Wijkberichten t/m 7 augustus

op zondag, 10 juli 2022
Het einde van de rode mens

Dit fascinerende boek ligt een al een tijdje onder handbereik op tafel. Wat op de achterkant staat geeft de inhoud goed weer.
‘Onderzoeksjournaliste Svetlana Alexijevitsj laat honderden getuigen aan het woord over hun leven tijdens en na de val van de Sowjet-Unie: goede mensen en minder goede mensen; schuldigen en slachtoffers; aanhangers van de perestrojka en hardleerse stalinisten. Met een opmerkelijke openheid vertellen zij hoe de omwenteling van 1991 hun levensloop veranderde.’
Het is een groots boek en gelukkig ook toegankelijk. Je krijgt inzicht in wat de Russen hebben meegemaakt en in de door lijden en bizarre lotgevallen getekende Russische ziel. Als Westers mens heb ik dit boek als een soort loutering ervaren.

Bar

‘Een student zat omdat hij een grap had verteld. Deze. Er hangt een portret van Stalin aan de muur. Iemand houdt een lezing over Stalin. Een koor zingt een lied over Stalin. Een acteur declameert een gedicht over Stalin. Raad eens wat er gaande is. Een bijeenkomst ter gelegenheid van de honderjarige herdenking van de dood van Poesjkin. (Ik lach, hij niet). De student kreeg tien jaar kamp zonder recht op briefwisseling.’

Heilig Avondmaal

Inmiddels begonnen met David. Hij nodigt Mefiboseth, de kreupele zoon van Jonathan die vol wrok zit, -zijn naam betekent: ziendende smaad-, als vaste gast aan tafel. Maakt Davids liefde hem tot een ander mens? Volgens Siba, zijn knecht, droomt zijn meester er nog steeds van Saul op volgen en wacht hij zijn kansen af. Mefiboseth wijst dit als laster van de hand. Wat David dan doet is koninklijk. Leest u als u zich voorbereiden wilt II Sam. 16: 1-4 en II Sam.19: 24-30.
We worden deze dienst bij de zoon van David, Jezus Messias, uitgenodigd als gast aan tafel. Wat doet zijn liefde met uw leven? Die vraag is er ook voor ons. Vanaf het balkon levert de cantorij een feestelijke bijdrage aan deze dienst.

Trouwerij

Niet lang geleden haalde ik een kindertekening van Mirjam en Hannah van de deur van m’n studeerkamer. Dat had heus eerder gekund. Want op 21 juli hopen Mirjam Butter en David van der Kooij met elkaar te trouwen. Een vreugdevolle gebeurtenis! Op de dag af zijn zij dan twaalf jaar samen. De bruiloft, waaronder ook de huwelijksinzegening, speelt zich af in Vlaardingen. David en Mirjam wonen inmiddels aan de Rodenrijseweg 193 in Berkel, 2651BP. Ik wens hen beiden, hun beider ouders, familie en vrienden een lichte, onvergetelijke dag toe. Bergen en wandelen spelen in hun leven een grote rol. De trouwtekst is uit Psalm 121: ‘Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Van waar komt mijn hulp?’

Optimisme

Vanaf 23 juli zijn we drie weken op vakantie. Daarna heb ik nog twee weken studieverlof, maar voor ernstige dingen kunt u me gewoon bellen. Op 13 augustus hoop ik weer in de Dorpskerk voor te gaan, in de komende CC schrijf ik daar iets over. Wens u tot slot een op adem komen, een rustpauze toe in deze onzekere, hectische tijd.
Een paar mooie regels van Dietrich Bonhoeffer (1906-1945): ‘Optimisme is de kracht om te hopen als anderen het opgeven; de kracht het hoofd hoog te houden als alles fout schijnt te lopen; de kracht tegenslag te dragen; de racht die nooit de toekomst laat aan de tegenstander maar haar opeist voor zichzelf.’

mede namens Miranda, Ilja en Sacha, een hartelijke groet,
ds. Treuren

 

Uit de kerkenraad

De kerkenraad van de wijkgemeente Dorpskerk heeft zich in zijn vergadering van 13 juni gebogen over de positie van de wijkkerkenraden binnen de PGPD. Een projectteam heeft zich als doel gesteld: “Meer tot bloei komen van de PGPD door middel van “vrijheid en verantwoordelijkheid in verbinding”. Het team bouwt aan een aansprekend en kleurrijk mozaïek van wijkgemeenten. Hoe wil je wijkgemeente zijn en hoe realiseer je dat met de huidige wijkbegroting, zijn zaken die daarbij zeker aan de orde worden gesteld. De komende maanden zal hierover meer duidelijkheid komen. Ook de gemeenteleden zullen in het najaar hier verder over geïnformeerd worden.

Met genoegen kijkt de wijkkerkenraad terug op de dienst voor alle leeftijden van 15 mei j.l. en de gezamenlijke dienst van 12 juni j.l.

