73 wordt van de goddelozen -let wel de goddeloze- gezegd: ‘Moeiten hebben ze niet, gaaf en welgedaan is hun lichaam.’ Ja, je hebt ook mensen die voor het vaderland weg leven. Frank en vrij, ze bekommeren zich niet om de nood van de wereld, ze zijn oppervlakkig. Je kunt op een irritante manier gezond zijn. Daar kun je ook oud bij worden. Een bekend christenpsychiater, hoogleraaar, zei eens heel scherp: ‘Complete gezondheid is misschien de beste garantie voor ongeloof’. Leef maar raak.”

Doopdienst

Ik verspring naar iets van een totaal andere orde. Op zondag 18 april is er sinds lange tijd weer een doopdienst, fijn. We hopen Sam Daniël de Leede, zoon van Kristel en Timo, te begraven in Christus’ dood en met Christus te doen op staan tot een nieuw leven. Daar zit iets wonderlijks in. Ben je net begonnen met je leven of je wordt in een nieuw leven ingewijd. Hoe zit dat?
Omdat het er op Pasen niet van gekomen is, ga ik alsnog in op het nadrukkelijk herhaalde zien van Jezus in Galilea. (Mc.16:7 en Matth.28:7-10) De discipelen kwamen uit Galilea vandaan. Ze hadden daar de Heer ontmoet. Toch pakt Jezus de draad niet weer met ze op. Het kruis en de opstanding brengen hen net ons doop iets heel nieuws.

Tekenen

Op zondag 25 april, Jubilate, lezen we het toegevoegde, ‘oneigenlijke’ slot van het Marcus-evangelie. Daarin staan prachtige dingen. De opgestane Heer belooft aan zijn leerlingen dat zij allerlei tekenen zullen verrichten. ‘In mijn naam zullen zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen spreken, slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de hand leggen en zij zullen genezen worden.’ (Mc. 16: 7-8) Wat zien we nu in de praktijk van deze tekenen? Hoe moet je deze belofte zien? Is het iets tijdgebondens of hebben we er nu ook nog wat aan?

Gastpredikanten

Op 25 april ’s avonds is opnieuw ds. G.J. Stougie uit Pernis bij ons te gast. Op zondag 2 mei, Cantate, gaat ’s ochtends ds. D. Verboom jr. uit Leiden voor. Fijn dat zij bij ons voor willen gaan!

‘…Want ze waren bang’

In ‘In de Waagschaal’ schreef Coen Constandse een meditatie over het slot van Markus. ‘Bij Markus geen verschijning van Jezus, alleen een verdwijning. Er is een jongeling, en het woord dat hij brengt. En er is angst. Dat is het.’ Over deze angst, vertelt hij, dat het ‘geen terugval is in de alledaagse angsten voor alles wat het leven benauwt en bedreigt’. Nee, ‘het heeft iets van hoogtevrees, een duizeling die je bevangt boven een diepte, een moment van vrije val, zoals in halfslaap, een schok, een schrikreflex’. Een stukje verder tekent Constandse dan dingen op die ik niet eerder zo subtiel gelezen heb. Laat u dit ook eens op u inwerken.

Innerlijke spankracht

“Die vrees hoort erbij. Ze was er eerder telkens weer wanneer de grootheid van Jezus bleek. Daarom hoort ze ook bij een geloofwaardig einde van het evangelie. Als het goed is, vervangt het geloof de vrees ook niet, maar gaat ze als het ware op in het vertrouwen. Als een innerlijke spankracht, een grootheid die van binnen tegen de grenzen van het geloof blijft aanduwen. Ze wordt omgezet in verwondering, om de onvanzelfsprekendheid niets meer te vrezen te hebben. Die is wezenlijk voor geloof, maar ook zomaar verdwenen. Dat het evangelie er is en wordt doorverteld, maakt duidelijk dat het bij vrees en beven niet is gebleven. Maar het ‘eindigt’ er met goede reden mee.”

Ambtsdragers gezocht

Binnen niet al te lange tijd zullen we met drie vacatures onder ogen moeten zien. Eind juni neemt Jan Willem Duijzer afscheid als ouderling-kerkrentmeester. Met zijn vrouw Ellen verhuist hij (terug) naar Zoetermeer. En eind van de zomer nemen Annette de Deugd (ouderling en voorzitter) en Evert Nieuwkoop (diaken), beiden na 8 jaar dienst te hebben gedaan, afscheid van de wijkkerkenraad. Daarmee wordt de kring klein.
Wilt u om te beginnen bidden voor het werk dat door de Wijkkerkenraad wordt gedaan. Wilt u ook bidden dat we opnieuw ambtsdragers mogen vinden. De situatie nijpt steeds meer. Er heerst binnen de W.K. gelukkig een goede sfeer. Maar we hebben versterking vanuit de gemeente wel heel erg hard nodig op dit moment. Ik wil een beroep op uw betrokkenheid en gevoel van verantwoordelijkheid. Help bij het vervullen van deze vacatures, wij kunnen het niet alleen! Aarzelt u niet bij vragen contact op te nemen.

Wat beslissend is

Zoals gezegd sluit ik dit wijkbericht ook af met een preekfragment. Gezondheid is veel, maar niet alles. Gezondheid is veel, maar er is God zij dank meer! “Beslissend in mijn leven en in uw leven is niet hoe gezond we zijn. Vele groten in het Koninkrijk der hemelen waren zwak. Paulus heeft het voortdurend over de zwakheid en dan bedoelt hij ook zijn lichamelijke zwakheid, een doorn in het vlees en zo. ‘Maar als ik zwak ben, dan ben ik machtig.’ Van Johannes Calvijn is bekend, dat hij zijn leven lang getobd heeft met een zwak lichaam. Beslissend is niet hoe gezond ik ben, maar beslissend is dat ik naar lichaam en ziel, in leven en sterven het eigendom ben des Heren. Weet u wat gezond is? Als je met Paulus zegt: ‘Hetzij wij leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren.’ Meer dan overwinnaar.”

met hartelijke groet,
ds. Treuren

Jarigen

  • Mevr. P.C. Helder – van der Elst wordt op 17 april 84 jaar.
  • Mevr. M. Valkenburg – van Dam wordt op 23 april 81 jaar.
  • Mevr. M.N. van Wamelen – van Reeuwijk wordt ook op 23 april 83 jaar.
  • Mevr. C. Ton – van Ruitenburg wordt op 26 april 89 jaar.

Allen van harte gefeliciteerd met uw verjaardag! Wij wensen u een gezellige dag.

Huwelijksjubileum

Dhr. en mevr. Quist – van Dijk zijn op 3 mei 65 jaar getrouwd.
Een briljanten huwelijk! Van harte gefeliciteerd met dit jubileum. Wij wensen u een stralende dag.

Giften

  • Mevrouw A. van Lint heeft een tweetal giften ontvangen: een van €10 ten behoeve van de Zending en een van €20 welke bestemd is voor het orgel van de Dorpskerk.
  • Er is een gift van €1700 overgemaakt naar de rekening van de Activiteitengroep Centrum (AGC) ten bate van de realisatie van het derde klavier van het Dorpskerkorgel.

Dank voor uw giften!

Tot slot

April
Soms zo betoverend mooi
In groene lentetooi
Soms koud en grillig
Bij een striemende hagelbui
Jouw aarzelende ochtendzon
Doet ons hart weer verlangen
En in milde avondstonden
Plannen we duizend dromen
Want mei wacht al ongeduldig
Om jouw plaats te heroveren.

Anne-marie Overvliet – Visser

Evert NieuwkoopWijkberichten t/m 25 april