Wijkberichten t/m 26 mei

op vrijdag, 10 mei 2019

De koninklijke opdracht van de mens

‘Miljoenen soorten planten en dieren dreigen te verdwijnen’, kopte de krant. Vanaf de Verlichting zien we de natuur dus als object, met dit eindresultaat dus. Het is schokkend te lezen wat een invloedrijk wetenschapsfilosoof als Francis Bacon schreef. De natuur vraagt er om als een recalcitrante vrouw te vrouw(!) te worden onderworpen en overheerst. Hij was helaas de enige niet. Je kunt je afvragen of de Bijbel hier al geen aanleiding toe geeft.

God schept de mens in Gen.1 om ‘te heersen’ over de de vissen, de vogels en de dieren die op de aarde kruipen. (vs. 26. 28) Dat hebben de insecten geweten! Die verdwijnen het snelst.

Wat een ellende is het toch dat ook vakmensen die het beter weten moesten weten, -dominees, priesters en kerkelijk hoogleraren-, steeds maar weer met vertalingen werken. Dat heeft funeste gevolgen! In het Hebreeuws staat er voor ‘heersen’ een woordje dat je ook met ‘afdalen’, ‘je vernederen’ kunt vertalen. De mens, die naar Gods beeld geschapen is, weerspiegelt zijn beeld wanneer Hij net als zijn Maker bescheiden is en als meerdere zijn schepselen dient!

In het teken van het lam

Een stukje verderop wordt over het onderwerpen van de aarde’ gesproken. Oei, denk je dan! Nee, kijk uit en let op. Eigenlijk staat hier een woord dat ‘lam’ betekent. De mens krijgt dus de opdracht de aarde met het lam te verbinden. Wat wil dat zeggen?

Het lam belichaamt een geheim. ‘Zie, het lam Gods..’, begint het evangelie. (joh.1:29) De verlossing uit Egypte vindt niet plaats door zelf van alles te ondernemen, door te mediteren of oorlog te voeren, maar door een lam in het middelpunt te nemen. Het lam is er, ‘van voor de grondlegging van de wereld’. (op.13:8) De wereld staat in het teken van het lam.

Dat is belangrijk. Wij bekijken de wereld steeds weer met vragen als ‘wat heb ik eraan, wat kunnen we ermee doen?’ Alles wordt zo een object. Al dan niet nuttig. Maar we hebben alles in verbinding te bengen met het lam, met de werkelijkheid van God. Dat zou een andere houding op kunnen leveren. Tegenovergesteld aan hoe ook de Bijbel is misbruikt.

Dienen en beschermen

In Gen. 2 staat er ook iets moois. In dit tweede scheppingsverhaal wordt de mens in de hof van Eden geplaatst ‘om die te bewerken en bewaren’.

Voor ‘bewerken’ gebruikt het Hebreeuws een werkwoord dat je het beste met dienen vertalen kunt. Dat dienen vormt van zowel de cultus, de Tempeldienst, als de cultuur de basis. Voor die beide terreinen, godsdienst en de wetenschap, komt het er opaan je in te leven! Dus niet te roven, doden, uitputten. Het woordje ‘waken’ wijst diezelfde kant uit. De tuin waarin de Heere God de mens plaatst vraagt erom als iets kostbaars te worden beschermd.

Het is dus een sprookje dat de Bijbel de genadeloze exploitatie van de natuur zou beogen. Maar het is wel heel pijnlijk dat we haar zo interpreteren.

Jozua

Voor de uitdaging gesteld door één van de Bijbelkringen wil ik een paar keer met u uit het boek Jozua lezen. Als kind vond ik die verhalen prachtig. Maar opgeschrikt door al het religieuze geweld dat er door de hele wereld is, rijzen er vragen. Een ouder gemeentelid zei pas: ‘Ik heb mijn man gevraagd te stoppen met het lezen van al die moordverhalen’. Hoe moet je de ‘heilige oorlogen’ uit dit Bijbelboek zien? Bij die vraag komen we zeker uit. Jozua betekent net als Jezus: de Heere verlost, de Heere schept ruimte. Mooi om in de tijd na Pasen bij dit Bijbelboek stil te staan. We beginnen op zondag 19 mei, ‘cantate'(=’zingt, naar Ps.98).

