Gemeenteavond nieuw beleidsplan

op 20-06-2016

Maandag 20 juni is er vanaf 20:00 (inloop 19:45) een gemeenteavond over het nieuwe Beleidsplan Kerk Delfgauw 2016-2021. In dit Beleidsplan worden prioriteiten voor de komende periode (2016-2021) geschetst. Op de Gemeenteavond van 20 juni aanstaande, vanaf 20:00 uur in het Kerkelijk Centrum Delfgauw, gaan wij hierover graag met u in gesprek.

De wijkkerkenraad had de regie op de totstandkoming van dit beleidsplan, maar heeft hierbij de volle breedte van de gemeente betrokken. Dit komt in het bijzonder tot uitdrukking in de zogeheten ‘Droom voor Kerk Delfgauw’. Deze Droom is op verzoek van de wijkkerkenraad (WK) opgeschreven door een door de WK ingestelde, breed samengestelde Droomcommissie, bestaande uit 14 gemeenteleden. Bij de samenstelling van deze commissie is gestreefd naar een zo goed mogelijke afspiegeling van de wijkgemeente. De Commissie heeft haar Droom op 11 maart 2016 aan de wijkkerkenraad gepresenteerd. We willen op deze plek dank uitspreken aan de Droomcommissie, en ook aan de kinderen, tieners en jeugdwerkers uit onze gemeente die aanvullende input hebben geleverd.

De Droom voor Kerk Delfgauw is één van de inhoudelijke uitgangspunten voor dit beleidsplan, en is daarom ook als bijlage bij het beleidsplan gevoegd. De andere twee uitgangspunten zijn de door de WK op 12 oktober 2015 vastgestelde Missie (Kern van Kerk zijn in Delfgauw), en het vorige beleidsplan van de wijkgemeente Delfgauw, Opbouwen en uitbouwen (2011-2016), dat weer voortbouwde op het daaraan voorafgaande beleidsplan Gericht op groei (2007-2010). Hierdoor kunnen nu zowel (nieuwe) prioriteiten worden gesteld, als de continuïteit worden bewaakt. Want als er uit alle gesprekken die we ten behoeve van dit beleidsplan hebben gevoerd één ding blijkt, is het wel dat mensen zich thuis voelen in onze gemeente. Dit beleidsplan is er dan ook op gericht het vele goede in onze gemeente te bewaren, hier verder mee te gaan én vérder mee te komen. Vandaar de titel van dit beleidsplan: Verder groeien.

In het beleidsplan wordt eerst onze missie verwoord: wat is de kern van kerk zijn in Delfgauw? Daarna worden vier beleidsprioriteiten voor de komende periode beschreven. Wanneer u zich als gemeente in dit beleidsplan herkent en hiermee kunt instemmen, zullen deze prioriteiten worden uitgewerkt in concrete werkplannen. U wordt van harte uitgenodigd daaraan mee te werken!

De Wijkkerkenraad stelt ook een aantal wijzigingen voor in de Plaatselijke Regeling. De Plaatselijke Regeling is het document waarin je als plaatselijke gemeente afspraken vastgelegd over besluitvorming en regels. We zullen deze ter instemming aan jullie voorleggen op de gemeenteavond.

We hopen dat er veel leden komen op maandag 20 juni om mee te denken!

RobertGemeenteavond nieuw beleidsplan