Wijkberichten t/m 26 maart

op zaterdag, 04 maart 2023

Dienst alle leeftijden

Op 12 maart een dienst voor alle leeftijden. Dat is eigenlijk elke dienst. Maar bij de preek hoop ik dit keer ook op tieners en kinderen uit de bovenbouw. Het aparte kindermoment is vooral voor kinderen uit de onderbouw. We worden begeleid door Albert Theeuwsen op de piano en Bartjan Geleijnse aan het orgel. Ik hoop dat ieder met plezier mee kan zingen! We lezen twee stukjes die op het eerste gezicht niets met elkaar te maken hebben, Matth.17:1-8 en 26:96-75. Eerst zijn we net als Petrus met Jezus op de berg. Daarna zijn we met Petrus buiten bij een vuurtje terwijl Jezus binnen in het paleis van de hogepriester wordt verhoord. En wat het verband tussen die verhalen oplevert?! Nou, ik hoop dat u daarvan opkijkt en er iets aan hebt.
In de avonddienst ds. G.J. Stougie uit Pernis. Een geziene gast uit de tijd dat ze in Berkel & Rodenrijs predikant was. Zij is daar opgevolgd door… ds. M. Stougie die haar schoonzus is.

Avondgebed

Op woensdag 15 maart een avondgebed m.m.v. Jeroen de Haan en enkele cantorijleden. Tussen de diensten op 12 en 19 maart een prachtige gelegenheid om stil te staan bij Matth.17:9-13. Het vervolg van zondag. Een stukje tekst dat een geheim bevat. Maar zijn vooral de gebeden en stilte die het werk doen. ‘Mijn ziel is stil tot God, mijn Heer’. Aanvang: 19 uur.

Doopdienst

Op zondag 19 maart, die de naam ‘Laetare’ (=’Verblijdt u!) draagt, wordt de Doop bediend aan Jentje Gerdina Esther van Ginkel en Mees Benjamin de Leede. Een feestelijke, grote gebeurtenis. De Here God die zijn onuitsprekelijke naam en beloften verbindt aan deze twee kinderen. Esther en Mees die worden opgenomen in zijn verbond. Dat is vreugdevol.
Uit de Bijbel lezen we Matth.17:14-21. Nadat Jezus van de berg is afgedaald, staat hij oog in oog met een radeloze vader. De discipelen hebben zijn kind dat zichzelf kwaad doet niet kunnen helpen. Jezus zucht onder hun kleingeloof. Een geloof als een mosterdzaadje zou in staat bergen te verzetten. Ik denk dat we met elkaar zitten te springen om zulke sprankjes geloof. Voor scholieren en studenten is het zo’n verwarrende tijd.

Zondagsgasten

Op zondag 26 maart, -‘Judica’: ‘Doe mij recht’ (Ps.43)-, gaat ds. Robert Stigter voor uit Delfgauw. Deze ochtend ben ik in het Kerkelijk Centrum. ’t Is een zgn. carrouselzondag: de vier predikanten van de Protestantse Gemeente Piijnacker-Delfgauw doen deze zondag in een andere dan de eigen wijkgemeente dienst. Het idee is ook op deze wijze de verbondenheid en eensgezindheid met elkaar te versterken. Zelf ga ik voor in Delfgauw. In de avonddienst gaat ds. D. van Duijvenbode voor, u welbekend, uit Hoek van Holland.

Afscheid

Na bijna twee perioden als kerkrentmeester de Dorpskerk te hebben gediend, heeft Wim Millenaar zijn opdracht terug gegeven. Iets langer geleden diende hij twee volle ambtstermijnen als ouderling-kerkrentmeester. In een nog verder liggend verleden was hij diaken. Hij heeft zijn sporen dus wel verdiend. Zoals hij tuinder was en van aanpakken hield, -niet praten maar zorgen dat er iets tot stand komt-, vervulde hij ook zijn taken. Dat heeft onze gemeente het één en ander opgeleverd. Op zijn initiatief kwam de extra beglazing aan de zijkant van de kerk tot stand, werden de paden op de begraafplaats verbeterd en kwam er een herinneringsplek (het ‘monument’). Hij was de initiator van de plantjes- en kerstmarkt en heeft onmisbaar bijgedragen aan de restauratie van het Knipscheerorgel. Ik weet zeker dat ik in rood gebied kom door dit te schrijven, Wim heeft er het land aan te worden bedankt. Oneindig veel uren heeft hij gemaakt als vrijwilliger op de begraafplaats, ik hoop dat je gezondheid toestaat nog in touw te blijven. Wim, hardgrondig bedankt voor je inzet en trouw!
Hartelijke groet,
ds. Treuren

Jarigen

• Dhr. W.D. Huisman wordt op 19 maart 89 jaar.
• Mevr. O.B.H.N. Elferink-Mekkelholt wordt op 21 maart 83 jaar.
• Dhr. A.H. Quist wordt op 25 maart 92 jaar.
• Mevr. J. Schilperoort-de Visser wordt op 30 maart 80 jaar.
Allen van harte gefeliciteerd met uw verjaardag! Wij wensen u een gezellige dag.

