Wijkberichten t/m 5 maart

op zondag, 12 februari 2023

Geboren

Op 27 januari werd Jentje Gerdina Esther geboren, dochter van Kees en Willianne van Ginkel-Kempenaar. Zij is vernoemd naar beide grootmoeders, die denk ik net zo trots en dankbaar zijn als haar ouders. De naam Esther vind ik bijzonder. Het is eigenlijk een aanduiding van God. ‘Ik die verborgen ben’, luidt de betekenis. In het boekje Esther komt de Heer in het geheel niet voor. Maar in het optreden van Esther handelt Hij op verborgen wijze. Dat wens ik jullie Esther toe, Willianne en Kees, dat zij tot vreugde van velen van de aanwezigheid van God een getuige zijn zal.

Held

In de Veertigdagentijd staan de verhalen over de verdrukking van de Israëlieten en bevrijding uit Egypte op het rooster van ‘Vertel het maar..’ dat de Kindernevendienst volgt. Op zondag 19 februari wil ik daar met u een voorschot op nemen door Exodus 1 met u te lezen. We letten vooral op twee vrouwen, Sifra en Pua, die we in onze tijd heldinnen zouden noemen. Of is dat woord, zoals in de discussie rond het Verzetsmuseum wordt gezegd, ongeschikt? Wat maakt iemand tot held. Kun je dat worden? Is Jezus een held? We vieren zijn dood en verrijzenis!

Taizéviering

In de Taizé-viering gebeden, liederen en in meerdere talen Ps.37:4-9 en het verhaal van de storm op het meer, maar vooral het stil worden voor God is belangrijk. Kijk je goed naar een aquarel, dan zie je hoe dun de verf op het papier is gebracht. Dikke klodders zijn uit den boze. De suggestie is dat het licht door alles heen breekt. Zo is dat ook met oprecht bidden, dan gaat het licht van God schijnen door wie je bent, waar je mee bezig bent en wat toekomst biedt.

Aswoensdag

Op woensdag 22 februari om 19.00 uur is er een avondgebed waarmee we de Veertigdagentijd beginnen. We lezen een stukje uit de Bergrede, het begin van Matth.6 waarin Jezus het heeft over het goede doen, bidden en vasten. We worden opgeroepen juist die dingen in de weken die komen, Christus volgend, vuriger in de praktijk te brengen. Ik hou een kort preekje, we zingen, we worden stil voor God, in deze dienst die minder dan driekwartier duurt. Het avondgebed dat er op 15 februari zou zijn vervalt.

Twee zondagen

Op zondag 26 februari, ‘Invocavit’, -‘roept hij tot Mij, dan antwoord Ik-, beginnen we de dienst met Psalm 91. We lezen Exodus 2: 1-10 waarin over de geboorte van Mozes verteld wordt en hoe hij verzeild raakt aan het hof van Farao. Ik hoop u een paar prachtige midrasjim te vertellen waarin de Joodse traditie zoekt naar wat dit verhaal betekent. Bijna vanzelf komen we dan bij de Messias uit in wie deze dingen alleen maar worden geïntensiveerd.
Op de tweede van de Veertigdagentijd, zondag 5 maart, gaat ds. H.J. Franzen voor. Hij verheugt er zich op. Vooral om van de Heer die zich voor ons heeft ingezet en die aan het kruis voor ons ingetreden is blijmoedig te getuigen.

met hartelijke groet, ds. Treuren

Gemeenteavond

Dinsdag 21 februari bent u van harte welkom op de tweede gemeenteavond van dit seizoen, van 20.00 – 22.00 uur hier in de Dorpskerk. Inloop vanaf 19.30 uur, koffie en thee staan dan klaar.
Er staan twee belangrijke onderwerpen op de agenda. Voor de pauze staan we als gemeente stil bij het zegenen van levensverbintenissen, waarbij ds Treuren een inleiding zal houden. Daarna zullen we als gemeente in groepjes enkele vragen rond dit thema bespreken.
Na de pauze zullen we dieper ingaan op de financiële situatie van de Dorpskerk. De kerkrentmeesters zullen de laatste stand van de Aktie Kerk Balans presenteren en u vragen uw kennis, ervaring en creativiteit te gebruiken om met elkaar te komen tot enerzijds minder uitgaven en anderzijds de inkomsten te vergroten. We zien uit naar uw komst en inbreng.

Eline Boerma, namens de wijkkerkenraad.

Jarigen:

• Dhr. W.B. van der Spruit wordt op 5 maart 81 jaar.
Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag! Wij wensen u een gezellige dag.

Huwelijksjubileum:

• Dhr. en mevr. Bos-Vonk zijn op 2 maart 50 jaar getrouwd.
Een gouden huwelijk, van harte gefeliciteerd! Wij wensen u een feestelijke dag met familie en vrienden.

Giften:

• Anneke Swank heeft een gift ontvangen van €30,00 welke is bestemd voor het Orgelfonds van de Dorpskerk.
• Lijda Datema heeft een gift ontvangen van €20,00 bestemd voor de Voedselbank.
• Ds. Treuren heeft een gift ontvangen van €20,00 bestemd voor gemeentewerk Dorpskerk

Tot slot

Rouw

Rouw is als een aardbeving.
De eerste schok treft je en je wereld valt uit elkaar.
Zelfs lang nadat je, zo goed en zo kwaad als het kan,
je wereld hebt hersteld, komen de naschokken.
En je weet nooit echt wanneer die komen.

Anne-marie Overvliet – Visser

In Memoriam

Op 30 januari heeft de Heer geroepen Cornelia Ingetje de Hoog-van Vliet. Haar roepnaam: Corrie. Zij is 90 jaar geworden. We verliezen in haar een trouw gemeentelid. De laatste jaren woonde zij in de Opmaat in Monster waar ze liefdevol werd verzorgd. Dat was fijn. Want zij heeft in haar lange leven, om woorden van Jezus aan te halen, heel veel liefgehad. Haar man Leen, met wie zij onafscheidelijk verbonden was, en ook haar opgroeiende kinderen, Gerard, Ada en Ellen. Zij was een dienstbare vrouw die onafgebroken werken kon, in huis en op het bedrijf in de tuin. Nu deed zij dat ook graag, ze kon haar kracht en energie erin kwijt. Ze verstond ook de kunst om van het eenvoudige te genieten. Het weinige was voor haar veel, met betrekkelijk weinig wist zij veel te doen. En wat haar met haar drie inmiddels al lang volwassen geworden kinderen sterk heeft verbonden is een grote liefde voor de natuur: voor alles wat bloeit en leeft, en bloemen. De gezondheidsproblemen die haar man in de weg stonden en wat zij zelf meemaakte wierpen een schaduw over allerlei dingen. Maar ze heeft het geloof bewaard, de goede strijd gestreden; ze werd door de Heer Jezus Christus vastgehouden en is nu naar wij vast hopen in zijn heerlijkheid ingegaan. Van harte wens ik haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen, haar familie en allen die van haar hebben gehouden de kracht toe van de levende God. Moge haar gedachtenis tot zegen zijn!

ds. Treuren

Evert NieuwkoopWijkberichten t/m 5 maart