Taizéviering

Op Pasen hebt u het Taizékoor (het verkleinwoord kan ik weglaten) onder leiding van Sonja Bakker Verhoef op volle sterkte kunnen beluisteren. Prachtig zoals ‘The Lord keep bless and bless you’ klonk, op 19 mei ’s avonds hoort u hun stem weer. Natuurlijk ook de stemmen, deels in andere talen van gasten en gemeenteleden. Zingt en bidt u mee!

‘De lofzang van Christus, die in de liturgie haar uitdrukking vindt, is vruchtbaar als die tot in de meest eenvoudige bezigheden doorklinkt.’ (Frère Roger, oprichter van de Taizé-gemeenschap)

Geluk hebben

Jozua krijgt de opdracht het goede voorbeeld te geven en intensief te lernen. Dat element wil ik in de leerdienst op 26 mei uitvergroten. In Jozua 1: 8 staat: ‘Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht (..) want dan zult u op uw wegen uw doel bereiken en zult u voorspoedig zijn’. In Psalm 1 staat ook al zoiets. Van de tsaddiek, de rechtvaardige, die Gods Wet ‘herkauwt’ (Luther) vertelt vs. 2: ‘Al wat hij doet, gelukt!’ Typisch. Er moet slag worden geleverd, er hangt strijd in de lucht, het leven roept je onder de wapens, en je ‘lernt’!

Hemelvaartsdienst

Gewoongetrouw begint de dienst om 9.30 uur. Ik heb er nog geen idee van wat er uit gaat komen maar ik wilde als tekst kiezen: ‘Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel?’ Dat is wat engelen zeggen, als Jezus ten hemel gevaren is. Waarom gelooft u? ‘Om later in de hemel te komen’. Is dat zo? Wat betekent het de dingen ‘van boven’ te zoeken? Dat je, zoals Nietzsche joden en christenen beschuldigt, de aarde ontrouw bent? Waarom is Hemelvaart eigenlijk een feest? heeft u zich vast weleens afgevraagd!

Met een hartelijke groet,
ds. Treuren.

 

Koffieochtend

Het gebruikelijke koffie uurtje op woensdag is dit keer gepland op 29 mei, de laatste woensdag in mei. Wij zouden het gezellig vinden als u ook deze keer met ons mee wil doen. Elkaar ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee geeft toch weer de band aan die wij met elkaar hebben. De koffie staat om ongeveer 10.15 uur klaar en de kopjes en de glazen om uiterlijk 12.00 in de afwasmachine. Komt u ook??

Bert van Tilburg

 

Samen ontbijten

Hallo Allemaal,

Zoals u in de vorige CC heeft kunnen lezen kunt ook dit jaar op Hemelvaartsdag voorafgaande aan de kerkdienst gezellig komen ontbijten. Alleen, samen of met het hele gezin. Iedereen is welkom!!

Het dauwtrappen slaan we een jaartje over.

U kunt zich voor dit ontbijt aanmelden via de intekenlijst bij de ingang van de kerk. Dit kan op zondag 19 en 26 mei .

Wij hopen dat u erbij zult zijn.

namens de Wijkkerkenraad,
Linda Droog

 

Huwelijksjubilea

  • Op 27 mei zijn dhr. en mevr. Kaptein-Helder 25 getrouwd.
  • Op 28 mei zijn dhr. en mevr. Drop-Weerheim 45 jaar getrouwd.

Een zilveren en een saffieren bruiloft, van harte gefeliciteerd! Wij wensen u een feestelijke dag.

Jarigen

  • Op 19 mei wordt dhr. C.P.Weerheim 82 jaar.
  • Eveneens op 19 mei wordt mevr. M. de Graaf-Weerheim 86 jaar.

Gefeliciteerd met uw verjaardag, wij wensen u een gezellige dag.

Giften

  • Ds. Treuren heeft een gift van €50,00 ontvangen, bestemd voor het orgelfonds van de Dorpskerk.
  • Pita Huisman heeft een gift van €10,00 ontvangen, eveneens voor het orgelfonds van de Dorpskerk.

Tot slot

Dag

Elke dag is er één,
elke dag is uniek,
de een is een put
en de andere een piek.

Gun elke dag
zijn eigen gezicht,
de ene is open,
de and’re is dicht.

De een is perfect
en de ander van slag,
je maakt van een put
nóóit een piek van ‘n dag.

Toon Hermans

 

Anne-marie Overvliet – Visser

Evert NieuwkoopWijkberichten t/m 26 mei