Wijkberichten t/m 9 juni

op zaterdag, 25 mei 2019

Twee gastpredikanten

Op 30 mei ’s ochtends, Weeszondag, gaat ds. E. Bolhuis-Szàbo voor. Een week later, op Pinksteren ’s avonds, dr. P. van Veldhuizen. Beiden uit Hendrik-Ido-Ambacht.

’t Hebreeuwse ‘ruach’, dat we doorgaans vertalen met ‘geest’, betekent ook: ‘wind’, ‘adem’, ‘ziel’ en richting’. De ‘ruach kodesj’, de Heilige Geest heeft al die facetten. Het koninklijk-ongrijpbare en krachtige van de wind. Hij is de adem Gods in ons. Die we in-ademen door te zingen en bidden. Wat is uit-ademen dan? Het doen van zijn wil. Verder zijn we niet zielig, dat hoeft in ieder geval niet,  want de Geest bezielt. Hij geeft ‘nesjomme’. De ruach kodesj stuurt ons ook de goede kant op, we hebben zijn kompas heus we hard nodig.
Ik hoop dat u de veelkleurigheid van het werk van de Heilige Geest deze weken en in deze diensten zult ervaren!

Pinksterochtend

Of het een belijdenis-dienst wordt, kan ik nog niet schrijven. Het spant erom! Wanneer ben je daar nu rijp voor? Vergelijk het met trouwen. In vertrouwen wil en durf je ‘ja’ te zeggen. Dat speelt ook bij het al dan niet belijdenis-doen een belangrijke rol. Net als van het huwelijk staat er op belijdenis-doen het stempel: ‘Niet van deze tijd’. Maar dat waag ik te betwijfelen.

We vieren hoe dan ook op 9 juni Pinksteren, het feest van de Geest. Over de Heilige Geest schrijft de apostel Paulus prachtige dingen. In Rom.8 zegt hij: ‘Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader.’ (vs.15)
God ‘je vader’ noemen. Dat is wat Jezus deed. En wat wij vervuld van de Geest ook mogen doen. Het geneest van de angst en de twijfel. Gods Geest schept vertrouwen.

Trinitatis

Zo wordt de zondag na Pinksteren genoemd. Naar de drieëenheid. God openbaart zich als Vader, Zoon en Heilige Geest.

Hij is de Schepper, boven ons. Hij is in Jezus Christus God-met-ons, dus God naast ons en zelfs beneden ons om ons op te vangen. Onze gemeenschap, zegt Johannes, is met de Vader en Zoon, door de Geest komen zij in ons! Wonderlijk.

We vieren deze zondag 16 juni het Heilig Avondmaal. In de preek pak ik de draad op bij Jozua 2, het het begin van het verhaal van de verspieders in Jericho. Zou er een verband zijn tussen wat Jozua ‘organiseert’ en het eigene van deze zondag? Dat ziet er niet naar uit..

Bergkristallen

In winkels in de Alpenlanden liggen ze soms in de etalage. Je kunt je erover verbazen. Zo verschillend ze zijn, sommige heel mooi. Ze zijn gevonden in de bergen, waar ze in de loop van de tijd zijn uitgekristalliseerd.

Uit de psychologie kennen we de archetypen. Het beeld van de koning, de boze heks, de oude wijze, de bron. Noem maar op. Die droombeelden leven in ons innerlijk. En kristalliseren zich uit in sprookjes, mythen, ook in de Bijbelverhalen. Iedereen heeft daar een voorstelling bij. Een prins of stiefmoeder, de gouden koets en de troon. Je hoeft het een kind niet uit te leggen. Daarom spreekt het koningshuis zo tot de verbeelding!

‘Worden wie je bent’, zo kun de boodschap van de Bijbel samenvatten. God koestert een beeld van ons. Hij wil u veranderen naar het beeld van de nieuwe mens, Jezus Christus. Christus wil zich in ieder mens uitkristalliseren. Bij ieder weer op een eigen manier. Hij is het oerbeeld, het archetype bij uitstek. Misschien dat Vincent van Gogh in één van zijn brieven God daarom wel ‘de artiest aller artiesten’ noemde. De vraag is of we open staan voor zijn Geest en ons willen laten vormen naar zijn plan, zijn droom.

