Wijkberichten t/m 27 oktober

op zaterdag, 12 oktober 2019

Loofhutten

Op zondag 20 oktober vieren, na verschillende activiteiten door de week, Loofhutten tijdens de eredienst. We hebben twee musici te gast: Sandra van den Brand, mezzosopraan en Rosalinde Kluck, altviool, samen het Duo Saron. Zij zullen een paar Joodse liederen ten gehore brengen. Komt u luisteren en zingen! Want ’t is ook de jaarlijkse dankdienst waarin we de Heer loven om wat er aan graan, groente en vruchten is gegroeid.
We lezen de profetie van Sacharja die de heidenvolkeren oproept het Loofhuttenfeest in Jeruzalem te vieren, u vindt deze in hoofdstuk 14, vanaf vs. 16. Van over de hele wereld zullen de pelgrims optrekken. De Tempel zal het heilig hart van de toekomstige wereld zijn. Prachtig, denk je dan! Maar ‘er zal te dien dage geen Kanaäniet meer zijn in het huis van de Here der heerscharen’. Waarom is uitgerekend de Kanaäniet niet welkom?
In het boek Jozua moeten ze het al zo ontgelden! In het Bijbels Hebreeuw betekent ‘Kanaäniet’ ook handelaar, koopman. Jezus veegt de Kanaäniet uit de Tempel, zie Matth. 21: 12-13. God zal alleen uit liefde gediend worden, ‘om niet’. Niet langer berekenend: om het succes, om goede sier te maken, om de eerste viool te kunnen spelen e.d.. Wat de strijd tegen de Kanaänieten in het boek Jozua voor ons betekent, blijkt hier!

Taizé-viering

Doet de Dorpskerk twee keer aan deze zondag! U kunt ’s avonds tot rust, tot waakzaamheid, tot innerlijke stilte komen in de Taizé-viering. Vanaf het prille begin, al in de moederschoot kent de Heer ons leven, zegt Psalm 139. Het wordt Jeremia die jong is en die twijfelt of hij wel in staat als profeet op te treden ingefluisterd. ‘Ik heb je al de hele tijd op het oog.’ Die woorden willen als een vurige pijl in ons hart doordringen. Opdat u opstaat in Gods kracht.
U zingt verder, door het Taizé-koortje geïnspireerd, bekende en nog niet bekende Taizé-liederen, zoals ‘Gib mich ganz zu eigen dir’ en ‘Aber du weisst den Weg fúr mich’. Het zijn ingehouden maar krachtige gebeden.

Een ‘gewone’ dienst en dienst met koor

Een week later, op 27 oktober ’s ochtends gaat ds. J. Henzen uit Wateringen in de Dorpskerk voor. Ik wens u met hem een goede dienst!
’s Avonds maakt het American Protestant Choir uit Den Haag zijn opwachting, gedirigeerd door John Bakker. Zoals u gewend bent zingt dit koor vooral welluidende Engelstalige liederen: traditionals, gospels & modern hymns. ’t Is een harmonieze stroom van klanken en woorden, die een gevoel van volheid en overvloed opwekt. Uitgangspunt van de preek is Psalm 84. ‘Hoe hartverrukkend uw woningen, Heer der hemelse scharen!’

Scriba

Namens de wijkkerkenraad mag ik u schrijven dat Nanda van den Berg ‘ja’ gezegd heeft op onze vraag om ouderling-scriba te worden. Na een paar boeiende, leerzame Schotse jaren woont zij nu in Delft en leeft ze (weer) in de Dorpskerk mee. Vanaf binnenkort dus op een bijzondere manier. We zijn daar erg blij mee! We hopen Nanda dat je je opdracht met plezier zult vervullen, en de weg zult vrijmaken voor jeugdige kerkenraadsleden.
Eventuele bezwaren kunnen schriftelijk en ondertekend tot uiterlijk een week na verschijning van dit nummer van CC worden ingediend bij onze ad hoc scriba Annette de Deugd. We hopen dat Nanda bevestigd kan worden op zondag 17 november.

Vreemdelingschap

Op 9 september is prof. dr. H. W. de Knijff overleden, 89 jaar oud, emritus kerkelijk hoogleraar christelijke ethiek, dogmatiek en bijbelse theologie. Hij timmerde luidruchtig niet aan de weg. Maar in zijn vele boeken en artikelen deed hij baanbrekend werk. Al vroeg vroeg hij de aandacht in de kerk voor de milieuproblematiek. In 1995 schreef hij ‘Tussen woning en woestijn, milieuzorg als aspect van christelijke cultuur’, een inspirerend, origineel boek. Hij betrekt daarin wat in de Bijbel ‘vreemdelingschap’ heet toe om de specifiek christelijke inbreng in de mileu-ethiek onder woorden te brengen.
Een citaat: ‘Het gaat hier om het leven op aarde en dat kennelijk ook in deze zin, dat de mens zich op aarde inricht maar zodanig, dat de gerichtheid op de toekomst steeds leven blijft en de uiteindelijke levensvervulling niet wordt gezocht in het aardse goed. Het christenleven dient een leven te zijn van toewijding, waarin de aarde gebruikt wordt, maar niet ten einde toe’. Als praktische consequentie voelt hier beperking, grensbesef uit voort. Een levenskritische opvatting ter wille van het leven zelf, die inspanning, christelijke ‘observantie’ vergt.
(*= het streven leefregels inacht te nemen)

met hartelijke groet,
ds. Treuren

Jarigen

• Mevr. M.M. van der Spek – van der Spek wordt op 21 oktober 83 jaar.
• Mevr. G. van Herk – van Leeuwen wordt op 30 oktober 84 jaar.
• Eveneens op 30 oktober wordt mevr. G. Gorissen – Rensen 81 jaar.
Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag! Wij wensen u allen een feestelijke dag toe.

Nieuwe rubriek!

Vanaf deze editie van het Centraal Contact zal steeds het kopje ‘agenda’ verschijnen.
Het is de bedoeling dat hier zoveel mogelijk data in komen te staan van kringen en andere activiteiten in onze wijkgemeente, los van wie de initiatiefnemer is.
Wilt u, indien u een kring leidt of verzorgt, de naam van de activiteit en de datum (tijdig) aan mij doormailen? Dan zorg ik ervoor dat deze in de ‘agenda’ geplaatst wordt.
Mailadres: m.overvliet@planet.nl

Agenda

vr. 18 okt.: Eredienst in de Weidevogelhof, 10.30 uur
vr. 18 okt: Catechisatie 12-15 jr. in de consistorie, 17.00 uur
ma 28 okt.: Gezamenlijke ambtsdragersvergadering in Delfgauw,
18.00 uur eten, vanaf 19.30 lezing Nynke Dijkstra
wo. 30 okt.: Twintigers in de pastorie , 19.30 uur
do. 31 okt: Young&Holy, vanaf 20.30 uur in ’t Rooie Keldertje
vr. 1 nov.: catechisatie 12-15 jr. in de consistorie, 17.00 uur

Tot slot

Herfst
De zomer is alweer voorbij,
een natte tijd breekt aan.
Het warme weer maakt de weg vrij,
het najaar komt er aan.
De herfst met al zijn kleurenpracht,
maar ook met storm en regen.
De zon neemt heel snel af in kracht
en komt de wolken tegen.
De tijd zo somber, vol gemis
maar laat ons niet vergeten.
Ga er op uit en ja, geniet
van de veelheid van kleuren.
En nee sluit nu je ogen niet,
snuif op die herfstige geuren.

Anne-marie Overvliet – Visser

Evert NieuwkoopWijkberichten t/m 27 oktober