Huwelijksjubileum

• Dhr. en mevr. Rensen-den Hoedt zijn op 27 maart 25 jaar getrouwd.
Een zilveren huwelijk, van harte gefeliciteerd! Wij wensen u een feestelijke dag met familie en vrienden.

Giften

• Nel van der Kleij heeft een gift van €20,00 ontvangen, welke is bestemd voor de Diaconie van de Dorpskerk.
• Ds. Treuren heeft een gift van €20,00 ontvangen ten behoeve van de Dorpskerk.
• Anneke van den Heuvel heeft een gift van €20,00 ontvangen, welke is bestemd voor de Dorpskerk.
• Gaby den Uijl heeft een gift van €10,00 ontvangen voor de Diaconie van de Dorpskerk.
• Ds. Franzen heeft een gift van €20,00 ontvangen, voor het Orgelfonds van de Dorpskerk.
• Ds. Franzen heeft een gift van €10,00 ontvangen, eveneens voor het Orgelfonds van de Dorpskerk.
• John de Prieelle heeft een gift van €20,00 ontvangen, voor het Orgelfonds van de Dorpskerk.

Alle gevers, hartelijk dank voor uw gift!

Tot slot

Lente

Is het geen wonder,
zoals alles groeit?
En zelfs na een winter,
zo prachtig opbloeit?

Het blijft toch bijzonder,
dat warmte en licht
bij plant, dier en mens,
dit wonder verricht.

Anne-marie Overvliet – Visser

Toekomst Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw (PGPD)

In elke wijk is een of meerdere malen het rapport over de toekomst van de PGPD besproken. Dat rapport geeft de vastlegging aan van gemaakte afspraken en geformuleerde uitgangspunten: “Wat willen we zijn als PGPD en wat hebben we daarvoor nodig aan mensen en middelen?” Via Centraal Contact is de gemeente al eerder geïnformeerd.
Bij een vorig overleg tijdens een gemeenteavond zijn er vragen en opmerkingen gemaakt over de beschrijving en invulling van de Fondsen, alsmede over de voorwaarden waaronder aanvragen uit die fondsen getoetst en beoordeeld zullen worden.
Het betreft:
1. het Duurzaamheidsfonds
2. het Innovatiefonds
3. het Vastgoed investeringsfonds
4. het Solidariteitsfonds

De kerkenraad van de wijkgemeente Dorpskerk wil u graag nader informeren over de nadere uitwerking van de fondsen. Dat zal gebeuren op zondag 26 maart, na afloop van de ochtenddienst in de Dorpskerk.

Beknopt verslag wijkkerkenraad 16 januari 2023

Naar aanleiding van het natuurgeweld in Turkije en Syrië staan we stil bij Mattheus 24: 1-6 en 12, 13. Hier wordt gesproken over geruchten van oorlogen en aardbevingen. We mogen dit zien als signalen voorafgaand aan de verlossing, je kan dit ook betrekken op je eigen leven. De oproep klinkt om te volharden, ook als het zwaar is. Maar ook als het tegen de stroom ingaat van je eigen innerlijk. Blijf volharden in de liefde. Daarna zingen we Psalm 75: 1, 2 en 7.
Deze avond hebben we een gast in ons midden: ds. Julia van Rijn. Zij is onze classispredikant en gaat bij alle wijkkerkenraden op ‘huisbezoek’. We gaan met elkaar in gesprek over de volgende twee vragen: wat geeft u vreugde als kerkenraad en welke zorgen ervaart u als kerkenraad. Rode draad is dat we een fijne gemeente hebben, er veel tieners zijn. Ook weten we ons als kerkenraad door de gemeente en dat er binnen de kerkenraad een goede sfeer is waar in openheid gesproken kan worden. Zorgen zijn ook: hoe blijven we financieel gezond. Maar ook het feit dat de individualisering de kerk niet voorbijgaat en het wegblijven van mensen uit de kerk.
We blikken terug op speciale diensten zoals de oecumenische viering en het bomenfeest die als positief worden ervaren. In het eerstvolgende consistorie overleg zullen we ons buigen over mogelijke nieuwe gastpredikanten.
De vergadering wordt gesloten met het zingen van lied 817.

Hans van Spronsen

Evert NieuwkoopWijkberichten t/m 26 maart