Morgenlichtkring

Op 12 juni komen we weer bijeen van 10.15 uur tot ongeveer 11.45 uur. Over welk Bijbelgedeelte het op de kring zal gaan, schiet me meestal pas op ’t laatste moment te binnen. Boeiend is altijd het rondje wel en wee. Daar rollen soms curieuze dingen uit. Zo vertelde Luther (geen kringlid) dat hij nog nooit in zijn leven een Onze Vader heeft kunnen bidden zonder rare gedachten in zijn hoofd. Valt daar iets tegen te doen? In het Jodendom wordt er gezegd: ‘Biedt iemand je daar een middeltje tegen aan dan is dat geen wijze’. Die dingen horen erbij. We zijn geen engelen en hebben nu eenmaal onze emoties en lichaamszijde. Dit soort dingen en meer op de kring.

met een hartelijke groet,
ds. Treuren

 

Afscheid

Op 24 mei namen we tijdens een BBQ met de tienerkerk afscheid van Lonneke de Graaf als pastoraal jeugdwerker. We doen het met weemoed nog even over hier in CC.  Dank voor je bezieling en toewijding Lonneke! Je hebt, je weg zoekend door gebed, met veel energie en warmte de tieners een thuis geboden, met name bij de tienersoos, je geesteskind. Begonnen met een overzichtelijke clubje, eens in de maand op vrijdag samen koken in de te kleine keuken van de Dorpskerk en daarna samen nog wat leuks doen. De groep groeide aan met veel nieuwe aanwas uit de bovenbouw van de kindernevendienst. Het laatste jaar ‘runde’  je een hele grote groep samen met Ewout en Marnix, waarbij gelukkig de ouders bijspringen door bij toerbeurt te koken. De rode draad bleef intussen: bouwen aan verbinding en vriendschap, elkaar zien staan, dat vind je zo belangrijk. Je gaat weer studeren, nieuwe wegen bewandelen, en daarom moet je met pijn in je hart het tienerwerk laten rusten. Dank je wel Lonneke voor de afgelopen jaren! En succes!

Annette de Deugd, vz. WK

 

“Save that Date”

Op zaterdagmiddag 6 juli willen wij een vereenvoudigde vorm van gemeentezondag houden. Laagdrempelig en voor iedereen. Aangezien agenda’s snel gevuld zijn willen wij u vragen deze middag alvast te reserveren. Meer informatie zal te zijner tijd weer in CC verschijnen.

Namens de kerkenraad,
Linda Droog

 

Huwelijksjubilea

 • Dhr. en mevr. De Jong zijn op 8 juni 25 jaar getrouwd.
 • Dhr. en mevr. De Knegt- Valkenburg zijn op 9 juni 25 jaar getrouwd.
 • Dhr. en mevr. De Smit- Bos zijn op 10 juni 25 jaar getrouwd.
 • Dhr. en mevr. Westmaas- Spiering zijn op 21 juni 45 jaar getrouwd.

Drie zilveren bruiloften en een saffieren bruiloft! Wij wensen u allen een feestelijke dag met familie en vrienden.

Jarigen

 • Mevr. C.B. van Wijk- Hofman wordt op 2 juni 87 jaar.
 • Dhr. R. Groen, Oosterbroek 5 wordt eveneens op 2 juni 86 jaar.
 • Mevr. C.J. Lindenburg- Sonneveld wordt op 9 juni 89 jaar.
 • Dhr. J.H. Deegenaars wordt op 9 juni 81 jaar.
 • Mevr. N. de Lange- Hartevelt wordt op 11 juni 89 jaar.
 • Mevr. M. Verweij- Douma wordt op 19 juni 86 jaar.
 • Dhr. W. den Haring wordt ook op 19 juni 88 jaar.

Gefeliciteerd met uw verjaardag, wij wensen u een gezellige dag!

Giften

Nel Helder heeft een gift van €20,00 ontvangen, deze is bestemd voor het orgelfonds van de Dorpskerk.
Ds. Franzen heeft een gift ontvangen van €20,00, ter vrije besteding van de diaconie.

Tot slot

Herinner je gisteren. Droom van morgen. Leef vandaag.
Het gras zal altijd groener zijn aan de andere kant.
Wees de reden dat iemand vandaag lacht.
Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd.
Zelfkennis is het begin van alle wijsheid.