Bij het onderdeel “muziek” van de wijkbegroting is aandacht besteed aan de cantorij en de andere musici die de diensten met hun muzikale bijdrage ondersteunen. De kerkenraad is van mening dat hun optreden spoort met het karakter van de diensten in de Dorpskerk.

Ouderenmiddag

Zaterdag 2 juli kon voor het eerst in drie jaar weer een ouderenmiddag worden gehouden. Dankzij een goede voorbereiding werd de middag gekenmerkt door ontmoeting, saamhorigheid en zang. De middag werd afgesloten door een maaltijd en een korte dienst door ds. Treuren. Dank aan Olga en Linda en andere vrijwilligers die deze middag tot een succes hebben gemaakt. Een spontaan ingelaste collecte bracht €261 op.

(Her)bevestiging ambtsdragers

Zondag 10 juli zijn tijdens een feestelijke dienst Gaby den Uyl, Eline Boerma en Linda Droog opnieuw bevestigd tot ouderling. Ruurd-Jan Heyse en Caroline Snijder tot diaken. Anneke van den Heuvel is eveneens bereid het ambt van diaken te aanvaarden, maar zij zal op een later tijdstip worden bevestigd. Tenslotte is Hans van Spronsen bevestigd tot ouderling, met de bedoeling in september het voorzitterschap van de wijkkerkenraad te gaan bekleden.
De kerkenraad wenst de nieuwe ambtsdragers Gods kracht toe om hun werk met vreugde te vervullen.

Kerkdiensten in de vakantieperiode

Zondag 17 juli zal in de ochtenddienst het Heilig Avondmaal worden gevierd. De week daarop gaat ds. Graafland uit Gouda voor. Hij is inmiddels een bekend gezicht in onze Dorpskerk. Bij het schrijven van de kopij was nog niet bekend wie er in de ochtenddienst van 31 juli voorgaat. In de avonddienst is ds. Schoonenberg-Lems onze gast. Tenslotte zal ds. De Jonge uit Leiden op zondag 7 augustus de dienst leiden.

Studieverlof en vakantie ds. Treuren

Ds. Treuren heeft na lange tijd nu een periode voor studieverlof ingepland, voorafgaande en volgende op zijn vakantie. Vanaf 28 augustus is hij weer volledig in functie. De kerkenraad wenst ds. Treuren en zijn gezin een goede, ontspannen vakantie toe.

namens de wijkkerkenraad
John de Prieëlle

 

Jarigen

• Dhr. W. de Zwart wordt op 3 augustus 85 jaar.
• Mevr. P. Huisman-Meijndert wordt op 8 augustus ook 85 jaar.
• Mevr. A. Rensen-van Kampen wordt eveneens op 8 augustus, 84 jaar.
• Dhr. C. Poot wordt op 9 augustus 87 jaar.
• Dhr. D.F. Radstake wordt ook op 9 augustus 85 jaar.
• Mevr. J. Ripping wordt op 12 augustus 87 jaar.
• Dhr. H. Pluijm wordt op 16 augustus 80 jaar.
Allen van harte gefeliciteerd met uw verjaardag, we wensen u een zonnige dag!

Giften

• Gaby den Uijl heeft een gift ontvangen van €30,00, bestemd voor Kerk en Kerkenwerk.
• Ds. Treuren heeft een gift van €10,00 ontvangen ten behoeve van het orgel van de Dorpskerk.
• Ds. Treuren heeft een gift van €50,00 ontvangen ter ondersteuning van de missionaire taak van ds. Klaas Rozema in Innsbrück.
Gevers, hartelijk dank voor uw giften!

Tot slot

Vakantie
Kan dat?
Vakantie nemen
van al je problemen?
Laat je zorgen Thuis,
geef ze aan Mij,
dan zorg Ik voor jou en…
jij bent vrij!

Anne-marie Overvliet – Visser

 

75+ middag in de Dorpskerk

Op zaterdag 2 juli jl. heeft een groep van ongeveer 30 vijfenzeventig plussers genoten van een gezellige middag georganiseerd in en door de “Dorpskerk “. Er was gelegenheid elkaar te ontmoeten en gezellig bij te praten onder het genot van een hapje en een drankje. Maar ook werd er kennis getest door middel van een quiz, muzikaal talent ontdekt bij het bespelen van het onbekende muziekinstrument. Door samenspel kwamen we uiteindelijk tot een mooie en bekende melodie en kon er meegezongen worden. We sloten af met een maaltijd waarbij het niemand aan iets ontbrak.

Daarna verplaatsten we ons naar de kerkruimte om samen met ds. Treuren uit de bijbel te lezen en te bidden. Hans Smaal begeleidde de liederen op het orgel. Daarna was de middag aan zijn einde gekomen. Al met al een onvergetelijke middag, wat hebben we dit gemist!

Linda Droog

Evert NieuwkoopWijkberichten t/m 7 augustus