Anne-marie Overvliet – Visser

 

In memoriam Dirkje Troost – van der Vliet

Op 24 april 2019 werd in volle vrede ons gemeentelid Dirkje (Dicky voor haar naasten en vrienden) thuisgehaald door haar hemelse Vader.  Zij mocht 92 jaar oud worden.  Op 4 februari 1927 aanschouwde zij voor het eerst het levenslicht. In een gezin van vier kinderen groeide zij op te Pijnacker, waar zij haar eerste echtgenoot Anthonie Spiering ontmoette. Haar huwelijk met hem mocht nog geen 13 jaren duren: hij overleed onverwachts op 36-jarige leeftijd.  Drie jaren als alleenstaande weduwe met drie kinderen volgden: een tijd van veel werk en volharding.  Toen ontmoette zij Willem Troost, met wie zij in 1964 trouwde. Het gezin werd daarna verblijd met een zusje.

Een verhuizing naar Berkel volgde.  De jaren daar werden goede jaren. In de kracht van haar leven zorgde zij voor een fijne sfeer: geloof, hoop en liefde, vermengd met humor en levensvreugde.
Zo kon ze met een ruim hart delen; zo wisten al haar naasten dat men welkom bij haar was. We mogen denken aan haar nimmer aflatende vlijt en vindingrijkheid om haar gezin te bestieren, om te zorgen dat er toch altijd – ook in tijden van soberheid – een extraatje was. Ze hield van harmonie en had een positieve kijk op de dingen en werkte die twee eigenschappen uit in haar doen en laten. Ze was gezegend met creativiteit. Niet alleen gebeden bloeiden op uit haar beide handen, maar ook ontstonden kunstwerkjes als haak- en borduurwerk, schilderstukjes, tekeningen, omdat ze vaardige vingers had. Dat deed ze graag en goed.

In 2010 kwam zij weer naar Pijnacker: dichter bij haar nageslacht. Met vriendelijke mensen om haar heen mocht zij een aangename ‘oude dag’ beleven. Totdat zij rustig voor de laatste keer de ogen sloot en voorgoed insliep.

In de Dienst van Woord en Gebed op donderdag 2 mei j.l.in de Dorpskerk hebben wij met velen haar leven, haar geloof en haar liefde herdacht. We zongen geliefde liederen en lazen van Gods nabijheid in Psalm 139 en van de belofte van het komende sabbathsfeest in de Brief aan de Hebreeën. Haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen mogen, samen met al haar andere familieleden, haar biddende handen en haar oprechte geloof gedenken als teken van de belofte die wij in de dienst onder woorden mochten brengen.

Ds. H.J. Franzen

 

In Memoriam Elly van Wijk

Nadat zij stiller en stiller werd, is zij op 13 mei door de deur der schapen, Jezus Christus, in het eeuwige leven ingegaan. Nog geen drie maanden na haar man, Wout. Ik schrijf dit over Neeltje van Wijk- van Buijtene, -haar roepnaam Elly. Zij is 72 jaar geworden. Hun hele trouwen woonden zij aan de van Brachtstraat nr. 4. Dat huis wist zij tot een thuis te maken, opgeruimd, gezellig. Een bloemetje op de tafel. Samen met Wout was zij gastvrij en op mensen betrokken. De stroom bezoekers die passeerde tijdens hun beider ziek-zijn was verbazingwekkend groot. Elly was zorgzaam en had een zachtaardig karakter. Haar beide zonen, Ronald en Richard en hun gezin, verliezen in haar een lieve moeder en

oma. Het gemis is groot, maar ook abrupt. In de dienst van Woord en Gebed ging het over ‘Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven’, een woord van de Heer Jezus uit de Bergrede. In de taal van Bijbel heeft zachtmoedig-zijn te maken met ‘antwoord geven’. Je bent zachtmoedig als je antwoord geeft, als je ingaat op mensen en situaties. Of dat nu belastend is of niet. Vanaf het ingrijpende begin van hun band met Wout, -hij kreeg een ernstig ongeluk-, tot aan het schokkende eind, is Elly er voor haar man geweest. Wat heeft ze voor hem gezorgd! Daarin toonde zij een enorme kracht. Ook voor vele anderen stond haar hart open. ‘Ik bouw op U, mijn schild en mijn Verlosser’, dat was haar lievelingslied. De overwinnende liefde van Christus was haar geheim. Zij wist sterk en gerust in Hem.

ds. M. Treuren

Evert NieuwkoopWijkberichten t/m 9 juni